0

Quy trình RUP trong Công Nghệ Phần Mềm

33 490 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:46

1 Đề tài: Quy trình RUP Công Nghệ Phần Mềm -Phạm Thanh Tùng -Đinh Quang Thắng -Nguyễn Ngọc Dũng -Đỗ Bảo Sơn 10/27/17 Nội dung: Tổng quan RUP Các pha quy trình RUP Workflow quy trình RUP 10/27/17 I Tổng quan  Rup gì? Rup quy trình phát triển phần mềm theo hướng lặp phát triển Rational công bố năm 2003, đơn vị IBM 10/27/17 I Tổng quan  Quy trình phát triển dựa tiêu chí: Phát triển qua nhiều lần lặp Quản lý yêu cầu Sử dụng kiến trúc component-based Mô hình hóa trực quan phần mềm Kiểm tra chất lượng phần mềm Kiểm soát thay đổi 10/27/17 I.Tổng quan  Ưu điểm quy trình RUP? Hạn chế nhiều rủi ro phần tử tích hợp, xây dựng Cho phép thay đổi yêu cầu, phương thức cho thích hợp Các tổ chức nắm phương pháp phát triển cho qui trình họ Tăng khả tái sử dụng 10/27/17 I.Tổng quan  Mô hình chiều RUP: 10/27/17 I.Tổng quan  Một quy trình xác định làm việc j, cách Quy trình RUP xây dựng nên nhờ bốn thành phần chính: 10/27/17 I.Tổng quan  Worker: 10/27/17 I.Tổng quan  Activity Mỗi activity đơn vị công việc giao cho cá nhân Worker thực  Artifact Artifact phần thông tin tạo ra, chỉnh sửa sử dụng quy trình  Workflow Workflow giúp thể cách đầy đủ chuỗi activity cho kết có giá trị, thể mối quan hệ worker 10/27/17 II.Các pha quy trình RUP 10  Quy trình RUP gồm có pha liên tục: 10/27/17 II Các pha quy trình RUP 19 Kết đạt được:  Sản phẩm sẵn sàng chuyển giao cho người sử dụng  Sản phẩm phần mềm tích hợp hệ thống tương ứng  Các tài liệu hướng dẫn sử dụng  Mô tả phiên hành 10/27/17 II Các pha quy trình RUP 20 Milestone: initial operational capability milestone ( tính khởi đầu ) Các tiêu chuẩn đánh giá cho pha xây dựng gồm:  Phiên sản phầm có ổn định ? đủ hoàn thiện để phân bố đến người dùng ?  Tất thành viên có đồng ý chuyển giao cho người dùng ?  Phí tổn tài nguyên thực so với phó tổn tài nguyên lập kế hoạch có chấp nhận ? Việc chuyển giao bị trì hoãn không đạt mốc 10/27/17 II Các pha quy trình RUP 21 Pha chuyển giao ( transition phase ) Mục đích:  Đạt khả tự hỗ trợ người dùng  Đạt trí thành viên hệ thống nên tảng để phát hành sản phẩm hoàn chỉnh thống tiêu chí đánh giá sản phẩm  Nhanh chóng đạt sản phẩm cuối có hiệu chi phí 10/27/17 II Các pha quy trình RUP 22 Công việc chính:  Đóng gói sản xuất thương mại, tung bán hàng, huấn luyện nhân  Sửa lỗi, tăng cường tốc độ khả sử dụng  Đánh giá sở để triển khai tiêu chuẩn thành công sản phẩm 10/27/17 II Các pha quy trình RUP 23 Milestone:  Product release milestone( đưa sản phẩm )  Điểm mốc kết thúc chu kì Các tiêu chuẩn đánh giá cho pha bao gồm  Sự hài lòng người dùng  Phí tổn tài nguyên thực so với phí tổn lập kế hoạch chấp nhận 10/27/17 III Workflow 24 1.Business modeling ( mô hình hóa nghiệp vụ) 10/27/17 III Workflow 25 Requirements( yêu cầu): 10/27/17 III Workflow 26 Analysis and design( Phân tích thiết kế) 10/27/17 III Workflow 27 Implementation (xây dựng) 10/27/17 III Workflow 28 Kiểm thử (Test) 10/27/17 III Workflow 29 Deployment (triển khai) 10/27/17 III Workflow 30 Quản lý dự án 10/27/17 III Workflow 31 Cấu hình quản lý thay đổi: 10/27/17 III Workflow 32 Môi trường: 10/27/17 33 Tài liệu tham khảo:  [1] Rational Unified Process: Best Practices for Software Development Teams [2] http://en.wikipedia.com/ rational-unified-process.htm  [3] Internet  [4] http:// lehre.ike.uni-stuttgard.de/wn/musoft/rup-manual/process/workflow/ov u_core.htm  … 10/27/17 ...2 Nội dung: Tổng quan RUP Các pha quy trình RUP Workflow quy trình RUP 10/27/17 I Tổng quan  Rup gì? Rup quy trình phát triển phần mềm theo hướng lặp phát triển Rational công bố năm 2003, đơn... có giá trị, thể mối quan hệ worker 10/27/17 II.Các pha quy trình RUP 10  Quy trình RUP gồm có pha liên tục: 10/27/17 II.Các pha quy trình RUP 11  Pha bắt đầu ( inception phase ) Mục đích: Thiết... dụng 10/27/17 I.Tổng quan  Mô hình chiều RUP: 10/27/17 I.Tổng quan  Một quy trình xác định làm việc j, cách Quy trình RUP xây dựng nên nhờ bốn thành phần chính: 10/27/17 I.Tổng quan  Worker:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình RUP trong Công Nghệ Phần Mềm, Quy trình RUP trong Công Nghệ Phần Mềm, , II.Các pha của quy trình RUP, II. Các pha của quy trình RUP

Hình ảnh liên quan

 Mô hình 2 chiều của RUP: - Quy trình RUP trong Công Nghệ Phần Mềm

h.

ình 2 chiều của RUP: Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.Business modeling ( mô hình hóa nghiệp vụ) - Quy trình RUP trong Công Nghệ Phần Mềm

1..

Business modeling ( mô hình hóa nghiệp vụ) Xem tại trang 24 của tài liệu.
8. Cấu hình và quản lý thay đổi: - Quy trình RUP trong Công Nghệ Phần Mềm

8..

Cấu hình và quản lý thay đổi: Xem tại trang 31 của tài liệu.