0

Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

14 161 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:17

LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: Kiểm Kiểm tra tra bài cũ cũ Em đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Đọc Đọc đoan đoan thơ thơ sau sau và trả trả lời lời câu câu hỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b) Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Đọc Đọc đoan đoan thơ thơ sau sau và trả trả lời lời câu câu hỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác 1 Nêu tên vật so sánh với câu sau: a) Từ gác cao nhìn Hồ xuống, hồ gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh b) Cầu Thê Húc màu son, cong cong tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn c) Người ta thấy có rùa lớn, đầu to trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước Cầu Thê Húc Đầu rùa gương bầu dục khổng lồ tôm trái bưởi Chọn từ ngữ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống để tạo thành câu có hình ảnh so sánh: a) Mảnh trăng non đầu tháng cánh trời diều lơ lửng nhưem cành b) Trẻ nhưbúp hạt ngọc c) Sương sớm long lanh tựa (những cánh diều, búp cành, Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Bài Bài 1: 1: Đọc Đọc đoạn đoạn thơ thơ sau sau và trả trả lời lời câu câu hỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b) Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Bài Bài 1: 1: Đọc Đọc đoạn đoạn thơ thơ sau sau và trả trả lời lời câu câu hỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b) Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Bài Bài 1: 1: Đọc Đọc đoạn đoạn thơ thơ sau sauvà trả trả lời lời câu câu hỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a)Tiếng a) Tiếngmưa mưatrong trongrừng rừng cọcọ được soso sánh sánh vớivới nhữngâm âmthanh thanhcủa nào? tiếng thác tiếng gió b) so sánh emtiếng hình b) Qua Qua sựsự so sánh trên, emtrên, hình dung dung tiếng rừng cọ mưa rừngmưa cọ rấttrong to, vang động sao? Bài Bài 2: 2: Hãy Hãy tìm tìm những âm âm thanh được so so sánh sánh với với nhau trong mỗi câu câu thơ, thơ, câu câu văn văn dưới đây:: a) Cơn Sơn nước chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai Nguyễn Trãi b) Tiếng suối tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tơi nghe rõ tiếng chim kêu náo động tiếng xóc rổ tiền đồng Chim đậu chen trắng xóa đầu mắm, chà là, vẹt rụng trụi gần hết Đồn Giỏi a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai Âm Tiếng suối chảy Từ so sánh Âm tiếng đàn cầm b) Tiếng suối tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Âm Từ so sánh Âm Tiếng suối tiếng hát xa c) Mỗi lúc, nghe rõ tiếng chim kêu náo động tiếng xóc rổ tiền đồng Chim đậu chen trắng xóa đầu mắm, chàTừ là, Âm socây vẹt rụng trụi Âm sánh gần hết tiếng xóc Tiếng chim nhữngrổ tiền đồng Âm Từ so sánh Âm a) Tiếng suối chảy tiếng đàn cầm b) Tiếng suối tiếng hát xa tiếng xóc rổ tiền đồng c) Tiếng chim kêu Bài Bài 3: 3: Ngắt Ngắt đoạn đoạn dưới đây thành thành 55 câu câu và chép chép lại lại cho cho đúng chính tả: tả: Trên nương, người việc người lớn đánh trâu cày bà mẹ cúi lom khom tra ngơ cụ già nhặt cỏ, đốt bé bắc bếp thổi cơm Trên nương, người việc Người lớn đánh trâu cày Các bà mẹ cúi lom khom tra ngơ Các cụ già nhặt cỏ, đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm CÁM ƠN QUÝ THẦY CƠ VÀ CÁC EM! LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được www.themegallery.com Luyện từ câu So sánh Dấu chấm (Trang 79) Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội vê Như ào trận gió (Nguyễn Viết Bình) a Tiếng mưa rừng cọ được so sánh với những âm nào? b Qua sự so sánh trên, em thấy tiếng mưa rừng cọ sao? Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội vê Như ào trận gió (Nguyễn Viết Bình) a Tiếng mưa rừng cọ được so sánh với những âm nào? b Qua sự so sánh trên, em thấy tiếng mưa rừng cọ sao? Bài Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi Đã có lắng nghe Tiếng Tiếng mưa LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU So sánh- Dấu Chấm Bài tập 1:Đọc đoạn thơ sau trả lời : Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió.cọ a) Tiếng mưa rừng Tiếng mưa sonhư sánh với âm ? Tiếng thác Tiếng gió Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU So sánh- Dấu Chấm Bài tập 1:Đọc đoạn thơ sau a) Tiếng mưa trả lời : rừng cọ so sánh với âm nàosánh ? b) Qua so trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ nào: Rất to, mạnh vang dội Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU So sánh- Dấu Chấm LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được GIO VIấN: Nguyn Th Hng Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu Kim tra bi c ễn gia k tit Tỡm cỏc hỡnh nh c so sỏnh vi cỏc cõu sau: Mnh trng non u thỏng l lng gia tri nh mt cỏnh diu Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu Kim tra bi c ễn gia k tit 2) Chn cỏc t ng to hỡnh nh so sỏnh cho cỏc cõu sau: - Sng sm long lanh ta A- nhng ht bp B- nhng ht sng mự C-nhng ht ngc Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu So sỏnh Du chm Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu So sỏnh Du chm Bi 1: c on th sau v tr li cõu hi: ó cú lng nghe Ting ma rng c ? Nh ting thỏc di v Nh o o trn giú Nguyn Vit Bỡnh Th t LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được PHÒNG GD & ĐT HÒN ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIANG CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 3/1 Giáo viên : Đàm Thị Hương Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Tìm hình ảnh so sánh câu thơ sau: Từ so sánh Quê hương là cánh diều biếc Tuổi thơ thả đồng Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Tiếng mưa Như tiếng thác dội Như Như ào trận gió Như Nguyễn Viết Bình Hai câu thơ đầu diễn tả âm nào? Tiếng mưa rừng cọ so sánh với Từ so sánh từ nào? âm ? Tiếng mưa rừng cọ tiếng thác, tiếng ... ảnh so sánh: a) Mảnh trăng non đầu tháng cánh trời diều lơ lửng nhưem cành b) Trẻ nhưbúp hạt ngọc c) Sương sớm long lanh tựa (những cánh diều, búp cành, Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm. .. Tiếngmưa mưatrong trongrừng rừng cọcọ được soso sánh sánh vớivới nhữngâm âmthanh thanhcủa nào? tiếng thác tiếng gió b) so sánh emtiếng hình b) Qua Qua sựsự so sánh trên, emtrên, hình dung dung tiếng... mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b) Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Bài Bài 1: 1: Đọc Đọc đoạn đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10. So sánh. Dấu chấm, Tuần 10. So sánh. Dấu chấm,

Hình ảnh liên quan

cĩ hình ảnh so sánh: - Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

c.

ĩ hình ảnh so sánh: Xem tại trang 3 của tài liệu.
b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? - Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

b.

Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Xem tại trang 4 của tài liệu.
b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra  sao? - Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

b.

Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Xem tại trang 6 của tài liệu.