0

de kiem tra tin hoc cuoi ky II nam 2016 2017

3 168 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:16

Së gd ®µo t¹o ninh b×nh Trêng thpt dl hoa l KIỂM TRA MÔN: TIN HỌC 12 (Thời gian: 45 phút) Họ và tên:…………………………………. Lớp :…………. §Ò BÀI I - Phần tự luận Hãy chọn đáp án đúng. 1. Trong khi làm việc với mẫu hỏi, để sắp xếp dữ liệu theo một trường nào đó, ta xác định chiều sắp xếp tại hàng nào? a) Table b) Sort c) Show d) Field 2. Trong Access, để tạo mẫu hỏi theo cách tự thiết kế, ta chọn: a) Create form in Design view b) Create table in Design view c) Create report in Design view d) Create query in Design view. 3.Trong khi làm việc với mẫu hỏi, để thực hiện tính giá trị trung bình, ta sử dụng hàm: a) AVG b) COUNT c) SUM d) ADD 4. Khi tạo mẫu hỏi xong, muốn thực hiện và xem kết quả của mẫu hỏi vừa tạo, ta chọn nút lệnh: A. B. C. D. 5. Trong mẫu hỏi, hàm SUM chỉ thực hiện được trên các trường có kiểu dữ liệu? a) Date/Time b) Text c) Number d) Yes/No 6. Trong Access, có thể sử dụng đối tượng nào để thực hiện việc tính toán? a) Tables b) Queries c) Reports d) Form 7. Khi nhập dữ liệu cho bảng, không cần nhập giá trị cho trường khoá chính nếu: a) Bảng không liên kết với bảng khác b) Bảng có liên kết với bảng khác c) Khoá chính là kiểm Number d) Khoá chính là kiểu AutoNumber. 8. Thao tác nào trong các thao tác sau có thể thực hiện trong chế độ thiết kế của bảng? a) Cập nhật dữ liệu b) Tạo liên kết c) Chỉ định khoá chính cho bảng d) Xoá bản ghi. 9.Khi đã nhập dữ liệu cho bảng, không thể thực hiện công việc gì? a) Xoá các bản ghi đã nhập b) Nhập giá trị khoá chính khác nhau trong các bản ghi khác nhau c) Để trống trường khoá chính d) Sắp xếp các bản ghi. 10. Đặc điểm nào sau đây không có ở biểu mẫu? a) Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa b) Thực hiện thao tác qua nút lệnh c) Luôn luôn hiển thị nhiều bản ghi cùng lúc d) Cả ba đáp án trên đều đúng. 11. Khi muốn thay đổi cấu trúc bảng hoặc mẫu hỏi, ta phải làm việc ở: a) Chế độ thiết kế b) Chế độ trang dữ liệu c) Cả hai chế độ trên đều được. 12. Chế độ trang dữ liệu của bảng không cho phép thực hiện thao tác nào trong các thao tác dưới đây? a) Thêm bản ghi mới b) Chỉnh sửa nội dung các bản ghi c) Thêm bớt trường của bảng d) Xoá bản ghi. 13. Bảng DIEM gồm có các trường: SBD, HOTEN, TOAN, LI, HOA. Muốn tạo mẫu hỏi để thêm trường TB, ta xây dựng biểu mẫu để tính điểm trung bình (TB) là: a) TB: (TOAN) + (LI) + (HOA)/3 b) TB = (TOAN + LI + HOA)/3 c) TB: ([TOAN] + [LI] + [HOA])/3 d) TB= [TOAN] + [LI] + [HOA]/3 14. Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường chỉ chứa một trong hai giá trị ( ví dụ: đơn đặt hàng đã được giải quyết hoặc chưa giải quyết .) nên chọn kiểu dữ liệu: a) Text b) Number c) Yes/No d) AutoNumber. 15.Có mấy chế độ làm việc với các đối tượng? a) 2 chế độ b) 3 chế độ c) 4 chế độ d) 5 chế độ. II- Phần tự luận Câu1: Trong bảng HOCSINH, giả sử trường ĐTOAN có kiểu dữ liệu là Number, khi nhập dữ liệu cho bản ghi thứ 3, thay vì nhập số là 6.0 ở trường ĐTOAN, người ta sử dụng nhập bằng chữ là “sáu” có được không? tại sao? Câu 2: Hãy so sánh giữa đối tuợng bảng và đối tượng biểu mẫu về chức năng. Câu 3: Giả sử có CSDL là DIEMTHI.MDB gồm 3 bảng sau: - Bảng HOCSINH gồm các trường ( MaHS, hodem, ten, lop) - Bảng DIEM gồm các trường ( MaHS, MaMH, điem) - Bảng MONHOC gồm các trường (MaMH, tenMH). Em hãy nêu các bước để tạo liên kết cho 3 bảng trên. Bài làm I - Tự luận Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II Năm học : 2016 - 2017 I TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời nhất: Câu 1: Hãy chọn biểu tượng trỏ soạn thảo phần mềm Word a b c d e Câu 2: Muốn vẽ đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng em thực ? a Em nhấn giữ phím Ctrl kéo thả chuột b Em nhấn giữ phím Alt kéo thả chuột c Em nhấn giữ phím Shift kéo thả chuột d Em nhấn giữ phím Enter kéo thả chuột Câu 3: Để chọn phần hình vẽ , em sử dụng công cụ sau đây: a Công cụ b Công cụ c Công cụ d Công Cụ công cụ Câu 4: Để di chuyển phần hình, trước tiên em phải thực thao tác : a Chọn phần hình cần di chuyển kéo thả chuột đến vị trí cần thiết b Bôi đen phần hình cần chuyển kéo thả chuột đến vụ trí cần thiết c Đánh dấu phần hình cần di chuyển kéo thả chuột đến vị trí cần thiết d Dùng chuột di chuyển mà không cần làm Câu 5: Muốn vẽ đường cong, em chọn công cụ hộp công cụ sau ? a Công cụ b Công cụ c Công cụ d Công cụ Câu 6: Để chép màu từ màu có sẵn hình vẽ làm màu vẽ , em chọn công cụ hộp công cụ ? a b c d Câu 7: Em đâu biểu tượng phần mềm soạn thảo văn ? a b c d Câu 8: Để gõ kí hiệu phím có chức năng, em nhấn giữ phím gõ ? a Caps Lock b Ctrl c Shift d Alt Câu 9: Để xóa lỗi gõ sai em sử dụng phím sau ? a Backspace b Delete c Cả câu A B d Cả câu A B sai Câu 10: Em quy tắc quy tắc gõ chữ có dấu ? Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ a Gõ chữ trước, gõ dấu sau c Gõ hết chữ từ gõ dấu b Gõ dấu trước, gõ chữ sau d Gõ chữ, đến gõ dấu gõ dấu lại gõ tiếp chữ II TỰ LUẬN: ( 5đ) Câu 1: (2đ) Để có từ bên dưới, em gõ ? ( Chọn kiểu gõ Vni Telex) Để có chữ Em Gõ Học Chăm Sẵn sàng Tiến lên Câu : (3đ) Em nêu cách gõ dấu sau theo kiểu VNI Telex: Để có dấu ă â đ Dấu sắc Dấu huyền Dấu hỏi Dấu ngã Dấu nặng Em gõ Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN MÔN: TIN HỌC – KHỐI I TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Mỗi câu trả lời đạt 0,5 điểm CÂU ĐÁP ÁN c c II TỰ LUẬN: (5điểm) Câu 1: (2đ) Để có gõ Vni Telex) Để có chữ Học Chăm Sẵn sàng Tiến lên d a c c b c c 10 b từ bên dưới, em gõ ? ( Chọn kiểu Hoc5 bai2 Cham8 chi3 Sang84 sang2 Tien61 len6 Em Gõ hoặc hoặc hocj baif chamw chir sanwx sangf tieens leen Câu : (3đ) Em nêu cách gõ dấu sau theo kiểu VNI Telex: Để có dấu ă â đ Dấu sắc Dấu huyền Dấu hỏi Dấu ngã Dấu nặng A8 A6 O7 D9 Em gõ aw aa ow dd s f r x j Đề kiểm tra học kỳ 2 tin học lớp 10 Câu 1: Hãy trình bày các thao tác trên máy để có được văn bản sau đây ? Câu 2: Mạng máy tính là gì? Việc kết nối mạng đem lại lợi ích như thế nào? Câu 3: Trình bày giao thức truyền thơng TCP/IP? Tab trái . Tab Phải Tab giữa _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________  THIRD CLASS_____________________________________$2.00  FIRST CLASS_____________________________________$3.00  OUTSIDE USA____________________________________$10.00 Đặt Tab trong bảng (Phải giữ phím Ctrl+Tab) TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MẠNG TƯƠNG TÁC VÀ CÔNG NGHỆ INTRANET/INTERNET BAN TỔ CHỨC:  BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CNTT (SCNPIT)  CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ HỘI CH THƯƠNG MẠI  DONATA ASSOCIATES Ltd.  SCC TECHNOLOGIES Co. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II. NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: VẬT LÝ. KHỐI 12. Họ tên học sinh: Lớp:  Nội dung đề: 347 01. Ơ mạch điện hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào A,B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch AM và MB lần lượt là 100V và 120V. Hộp kín X là: R,L M A B X A. Cuộn dây thuần cảm. B. Điện trở thuần. C. Tụ điện. D. Cuộn dây có điện trở thuần. 02. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? A. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. B. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. D. Thế năng đạt giá trị cực đại khi tốc độ của vật đạt giá trị cực đại. 03. Bức xạ có bước sóng trong khoảng 10 -9 m đến 4.10 -7 m thuộc loại nào trong các loại sóng nêu dưới đây? A. Anh sáng nhìn thấy B. Tia X C. Tia tử ngoại D. Tia hồng ngoại 04. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức 0 (120 ) 3 i I cos t A     . Thời điểm lần thứ 2009 cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng cường độ hiệu dụng là: A. 25656 1440 s B. 24097 1440 s C. 24128 1440 s D. 12049 1440 s 05. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 m  đến 0,76 m  vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân trung tâm 1cm là: A. 5 bức xạ B. 2 bức xạ C. 3 bức xạ D. 4 bức xạ 06. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,40 m  và0,48 m  vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là: A. 12mm B. 8mm C. 6mm D. 24mm 07. Dòng điện xoay chiều cótần số f=55Hz mỗi giây đổi chiều: A. 110 lần B. 60 lần C. 100 lần D. 55lần 08. Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0( 0 cos   ) trong trường hợp nào? A. Đoạn mạch có điện trở bằng 0. B. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. C. Đoạn mạch không có tụ điện. D. Đoạn mạch không có cuộn cảm. 09. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường? A. Với bước sóng ánh sáng chiếu qua môi trường trong suốt càng dài thì chiết suốt của môi trường càng lớn. B. Chiết suất của các môi trường trong suốt khác nhau đối với một loại ánh sáng nhất định thì có giá trị như nhau. C. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. D. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhau. 10. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55 m  , khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 1,7cm. Số vân sáng và vân tối trong vùng giao thoa là: A. 16 vân sáng và 15 vân tối. B. 15 vân sáng và 14 vân tối. C. 15 vân sáng và 16 vân tối. D. 17 vân sáng và 18 vân tối. 11. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH và tụ điện có điện dung C=2pF,( lấy 2 10   ). Tần số dao động của mạch là: A. 2,5MHz B. 1Hz C. 1MHz D. 2,5Hz 12. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Trong khoảng rộng 12,5mm trên màn có 13 vân tối, biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là: A. 0.54 m  B. 0,50 m  C. 0,52 m  D. 0,46 m  13. Một đèn huỳnh quang được đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Đèn chỉ sáng lên khi điện áp tức thời đạt 110 2( ) u V  . Hỏi trong mỗi nửa chu kỳ đèn sáng trong thời gian bao lâu? A. 0,409T B. 3 T C. 2 3 T D. 0,501T ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II. NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: VẬT LÝ. KHỐI 12. Họ tên học sinh: Lớp:   Nội dung đề: 451 01. Bức xạ có bước sóng trong khoảng 10 -9 m đến 4.10 -7 m thuộc loại nào trong các loại sóng nêu dưới đây? A. Tia tử ngoại B. Tia X C. Anh sáng nhìn thấy D. Tia hồng ngoại 02. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây? A. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0ms B. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0 s  C. Sóng cơ học có tần số 10Hz D. Sóng cơ học có tần số 30kHz 03. Một đèn huỳnh quang được đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V. Đèn chỉ sáng lên khi điện áp tức thời đạt 110 2( ) u V  . Hỏi trong mỗi nửa chu kỳ đèn sáng trong thời gian bao lâu? A. 0,409T B. 0,501T C. 3 T D. 2 3 T 04. Ơ mạch điện hộp kín X là một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào A,B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch AM và MB lần lượt là 100V và 120V. Hộp kín X là: R,L M A B X A. Cuộn dây thuần cảm. B. Tụ điện. C. Cuộn dây có điện trở thuần. D. Điện trở thuần. 05. Chọn câu sai khi nói về sóng điện từ: A. Sóng điện từ có thể nhiễu xạ, phản xạ, khúc xạ. B. Sóng điện từ là sóng ngang. C. Có thành phần điện và thành phần từ biến thiên vuông pha với nhau. D. Sóng điện từ mang năng lượng. 06. Ơ đoạn mạch xoay chiều có cuộn cảm thuần và tụ điện C mắc nối tiếp thì: A. Tổng trở Z=|Z L -Z C | B. Tổng trở Z= Z L +Z C C. Tổng trở 2 2 C L Z Z Z   D. Tổng tở 2 2 L C Z Z Z   07. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường? A. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhau. B. Với bước sóng ánh sáng chiếu qua môi trường trong suốt càng dài thì chiết suốt của môi trường càng lớn. C. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. D. Chiết suất của các môi trường trong suốt khác nhau đối với một loại ánh sáng nhất định thì có giá trị như nhau. 08. Một máy biến áp có hiệu suất 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến áp này: A. Làm giảm tần số dòng điện ở cuộn thứ cấp 10 lần. B. Là máy tăng thế. C. Là máy hạ thế. D. Làm tăng tần số dòng điện ở cuộn thứ cấp 10 lần. 09. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? A. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. B. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi tốc độ của vật đạt giá trị cực đại. D. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. 10. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55 m  , khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng vùng giao thoa trên màn là 1,7cm. Số vân sáng và vân tối trong vùng giao thoa là: A. 15 vân sáng và 14 vân tối. B. 17 vân sáng và 18 vân tối. C. 15 vân sáng và 16 vân tối. D. 16 vân sáng và 15 vân tối. 11. Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0( 0 cos   ) trong trường hợp nào? A. Đoạn mạch không có tụ điện. B. Đoạn mạch không có cuộn cảm. C. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. D. Đoạn mạch có điện trở bằng 0. 12. Chọn câu sai trong các câu sau đây: A. Anh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. B. Anh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. C. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu nhất định và khác nhau. D. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng. 13. Đoạn mạch gồm RLC mắc nối tiếp, có L=0,5H. Điện áp hai đầu đoạn mạch 0 (100 ) u U cos t V   . Khi xảy ra cộng hưởng điện thì điện dung của mạch là:(lấy 2 10   ) A. 30 C F PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN YÊN Trường THCS Mậu Đông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN : SINH HỌC NĂM HỌC 2012-2013 (Thời gian làm bài: 45 phút) A/TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm) I/ Khoanh tròn chữ đứng đầu phương án trả lời câu sau: (1,5 điểm) Theo nghĩa nhất, môi trường sống sinh vật là: A Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn B Nơi sinh vật cư trú C Nơi sinh vật làm tổ D Nơi sinh vật sinh sống Nhóm nhân tố thuộc nhóm nhân tố hữu sinh? A Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm B Con người sinh vật khác C Khí hậu, nước, đất D Các sinh vật khác ánh sáng Nhóm sau thuộc nhóm ưa sáng? A Bạch đàn, lúa, lốt B Trầu không, ngô, lạc C Ớt, phượng, hồ tiêu D Tre, dừa, thông Nhóm động vật sau thuộc nhóm động vật nhiệt? A Cá sấu, ếch đồng, giun đất B Cá voi, cá heo, mèo, chim bồ câu C Thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá chép D Cá rô phi, tôm đồng, cá thu, cá ngừ Đặc điểm tháp dân số trẻ là: A Đáy tháp rộng B Cạnh tháp xiên nhiều, đỉnh tháp nhọn biểu thị tỉ lệ tử vong cao C Tuổi thọ trung bình thấp D Cả A, B C Mức độ phong phú số lượng loài quần xã thể ở: A Độ đa dạng B Độ nhiều C Độ thường gặp D Cả A, B C II/ Trong VD sau, quan hệ SV thuộc mối quan hệ gì? Điền vào cột B cho phù hợp (1,5 điểm) A Ví dụ B Mối quan hệ Tảo với nấm địa y ……………………………………… Địa y sống thân gỗ … Dây tơ hồng sống bám bụi ……………………………………… Hổ sói sống khu rừng …… Hưu, nai hổ sống cánh ……………………………………… rừng Số lượng hươu, nai bị khống chế số …… lượng hổ ……………………………………… …… ……………………………………… …… B TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Thế lưới thức ăn? Trong quần xã có sinh vật sau: lúa, dê, hổ, trâu, sâu, gà, vi sinh vật Vẽ chuỗi, lưới thức ăn quần xã Câu 2: (2,0 điểm) Ô nhiễm môi trường gì? Nêu tác nhân gây ô nhiễm môi trường biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường Câu 3: (2,5 điểm) Nêu điểm khác dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu? Chúng ta cần phải sử dụng nguồn tài nguyên nào? Vì sao? Hết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN YÊN Trường THCS Mậu Đông CÂU A.I 1.D (1,5) 4.B A.II cộng sinh (1,5) sinh cạnh tranh ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN : SINH HỌC NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN 2.B 5.D hội sinh 3.D 6.A nửa kí 0,3/từ Sinh vật ăn sinh vật khác B.1 * Lưới thức ăn chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích (2,5) chung * Sơ đồ chuỗi thức ăn: lúa-> dê-> vi sinh vật lúa-> dê -> hổ-> vi sinh vật lúa-> sâu -> gà-> vi sinh vật lúa-> trâu -> hổ-> vi sinh vật * Sơ đồ lưới thức ăn: Dê ĐIỂM 0,25/câu 0,5 1,0 1,0 Lúa Sâu Hổ VSV Gà Trâu B.2 * Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị (2,0) bẩn, tính chất vật lí, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi, gây tác hại đến đời sống người sinh vật khác * Các tác nhân: - Các chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt - Hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học - Các chất phóng xạ - Các chất thải rắn - Các sinh vật gây bệnh * Các biện pháp bản: - Xử lí chất thải công nghiệp chất thải sinh hoạt - Cải tiến công nghệ để sản xuất gây ô nhiễm - Sử dụng lượng không sinh khí thải lượng gió, lượng mặt trời … - Trồng nhiều xanh - Sản xuất lượng thực thực phẩm an toàn - Hạn chế tiếng ồn - Tăng cường công tác giáo dục vệ sinh môi trường B.3 * Các dạng tài nguyên: (2,5) - Tài nguyên không tái sinh: sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt như: than đá, dầu lửa … - Tài nguyên tái sinh: sử dụng hợp lí có điều kiện phát triển phục hồi như: đất, nước, sinh vật… - Tài nguyên lượng vĩnh cửu: sử dụng mãi không gây ô nhiễm môi trường như: lượng gió, lượng mặt trời … * Chúng ta cần sử dụng cách tiết kiệm hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng ... Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN MÔN: TIN HỌC – KHỐI I TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Mỗi câu trả lời đạt 0,5 điểm CÂU ĐÁP ÁN c c II TỰ LUẬN: (5điểm) Câu 1: (2đ) Để có gõ Vni Telex) Để... sàng Tiến lên d a c c b c c 10 b từ bên dưới, em gõ ? ( Chọn kiểu Hoc5 bai2 Cham8 chi3 Sang84 sang2 Tien61 len6 Em Gõ hoặc hoặc hocj baif chamw chir sanwx sangf tieens leen Câu : (3đ) Em nêu cách... sau c Gõ hết chữ từ gõ dấu b Gõ dấu trước, gõ chữ sau d Gõ chữ, đến gõ dấu gõ dấu lại gõ tiếp chữ II TỰ LUẬN: ( 5đ) Câu 1: (2đ) Để có từ bên dưới, em gõ ? ( Chọn kiểu gõ Vni Telex) Để có chữ Em
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra tin hoc cuoi ky II nam 2016 2017,

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Để chọn một phần hình vẽ , em có thể sử dụng công cụ nào sau đây: - de kiem tra tin hoc cuoi ky II nam 2016   2017

u.

3: Để chọn một phần hình vẽ , em có thể sử dụng công cụ nào sau đây: Xem tại trang 1 của tài liệu.