0

20.7.17 Bao cao tai chinh rieng quy 2 2017

20 86 0
  • 20.7.17 Bao cao tai chinh rieng quy 2 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:05

I coxc rY co PnAx rAP ooAx VINACONTROL BAo cAo rAr cnixHRrnxc QuY II nlm 2013 Hd nQi, thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 15.08.2013 13:27 Signature Not Verified T:_ cONc ry cO pnAN r4r ooAN vTNACoNTRoL Dia chi: S+ fran Nnan Tdng - Hai Bd Tnmg - Hn NOi NQI DUNG Bang cdn aai ti5 torln 86o c6o kiit qui kinh doanh B6o ciio luu chuyiSn ti6n tQ Thuyi5t minh 86o c6o tii chinh 1-3 4 5 6-19 ,// , {1, ti: lr , \\( \ CONG TY: CONG TY CP TAP DOAN VINACONTROL B6O C6O tii ChiNh Dia chi: 54 Trin Nhf,n T6ng - Hai Bi Trung - Hn NOi Quf II nrm tii chfnh 2013 Tel: 04.39435638/04.38226020 tr'ax: 04. 39433844 MAu sii DN. BANG cAN DoI KE ToAN. ME Don vi tinh: WD Chi ti6u ME chi ti6u Thuyilt minh Sii cuiii xy Sii tl6u nem //+', a'/ c'/ :l :{ ,\v e TAI SAN A- TAI SAN NCAU TTAU 100 84.262.592.663 89.346.501.sl2 I. Ti6n vi cic khoin tumrs tluons tiin 110 3 23.763.831.545 24.391.421.210 1. Ti6n r11 18.85t.726.826 t8.045.738.640 2. Circ khoAntuone duons ti6n tt2 4.912.t04.7t9 6.345.682.570 II. Cic khof,n tliu tu tiri chinh ngiin h4n 120 4 4.O99.375.197 3.628.317.810 I. DAu tu ngdn hqn t2t 5.8t2.446.O59 5.34t.388.672 2. DUphdng eiArr.giiL diutunginhan t29 (r.7t3.070.862) 1.713.070.862\ III. Cic khoin nhii thu nsln han 130 42.811.167.388 46.125.250.034 L Phei thu kh6ch hdng 131 42.788.812.270 41.949.730.903 Z.Trdtrudc cho nzuoi ban t32 472.0t4.229 452.908.655 3. Phai thu nOi b0 ngnn han t33 4. Phai thu theo ti6n <10 k6 hoach hqp d6ng x0y ftmg t34 5. Cdc khoan phai thu kh6c 135 5 2.580.805.325 4.253.074.91.2 6. Du phbng pMi thu ngln hqn kh6 dbi 139 (3.030.464.436' (s30.464.436' IY. Hirne t6n kho 140 6 242.895.324 163.612.732 l. Hane t6nkho t4t 242.895.324 t63.612.732 2. ft phdng giAm gi6 hlurg t6n kho 149 V.Tii sf,n npln han khic 150 13.345.323.209 15.037.899.726 1. Chi phi tri trudc ngin han 151 t3.935.152 t8.t87.602 2. ThuC GTGT dugc khiu tru t52 125.967.156 3. ThuO vi c6c khoan kh6c ph6i thu Nhi nudc t54 7 14.625.000 4. Tii san ngin hqn kh6c 158 13.t90.795.901 15.0t9.712.r24 B. TAr SAN Oru HAN (200=2tO+220+240+250+260) 200 1o0.932.s84.702 99.398.893.897 l. Cilc khoin nhf,i thu dii lan 210 1. Phai thu ddi fun cria kh6ch hang 2tt 2. V6n kinh doanh & don vi truc thu6c 2t2 3. Phai thu ddi han nOi b0 2t3 4. Phai thu dii han kh6c 218 5. Du phbng c6c khon phai thu dni han kh6 dbi 2t9 II.Tii sf,n c6 tlinh 220 51.117.347.836 50.413.294.241 1. TAf sf,n c6 tlinh hfru hinh 221 8 39.605.768.886 38.564.684.463 - Neuv6n eii{ 222 62.020.447.201 62.139.802.t29 - Gi6 hi hao mbn fry ke 223 (22.4r4.678.31,s\ (23 .s7 s .tt7 .666\ 2. Tei s6n cd dinh thu0 tii ch(nh 224 - Nsuv€n ei6 225 - Gi6 hi hao mbn ffiy ke 226 3. Tii sin c6 tlinh vO hinh 727 9 9.867.469.597 9.966.952.243 - Neuy€n gi6 228 t0.765.778.070 t0.765.778.070 ; CONC ry: CoNC ry Cp rAp OOaN VTNRCONTROI 86o cio tii chfnh Dia chi: 54 Trfln Nhfln T6ng - Hai Bir Trung - Hn NQi Quf II niim tii chfnh 2013 Tel: 04.39435638/04.38226020 Fax: 04. 39433844 M6u s6 DN - BAXC CAX DOI KO rOAN - MP Don vi tinh: WD Chi ti6u Mfl chi ti0u Thuy6t minh ^t r . so cuor Ky 56 dflu nim 1o( 'r'- C6 CO r+r rllAl - ci6 hi hao mbn lfry k6 229 (8e8.308.473) (7e8.82s.827) 4. Chi phi xdy fung co ban do dang 230 10 t.644.t09.353 1.881.657.535 III. Bft rlOne sf,n tliu tu 240 - Nguy€n gi6 241 - Gi6 tri hao mbn lfiy kc 242 tV. Ca"knoin tliu tu tiri chinh dii han 250 47.161.354.500 47.161.354.500 1. DAu tu viro c6ng ty con 251 42.739.730.000 42.739.730.000 ,. Dtu tu vio c6ng ty liOn t<6t, ten doanh 252 11 2.300.000.000 2.300.000.000 3. DAutu daihankh6c 258 t2 2.771.624.500 2.771.624.500 +. Ou phbng efirn si6 dAu tu tii chinh dai han 259 t2 (6s0.000.000) (6s0.ooo.0oo) V. Thi sin dii han khic 260 2.653.882.366 C.TY CP DT PT DO THJ VA KCN SONG DA Tang 15-16-17-18, tea nha HH3, KDT my Dinh - M Tri, xa my Dinh, Tir Liem, HA Nei BANG CAN DOI KE TOAN RIENG Ngay 30 thang 6 nam 2013 (T heo quyit dinh 15/2006/QD-BTC) Tai san A Ma so Thuyet minh So cuoi 14 SO au nam A. Tai san ngin 4n 100  4.525.965.200.569 4.371.265.192.123 I. Tien va cac khoan twang during tien 110 4 42.037.563.744 60.214.247.956 1. Tien 111 42.037.563.744 37.814.247.956 2. Cac khoan hum& dtran tien 112  - 22.400.000.000 II. Cac khoan dclu to tai chinh ngrin hon 120 - - 1. Dau ttr ngan hp 121 2. Dkr ph6n . g Om siá chin khoan dau tir nAan hp .  129  -  /IL Cac khoan phai thu 130 437.483.002.032 405.342.194.764 1. Phai thu khach hang 131 5.1 299.417.599.039 256.611.483.674 2. Tra truck cho ngutri ban 132 5.2 81.530.843.097 98.542.278.531 3. Phai thu nel b6 ngan hp 133 - 4. Phai thu theo tien d6 ke hoach hap (ling xay dkmg 134 - 5. Cac khoan phai thu khac 138 6 117.223.511.049 99.055.009.381 6. Dkr phen& cac khan phai thu kh6 dei 139 5.1 (60.688.951.153), (48.866.576.822) IV. Hang ton kho 140 3.995.885.809.413 3.853.343.238.136 1. Hang din kho 141 7 4.140.551.866.358 3.998.009.295.081 2. Dix phen &Aiarn gia hart& din kho 149  (144.666.056.945) . (144.666.056.945) V. Tai san ngrin hon khac 150 50.558.825.380 52.365.511.267 1. Chi phi tra tuft ngan han 151 8 17.541.626.773 16.629.660.836 2. Thue GTGT duct khau trir 152 9.969.755.774 14.274.713.231 3. Thu e \fa cac khoan khac phai thu Nha nuac 154 - 4. Tai san ngan han khac 155 9 23.047.442.833 21.461.137.200 B. Ili san dai han 200  1.622.190.312.056 1.633.635.168.342 I. Cac khoan phai thu dai lion 210 1 NO 1. Phai thu dai han dm khach hang 211 - 2. Wm kinh doanh 6 don vi tArc thu6c 212 - w .  06 3. Phai thu dai hp n6i b6 213 - 4. Phai thu dai hp khac 214 - * ' Vi KHU Co 5. Dkr phanphai thu dai hp kh6 dai 219   II. Tai san ce , djnh 220 68.313.802.304 70.91 N.' 84 :cu ■ 4 , 1. Tai san c6 djnh hgru hlnh 221 10 66.831.757.746 69.988.4 :* - Nguyen gia 222 84.951.731.447 85.978.067.278 - Gia tri hao man lay ke 223 (18.119.973.701) (15.989.628.725) 2. Tai san co dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao men lily ke 226 3. Tai san c6 djnh ve hlnh 227 - - - Nguyen gia 228 53.180.000 53.180.000 - Gia trj hao man lily ke 229 (53.180.000) (53.180.000) 4. Chiyhf xay dung ca ban cla clan& 230  1.482.044.558 924.545.467 III. Bcit dOng san dau to 240 - Nguyen gia 241 - Gia tri hao men ley ke 242 IV. Cac khoan ciciu to tai chinh dai km 250 11 1.543.255.213.378 1.548.421.257.406 1. Dail tir vao Ong ty con 251 1.044.759.400.000 1.044.759.400.000 2. Diu tir vao ding ty lien ket, lien doanh 252 277.764.302.732 277.764.302.732 3. Dau tu dai han khac 258 453.980.100.280 453.980.100.280 4. Dkr phon . & Riam siá chin khoan du tir dai hp 259  (233.248.589.634) . (228.082.545.606) V. Tai san dai hgn kluic 260 10.621.296.374 14.300.926.916 1. Chi phi tra tnrac dai han 261 12 10.621.296.374 14.300.926.916 2. Tai san thue thu nhap hoan lai 262 - 3. Tai san dai han khac 268 - TOng cOng tai san 250 6.148.155.512.625 6.004.900.360.465 Nguon von A Ma so Thuyet mink So  cuOi 1c57 SO dau nam A. Nq phai tra 300 4.571.025.216.288 4.455.695.954.709 I. Nq ngcin hgn 310 3.014.573.058.663 2.821.248.097.084 1. Vay va nq ngin han 311 13 628.622.201.464 496.607.294.436 2. Phai tra ngtrtri ban 312 14.1 141.965.739.716 143.901.264.248 3. Ngtrtri mua tra tien truck 313 14.2 263.944.163.203 259.068.355.044 4. Thue va cac Ichoin phai Op Nha ntrac 314 15 72.388.272.804 74.072.573.324 5. Phai tra cong nhan vien 315 7.204.497.023 11.816.592.214 6. Chi phi phai tra 316 16 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2014 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2014 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 954,486,058,603 944,091,782,429 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 73,120,765,216 109,215,760,075 1. Tiền 111 V.01 58,120,765,216 74,215,760,075 2. Các khoản tương đương tiền 112 15,000,000,000 35,000,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 1,850,301,999 1,850,301,999 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (1,850,301,999) (1,850,301,999) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 192,065,424,027 190,929,670,628 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 160,327,637,090 155,359,354,450 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 22,993,834,946 25,465,900,485 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 13,571,901,958 14,468,270,660 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (4,827,949,967) (4,363,854,967) IV. Hàng tồn kho 140 647,473,587,750 610,846,086,385 1. Hàng tồn kho 141 V.07 660,078,759,860 624,150,683,887 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (12,605,172,110) (13,304,597,502) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 41,826,281,610 33,100,265,341 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 9,813,758,062 3,531,379,907 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 26,359,206,810 26,562,924,359 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 - - 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 5,653,316,738 3,005,961,075 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2014 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,016,672,845,886 1,008,295,007,074 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 679,672,742,487 667,410,278,189 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 554,836,645,392 567,841,331,364 - Nguyên giá 222 1,274,463,659,850 1,268,411,946,733 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (719,627,014,458) (700,570,615,369) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 36,448,578,609 12,014,839,425 - Nguyên giá 225 39,081,144,418 13,626,400,555 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (2,632,565,809) (1,611,561,130) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 75,501,479,875 75,920,638,332 - Nguyên giá 228 88,874,550,316 87,637,650,316 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (13,373,070,441) (11,717,011,984) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 12,886,038,611 11,633,469,068 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 118,595,591,289 118,711,955,901 - Nguyên giá 241 121,280,625,580 121,280,625,580 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2,685,034,291) (2,568,669,679) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 141,167,685,328 141,668,563,790 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.14 34,767,513,900 34,767,513,900 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 113,046,152,000 113,046,152,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.16 5,352,050,000 5,352,050,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (11,998,030,572) (11,497,152,110) V. Tài sản dài hạn khác 260 77,236,826,782 80,504,209,194 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.17 73,788,331,371 77,418,823,053 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 2,098,701,471 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2013 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 1,006,610,691,997 937,776,156,025 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 96,517,110,005 82,056,936,154 1. Tiền 111 V.01 66,517,110,005 66,056,936,154 2. Các khoản tương đương tiền 112 30,000,000,000 16,000,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 2,000,000,000 2,000,000,000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (2,000,000,000) (2,000,000,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 201,983,773,777 212,167,690,643 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 165,615,620,876 144,167,818,432 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 25,706,142,676 55,480,125,394 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 14,185,865,192 15,314,936,784 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (3,523,854,967) (2,795,189,967) IV. Hàng tồn kho 140 680,378,480,929 607,965,408,841 1. Hàng tồn kho 141 V.07 680,398,002,218 608,679,315,149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (19,521,289) (713,906,308) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 27,731,327,286 35,586,120,387 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,890,864,861 1,029,073,132 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 23,558,768,371 16,970,758,983 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 15,694,913 15,885,376,357 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 2,265,999,141 1,700,911,915 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 997,445,360,065 989,203,625,714 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 665,001,941,259 646,911,654,430 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 566,277,815,756 559,759,054,208 - Nguyên giá 222 1,250,447,630,439 1,258,108,281,583 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (684,169,814,683) (698,349,227,375) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 12,471,099,150 12,927,358,875 - Nguyên giá 225 13,626,400,555 13,626,400,555 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (1,155,301,405) (699,041,680) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 71,426,206,408 60,914,992,456 - Nguyên giá 228 82,146,020,286 66,612,190,189 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (10,719,813,878) (5,697,197,733) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 14,826,819,945 13,310,248,891 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 118,828,320,513 118,944,685,125 - Nguyên giá 241 121,280,625,580 121,280,625,580 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2,452,305,067) (2,335,940,455) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 138,726,194,294 137,942,852,358 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.14 34,567,513,900 34,567,513,900 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 113,046,152,000 113,046,152,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.16 5,352,050,000 5,352,050,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (14,239,521,606) (15,022,863,542) V. Tài sản dài hạn
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình -  Nguyên  giá  - 20.7.17 Bao cao tai chinh rieng quy 2 2017

1..

Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá Xem tại trang 5 của tài liệu.
9, TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - 20.7.17 Bao cao tai chinh rieng quy 2 2017

9.

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 13 của tài liệu.