0

Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

18 1,079 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:16

LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: Kiểm Kiểm tra tra bài cũ cũ Em đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Đọc Đọc đoan đoan thơ thơ sau sau và trả trả lời lời câu câu hỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b) Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: So sánh Dấu chấm Đọc Đọc đoan đoan thơ thơ sau sau và trả trả lời lời câu câu hỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu - Em đặt câu theo mẫu : Ai làm gì? www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Thảo luận nhóm So sánh Dấu chấm đôi (4 ph) Đọc Đọcđoan đoanthơ thơsau sauvà vàtrả trảlời lờicâu câuhỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ? Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? b Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Thảo luận nhóm So sánh Dấu chấm đôi (4 ph) Đọc Đọcđoan đoanthơ thơsau sauvà vàtrả trảlời lờicâu câuhỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ? Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình a Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm nào? - Tiếng mưa rừng cọ so sánh với âm tiếng thác tiếng gió www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Thảo luận nhóm So sánh Dấu chấm đôi (4 ph) Đọc Đọcđoan đoanthơ thơsau sauvà vàtrả trảlời lờicâu câuhỏi: hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ? Như tiếng thác dội Như ào trận gió Nguyễn Viết Bình b Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ sao? - Qua so sánh trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ to, vang động www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Hãy Hãytìm tìmnhững nhữngâm âmthanh thanhđược đượcso sosánh sánhvới với nhautrong trongmỗi mỗicâu câuthơ, thơ,câu câuvăn văndưới dướiđây: đây: a) Côn Sơn nước chảy rì rầm Ta nghe tiếng đàn cầm bên tai Nguyễn Trãi b) Tiếng suối tiếng hát xa Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, nghe rõ tiếng chim kêu náo động tiếng xóc rổ tiền đồng Chim đậu chen trắng xóa mắm, chà là, vẹt rụng trụi gần hết Đoàn Giỏi www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Âm của… Từ so sánh Âm của… a) Tiếng suối chảy tiếng đàn cầm b) Tiếng suối tiếng hát xa tiếng xóc rổ tiền đồng c) Tiếng chim kêu www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Suối Côn Sơn Đàn Cầm www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Ngắt Ngắtđoạn đoạndưới dướiđây đâythành thành55câu câuvà vàchép chép lại lạicho chođúng đúngchính chínhtả tả Trên nương, người việc người lớn đánh trâu cày bà mẹ cúi lom khom tra ngô cụ già nhặt cỏ, đốt bé bắc bếp thổi cơm Trên nương, người việc Người lớn đánh trâu cày Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô Các cụ già nhặt cỏ, đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm 4* Chọn Chọncác cáctừ từngữ ngữthích thíchhợp hợptrong trongngoặc ngoặcđơn đơn điền điềnvào vàochỗ chỗtrống trốngđể đểtạo tạothành thànhcâu câuvăn văncó cóýý so sosánh: sánh: a) Tiếng vịt ăn mảnh ruộng gặt xong nghe rào rào ………………………………………………… b) Gió trước hiu hiu mát mẻ, sau ào kéo đến như………………………………………………… ( tiếng mưa rơi, tiếng thác chảy nghe tận đằng xa ) www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm 4* Chọn Chọncác cáctừ từngữ ngữthích thíchhợp hợptrong trongngoặc ngoặcđơn đơn điền điềnvào vàochỗ chỗtrống trốngđể đểtạo tạothành thànhcâu câuvăn văncó cóýý so sosánh: sánh: a) Tiếng vịt ăn mảnh ruộng gặt xong nghe rào rào tiếng mưa rơi b) Gió trước hiu hiu mát mẻ, sau ào kéo đến , tiếng thác chảy nghe tận đằng xa www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Đọc Đọcđoan đoanthơ thơsau sauvà vàtrả trảlời lờicâu câuhỏi: hỏi: Hãy Hãytìm tìmnhững nhữngâm âmthanh thanhđược đượcso sosánh sánhvới với nhautrong trongmỗi mỗicâu câuthơ, thơ,câu câuvăn văndưới dướiđây: đây: Ngắt đoạn thành 55câu chép Ngắt đoạn thành câu chép lại lạicho chođúng đúngchính chínhtả tả Trên nương, người việc Người lớn đánh trâu cày Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô Các cụ già nhặt cỏ, đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm www.themegallery www.themegallery www.themegallery Thứa b ngày 11 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm www.themegallery Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Nối từ ngữ cột A với từ ngữ cột B cho thích hợp: A Giọng cô giáo Tiếng trò chuyện bầy trẻ B tiếng đàn hòa tấu Tiếng ve đồng loạt cất lên lời mẹ ru Tiếng chim hót thánh thót tiếng chim www.themegallery Thứ Thứ tháng tháng năm năm2010 2010 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm (Xem sách trang 79) Bài sau: Từ ngữ quê hương Ôn tập câu Ai làm gì? www.themegallery LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được www.themegallery.com Luyện từ câu So sánh Dấu chấm (Trang 79) Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội vê Như ào trận gió (Nguyễn Viết Bình) a Tiếng mưa rừng cọ được so sánh với những âm nào? b Qua sự so sánh trên, em thấy tiếng mưa rừng cọ sao? Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội vê Như ào trận gió (Nguyễn Viết Bình) a Tiếng mưa rừng cọ được so sánh với những âm nào? b Qua sự so sánh trên, em thấy tiếng mưa rừng cọ sao? Bài Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi Đã có lắng nghe Tiếng Tiếng mưa LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU So sánh- Dấu Chấm Bài tập 1:Đọc đoạn thơ sau trả lời : Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Như tiếng thác dội Như ào trận gió.cọ a) Tiếng mưa rừng Tiếng mưa sonhư sánh với âm ? Tiếng thác Tiếng gió Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU So sánh- Dấu Chấm Bài tập 1:Đọc đoạn thơ sau a) Tiếng mưa trả lời : rừng cọ so sánh với âm nàosánh ? b) Qua so trên, em hình dung tiếng mưa rừng cọ nào: Rất to, mạnh vang dội Thứ năm, ngày 03 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU So sánh- Dấu Chấm LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được GIO VIấN: Nguyn Th Hng Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu Kim tra bi c ễn gia k tit Tỡm cỏc hỡnh nh c so sỏnh vi cỏc cõu sau: Mnh trng non u thỏng l lng gia tri nh mt cỏnh diu Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu Kim tra bi c ễn gia k tit 2) Chn cỏc t ng to hỡnh nh so sỏnh cho cỏc cõu sau: - Sng sm long lanh ta A- nhng ht bp B- nhng ht sng mự C-nhng ht ngc Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu So sỏnh Du chm Th t , ngy 21 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu So sỏnh Du chm Bi 1: c on th sau v tr li cõu hi: ó cú lng nghe Ting ma rng c ? Nh ting thỏc di v Nh o o trn giú Nguyn Vit Bỡnh Th t LỚP 3D LỚP 3D Giáo viên: Giáo viên: Nguyễn Thị Tình Nguyễn Thị Tình Trường Tiểu học Thanh Khương Trường Tiểu học Thanh Khương Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1 1 ) ) Đặt 1 câu theo mẫu : Đặt 1 câu theo mẫu : Ai làm gì ? Ai làm gì ? 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : 2) Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ dưới đây : Ngôi nhà như trẻ nhỏ . Ngôi nhà như trẻ nhỏ . BÀI HỌC MỚI BÀI HỌC MỚI Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm a./ Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm b./ Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình Tiết 10: So sánh. Dấu chấm So sánh Âm thanh với âm thanh Thứ năm ngày Thứ năm ngày 11 11 tháng tháng 11 11 năm năm 2010 2010 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi Tiết 10 : So sánh. Dấu chấm [...]... Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây: Âm thanh 1 Từ so sánh Âm thanh 2 a) Tiếng suối như tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như tiếng hát xa c) Tiếng chim như tiếng xóc những rổ tiền đồng Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau... và câu Tiết 10 : So sánh Dấu chấm Bài 2: Những âm thanh được PHÒNG GD & ĐT HÒN ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH GIANG CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 3/1 Giáo viên : Đàm Thị Hương Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Tìm hình ảnh so sánh câu thơ sau: Từ so sánh Quê hương là cánh diều biếc Tuổi thơ thả đồng Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Đã có lắng nghe Tiếng mưa rừng cọ Tiếng mưa Như tiếng thác dội Như Như ào trận gió Như Nguyễn Viết Bình Hai câu thơ đầu diễn tả âm nào? Tiếng mưa rừng cọ so sánh với Từ so sánh từ nào? âm ? Tiếng mưa rừng cọ tiếng thác, tiếng ... Luyện từ câu So sánh Dấu chấm www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Hãy Hãytìm tìmnhững nhữngâm âmthanh thanhđược đượcso sosánh sánhvới với nhautrong... ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Suối Côn Sơn Đàn Cầm www.themegallery Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Ngắt Ngắtđoạn đoạndưới dướiđây đâythành... www.themegallery Thứa b ngày 11 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm www.themegallery Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu So sánh Dấu chấm Nối từ ngữ cột A với từ ngữ cột B cho thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10. So sánh. Dấu chấm, Tuần 10. So sánh. Dấu chấm,

Hình ảnh liên quan

b. Qua sự sosánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? - Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

b..

Qua sự sosánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao? Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Qua sự sosánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất vang động.  - Tuần 10. So sánh. Dấu chấm

ua.

sự sosánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất vang động. Xem tại trang 5 của tài liệu.