0

Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

33 260 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:35

HỘI ĐỒNG THI KHOA: KHCBBỘ MÔN:CƠ HỌCĐề thi kết thúc học phần: KỸ THUẬT NHIỆTMã đề thi: 004Thời gian làm bài: 60 phútP.Trưởng Bộ môn ký duyệtThS. Đỗ Văn QuânChú ý:Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. 1/ Nếu ta nén đẳng nhiệt 10 kg khí N2 từ nhiệt độ 270C, áp suất 2 bar lên áp suất 20 at thì nhiệt lượng môi chất nhả ra là bao nhiêu?a -2034022 kJ b -2051 kJ c -2034 kJ 2/ 2 kg khí O2 thực hiện quá trình đa biến với số mũ đa biến bằng 1,2 từ nhiệt độ 27oC đến 537oC. Độ biến thiên entropi bằng:a - 2,5 kJ/K b -1,3 kJ/K c -1,7 kJ/K 3/ Không khí ẩm chưa bão hòa bị làm nguội và nhiệt độ giảm đi 5oC nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái bão hòa, entanpi của lượng không khí ẩm tương ứng với 1kg không khí khô giảm đi 5300(J). Độ chứa hơi của không khí ẩm bằng:a 27,2 (g/kg không khí khô) b 28,6 (g/kg không khí khô) c 25,2 (g/kg không khí khô) 4/ Cấp 15000J cho 2 kg O2 ở 200C, ở áp suất 2 bar không đổi. Xác định nhiệt độ cuối của quá trình cấp nhiệt?.a 28,2 0C b 31,5 0C c 36,4 0C 5/ Trong một bình kín có áp suất 1 (bar) nhiệt độ 270C chứa 3 kg khí N2 (coi là khí lý tưởng). Xác định nhiệt lượng cần thiết để nâng nhiệt độ của N2 lên 127 0C?a 74,64 kJ b 223,93 kJ c 313,93 kJ 6/ Không khí ở 200C, d=20 (g/kg kk khô) được đốt nóng lên 1000C sau đó được đưa vào buồng sấy, sau khi sấy xong không khí được đưa ra ngoài có nhiệt độ 400C. Tính Entanpi của không khí sau khi sấy bằng: a 154,34 (kJ/kg kk khô) b 91,74 (kJ/kg kk khô) c 70,87 (kJ/kg kk khô) 7/ Người ta nén đoạn nhiệt khí O2 từ áp suất 2 at, nhiệt độ ban đầu 27 0C, đến khi thể tích giảm 5 lần. Tính áp suất cuối của quá trình?.a 19,04 at b 16,2 at c 13,8 at 8/ Quá trình đa biến áp suất thay đổi từ 0,001at, nhiệt độ -73oC đến áp suất 1000at, nhiệt độ 1727oC. Số mũ đa biến là: a 1,3 b 1,4 c 1,2 9/ 44kg khí CO2 chứa trong bình kín có nhiệt độ 20oC được cung cấp nhiệt lượng 586kJ. Nhiệt độ sau khi cấp nhiệt bằng:a 40oC b 47oC c 48oC 10/ Cấp nhiệt cho nước từ nhiệt độ 200C đến 1200C. Biết ts = 1050C, nhiệt dung riêng của nước là 4,19 kJ/kg.độ, của hơi là 1,93 kJ/kg.độ, i’ = 440 kJ/kg, i’’ = 2683 kJ/kg. Xác định lượng nhiệt cấp cho nước từ nhiệt độ ban đầu đến lúc bắt đầu sôi?.a 356,15 kJ/kg b 62,85 kJ/kg c 335,2 kJ/kg 11/ Khi cho 100 kg thóc vào buồng sấy sau khi sấy xong khối lượng còn lại 90 kg. Nếu ta đưa không khí ẩm vào sấy ở điều kiện t = 800C, d = 30 (g/kg không khí khô), khi ra khỏi buồng sấy không khí có nhiệt độ 500C, d = 40 (g/kg không khí khô). Xác định lượng không khí khô cần thiết để để sấy được 100 kg thóc?.a 100 (kg kk khô). b 0,1 (kg kk khô). c 1000 (kg kk khô) 12/ Cho 8kg hơi bão hòa ẩm có độ khô bằng 0,2 được cấp nhiệt độ khô tăng lên 0,8. Lượng nước đã hóa hơi:a 1,6 kg b 6,4 kg c 4,8 kg 13/ Cho 5 kg H2 có áp suất 20 at, người cấp nhiệt trong điều kiện p = const thì nhiệt độ tăng từ 27 0C lên 127 0C. Tính thể tích đầu của quá trình?.a 4,24 m3b 3,12 m3c 3,18 m3 14/ Chu trình làm lạnh với môi chất là không khí, nhiệt độ không khí vào máy nén -13oC, nhiệt độ không khí sau khi nén 470C. Hệ số làm lạnh bằng:a 3,42 b 4,37 c 4,52 15/ Chu trình làm lạnh cơ bản với môi chất là NH3 có các thông số entanpi vào máy nén i1=1735(kJ/kg), ra khỏi máy nén i2=2000(kJ/kg), vào van tiết lưu i3 = 640(kJ/kg). Năng suất lạnh bằng:a 1095(kJ/kg) b 1360(kJ/kg) c 265(kJ/kg) 16/ Một ống dẫn hơi dài 5(m), đường kính ngoài bằng 35(mm), hệ số hấp thụ bằng 0,85 được đặt trong phòng rộng được PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỒNG HY TRƯỜNG TH SỐ HÓA THƯỢNG Em gọi tên trò chơi ảnh đây? Những đồ chơi làm nguyên liệu gì?  Kể tên loại cây?  Hình dáng, cấu tạo màu sắc nào?  Từ tạo sản phẩm gì?  Các kết hợp với nào?  Sản phẩm tạo hình từ kết hợp với chất liệu khác không? Vì sao?  Em tạo hình từ cây?  Em kết hợp với chất liệu khác không? • Em có thích tham gia tạo hình sản phẩm từ không? • Em tạo sản phẩm gì? • Em làm để hoàn thành sản phẩm? • Em thích sản phẩm bạn? Vì sao? • Em học hỏi điều từ sản phẩm bạn? BUỔI HỌC KẾT THÚC CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE! CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI VAN ẹE Giụựi Tớnh trong choùn nghe II. Vai trò của giới trong xã hội III. Vấn đề giới trong chọn nghề IV. Một số nghề phụ nữ nên làm và không nên làm I. Khái niệm về giới tính và giới nghề nghiệp I. Khaựi nieọm ve giụựi vaứ giụựi tớnh : CÁC EM HIỂU THẾ NÀO VỀ GIỚI TÍNH? 1.Khái niệm về gi i tính:ớ - Chỉ sự khác nhau về mặt sinh học giữa nam và nữ. Giới tính luôn ổn đònh, mỗi giới có một chức năng đặc thù giống nhau không phân biệt màu da, dân tộc. Các em hiểu thế nào về giới nghề nghiệp? 2. Khái niệm về Giới: Là nhóm người cùng làm chung một loại nghề nghiệp nào đó. - Giới bác só. - Giới nghệ só. - Giôùi noâng daân. - Giôùi coâng nhaân - Giôùi doanh nhaân - Giôùi kyõ sö Người ta cho rằng thường Nam giới chỉ phải lao động sản xuất và tham gia các công việc cộng đồng, còn nữ giới thì cũng tham gia lao động sản xuất, công việc cộng đồng nhưng Nữ giới còn phải tham gia công việc gia đình. Quan niệm đó đúng hay sai? [...]... do phụ nữ đảm nhận chiếm 75% 2 Thu nhập: * Thu nhập của phụ nữ so với nam giới chiếm 72% * Vốn mà ngân hàng nông nghiệp cho phụ nữ vay 10% Qua bảng số liệu ta thấy vai trò và người phụ nữ trong xã hội ngày nay số phụ nữ tham gia vào công việc cộng đồng và thu nhập cũng rất cao III Vấn Đề Giới Trong Việc Chon Nghề: 1 Ảnh hưởng của giới trong việc chọn nghề: Tại sao nam giới có phạm vi chọn nghề rộng... trong cuộc sống đó là : - Tham gia công việc gia đình - Tham gia công việc sản xuất - Tham gia công việc cộng đồng * Lòch sử 8-3: - Cuối thế kỉ XIX Chủ nghóa Tư bản ở Mỹ phát triển mạnh, nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy xí nghiệp, nhưng bọn TS trả lương rẻ mạt Câm phẩn trước những bất bình đó 8-3-1899 phong trào đầu tiên từ nhóm nữ công nhân Mỹ ngành dệt và may ở thành... triển ngày nay thì nam và nữ đều tự do tham gia công việc cộng đồng và sản xuất như nhau về công việc gia đình thì cả nam và nữ có thể thay phiên nhau trong chuyện cơm nước, chăm sóc con Mục đích của các phong trào đấu tranh của phụ nữ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? II VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG XÃ HỘI: Vì sao có phongtrào đòi bình đẳng giới? II Vai Trò Của Giới Trong Xã Hội: Cả nam và nữ đều thực hiện vai trò trách... quản lí gia đình… -Sự linh hoạt, tinh tế và khả năng ngôn ngữ tốt trong giao tiếp phụ nữ có thể làm tốt những việc như: các ngành kinh doanh dòch vụ, quản lí khách sạn, nhà hàng, trong các cửa hàng, hướng dẫn viên… •* Trong xã hội phong kiến: • - XH chế độ phụ hệ, XH trọng Nam khinh Nữ Người phụ nữ không có được hưởng mọi quyền lợi của xã hội như: Tự do học hành-tham gia thi cử, không được tự do kết... giới? * Điểm mạnh của nam giới: - Nhanh nhẹn - Khỏe mạnh - Năng động - Gan dạ, không ngại khó khăn - Khả năng chòu đựng áp lực công việc cao - Ít bò ràng buộc bởi gia đình - Có khả năng đi xa III Vấn Đề Giới Trong Việc Chon Nghề: 1 Ảnh hưởng của giới trong việc chọn nghề: - Học sinh nam có nhiều sự lựa chọn về nghề hơn các bạn nữ, do đó các nghề mà các bạn nam giới chọn đa dạng hơn.(Do nam giới có... phù hợp với nữ giới, do đó phạm vi chọn nghề của nữ giới hẹp hơn Em hãy cho biết những hạn chế của nam giới trong việc chọn nghề? •* Hạnchế: •- khả năng ngôn ngữ kém, kém nhạy cảm, ít khéo léo III Vấn Đề Giới Trong Việc Chon Nghề: 2 Sự khác nhau của giới trong việc chọn nghề: Em hãy cho biết điểm mạnh và hạn chế của Nữ giới trong việc chọn nghề? •* Điểm mạnh của Nữ giới: •- Khả năng ngôn ngữ, sự nhạy Trường TH Lộc Thủy Năm học: 2016-2017 TUẦN 09 NHẬT KÍ MĨ THUẬT LỚP 1A+B: CHỦ ĐỀ 4: NHỮNG CON CÁ DÁNG YÊU (T3) Thời lượng : tiết I MỤC TIÊU: - Thống với mục tiêu học * Điều chỉnh: Lồng ghép tích hợp GDĐP : Vẽ thêm vào hình có sẵn vẽ màu tranh phong cảnh biển VII PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Phương pháp: Sử dụng quy trình Vẽ nhau, Xây dựng cốt truyện - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III.CHUẨN BỊ Giáo viên: + Bài vẽ màu thiếu nhi + Tranh minh họa Học sinh: + Giấy vẽ, chì, màu, kéo, hồ dán, đất nặn… IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: *Tiết 3: HĐ4 Trưng bày, giới thiệu sản phẩm V NHỮNG LƯU Ý SAU KHI DẠY: - Lớp 1B: 01 học sinh khuyết tật *Dự kiến phương án: Học sinh lắng nghe bạn chia sẻ sản phẩm ************************************* NHẬT KÍ MĨ THUẬT LỚP 2A: CHỦ ĐỀ 4: HỘP MÀU CỦA EM Thời lượng: tiết I MỤC TIÊU: - Thống với mục tiêu học II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Phương pháp: Vận dụng quy trình Vẽ - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Sách học mĩ thuật lớp GV: Đặng Thị Thanh Hà Trường TH Lộc Thủy Năm học: 2016-2017 - Hình ảnh ba màu bản: Đỏ, vàng, lam hình hướng dẫn cách pha màu da cam, xanh lục, tím - Bài vẽ hoa quả, đồ vật có màu sắc đẹp - Một số chất liệu màu quen thuộc với HS Học sinh: - Sách học mĩ thuật lớp - Giấy vẽ A4, A3, màu vẽ, bút chì, tẩy, keo, kéo… IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: - Thống với hoạt động học *Tiết 2: Từ HĐ3.2 đến HĐ HĐ3.2 Hoạt động nhóm HĐ4 Trưng bày, giới thiệu sản phẩm V NHỮNG LƯU Ý SAU KHI DẠY: ************************************* Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016 NHẬT KÍ MĨ THUẬT LỚP 3A+B: CHỦ ĐỀ 4: CHÂN DUNG BIỂU CẢM Thời lượng: tiết I MỤC TIÊU: - Thống với mục tiêu học II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Phương pháp: Vận dụng quy trình Vẽ biểu cảm - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III.CHUẨN BỊ Giáo viên: + Hình minh họa bước vẽ chân dung + Bài vẽ chân dung tranh chân dung biểu cảm Hs Học sinh: + Giấy vẽ A3, màu vẽ, hồ dán… IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: - Thống với hoạt động học *Tiết 2: Từ HĐ3 đến HĐ HĐ3 Thực hành HĐ4 Trưng bày, giới thiệu sản phẩm GV: Đặng Thị Thanh Hà Trường TH Lộc Thủy Năm học: 2016-2017 V.NHỮNG LƯU Ý SAU KHI DẠY: ************************************* NHẬT KÍ MĨ THUẬT LỚP 2B: CHỦ ĐỀ 4: HỘP MÀU CỦA EM Thời lượng: tiết I MỤC TIÊU: - Thống với mục tiêu học II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Phương pháp: Vận dụng quy trình Vẽ - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN Giáo viên: - Sách học mĩ thuật lớp - Hình ảnh ba màu bản: Đỏ, vàng, lam hình hướng dẫn cách pha màu da cam, xanh lục, tím - Bài vẽ hoa quả, đồ vật có màu sắc đẹp - Một số chất liệu màu quen thuộc với HS Học sinh: - Sách học mĩ thuật lớp - Giấy vẽ A4, A3, màu vẽ, bút chì, tẩy, keo, kéo… IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: - Thống với hoạt động học *Tiết 2: Từ HĐ3.2 đến HĐ HĐ3.2 Hoạt động nhóm HĐ4 Trưng bày, giới thiệu sản phẩm V NHỮNG LƯU Ý SAU KHI DẠY: ************************************* Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016 KỸ THUẬT 4B+A: KHÂU ĐỘT THƯA (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: - HS biết cách khâu đột thưa ứng dụng khâu đột thưa GV: Đặng Thị Thanh Hà Trường TH Lộc Thủy Năm học: 2016-2017 - Khâu mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.Các mũi khâu chưa cách Đường khâu bị dúm - HS khéo tay: Khâu mũi khâu đột thưa Các mũi khâu tương đối nhau.Đường khâu bị dúm - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận II/ ĐỒ DÙNG: Giáo viên: - Tranh quy trình khâu mũi khâu đột thưa - Mẫu H lớp trước Học sinh: - Vải, phấn, thước, kéo… III HOẠT ĐỘNG HỌC: * Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 3: Thực hành khâu đột thưa Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo với cô giáo chuẩn bị đồ dùng học tập Việc 2: Ôn lại quy trình khâu đột Việc 3: Nhóm trưởng điều hành, giao nhiệm vụ Việc 4: Cả nhóm thực Việc 5: Các nhóm báo cáo kết với cô giáo lớp Hoạt động Hãy nêu cảm nhận mẫu vật trên? -> Khi đồ vật trang trí họa tiết trở nên sinh động bắt mắt Giới thiệu Chủ đề 4: Trang trí đường diềm ứng dụng Tiết 1: Hai trang trí sau trang trí hình ? Có thể sử dụng hình ảnh hoa lá, vật, mây, sóng nước,… cách điệu để làm họa tiết trang trí Cách tạo họa tiết trang trí : - Lựa chọn nội dung họa tiết ( hoa lá, vật, mây, sóng nước,…) - Quan sát mẫu thật cách điệu chúng Giữ nguyên hình dáng mẫu vẽ thêm chi tiết Thay đổi hình dáng vật mẫu vẽ thêm chi tiết Thêm, bớt chi tiết vật mẫu Kẻ trục, vẽ phác Vẽ cách điệu chi tiết Quan sát mẫu thật Vẽ màu Cách tạo hoạ tiết đơn giản Tiết 2: Hoạ tiết nhắc lại Hoạ tiết xen kẽ Em có nhận xét cách tô màu cuả đường diềm này? H Hòa sắc lạnh H Họa tiết đậm, sáng H Hòa sắc nóng H Họa tiết sáng, đậm BƯỚC 1: Kẻ đường thẳng song song BƯỚC 2: Chia khoảng để vẽ họa tiết nhắc lại a Chia khoảng b Chia khoảng to nhỏ xen kẽ BƯỚC 3: Vẽ họa tiết BƯỚC 4: Tô màu H H H.3 Tiết 3: Thöïc haønh: Mỗi HS tạo dáng trang trí sản phẩm vật liệu phế thải chuẩn bị theo ý thích( Vỏ lon, vỏ hộp sữa, đĩa nhựa, cốc giấy, nhựa,…)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5, Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5,

Hình ảnh liên quan

 Hình dáng, cấu tạo và màu sắc của những chiếc lá như thế nào? - Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

Hình d.

áng, cấu tạo và màu sắc của những chiếc lá như thế nào? Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Sản phẩm tạo hình từ lá cây có thể kết hợp với các chất liệu khác không? Vì sao?  - Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

n.

phẩm tạo hình từ lá cây có thể kết hợp với các chất liệu khác không? Vì sao? Xem tại trang 7 của tài liệu.
Mỗi chiếc lá có hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp - Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

i.

chiếc lá có hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp Xem tại trang 12 của tài liệu.
 Em sẽ tạo hình gì từ lá cây? - Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

m.

sẽ tạo hình gì từ lá cây? Xem tại trang 14 của tài liệu.
Cách 1: Tưởng tượng hình ảnh rồi tìm chon lá cây     rụng có hình dáng, màu sắc, phù hợp để tạo sản  phẩm. - Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

ch.

1: Tưởng tượng hình ảnh rồi tìm chon lá cây rụng có hình dáng, màu sắc, phù hợp để tạo sản phẩm Xem tại trang 17 của tài liệu.
 Em sẽ tạo hình gì từ lá cây? - Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

m.

sẽ tạo hình gì từ lá cây? Xem tại trang 24 của tài liệu.
• Em có thích khi tham gia tạo hình sản phẩm từ lá cây không? - Mĩ thuật chủ đê 4 - lop 5

m.

có thích khi tham gia tạo hình sản phẩm từ lá cây không? Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan