0

de kiem tra hoc ki 1 mon hoa lop 10 truong thpt phan dang luu

4 131 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:16

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA ĐỢT 1 -HỌC I MÔN HOÁ LỚP 11 -BAN A + CB B (KHỐI SÁNG) Năm học 2010-2011 Câu 1 : Viết phương trình điện ly của các chất sau trong nước: NaHSO 3 , NH 4 Cl, CH 3 COONa, Al(OH) 3 , [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 Câu 2 : Cho biết các ion sau có tính axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính? Viết phương trình giải thích: NH 4 + , S 2- , HPO 3 2- , Al 3+ , HCO 3 -  3 Câu 3 1. Hoàn thành phương trình, viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng sau:( 1đ) Dd amoniac + dd nhôm sunfat Natri hidrocacbonat + ? → bari cacbonat + ? + ? 2. Viết phương trình phân tử của phản ứng có phương trình ion thu gọn sau:(0,5đ) Zn(OH) 2 + 2OH - → ZnO 2 2 + 2H 2 O S 2- + Cu 2+ → CuS Câu 5 (1đ): dd (A) chứa dd CH 3 COOH 0,1M. Nếu thêm 10 -3 mol HCl vào 1 lít dd A thì pH của dd thu được bằng bao nhiêu? Coi thể tích dd không đổi và hằng số cân bằng của axit axetic bằng 1,58.10 -5 Câu 6 (2,0đ) Trộn lẫn 200 ml dd Ba(OH) 2 0,02M với 300 ml dd NaOH 0,01M thu được dd A a. Tính nồng độ mol/lít các ion và pH của dd A b. Tính thể tích dd HCl 0,01M cần thêm vào để trung hòa dd A Câu 2 NH 4 + : tính axit, S 2- tính bazơ, HPO 3 2- : tính bazơ , Al 3+ axit, HCO  3 3 - : lưỡng tính( đúng 2/5 :0,25đ, 4/5 : 0.5đ ) NH 4 + + H 2 O  NH 3 + H 3 O + S 2- + H 2 O  HS - + OH - HPO 3 2- + H 2 O  H 2 PO 3 - + OH - Al(H 2 O) 3+ + H 2 O  Al(OH) 3+ + H 3 O + HCO 3 - + H 2 O  CO 3 2- + H 3 O + HCO 3 - + H 2 O  H 2 SO 3 + OH - Dd amoniac + dd nhôm sunfat 6NH 3 + 6H 2 O + Al 2 (SO 4 ) 3 → 2Al(OH) 3 + 3(NH 4 ) 2 SO 4 3NH 3 + 3H 2 O + Al 3+ → Al(OH) 3 + 3NH 4 + 2NaHCO 3 + Ba(OH) 2 → BaCO 3 + Na 2 CO 3 + 2H 2 O 2HCO  3 + Ba 2+ + 2OH - → BaCO 3 + CO 3 2- + 2H 2 O Zn(OH) 2 + 2 OH - → ZnO 2  2 + 2H 2 O Zn(OH) 2 + 2NaOH → Na 2 ZnO 2 + 2H 2 O S 2- + Cu 2+ → CuS Na 2 S + CuCl 2 → CuS + 2NaCl CH 3 COOH  CH 3 COO - + H + Đầu 0,1 0 10 -3 ĐL x x x CB 0,1 – x x 10-3+ x → x = 8,47.10-4 [H + ] = 1,847. 10 -3 (M) pH = 2,7 a. Tính nồng độ mol/lít các ion và pH của dd A Ba(OH) 2 → Ba 2+ + 2 OH - 4.10 -3 4.10 -3 8.10 -3 NaOH → Na + + OH - 3.10 -3 3.10 -3 3.10 -3 [Ba 2+ ] = 8.10 -3 M , [Na + ] = 6.10 -3 M, [OH - ] = 0,022M pH = 12,3 b. Tính thể tích dd HCl 0,01M cần thêm vào để trung hòa dd A Gọi V(l) là thể tích dd HCl đã dùng HCl → H + + Cl - H + + OH - → H 2 O 0,011 nHCl = 0,01V = 0,011 V = 1,1 lít [...]... silixic và axit nitric Hãy so sánh tính axit của chúng và dùng phương trình hoá học để gi i thích (Cho biết: C = 12; Ca = 40; H = 1; Al = 27; Mg = 24; O = 16; P = 31; Cu = 64) TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA ĐỢT 2 - HỌC I Năm học 2009 - 2010 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 11 - BAN CB A –CB B Th i gian làm b i: 45 phút Câu 1 (2đ): Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây: a SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2... phần trăm m i mu i có trong hỗn hợp ban đầu ( Cho P = 31 , H = 1 , O = 16 , Na = 23 , N = 14, Cu = 64, Mg = 24 ) TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KIỂM TRA ĐỢT 2 - HỌC I ĐỀ Năm học 2009 - 2010 MÔN HOÁ HỌC - LỚP 11 - BAN A Th i gian làm b i: 45 phút Câu 1 (1,5 đ) Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây: Ca3(PO4)2 →P →H3PO4 → (NH4)3PO4 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 → supephotphat đơn Câu 2 (1,5 đ) Viết phương trình... SiO2 → Si b Ca3(PO4)2 → P → P2O5 → H3PO4 →NaH2PO4 Câu 2 (1,5đ): Dùng 1 thuốc thử duy nhất phân biệt các dung dịch sau: amoni nitrat, amoni sunfat, natri nitrat, sắt (III) nitrat Câu 3 (1,5đ): Hoàn thành các phương trình sau Nhôm + axit nitric (N trong axit bị khử xuống số oxi hoá +1) FeO + HNO3 loãng  Cu + NO3 + H+ Câu 4 (1 đ): Cho biết hiện tượng, viết phương trình phản ứng khi: Dẫn từ từ t i dư khí... supephotphat đơn Câu 2 (1,5 đ) Viết phương trình phân tử, ion rút gọn xảy ra trong dung dịch giữa các cặp Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2 điểm) 1) Vì nguyên tử nguyên tố (trừ khí hiếm) có xu hướng liên kết với tạo thành phân tử hay tinh thể? (1 điểm) 2) Nguyên tử nguyên tố X có điện tích hạt nhân 17+ Hãy xác định vị trí X bảng tuần hoàn (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) 1) Thế phản ứng oxi hóa – khử? (1 điểm) 2) Cân phản ứng sau theo phương pháp thăng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử: (1 điểm) HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O Câu 3: (2 điểm) 1) Hãy so sánh tính kim loại magie (Mg), Z = 12, với nguyên tố đứng trước: natri (Na), Z = 11, nguyên tố đứng sau: nhôm (Al), Z = 13 2) Viết công thức cấu tạo NaCl, CO2 Cho biết tên liên kết Câu 4: (1 điểm) Trong nguyên tử X, tổng số hạt proton, notron electron 40 Biết số notron số proton cộng thêm Viết ký hiệu X Cho: Na (Z = 11); Mg (Z = 12), Al (Z = 13), Si (Z = 14) Câu 5: ( điểm) Cho 19,5 g kim loại R thuộc nhóm IA (kim loại kiềm) vào nước thu dung dịch A 5,6 lit khí hidro điều kiện chuẩn a) Xác định kim loại R? b) Trung hòa toàn lượng dung dịch A 500 ml dung dịch axit clohidric Tính nồng độ dung dịch axit cần dùng? Cho K = 39; Na = 23; Li = 7; Cl = 35,5; O = 16; H = -Hết Page Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ HÓA 10 CÂU NỘI DUNG Câu 1: 1) Ngoại trừ khí hiếm, cấu hình electron lớp (2 điểm) nguyên tử khác chưa đạt cấu bền Do đó, chúng có xu ĐIỂM hướng liên kết với tạo thành tinh thể hay phân tử để đạt tới cấu hình electron bền vững khí gần với 8e ( 2e đ/v He) lớp 1đ Chú ý: Trong câu học sinh phát biểu ý sau: * Cấu hình nguyên tử chưa đạt cấu bền lớp * Khuynh hướng đạt cấu bền khí gần cho trọn số điểm, nói ý cho 0,5 điểm 2) X có điện tích hạt nhân 17+  X có Z = 17 Câu 2: (2 điểm) Cấu hình electron X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 0,25 đ Vị trí : - X thuộc ô 17 0,25 đ - X thuộc chu kỳ 0,25 đ - X thuộc nhóm VIIA 0,25 đ 1) Phản úng oxi hóa – khử phản ứng hóa học, có chuyển electron chất phản ứng Chú ý: Học sinh phát biểu : Phản ứng oxi hóa - khử 0,5 đ phản ứng hóa học có thay đổi số oxi hóa số nguyên tố Vẫn cho trọn số điểm Nếu học sinh phát biểu: phản ứng oxi hóa – khử phản ứng hóa học có thay đổi số oxi hóa số nguyên Page Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ tử cho ½ điểm số 2) Cân phản ứng: –1 +4 HCl + [K] –1 x1 Cl +4 +2 MnO2 0 → MnCl2 + Cl2 + H2O [O] 0,25 đ → Cl2 + 2e +2 x1 Mn + 2e → Mn (quá trình oxi hóa) (quá trình khử) HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 0,5 đ 0,5 đ Chú ý: Ghi sai số oxi hóa phần không cho điểm phần đó, phần khác cho điểm 0,25 đ Không ghi tên trình , không trừ điểm Học sinh không ghi lại phương trình hóa học cuối mà điền hệ số vào sơ đồ đầu tiên, cho trọn điểm Câu 3: 1) Học sinh nêu ý: Mg đứng sau Na nên Mg có tính kim (2 điểm) loại yếu Na, đứng trước Al nên có tính kim loại mạnh Al Hay ghi so sánh : Na > Mg > Al 1đ Hoặc : Al < Mg < Na Đều chấm 2) Viết công thức cấu tạo: NaCl, CO2 , cho biết tên liên kết NaCl : Na – Cl liên kết ion CO2 : O=C=O liên kết cộng hóa trị phân cực 0,5 đ Chú ý: Nếu học sinh ghi liên kết cộng hóa trị , cho 0,25 0,5 đ điểm Câu 4: (1 điểm) Đặt số p = số e = Z Số n = N 2Z + N = 40 N– Z =1 → Z = 13 0,25 đ N = 14 Page Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ A = 13 + 14 = 27 → X nhôm Ký hiệu nguyên tử nhôm : 27 13 0,25 đ Al Học sinh giải cách khác , cho trọn điểm Nếu học sinh ghi 27 13 0,25 đ 0,25 đ X không cho điểm ký hiệu nguyên tử Câu 5: 1) Xác định R: Phương trình hóa học: 2R + 2H2O → 2ROH + H2 (3 điểm) Mol: 0,5 ← 0,5 ← 0,25 Số mol hidro = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol 0,5 đ 0,25 đ Khối lượng mol nguyên tử R = 19,5 : 0,5 = 39 g/mol Vậy R kali (K) 0,25 đ 0,5 đ 2) Tính nổng độ mol dung dịch HCl: 0,5 đ Dung dịch A dung dịch KOH Phương trình hóa học : KOH + HCl → KCl + H2O 0,5 → 0,5 (mol) 0,5 đ Nồng độ mol dung dịch HCl: [HCl] = 0,5 : 0,5 = mol/l Chú ý: Nếu học sinh không viết phương trình hóa hoc R phản 0,5 đ ứng với nước không cho điểm toán Nếu viết phương trình hóa học mà cân sai cho phản ứng 0,25 đ không chấm phần Nếu không cân mà xác định số mol R cho ½ số điểm câu Nếu không ghi đơn vị cho ½ số điểm câu Nếu không KOH mà ghi ROH cho điểm -HẾT - Page Trường THPT Vinh Xuân KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2009-2010 Tổ Toán Tin MÔN TOÁN LỚP 10 ( Thời gian 90 phút ) ĐỀ THI CHÍNH THỨC A-PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm ) Câu 1: (1,5 đ ) Cho hai tập hợp ( ) 2;4A = − và [ ) 0;7B = . Tìm các tập hợp A B∪ , , \ , \A B A B B A∩ và biểu diễn chúng trên trục số. Câu 2: (1,5 đ ) Cho hàm số ( ) 1 3 2y m x x m= − + + − a) Xác định m để hàm số đồng biến trên ¡ . b) Giải và biện luận theo m phương trình ( ) 1 3 2 0m x x m− + + − = . Câu 3: (1đ ) Tìm hàm số bậc hai, biết đồ thị của nó là đường parabol có đỉnh ( ) 1;3I và đi qua điểm ( ) 3; 1A − . Câu 4: (1đ ) Giải phương trình 2 2 1 2 1x x x+ + = − . Câu 5: (2đ ) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm ( ) ( ) ( ) 1;2 , 1;3 , 4;3A B C− − . a) Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. b) Tính góc A của tam giác ABC. c) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. B-PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần sau: ( phần 1 hoặc phần 2 ) Phần 1: Theo chương trình chuẩn Câu 6a: (1đ ) Giải hệ phương trình 6 2 3 3 4 1 x y x y  + =     − = −   Câu 7a: (1đ ) Cho phương trình 2 2 3 0x x m− + − = . Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt mà nghiệm này gấp đôi nghiệm kia. Câu 8a: (1đ ) Cho tam giác ABC. Trên các cạnh BC, CA, AB tương ứng lấy các điểm I, J, K sao cho 2 2 2 , , 5 5 5 BI BC CJ CA AK AB= = = uur uuur uuur uuur uuur uuur . Chứng minh rằng 0AI BJ CK+ + = uur uuur uuur r . Phần 2: Theo chương trình nâng cao Câu 6b: (1đ ) Giải hệ phương trình: 2 2 4 4 23 19 xy x y x xy y + + = −   + + =  . Câu 7b: (1đ ) Cho phương trình 2 2 1 0x x k− + − = . Xác định k để phương trình có hai nghiệm phân biệt là nghịch đảo của nhau. Câu 8b: (1đ ) Cho đoạn thẳng AB. Tìm điểm N thỏa mãn 2 2 . 0NA NA NB+ = uuur uuur . Hết 1 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 10 KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2009-2010 - ĐỀ THI CHÍNH THỨC . A- PHẦN CHUNG ( 7 điểm ) Câu Nội dung Điểm 1 Cho hai tập hợp ( ) 2;4A = − và [ ) 0;7B = . 1,50 ( ) [ ) ( ) [ ) 2;7 , 0;4 , \ 2;0 , \ 4;7A B A B A B B A∪ = − ∩ = = − = ( Tính đúng mỗi tập hợp cho 0,25) Biểu diễn trên trục số (đúng hai tập hợp cho 0,25) 1,00 0,50 2 Cho hàm số ( ) 1 3 2y m x x m= − + + − 1,50 2a Xác định m để hàm số đồng biến trên ¡ . 0,50 Ta có ( ) 1 3 2y m x x m= − + + − ( ) 2 2y m x m⇔ = + + − Để hàm số đồng biến trên ¡ thì 2 0 2m m+ > ⇔ > − 0,25 0,25 2b Giải và biện luận theo m phương trình ( ) 1 3 2 0m x x m− + + − = . 1,00 Ta có ( ) 1 3 2 0m x x m− + + − = ( ) 2 2 (1)m x m ′ ⇔ + = − + Nếu 2m ≠ − thì phương trình (1) ′ có nghiệm duy nhất 2 2 m x m − = + . + Nếu 2m = − thì phương trình (1) ′ có dạng 0 4x = ⇒ pt (1) ′ vô nghiệm Kết luận: * 2m ≠ − : phương trình (1) có nghiệm duy nhất 2 2 m x m − = + * 2m = − : phương trình (1) vô nghiệm . 0,25 0,25 0,25 0,25 3 Tìm hàm số bậc hai 1,00 Hàm số bậc hai cần tìm có dạng 2 ( 0)y ax bx c a= + + ≠ Đồ thị hàm số là Parabol có đỉnh ( ) 1;3I và đi qua điểm ( ) 3; 1A − nên ta có hệ phương trình 1 2 3 9 3 1 b a a b c a b c  − =   + + =   + + = −   2 0 3 9 3 1 a b a b c a b c + =   ⇔ + + =   + + = −  1 2 2 a b c = −   ⇔ =   =  Vậy hàm số cần tìm là 2 2 2y x x= − + + . 0,25 0,25 0,25 0,25 4 Giải phương trình 2 2 1 2 1x x x+ + = − . 1,00 2 2 1 2 1x x x+ + = − ( ) 2 1 2 1x x⇔ + = − 1 2 1x x⇔ + = − 2 1 0 1 2 1 1 1 2 x x x x x − ≥   ⇔ + = −     + = −   1 2 2 0 x x x  ≥   ⇔  =     =   2x⇔ = 0,50 0,50 2 Vậy phương trình có một nghiệm là 2x = . 5 Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm ( ) ( ) ( ) 1;2 , 1;3 , 4;3A B C− − . 2,00 5a Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác. 0,50 Ta có ( ) ( ) 2;1 , 3;1AB AC= = − uuur uuur . Vì 2 1 3 1 ≠ − nên , AB AC uuur uuur không cùng phương, suy ra ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vậy A, Thầy cô em tham khảo Đề đáp án đề kiểm tra học môn Địa Lí lớp Trường THCS Hợp Hóa năm học 2015 – 2016 Đề gồm câu có phần trắc nghiệm tự luận Xem thêm: Đề thi kiểm tra môn Văn hay TRƯỜNG THCS HỢP HÓA Đề Kiểm Tra Học Môn: Địa Lí – Lớp Thời gian làm 45 phút Phần I: Trắc nghiệm (3điểm) Khoanh vào chữ đầu câu đáp án nhất: Câu 1: Bán kính Trái Đất bao nhiêu? A 6073 km B 6037 km B 6370 km D 6307 km Câu 2: Trái Đất gồm lục địa? A B B D Câu 3: Bề mặt Trái Đất phân chia thành khu vực giờ? A 24 B 25 C.26 D 27 Câu 4: Trong ngày Hạ chí vị trí Trái Đất ngả phía Mặt trời? A Nửa cầu Bắc B Nửa cầu Nam C Tây bán cầu D Đông bán cầu Câu 5: Dựa vào độ cao người ta phân chia thành loại núi? A B B D Câu 6: Nội lực sinh tượng nào? A Núi lửa, xói mòn, phong hóa C.Sóng thần, động đất, núi lửa Phần II: Tự luận (7điểm) Câu 7: (4điểm) B.Xâm thực, động đất, xói mòn D Núi lửa, xói mòn, phong hóa Trái Đất có chuyển động quay nào? Nêu hệ qủa chuyển động Câu 8: (3điểm) Nội lực, ngoại lực gì? Nêu tác động nội lực ngoại lực? ———– HẾT ———– ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ LỚP NĂM HỌC 2015 – 2016 I TRẮC NGHIỆM (3 Điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu C D A A C B Mỗi đáp án 0,5đ II TỰ LUẬN (7 Điểm) Câu Nội dung Điểm Trái đất có chuyển động quay: – Chuyển động tự quay quanh trục tưởng tượng 1đ – Chuyển động sinh hệ quả: + Hiện tượng có ngày đêm luân phiên + Hiện tượng lệch hướng chuyển động Ở nửa cầu Bắc chuyển động lệch sang Phải 0,5đ 0,5đ Ở nửa cầu Nam chuyển động lệch sang Trái Câu (4,0đ) – Chuyển động quay quanh Mặt Trời quỹ đạo hình elip gần tròn – Các tượng sinh từ chuyển động này: 1đ + Hiện tượng ngày – đêm dài ngắn theo mùa + Hiện tượng mùa năm Hai mùa chính: mùa Hè, mùa Đông Hai mùa chuyển tiếp: Mùa Thu, mùa Xuân 0,5đ 0,5đ Câu (3,0đ) – Nội lực lực sinh từ lòng Trái Đất 0,75đ 0,75đ – Ngoại lực lực sinh từ bên Trái Đất 0,75đ – Nội lực sinh tượng động đất, núi lửa, sóng thần – Ngoại lực gây xâm thực, sói mòn, sạt lở,… 0,75đ *** HẾT *** Phòng GD& ĐT Huyện Bố Trạch TrườngTH THCS Tân Trạch §Ị kh¶o s¸t chÊt lỵng häc kú I, n¨m häc 2011-2012 M«n: hãa häc Thêi gian lµm bµi 45 (kh«ng thêi gian giao ®Ị) Ma trËn Mức độ Nhận biết Nội dung Chương I: Các loại hợp chất vơ Tính chất hóa học m loại; (5 tính chất Chương II Kim loại Ý nghĩa dãy hoạt động hóa học kim loại Tổng số Thơng hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Số câu: Số điểm: 2,5đ Tỉ lệ: 25% Số câu: Số điểm: 2đ Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm: 3đ Tỉ lệ: 30% Số câu: Số câu: Số điểm 2,5đ Số điểm: 2đ Tỉ lệ: 25% Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm: 3đ Tỉ lệ: 30% Cấp độ cao Cộng Số câu: Số điểm: 2,5đ Tỉ lệ: 25% Số câu: Số điểm: 5đ Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: 5đ Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: 2,5đ Tỉ lệ: 25% Số câu: Số điểm: 10đ Tỉ lệ: 100% §Ị kh¶o s¸t chÊt lỵng häc kú I, n¨m häc 2011-2012 M«n: hãa häc Thêi gian lµm bµi 45 (kh«ng thêi gian giao ®Ị) Câu (2,5 điểm): Nêu tính chất hóa học axit Viết phương trình hóa học minh họa Câu (2,5 điểm): a Hãy nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học kim loại ? b Hãy xếp kim loại sau theo chiều hoạt động hóa học giảm dần K, Al, Pb, Fe, Zn, Ag, Cu Câu (2 điểm): Thực chuỗi chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng có Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 FeCl3 Câu (3 điểm)Cho 5,4 gam nhơm vào 100 ml dung dịch H2SO4 a, Viết PTHH xảy b, Tính thể tích khí H2 sinh đktc c, Tính nồng độ mol muối dung dịch sau phản ứng ( cho thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi khơng đáng kể ) (Al=27 ,S =32 , H =1 ,O =16 ) HẾT. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲI 2011 – 2012 MƠN HỐ HỌC Câu Câu Nội dung Tính chất hóa học axit: - Làm đổi màu chất thị màu: quỳ tím chuyển sang màu đỏ - Tác dụng với oxit bazơ:2HCl + CaO → CaCl2 + H2O - Tác dụng với dung dịch bazơ:Ca(OH)2 + 2HCl →CaCl2 +2H2O - Tác dụng với kim loại: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 - Tác dụng với dung dịch muối: H2SO4 + BaCl2→BaSO4 + 2HCl Câu Câu a Ý nghĩa dãy HĐHH KL - Dãy HĐHH KL xếp theo chiều giảm dần - KL trước Mg t/d với nước điều kiện thường tạo thành kiềm giải phóng H2 - KL đứng trước H phản ứng với số dd axit (HCl, H2SO4 lỗng…) giải phóng khí H2 - KL đứng trước (trừ Na, K…) đẩy KL đứng sau khỏi dung dịch muối b Sắp xếp : Na, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag Thực chuổi chuyển hóa: 2Fe + Cl2 → 2FeCl3 FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Điểm 2,5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 2,5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ O,5đ 2đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Câu nAl = 5,4 : 27 = 0,2 mol 2Al + 3H2SO4 → 2(mol) 3(mol) 0,2(mol) 0,3(mol) Al2(SO4)3 (mol) 0,1(mol) VH2 = n 22,4 = 0,3 22,4 = 6,72 lit + 3H2 ↑ 3(mol) 0,3(mol) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ CM Al2(SO4)3 =n:V= 0,5 điểm 0,1 : 0,1 = M O,5đ 0,5đ Giáo viên đề Trần Chí Nhân Phòng GD& ĐT Huyện Bố Trạch TrườngTH THCS Tân Trạch ĐỊ kh¶o s¸t chÊt lỵng häc kú I, n¨m häc 2011-2012 M«n: hãa häc Thêi gian lµm bµi 45 (kh«ng thêi gian giao ®Ị) Ma trËn Mức độ Vận dụng Nhận biết Thơng hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao Cộng Nội dung Chương 1: Số câu: Chất – Số điểm: 2,0đ Ngun tử Tỉ lệ: 20% - Phân tử Chương 2: Phản ứng hóa học Chương 3: Mol – Tính tốn hóa học Tổng cộng Số câu: Số điểm 2,0đ Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm: 2,0đ Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm: 3đ Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm: 3,0đ Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm: 3đ Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm: 2đ Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm: 3,0đ Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm: 5đ Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: 2đ Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm: 3,0đ Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm: 10đ Tỉ lệ: 100% Phòng GD& ĐT Huyện Bố Trạch TrườngTH THCS Tân Trạch ĐỊ kh¶o s¸t chÊt lỵng häc kú I, n¨m häc 2011-2012 M«n: hãa häc Thêi gian lµm bµi 45 (kh«ng thêi gian giao ®Ị) Câu 1:(2 điểm) Em cho biết: PHỊNG GIÁO DỤC HUYỆN B¤ TRACH ĐỀ KIỂM TRA KỲ I: 2011 – 2012 TRƯỜNG THCS HỒN TRẠCH MƠN HỐ HỌC (Thời gian: 45 phút) Đề I: Câu 1:(2 điểm) Em cho biết: hóa học, ngun tử, ngun tố hóa học, phân tử gì? Câu 2:(1 điểm) Em cho biết: phản ứng hóa học, nội dung định luật bảo tồn khối lượng Câu 3:(4 điểm) Cân phương trình hóa học sau đây: a/ FeS + HCl → H2S + FeCl2 b/ KClO3 → KCl + O2 c/ SO2 + O2 → SO3 d/ N2 + H2 → NH3 e/ BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2 f/ NaNO3 → NaNO2 + O2 g/ HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2 O h/ NaOH + Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 + Na2SO4 Câu 4:(3 điểm) Cho khí hiđrơ dư qua đồng (II) oxit nóng màu đen, người ta thu 0,32 g kim loại đồng màu đỏ nước ngưng tụ: a/.Viết phương trình hóa học xảy b/.Tính khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng c/.Tính thể tích khí hi đrơ đktc tham gia phản ứng d/.Tính khối lượng nước ngưng tụ thu sau phản ứng ( Biªt: Cu = 64 ; O = 16 ; H =1) Hết PHỊNG GIÁO DỤC HUYỆN B¤ TRACH ĐỀ KIỂM TRA KỲ I: 2011 – 2012 MƠN HỐ HỌC (Thời gian: 45 phút) TRƯỜNG THCS HỒN TRẠCH Đề II: Câu 1:(2 điểm) Em cho biết: hóa học, ngun tử, ngun tố hóa học, phân tử gì? Câu 2:(1 điểm) Khi phản ứng hố học xảy ra, dấu hiệu để phân biệt tượng vật li với tượng hố học? Câu 3:(4 điểm) Cân phương trình hóa học sau đây: a/ CuS + HCl → H2S + CuCl2 b/ CaCO3 → CaO + CO2 c/ P + O2 → P2O5 d/ Cl2 + H2 → HCL e/ BaCl2 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2 f/ NaNO3 → NaNO2 + O2 g/ HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2 O h/ KOH + Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 + K2SO4 Câu 4:(3 điểm) Cho khí CO dư qua sắt (III) oxit , người ta thu 0,28 g kim loại sắt khí CO2 a/.Viết phương trình hóa học xảy b/.Tính khối lượng sắt (III) oxit tham gia phản ứng c/.Tính thể tích khí CO đktc tham gia phản ứng d/.Tính khối lượng CO2 thu sau phản ứng ( BiÕt : Fe = 56; O = 16 ; C = 12 ) Hết MA TRẬN PHỊNG GIÁO DỤC HUYỆN B¤ TRACH TRƯỜNG THCS HỒN TRẠCH Mức độ Nội dung Chương 1: Chất – Ngun tử - Phân tử Chương 2: Phản ứng hóa học Chương 3: Mol – Tính tốn hóa học Tổng cộng ĐỀ KIỂM TRA KỲ I: 2011 – 2012 MƠN HỐ HỌC (Thời gian: 45 phút ) Biết Câu (2 điểm) Câu (1 điểm) câu (3 điểm) Hiểu Vận dụng Tổng cộng Câu (3 điểm) câu (3 điểm) câu (2 điểm) câu (5 điểm) câu (3 điểm) câu (10 điểm) Câu (4 điểm) câu (4 điểm) ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM PHỊNG GIÁO DỤC HUYỆN B¤ TRACH TRƯỜNG THCS HỒN TRẠCH ĐỀ KIỂM TRA KỲ I: 2011 – 2012 MƠN HỐ HỌC (Thời gian: 45 phút ) ĐỀ1 Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm: -Hóa học khoa học nghiên cứu chất, biến đổi ứng dụng chúng -Ngun tử hạt vơ nhỏ trung hòa điện -Ngun tố hóa học tập hợp ngun tử loại, có số proton hạt nhân -Phân tử hạt đại diện cho biết, gồm số ngun tử liên kết với thể đầy đủ tính chất hóa học chất Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm: -Phản ứng hóa học q trình biến đổi chất thành chất khác -Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng chất sản phẩm tổng khối lượng chất tham gia phản ứng Câu 3: (4 điểm) Mỗi PTHH 0,5 điểm: a/ FeS + 2HCl → H2S + FeCl2 b/ 2KClO3 → 2KCl + 3O2 c/ 2SO2 + O2 → 2SO3 d/ N2 + 3H2 → 2NH3 e/ BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ba(NO3)2 f/ NaNO3 → 2NaNO2 + O2 g/ HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O h/ 6NaOH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 Câu 4: (3 điểm) t0 a/ PTHH: H2 + CuO → Cu + H2O (0,75 điểm) b/ nCu = m M = 0,32 = 64 0,005 (mol) (0,75 (điểm) Theo phương trình phản ứng ta có: nCuO = nCu = 0,005 (mol) (0,25 điểm) ⇒ mCuO = n M = 0,005 80 = 0,4 (g) (0,25 điểm) c/ Theo phương trình phản ứng ta có: nH2 = = nCu (0,25 điểm) = 0,005 (mol) ⇒ v 2H (0,25 = n M = 0,005 22,4 = 0,112 (l) điểm) d/ Theo phương trình phản ứng ta có: n2H O ⇒ mH o2 điểm) = nCu = 0,005 (mol) = n M = 0,005 18 = 0,09 (g) (0,25 điểm) (0,25 ĐỀII Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm: -Hóa học khoa học nghiên cứu chất, biến đổi ứng dụng chúng -Ngun tử hạt vơ nhỏ trung hòa điện -Ngun tố hóa học tập hợp ngun tử loại, có số proton hạt nhân -Phân tử hạt đại diện cho biết, gồm số ngun tử liên kết với thể đầy đủ tính chất hóa học chất Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm: - Các chất tham gia phản ứng phải tiếp xúc với - số phản ứng cần phải có nhiệt độ - số phản ứng cần phải có mặt chất xúc tác - có chất sinh Câu 3: (4 điểm) Mỗi PTHH 0,5 điểm: a/ ... 4: (1 điểm) Đặt số p = số e = Z Số n = N 2Z + N = 40 N– Z =1 → Z = 13 0,25 đ N = 14 Page Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ A = 13 + 14 = 27 → X nhôm Ký hiệu nguyên tử nhôm : 27 13 ...Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ HÓA 10 CÂU NỘI DUNG Câu 1: 1) Ngoại trừ khí hiếm, cấu hình electron lớp (2 điểm) nguyên tử khác chưa... http://sachgiai.com/ tử cho ½ điểm số 2) Cân phản ứng: 1 +4 HCl + [K] 1 x1 Cl +4 +2 MnO2 0 → MnCl2 + Cl2 + H2O [O] 0,25 đ → Cl2 + 2e +2 x1 Mn + 2e → Mn (quá trình oxi hóa) (quá trình khử) HCl
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki 1 mon hoa lop 10 truong thpt phan dang luu,

Hình ảnh liên quan

j Cấu hình các nguyên tử chưa đạt cơ cấu bền ở lớp ngoài - de kiem tra hoc ki 1 mon hoa lop 10 truong thpt phan dang luu

j.

Cấu hình các nguyên tử chưa đạt cơ cấu bền ở lớp ngoài Xem tại trang 2 của tài liệu.