0

SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat

36 83 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 04:24

, I ,, I I " t ,~ , ~ I I I t ( ~I it ~.I' I, t ~~.: ~ ~ ,, , f I I ~ ~ I I " , ~ , L :t, ":_:,'- ~ f , ~ ~ ; " : ,; C6NGTyc6PHANT~PDOANTHtPTItNLftN G4A, Khu ph6 4, Phuong'Ifin Hiep, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh Dong Nai NQIDUNG BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHA.T QUY 4/2016 Trang Bao cao CLIa Ban T6ng Giani d6c 02-03 Bang can d6i k6 toan hQVnh§t 04-05 ~ Bao cao k6t qua hoat dong kinh doanh hop nh§t Bao cao luu chuyen 06 ti~n t~ hop nhfit 07-08 Thuy6t minh bao cao tai chlnh hQ"Pnh§t 09-3 I Giai trinh chenh lech s6 lieu tren bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh hop nhih nam 2016 va cung ky nam truoc 32-33 quy - 1- CC)NG TV CO PI-IAN T~P nOAN TI-Il~P TIltN IJCONG TY CO PHAN VAN TAIBIEN HAIAU So 12 Duofng Doan Nhu Hai, P.12, Q.4, Tp.HCM Tel: (84-8) 38.266.254 Fax: (84-8) 38.266.712 Website: www.seagullshipping.com.vn E-mail: sesco@hcin.fpt.vn SESCO So: Jd/.Al /2016_CBTT Kinh sm: Tp Ho ChfMinh, ngaythang 12 nam 2016 - fjy ban chifng khoan nha nir6"c - So" giao dich chirng khoan Ha noi Ten cong ty : Cong ty C6 phSn Van tai bien Hai Au (SESCO) Ma chrnig khoan: SSG Dia chi tru so chinh: 12 Doan Nhu Hai phucmg 12 quan Tp H C M Dienthoai: 08.38266254 Fax: 08 38266712 Nguoi thuc hien cong bo thong tin: Nguyen Huu Hoan - UV HDQT- Giam d6c- Dai di?n phap luat cong ty Noi dung cua thong tin cong b6: Ngdy 26/12/2016, cong ty da ky dong kiim todn v&i Cong ty TNHH Kiem t (DTL) thirc hien kiim todn Bdo cdo tdi chinh nam 2016 (nam tdi chink kit thuc 31/12/2016) Dia chi Website dang tai toan bo bao cao tM chinh: sca^M//5^i/J/7mg^.coifi.^^ Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat ve noi dung thong tin cong bo Trantrong! CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Nod nhdn: - Nhu tren - Lmi G I A M DOC DIEU H A N H jYgii^m MM Moan LÊ THAN H HÀ Digitally signed by LÊ THANH HÀ Date: 2016.12.26 15:10:16 +07:00 Signature Not Verified Ký bởi: LƯU THỊ HỒNG TRINH Ký ngày: 20/1/2017 09:05:59 Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 31.03.2017 14:33 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) Đặc điểm hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC, sau gọi tắt “Công ty”) Công ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900415863 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai Từ thành lập đến Công ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh · Sản xuất, truyền tải phân phối điện; · Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (Chi tiết: Gia công cao su mủ cốm); · Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học sở trung học phổ thông; · Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư); · Bán buôn chuyên doanh khác chưa biết phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán cao su mủ cốm); · Sản xuất săm, lốp cao su, đắp tái chế lốp cao su; · Hoạt động quản lý quỹ (Chi tiết: Quản lý quỹ chung); · Trồng cao su; Trồng rừng chăm sóc rừng; · Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Vận tải xe buýt; Dịch vụ ăn uống khác; · Khai thác quặng sắt; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; · Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ; · Xây dựng công trình đường sắt đường (Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ); Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT); · Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị); Cho thuê văn phòng; · Khai thác quặng kim loại quý hiếm; · Hoạt động sở thể thao (Chi tiết: Phát hành vé xem thi đấu thể thao); · Hoạt động câu lạc thể thao; · Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu hóa chất khác sử dụng nông nghiệp (Chi tiết: Mua bán phân bón); · Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị chuyên dùng phụ tùng ngành: Cầu đường, dân dụng công nghiệp); · Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Khách sạn); Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; · Bán buôn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến (Chi tiết: Mua bán gỗ có nguồn gốc hợp pháp); · Vận tải hàng hóa đường bộ; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; · Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; · Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT - SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT Quý 04 Năm 2016 - SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat

u.

ý 04 Năm 2016 Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT Quý 04 Năm 2016 - SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat

u.

ý 04 Năm 2016 Xem tại trang 4 của tài liệu.
BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN HỢP NHÂT Quý 04 Năm 2016 - SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat

u.

ý 04 Năm 2016 Xem tại trang 5 của tài liệu.
IV. THÔNG TIN CÂC KHOẢN MỤC TRÌNH BĂY TRÍN BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN - SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat
IV. THÔNG TIN CÂC KHOẢN MỤC TRÌNH BĂY TRÍN BẢNG CĐN ĐÓI KĨ TOÂN Xem tại trang 16 của tài liệu.
9. TĂNG, GIẢM TĂI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat

9..

TĂNG, GIẢM TĂI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 19 của tài liệu.
phải trả vă tăi khoản lợi nhuận sau thuế chưa phđn phối trín bảng cđn đối kế toân hợp nhất văo ngăy 31 - SWC Baocaotaichinh Q4 2016 Hopnhat

ph.

ải trả vă tăi khoản lợi nhuận sau thuế chưa phđn phối trín bảng cđn đối kế toân hợp nhất văo ngăy 31 Xem tại trang 36 của tài liệu.