0

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017.

4 109 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 08:29

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ KIỂM TRA GIỮA KỲ II Môn: Vật Lý 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ. Câu 2 (2 điểm): Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 100kg trượt không ma sát trên sàn nhà bằng một lực tác dụng có độ lớn bằng 150N. a. Tính công của lực đó khi hòm đi được 20m. b. Tính công suất trung bình của lực kéo hòm gỗ. Câu 3 (2 điểm): Một cái bơm chứa 100 cm 3 không khí ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 1(atm). Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 40cm 3 và nhiệt độ tăng lên tới 37 0 C. Câu 4 (3 điểm): Một vật có khối lượng m=4kg được thả rơi tự do từ độ cao H=20m. Lấy g=10m/s 2 . Chọn mốc thế năng tại mặt đất. a. Tính thế năng của vật tại vị trí thả rơi? b. Tìm vận tốc của vật khi vật chạm đất? c. Xác định vận tốc và độ cao của vật tại vị trí thế năng bằng động năng? Câu 5 (1 điểm): Nêu nguyên tắc hoạt động của máy bay sử dụng động cơ phản lực và động cơ cánh quạt? Hết Đáp án vật lý 10 Câu 1: - Nêu quá trình đẳng tích 1 điểm - Nêu định luật có kèm theo biểu thức 1 điểm Câu 2: a. Công A = Fs = 3000J 0,5 điểm b. F = ma; S = at 2 /2 từ đó tính ra t = 5,16 s 1 điểm P = A/t = 581W 0,5 điểm Câu 3: - Phương trình trạng thái khí lí tưởng Error: Reference source not found 1 điểm - Tính ra p 2 = 2,58atm 1 điểm Câu 4: a. W t = mgH = 800J 1 điểm b. Error: Reference source not found 1 điểm c. 1 điểm Câu 5: - Nguyên tắc máy bay phản lực: Động cơ máy bay phụt lượng khí ra phía sau (phần còn lại của hệ) máy bay chuyển động về phía trước. 0,5 điểm - Nguyên tắc máy bay cánh quạt: Khi cánh quay, do cấu tạo xoắn của nó mà một luồng không khí bị đẩy về phía sau với vận tốc lớn. Theo định luật III Niutơn, phản lực do luồng khí tác dụng lên cánh quạt sẽ đẩy máy bay về phía trước. 0,5 điểm / h 10m v 10 2m s = = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Đa Phúc KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2015-2016 Môn: Vật lý - Lớp 11 Mã đề: VL02 Thời gian: 45 phút (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (0,5 đ/câu) Câu 1: Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo Câu 2: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1(H), cường độ dòng điện ống dây giảm đặn từ 2(A) khoảng thời gian 4(s) Suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian là: A 0,03V B 0,04V C 0,05V D 0,06V Câu 3: Đơn vị đo từ thông là: A Tesla (T) B Henry (H) C Vêbe (Wb) D Tesla.giây (T.s) Câu 4: Lăng kính có góc chiết quang A = 60 , chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu Dm = 420 Chiết suất lăng kính gần giá trị là: A n = 1,55 B n = 1,43 C n = 1,50 D n = 1,33 Câu : Phát biểu sai : Suất điện động tự cảm có giá trị lớn A dòng điện tăng nhanh B dòng điện giảm nhanh C dòng điện có giá trị lớn D dòng điện biến thiên nhanh Câu : Tỉ số sau có giá trị chiết suất tỉ đối n12 môi trường (1) môi trường (2) (các kí hiệu có ý nghĩa thường dùng học)? sin i A B sin r n21 n C D Bất kì biểu thức số A, B, C n1 Phần II: Tự luận Bài (3,0 diểm): Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có diện tích 0,04m đặt vào từ trường cảm ứng từ B = 0,5T cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ  a) Chọn véc tơ pháp tuyến vòng dây hướng với B , tính từ thông qua mặt phẳng giới hạn vòng dây b) Gỉa thiết cảm ứng từ nơi đặt vòng dây giảm đặn từ giá trj thời gian giây, tính suất điện động cảm ứng xuất vòng dây khoảng thời gian từ trường biến đổi nói c) Trình bày cách làm để tạo suất điện động cảm ứng vòng dây nằm từ trường Bài (4,0 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 10cm đặt không khí, vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với truc thấu kính cách thấu kính khoảng d1 (điểm A nằm trục thấu kính) a) Tính độ tụ thấu kính f1 b) Cho d = 20cm, xác định vị trí ảnh A1B1 vật AB tạo thấu kính f1, số phóng đại ảnh chiều cao Sách Giải – Người Thầy bạn Trường THPT Đa Phúc Năm học: 2016-2017 - -Đề thi gồm trang http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Sinh học - Lớp 12 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề 357 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu 1: Gen gì? A Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN B Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi polipeptit C Gen đoạn phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho chuỗi polipeptit hay phân tử ARN D Gen đoạn phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho chuỗi polipeptit hay phân tử ADN Câu 2: Các cặp gen phân li ly độc lập với chúng A nằm cặp NST tương đồng, xảy hoán vị gen với tần số 50% B nằm cặp NST khác nhau, cặp NST phân li độc lập tế bào phân bào C nằm cặp NST, cặp NST phân li đồng tế bào phân bào D nằm cặp NST khác nhau, cặp NST không phân li trình phân bào Câu 3: Các loại giao tử tạo từ thể ruồi giấm có kiểu gen Ab giảm phân bình thường aB A AB, aB B AB, ab C Ab, aB D Ab, ab Câu 4: Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn biến đổi qua hệ theo hướng A giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn B giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội C tăng dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử D giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử Câu 5: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có số thân cao chiếm tỉ lệ 50% số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%? (1) AaBB  aaBB (2) AaBB  aaBb (3) AaBb  aaBb (4) AaBb  aaBB Ab aB AB AB aB AB aB ab  (5) (6) (7) (8)    aB aB ab ab aB aB ab ab A B C D Câu 6: Cho biết gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ alen trội hoàn toàn không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd x AaBbDd, thu đời gồm A 18 kiểu gen kiểu hình B 18 kiểu gen kiểu hình C kiểu gen kiểu hình D kiểu gen kiểu hình Câu 7: Cho biết gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, alen trội trội hoàn toàn không xảy đột biến Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu từ phép lai AaBbddEe x AabbDdEe, số cá thể có kiểu gen AabbDdEe chiếm tỉ lệ A 1/64 B 1/16 C 1/32 D 1/8 Câu 8: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn không xảy đột biến, gen phân li độc lập Trong phép lai, người ta thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1A-B- : 1A-bb : 1aaB- : 1aabb Phép lai sau phù hợp với kết ? A AaBb  Aabb B AaBb  AaBb C Aabb  aaBb D AaBb  aaBb Câu 9: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn toàn đột biến xảy Xét phép lai sau (P) : ♀ AaBBDd  ♂ AaBbdd Các loại giao tử đực là: A ABD, ABd, aBD, aBd B Aa, BB, Dd C ABd, Abd, aBd, abd D Aa, Bb, dd Câu 10: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn toàn đột biến xảy Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-B-dd từ phép lai AaBbDd x AaBBdd A 3/8 B 3/16 C 6/8 D 1/4 Trang 1/4- Mã đề 357 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 11: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn toàn đột biến xảy Xét phép lai sau (P) : ♀ AaBBDd  ♂ AaBbdd Đời thu có số kiểu hình A B C D Câu 12: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn toàn đột biến xảy Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử aBd từ thể AaBBdd A.1/8 B 1/4 C 1/1 D 1/2 Câu 13: Cho thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E coli sản xuất insulin người (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường (3) Tạo giống giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia (4) Tạo giống dưa hấu tam bội hạt, hàm lượng đường cao Những thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là: A (3), (4) B (1), (2) C (1), (3) D (1), (4) Câu 14: Cơ thể có kiểu gen sau gọi thể dị hợp tử hai cặp gen xét? A AABb B AaBB C AAbb D AaBb Câu 15: Đối tượng chủ yếu Menden tiến hành thí nghiệm để tìm quy luật di truyền? A Ruồi giấm B Cà chua C Bí ngô D Đậu Hà lan Câu 16: Đột biến điểm gen có dạng? A Mất, thêm, thay cặp nucleotit B Mất, thêm, đảo vị trí vài cặp nucleotit C Mất, thay thế, đảo vị trí vài cặp nucleotit D Thêm, thay thế, đảo vị trí vài cặp nucleotit Câu 17: Gen A dài 5100 A0 có số nu loại T nhiêu gấp lần số nu loại G Một đột biến xảy cặp nucleotit không làm thay đổi tổng nucleotit gen làm cho số liên kết hidro gen sau đột biến lại 3501 liên kết Dạng đột biến gen xảy là? A Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T C Mất cặp G-X D Thêm cặp A-T Câu 18: Giả sử nhiễm sắc thể có trình tự gen ABCDEGH bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự gen ACDEGH Đây dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A Đảo đoạn B Lặp đoạn C Chuyển đoạn D Mất đoạn Câu 19: Hình bên ảnh chụp NST bất thường người Người mang NST A mắc hội chứng Đao B mắc hội chứng Claiphentơ C mắc hội chứng Tớcnơ D mắc bệnh hồng cầu lưỡi liềm Câu 20: Loại ARN sau có chức vận chuyển axit amin? A mARN B tARN C rARN D mARN tARN AB Câu 21: Một thể có kiểu gen Dd giảm phân có xảy hoán ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Đề thi gồm trang, 40 câu trắc nghiệm) Môn: Địa lý - Lớp: 12 NĂM HỌC 2016-2017 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 135 (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phòng: Câu 1: Lãnh thổ Việt Nam khối thống toàn vẹn bao gồm A vùng đất, hải đảo, thểm lục địa B vùng đất, vùng biển, vùng núi C vùng đất, vùng biển, vùng trời D vùng đất liền, hải đảo, vùng trời Câu 2: Nhiệt độ trung bình Đai ôn đới gió mùa núi A Thấp 15°C B 15°C C Lớn 15°C D Luôn lớn 15°C Câu 3: Do không bồi đắp phù sa hàng năm việc canh tác không hợp lí nên Đồng sông Hồng hình thành nên loại A đất mặn B đất cát biển C đất chua mặn D đất bạc màu Câu 4: Hạn chế lớn mặt tự nhiên tài nguyên khoáng sản nước ta là: A nhiều loại khoáng sản bị cạn kiệt B loại có giá trị C trữ lượng nhỏ lại phân tán D hầu hết khoáng sản đa kim Câu 5: Đường biên giới đất liền nước ta dài A 4360km B 3600km C 3460km D 4600km Câu 6: Mùa bão nước ta thường từ tháng A – 10 B – 12 C – 11 D – 12 Câu 7: Ở miền khí hậu phía bắc, mùa đông phía tây ấm A nhiệt độ thay đổi theo độ cao địa hình B nhiệt độ tăng dần theo độ vĩ C dãy Hoàng Liên Sơn ngăn cản ảnh hưởng gió mùa đông bắc D vùng không chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc Câu 8: Nhiễu động thời tiết nước ta thường xảy vào A thời gian chuyển mùa B nửa sau mùa hè vùng Duyên hải miền Trung C nửa đầu mùa hè Bắc Trung Bộ D mùa đông miền Bắc mùa khô Tây Nguyên Câu 9: Gió mùa mùa hạ thức nước ta A gió mùa hoạt động cuối mùa hạ B gió mùa xuất phát từ cao áp cận chí tuyến bán cầu Nam C gió mùa hoạt động từ tháng đến tháng D gió mùa xuất phát từ áp cao bắc Ấn Độ Dương Câu 10: Đây đặc điểm sông ngòi nước ta chịu tác động khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa A lượng nước phân bố không hệ thống sông B phần lớn sông chảy theo hướng tây bắc - đông nam C phần lớn sông ngắn dốc, dễ bị lũ lụt D chế độ nước theo mùa Câu 11: Bãi biển chịu tác động lớn gió Lào vào đầu mùa hạ A Trà Cổ B Phú Quốc C Nha Trang D Cửa Lò Câu 12: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 9, trả lời câu hỏi sau Trong địa điểm sau, địa điểm có lượng mưa trung bình năm nhiều A Hà Nội B Huế C Nha Trang D Phan Thiết Câu 13: So với Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Huế nơi có cân ẩm lớn Nguyên nhân Trang 1/4 - Mã đề thi 135 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Huế có lượng mưa lớn bốc mưa nhiều vào mùa thu đông B Huế nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nước ta C Huế có lượng mưa không lớn mưa thu đông nên bốc D Huế lạnh quanh năm nên bốc Câu 14: Nguyên nhân dẫn đến hình thành gió mùa A hạ khí áp đột ngột B chênh lệch nhiệt độ khí áp lục địa đại dương theo mùa C chênh lệch độ ẩm ngày đêm D chênh lệch khí áp lục địa đại dương Câu 15: Đối với nước ta, để đảm bảo vai trò rừng bảo vệ môi trường, theo quy hoạch cần phải : A nâng diện tích rừng lên khoảng 14 triệu B trì diện tích rừng C đạt độ che phủ rừng lên 50% D nâng độ che phủ lên từ 45% - 50% vùng núi dốc phải đạt độ che phủ khoảng 70% - 80% Câu 16: Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp làm cho A tính chất nhiệt đới, ẩm, gió mùa thiên nhiên bảo toàn B địa hình nước ta hiểm trở C địa hình nước ta có phân bậc rõ ràng D thiên nhiên có phân hoá sâu sắc Câu 17: Nếu Nha Trang nhiệt độ không khí 320C lên đến Đà Lạt độ cao 1500m nhiệt độ A 230C B 130C C 100C D 220C Câu 18: Căn vào Atlat Việt Nam trang 9, khu vực có tần suất bão lớn nước ta A Đồng sông Hồng B Đông Nam Bộ C Duyên hải Nam trung Bộ D Bắc Trung Bộ Câu 19: Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ A nằm vị trí tiếp giáp lục địa hải dương vành đai sinh khoáng giới B nằm hoàn toàn miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa C lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có phân hoá đa dạng D nằm vị trí tiếp giáp lục địa hải dương đường di lưu loài sinh vật Câu 20: Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với nước có độ vĩ Tây Á, châu Phi nhờ A nước ta nằm vị trí tiếp giáp nhiều hệ thống tự nhiên B nước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Đề thi gồm trang, 40 câu trắc nghiệm) Môn: Lịch sử - Lớp: 12 NĂM HỌC 2016-2017 Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: .Phòng:… Câu 1: Trong cách mạng khoa học đại, vật liệu tìm dạng vật liệu đây? A Bê tông B Pôlime C Sắt, thép D Hợp kim Câu 2: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đại diễn từ năm 40 kỉ XX khởi đầu từ nước A Anh B Pháp C Mĩ D Đức Câu 3: Điểm khác cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày so với cách mạng khoa học công nghiệp kỉ XVIII – XIX A phát minh kĩ thuật dựa nghiên cứu khoa học B phát minh kĩ thuật dựa ngành khoa học C phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ thực tiễn kinh nghiệm D phát minh kĩ thuật xuất phát từ đòi hỏi sống Câu 4: Bước vào kỉ XXI, xu chung giới A hòa nhập không hòa tan B hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển C xu hòa hoãn, hòa dịu quan hệ quốc tế D tồn tại, phát triển hòa bình Câu 5: “Luận cương trị” Đảng cộng sản Đông Dương thông qua hội nghị nào? A Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 B Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 5/1941 C Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương lâm thời , tháng 10/1930 D Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tháng 2/1930 Câu 6: Lĩnh vực kinh tế Pháp đầu tư nhiều chương trình khai thác thuộc dịa lần thứ hai Đông Dương? A Công nghiệp thương nghiệp B Nông nghiệp khai mỏ C Nông nghiệp công nghiệp D Nông nghiệp giao thông vận tải Câu 7: Hướng tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc khác với bậc tiền bối sang A phương Đông B Nhật Bản C phương Tây D Trung Quốc Câu 8: Đảng cộng sản Việt Nam đời (1930) bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam chấm dứt A vai trò lãnh đạo giai cấp phong kiến Việt Nam B hoạt động Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên C vai trò lãnh đạo giai cấp tư sản Việt Nam D thời kì khủng hoảng đường lối giai cấp lãnh đạo Câu 9: Tổ chức biểu xu toàn cầu hóa A Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) B Hiệp định thương mại tự Bắc Mĩ (NAFTA) C Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) D Hiệp định thương mại tự ASEAN (AFTA) Câu 10: Vì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ (5/1941) có ý nghĩa quan trọng thành công cách mạng tháng Tám 1945? A Chủ trương giương cao cờ giải phóng dân tộc Trang 1/5 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Hoàn chỉnh trình chuyển hướng đạo chiến lược đề từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 C Giải vấn đề ruộng đất cho nông dân D Củng cố khối đoàn kết nhân dân Câu 11: Vì khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng Việt Nam? A Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp B Để cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp C Để phục vụ nhu cầu công nghiệp quốc D Do đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp Câu 12: Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam gồm văn kiện nào? A Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Điều lệ vắn tắt B Chính cương vắn tắt, Điều lệ vắn tắt C Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt D Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Lời kêu gọi Nguyễn Ái Quốc Câu 13: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào? A Mặt trận Liên Việt B Mặt trận Đồng Minh C Mặt trận Việt Minh D Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương Câu 14: Nội dung sau không thuộc Nghị thông qua Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941? A Giải phóng dân tộc B Kẻ thù cách mạng đế quốc Pháp phát xít Nhật C Nhiệm vụ cách mạng chủ yếu đấu tranh giai cấp D Tạm gác hiệu cách mạng ruộng đất Câu 15: Hai hiệu “độc lập dân tộc” “ruộng đất dân cày” thể rõ nét thời kì cách mạng nào? A 1930 - 1931 B 1932 – 1935 C 1939 – 1945 D 1936 – 1939 Câu 16: Thách thức lớn Việt Nam phải đối mặt xu toàn cầu hóa gì? A Sử dụng chưa có hiệu nguồn vốn vay nợ B Sự cạnh tranh liệt từ thị trường giới C Sự chênh lệch trình độ tham gia hội nhập D Sự bất bình đẳng quan hệ quốc tế Câu 17: Giai cấp có số lượng tăng nhanh khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam? A Tư sản B Công nhân C Tiểu tư sản D Nông dân Câu 18: Trung tâm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học: 2016 -2017 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Ngữ văn – Lớp: 12 Thời gian: 120 phút I Phần Đọc hiểu: (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu từ câu đến câu 4: Quê hương thứ chị đất Hưng Yên, quê hương thứ hai chị nông trường Hồng Cúm, hạnh phúc mà chị từ bảy, tám năm ngờ chị lại tìm thấy nơi mà chiến tranh xảy ác liệt Ở buổi lễ cưới, người ta tặng mìn nhảy tháo kíp làm giá bút, đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, ống thuốc mồi bom để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho cháu sau này, võng nhỏ trẻ tết dây dù óng Sự sống nảy sinh từ chết, hạnh phúc hình từ hi sinh, gian khổ, đời đường cùng, có ranh giới, điều cốt yếu phải có sức mạnh để bước qua ranh giới (Trích Mùa Lạc - Nguyễn Khải, dẫn theo Truyện ngắn Nguyễn Khải, NXB Văn học 2013) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích? Câu 2: Nêu nội dung đoạn trích? Câu 3: Tìm hai biện pháp tu từ sử dụng câu "… Ở buổi lễ cưới, người ta tặng mìn nhảy tháo kíp làm giá bút, đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, ống thuốc mồi bom để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho cháu sau này…" Câu 4: Theo anh/chị câu văn sau có ý nghĩa gì? "… đời đường cùng, có ranh giới, điều cốt yếu phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy…" II Phần Làm văn: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan niệm anh/chị Hạnh phúc Câu 2: (5,0 điểm) Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp thiên nhiên người qua đoạn thơ Bức tranh tứ bình Việt Bắc: Ta về, có nhớ ta Ta về, ta nhớ hoa người Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ người đan nón chuốt sợi giang Ve keo rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng Rừng thu trăng rọi hòa bình Nhớ tiếng hát ân tình thủy chung (Trích Việt Bắc - Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập 1, trang 111, NXB Giáo Dục Việt Nam, năm 2010) HẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Đa Phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2016-2017 Môn: Vật lý - Lớp 12 - Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi 132 Đề thi gồm: 03 trang (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính cm) Chất điểm dao động với biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 2: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp A phần tư bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D hai bước sóng Câu 3: Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B phần tư bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu 4: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không B Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại C Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không D Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại Câu 5: Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(ωt) x2 = Acos(ωt - π) hai dao động: A lệch pha π/2 B pha C ngược pha D lệch pha π/3 Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo  , mốc vị trí cân Cơ lắc 1 A mg02 B 2mg02 C mg02 D mg02 Câu 7: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy 2 = 10 Dao động lắc có chu kì là: A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu 8: Một máy biến áp có hiệu suất xấp xỉ 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp A làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần B máy tăng áp C làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần D máy hạ áp Câu 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u = U0sinωt độ lệch pha hiệu điện u với cường độ dòng điện i mạch tính theo công thức A tanφ = (ωL – ωC)/R B tanφ = (ωL + ωC)/R C tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R D tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R Câu 10: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A phần tư bước sóng B nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D bước sóng Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Lực kéo tác dụng vào vật không đổi Câu 12: Đặt hiệu điện u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Phát biểu sau đúng? A Ở thời điểm, hiệu điện u chậm pha π/2 so với dòng điện i B Dòng điện i ngược pha với hiệu điện u C Ở thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện u D Dòng điện i pha với hiệu điện u Trang 1/4 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện A cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D tần số dòng điện đoạn mạch khác tần số điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 14: Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B độ lệch pha C chu kỳ D bước sóng Câu 15: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 220 cos 100t (V ) Giá trị hiệu dụng điện áp A 220V C 110V B 220 v D 110 V Câu 16: Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng truyền A 1m B 0,5m C 2m D 0,25m Câu 17: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ ... chọn lọc cá thể -Hết 10 A B C D B A B C C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C D D A A D A B ĐÁP ÁN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A D A B D B D A A D 31 32 33 34 35 36 37 38... từ thể là: A 40% AB, 40% ab, 10 % aB , 10 % Ab B 40% Ab, 40% aB, 10 % ab , 10 % AB C 10 % Ab, 40% aB, 40% ab , 10 % AB D 40% AB, 40% aB, 10 % ab , 10 % Ab Câu 39: Trong trường hợp đột biến xảy ra, hoán... đột biến xảy Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử aBd từ thể AaBBdd A .1/ 8 B 1/ 4 C 1/ 1 D 1/ 2 Câu 13 : Cho thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E coli sản xuất insulin người (2) Tạo giống dâu tằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017.,

Hình ảnh liên quan

Câu 35: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt là   - Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017.

u.

35: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt là Xem tại trang 4 của tài liệu.