0

20.7.17 BAo cao tai chinh hop nhat quy 2 2017

20 74 0
  • 20.7.17 BAo cao tai chinh hop nhat quy 2   2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:05

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 Mà SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 22.08.2012 08:11 cONc ry co pHAN soNc DA 7.04 I I Btio ctio tdi chinh hqp nhdt cho kj, ki! todn tt ng\' 01/01/2012 d€n ngdy 30/06/2012 ; ttd tttqc sotit xdt I coNG Ty rNHH DlcH vu ruvAru rAr cHiNH riroeru vA KEM roAN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD (AASC) lnternational Aworld-widenetworkofindependenraccountinsfirmsandbusinessadvisers vi6n HLB Qudc te Mang ru6i qudc td c5c hing kidm to6n va tu vdn qu6n tri chuyen ngniOp l:t?rr"rllti Thdnh COng ty C6 phAn S0ng Di 7.04 Thi tr6n it Ong, H.Mudng La, tinh Son La NQI DUNG Trang 86o crio cira Ban Tdng Gi6m [...]... I ren gul ngan nang 4 30106 120 12 0110v20 12 VND VND 6 72. 276.359 2. 6 42. 203.704 9.088.478.759 20 .381.703.931 9.760.755.118 23 . 023 .907.635 CACKHoANPHAITHUNGANHANKHAC VND 0U0t /20 12 VND 426 .737.599 28 8.0 72. 128 301a6 120 12 Phdithu ngudi lao dQng tidn BHXH, YT, TN 7.7 42. 211 7.7 42. 211 Phdi thu ve cne OE BHXH Phai thu Cong ty CP SOng Da 7 khoi lugng thanh to6n qua BDH 24 .596.798. 022 1.648.435.859 Phdi thu BDH... Ed 707 .2 COng ty m9 7 - COng ty TNHH lTV SOng Da 701 - Xi nghiQp S6ng dd 7.05.1 - Xi nghiQp SOng dd 7.05 .2 - C6ng ty CP S6ng Dd 8 Ctng C0ng ty m9 I 884 Ciing COng ty me Ciing C0ng ty m9 5.878.6 52. 776 - Xi nghiQp S0ng dd - C0ng ty CP N4m Thi - S0ng Ed 24 .387.036.569 6. 324 .855.338 Cdng ty me 2. 783.775.583 Cing Cdng ty m9 165.967 14. 122 .451.587 3.011.8 92. 411 Cirng COng ty m9 9. 327 .881.161 C0ng ty m9 4.957.8 02. 893... Thi - S6ng Ed - Cong ty CP Sdng Ed - Cong ty TNHH ITV 8 701 Son 4.166.366.833 cung cong ty m9 5.401.364.644 Cing Cong ty m9 t .25 2.016. 624 24 0.457.856 Cirng COng ty m9 2. 260.815.000 Cirng Cong ty m9 SOng Da - Cdng ty TNHH Dd 96 Yen 7 1.7I 1.760.149 5.949 .21 9.8 42 Phii tr6 - Cdng ty CP Sdng Ed 7 - COng ty CP S0ng Dd 8 4.680.000.000 C0ng ty m9 Cing C0ng ty m9 1 27 9 7 19 24 1 303.987 .20 0 4 Giao dich vdi... 30/06 120 12 THONG TIN KHAC Theo Nghi quy6t s6 05 NQ/CT-BHDCE -2 0 12 ngity 021 04 120 12 cira E4i hQi done c6 dong thudng ni€n ndm 20 12 COng ty CO phAn S0ng Dd 7.04: - COng ty sE chuy6n trir so C0ng ty tir thiry diQn Son La vij nhd Gl0 dudng Nguy6n Trdi, quin Thanh Xu6n, thdnh pn6 Ha Noi - C6ng ty s€ titip tgc tiii c6u trric l4i t6 chric sdn xu6t crha Cdng ty theo m0 hinh s6p x€p t6i c6u trrjc ctra Cdng ty C6... Kj'truoc VND VND s.911.595. 329 6. 623 .656.465 5.911.595. 329 6. 623 .656.465 K! LEi tiOn vav \ : lr // 22 THUNHaPKHAC K! ndy Kj,tru6c VND /l _o: Thu nhflp tir thanh lf 2. 218. 922 . 728 tai sAn 2. 218. 922 . 728 23 CHIPHiKHAC Ki ndy VND Kj'trudc VND 2. 199.447.563 Chi phi thanh ly tdi sdn Chi phi kh6c 19.47 5.165 2. 218. 922 . 728 24 THUE THU NHAP DOANH NGHIEP 24 .1 Thu6 Thu nh{p doanh nghiQp hiQn hinh K! VND Kj,trudc... ngiry 01101 120 12 d€n ngdy 30106 120 12 cAc KHoAN pHArrru{,puArNepNGAN H4NKHAc 30/06 120 12 0U01 120 t2 VND \TND I G rE Kinh phi cOng dodn , i IJaO nlem xa nol 354.761.067 114.598. 822 1.431.771.198 550. 62 r.710 20 5.186.001 19.81 8.453 Bao hi€m y t0 ,.1 , t C6 ttc 14. 721 . 423 97.803 .28 1 lJao nlem tnat ngnlep phdi trd 9 Vdt tu tam nhdp 194.480.000 3 1 93.080.000 21 .396.713.055 30 .24 2.058.541 1.879.760.2r2 5.949.964.505... c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 Signature Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 30.08.2013 09:08 SHB NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 'Fran Hung Dao - Qua'n Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hqp nhat QuS , II nam 2013 MOu s6: Q-Ola Chi tieu TD - BANG CAN DOUCE TOAN MA chi Thuyet tieu minh SO cutii kj, Dan vi tinh: VND S6 dau nail] A. TAI SAN I  Tien mat, yang bac, di quST 110 15 623,547,404,269 484,886,843,676 H  Tien gal tai NHNN 120 16 485,904,502,476 3,031,869,478,896 HI Tien, yang gui tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 130 17 19,238,899,679,015 29,862,247,689,870 1  Tien, yang giri tai cac TCTD khac 131 13,958,298,627,064 20,996,607,849,870 2  Cho vay cac TCTD khac 132 5,291,944,201,951 8,890,044,000,000 3  Du ph6ng rui ro cho vay cac TCTD khic 139 (11,343,150,000) (24,404,160,000) IV Chung khoan kinh doanh 140 18 62,080,547,577 13,387,278,997 1  Ching khoan kinh doanh 141 89,000,129,168 40,564,341,662 2  Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh 149 (26,919,581,591) (27,177,062,665) V  Cfic cong ca tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 7,271,076,309 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 56,641,173,361,127 55,689,293,497,804 1  Cho vay khach hang 161 20 58,478,665,765,710 56,939,724,328,665 2  Du phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,837,492,404,583) (1,250,430,830,861) VII Chang khoan dau to 170 22 11,295,340,721,518 12,699,275,940,349 1  Chimg khoan d'au to san sang de ban 171 6,540,100,103,442 8,418,595,920,125 2  Chung khoan (tau tu gift ' den ngay clao han 172 4,764,425,257,892 4,290,543,803,540 3  Du ph6ng giam gia chimg khoan dau tu 179 (9,184,639,816) (9,863,783,316) VIII Gap v6n, dau tte dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1  Dau tu vao cOng ty con 211 2  Vein gOp lien doanh 212 3  Dau to vao ding ty lien ket 213 4  DAu tu dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5  Du ph6ng giam gia dau to dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai sin co dinh 220 4,080,260,322,726 4,127,126,715,659 I  Tai san c6 dinh hiru hinh 221 24 351,788,181,299 398,882,910,854 a  Nguyen gia TSCD  hinh 222 630,475,021,701 700,243,028,124 b  Hao mon TSCD hau hinh 223 (278,686,840,402) (301,360,117,271) 2  Tai san c6 dinh thud tai chinh 224 a  Nguyen gici TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  Tai san c6 dinh vo hinh 227 25 3,728,472,141,427 3,728,243,804,805 a  Nguyen gici TSCD vo hinh 228 3,835,498,825,755 3,817,078,738,298 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (107,026,684,328) (88,834,933,493) X  Bat trYng sin (Ian tu. 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a  Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI Tai san Co khac 250 26 11,647,660,194,285 10,146,519,975,976 1  Cac khoan phai thu 251 2,216,123,604,952 1,494,164,515,889 2  Cac khoan lai, phi phai thu 252 4,750,918,875,949 4,460,580,779,664 3  Tai san thud TNDN hoan lai 253 11,977,838 109,916,033 4  Tai san CO khac - Trong do: 1.91 th' d thwang mat 254 255 4,753,026,032,002 4,256,392,881,058 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khac 259 (72,420,296,456) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 104,524,797,982,914 116,537,613,322,966 0 TOng Guam DOc t4 7 1filp - 4t 1- 176i NGAN HANG Ca'PHAI e SA1 CoN • HA ql \ s„ .0 : C) Vicong Thanh MO?:  Ninh Thj an Phtrong a ndi, Ngay thong nom 2013 1)0278 Ke Tom Truiffng_ i Chi Bet, tieu B NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HILTU I  Cic khoan my Chinh phu vi NHNN II  Tien girl va vay cfia cac TCTD khac I  Tien gui cua cac TCTD khac 2  Vay cac TCTD khac HI Tien girl cua khach hang IV Cac cong cu tai chinh phli sinh vi tic khoin my tai chinh khac V  Vein tai try', uY thac dAu  cho vay ma TCTD phai chin CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC Signature Not Verified Công ty cổ phần Sông Đà TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Báo cáo tàiVĂN hợp Được ký NGUYỄN HIẾU Cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 Ngày ký: 14.08.2015 13:34 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tài sản Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 ) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh 2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình - 20.7.17 BAo cao tai chinh hop nhat quy 2   2017

1..

Tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
10. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - 20.7.17 BAo cao tai chinh hop nhat quy 2   2017

10..

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 15 của tài liệu.