0

GIAI CHI TIET DE TOAN MD 104THPTQG 2017

10 121 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 03:26

BỘ 160 ĐỀ THI THỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT SƯU TẦM: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 105 Câu 1: Cho f ( x)  x3  ax  b ( a  b) Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f x  b song song với Tính f (1) ? A 2a 1 B 2b  C D Câu 2: Bảng biến thiên sau hàm số x  2  y' + +  y 3  3 x x2 2 x  5x  m  Câu 3: Có giá trị nguyên dương m để hàm số y  đồng biến khoảng x3 1;   A y   3x x2 B y  3x  x2 C y  3x  x2 D y  A B C D Câu 4: Cho hình chóp SABCD có đáy hình chữ nhật với AB=a; AB  a; AD  a Cạnh bên SD vuông góc với mặt phẳng đáy, góc SB mặt phẳng đáy 450 Tính thể tích khối chóp 3a3 6a3 A 2a B C 3a D 3 Câu 5: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang? x  10 x2  A y  x  x  B y  C y  x3  x  D y  x 2 x  10 Câu 6: Đồ thị hàm số y   x  3x đạt cực đại điểm có hoành độ là: A B -3 C D -1 x2 Câu 7: Tổng bình phương giá trị tham số m để (d ) : y   x  m cắt y  hai điểm phân x 1 biệt A, B với AB  10 A 10 B C 17 D 13 Câu 8: Hình chop SACB có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=a, AC  a , AB=3a Gọi M,N V hình chiếu vuông góc A lên cạnh SB SC Đặt ; k  SAMN , giá trị k VSABC 1 1 A B C D 30 30 Câu 9: Hàm số nghịch biến A y  B y  x  x C y   x3  D y  cot x x Câu 10: Cho phương trình x3  3mx   , gọi S tập tất giá trị m để phương trình có nghiệm Chọn đáp án đáp án A, B, C, D sau Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B S   ; 1 A S   ;0  C S   ; 1 D S   ;1 Câu 11: Lăng trụ đứng ABCA ' B ' C ' đáy tam giác vuông cân B, cạnh bên CC '  a Biết thể tích khối trụ 3a Khoảng cách hai đường thẳng AB CC’ C 3a D 3a x2  x  Câu 12: Tọa độ giao điểm đồ thị hàm số y  y = x + x2 A (2;2) B (2;-3) C (3;1) D 48 Câu 13: Diện tích toàn phần khối lập phương 96cm Khi thể tích khối lập phương A 24 3 B 64 C 24 D 48 Câu 14: Hàm số y  sin x(1  cos x) đạt giá trị lớn  0;   x bao nhiêu? A a B 2a  3 B  C D Câu 15: Số giá trị nguyên m để phương trình x  3x   m  có nghiệm phân biệt A B C D Câu 16: Đồ thị hàm số tiệm cận? 4x x 1 A y  x  x3  B y  C y  D y  x  x   x x 1 x Câu 17: Biết đồ thị hàm số y  nhận đường thẳng x  làm tiệm cận đứng giá trị m là: 4  x  m  A B -8 C -2 D Câu 18: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số 2 x x2 A y  B y  x 1 x 1 2 x x  C y  D y  x 1 x 1 A Câu 19: Cho hàm số y  5x2 Số đường tiệm cận đồ thị x2  2x hàm số A B C Câu 20: Hàm số sau có hai điểm cực trị? A y  x  x  3cos x    x sin x  x  3cos x  C y   x  1   x  D B y  x  x D y  x    x Câu 21: Cho hàm số y  x  3x A  2;  B    1 C  1;1 D 1   Câu 22: Cho hàm số f  x  xác định liên tục khoảng  a; b  Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau A Nếu f ( x ) đạt cực tiểu điểm x0   a; b  tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm M  x0 ; f ( x0 )  song song trùng với trục hoành B Nếu f ( x ) đồng biến khoảng  a; b  hàm số cực trị khoảng  a; b  C Nếu f ( x ) đạt cực tiểu điềm x0   a; b  f ( x ) nghịch biến  a; x0  đồng biến  x0 ; b  D Nếu f ( x ) nghịch biến khoảng  a; b  hàm số cực trị khoảng  a; b  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 23: Hình chóp SABC có M, N, P theo thứ tự trung điểm SA, SB, SC Đặt k  trị k A B C Câu 24: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  A Hàm số nghịch biến \ 1 D VMNPABC Khi giá VSABC 2x 1 đúng? x 1 B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   C Hàm số đồng biến \ 1 D Hàm số nghịch biến  3x Câu 25: Cho hàm số y  Khẳng định sau đúng? x 1 A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận x = -1 y = -3 B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận x = -1 y = C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận y = -1 x = -3 D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận y = -1 x = Câu 26: Cho phương trình x  x   m  , gọi k giá trị m để phương trình có nghiệm phân biệt Tìm khoảng (a;b) chứa k A (-2;0) B (-3;0) C (0;3) D (0;2) Câu 27: Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu C mặt phẳng (A’B’C’) trung điểm B’C, góc CC’ mặt phẳng đáy 450 Khi thể GIẢI CHI TIẾT ĐỀ TOÁN THPTQG – 2017 MÃ ĐỀ: 104 CÂU 1: Hàm số nghịch biến  0;2  Chọn đáp án C CÂU 2: R   2 Chọn đáp án C CÂU 3: AB   1;0;2  Chọn đáp án A CÂU 4: z  22  12  Chọn đáp án D CÂU 5: log2  x  5   x   24  x  21 Chọn đáp án A CÂU 6: Đặc trưng đồ thị hàm bậc  Loại đáp án B, C Dáng điệu đồ thị (bên phải hướng lên nên a  )  Loại đáp án D Chọn đáp án A CÂU 7: Hàm số bậc nhất/bậc điểm cực trị logb a Chọn đáp án C 7x C ln Chọn đáp án B CÂU 8: loga b logb a   loga b    CÂU 9: x '  x ln   x dx  Chọn đáp án B CÂU 10: z   3i   2i  z    3i  2i   i Chọn đáp án B CÂU 11: Hàm số lũy thừa với số mũ nguyên âm xác định  số phải khác 3  x  1  D  R \ 1;2 Chọn đáp án D y   x  x   xác định  x  x     x  CÂU 12: NM   3;2;   , NP   2; m  2;1  MNP  N  NM  NP  NM.NP    2m     m  Chọn đáp án B CÂU 13: z  z1  z2   2i   i  2  i Điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ P  2;  1 Chọn đáp án C CÂU 14: V      x  dx   Chọn đáp án A CÂU 15: M1 , M2 hình chiếu vuông góc M lên trục Ox, Oy  M1 1;0;0  , M2  0;2;0   M1 M2   1;2;0  CÂU 16: y  Chọn đáp án C x 2 x 2   có TCĐ: x  2 TCN: y  Chọn đáp án D x   x   x   x   z1  2i  M  0;   , N  0;2   OM  ON  Chọn đáp án D CÂU 17: z      z2  2i CÂU 18: Sxq   rl  3 Chọn đáp án B CÂU 19: Phương trình 3x  m có nghiệm thực  m  Chọn đáp án C CÂU 20: y  x  2 1  1   ;2  y '  x   y '   x    ;2  x x 2  2    17 f    ; f 1  3; f     m  2 CÂU 21: y '  2x x2  Chọn đáp án D  y'   x  x  y’ y Hàm số đồng biến  0;   – 0  + Chọn đáp án B CÂU 22: Mặt phẳng   qua M 1;2;  3 có VTPT n  1;  2;3 có PT là: 1 x  1   y     z  3   x  y  3z  12  Chọn đáp án C CÂU 23: Hình bát diện cạnh a có mặt tam giác cạnh a Mỗi mặt có diện tích a Vậy tổng diện tích tất mặt hình bát diện S  3a2 Chọn đáp án C CÂU 24: Số nghiệm phương trình  x  x  m số giao điểm  C  : y   x  x  d  : y  m Nhìn vào đồ thị, ta có PT có nghiệm phân biệt   C  Chọn đáp án C  d  cắt điểm phân biệt   m    2  CÂU 25: I    f  x   2sin x  dx  f  x  dx 2  sin xdx       cos x 00    cos  cos0     Chọn đáp án A x  CÂU 26: Hàm số y  log3  x  x  3 xác định  x  x     x  TXĐ: D   ;1 3;    CÂU 27: ABC đều, AH đường cao  AH  Chọn đáp án C 3 a, AO  AH  a, SABC  a 3 S SAO vuông O  SO  SA2  AO2  4a2  a2 33  a 3 2a 1 33 11 V  SO.SABC  a a  a 3 12 Chọn đáp án B C A CÂU 28: F  x    f  x  dx    sin x  cos x  dx   cos x  sin x  C O a     F      cos  sin  C   C  Vậy F  x    cos x  sin x 1 2 2 H B Chọn đáp án D CÂU 29: log2 x  5log2 a  3log2 b  log2 x  log2 a5  log2 b3  log2 x  log2  a5b3   x  a5b3 S Chọn đáp án D CÂU 30: Gọi I trung điểm SC SAC  A, SBC  B, SDC  D  IA  IB  IC  ID  IS  I tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD ABC  B: AC  AB2  BC2  9a2  16a2  5a I 12a D A 3a O B SAC  A: SC  SA2  AC2  144a2  25a2  13a  R  13 a 4a C Chọn đáp án C  t  0 PTTT: t  6t  m  CÂU 31: Đặt t  3x Mà x1  x2   3x1  x2   3x1.3x2   t1.t2  YCBT  PT theo t có hai nghiệm dương t1 , t2 cho t1.t2   '   m    m3 m  Chọn đáp án C A D CÂU 32: ADC  D: AC  AD2  DC2  82  62  10 O ACC '  C: CC '  AC '2  CC '2  122  102  11 C B Stp  Sxq  S2 day  2 OA.OO' 2 OA2  12   2 5.2 11  2  10 11   Chọn đáp án B CÂU 33: M  d  M 1  t;  t;  2t  MA   t;   t;  2t  , A’ D’ MB   2  t;  t;  2t  O’ B’ MA2  MB  28  t    t   1  2t     t   t    2t   28 2 C’  12t  2t  10  Chọn đáp án C  M  2; 3; 3  l  t     1 2 t   M ; ;    6  3 '   CÂU 34: v  t   s '  t     t  6t   t  12t   v '  t   2t  12 , v '  t    t  t v’ v + 36  27 vmax  36 CÂU 35: 45'  Chọn đáp án B v  t   at  bt  c v h t  0   v 0  c  a  2b  32 a  32   v  t   32t  32t  1   v    a  b    a  b    b  32  2  c0  c0    b    O  2a Mà v  t   s '  t   s  t  nguyên hàm v  t  Suy s    32t   32t dt  t  4,5 Chọn đáp án C CÂU 36:   z   a  bi   a b 5    a   bi  a   b  10 i    z   z   10i    a  3  b2   a  3   b  10    a2  b2  25 a2  b2  25 a      z  5i 2 2 b   a  3  b   a  3   b  10  b   b  10  Chọn đáp án D w  z   3i  5i   3i  4  8i CÂU 37: y  x  3x   y '  3x  x  x   A  0; 1 y '   3x  x      AB   2;    x   B  2;  3 AB :  x     y  1   x  y    y  2 x  d  AB  2  2m  1  1  m  Chọn đáp án B CÂU 38: I  a, b, c  tâm mặt cầu (S) Theo đề cho, ta có:   a  3 b  3c          IM  IN  IM  IN  IP   2   IM  IP     a     b     c     I   S  I  S     2a  3b  c    b  c  a ...BỘ 160 ĐỀ THI THỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT SƯU TẦM: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: Câu 1: Hàm số sau đồng biến B y  tan x A y  x3  3x  Câu 2: Cho hàm số y  ĐỀ SỐ 108 ? C y  x  D y  x  x ax  Biết đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  qua điểm A  2;5 ta xd hàm số ? A y  x2 x 1 B y  x 1 x 1 C y  3 x  1 x D y  2x 1 x 1 Câu 3: Tìm giá trị m để hàm số y   x3  3x  m có giá trị nhỏ  1;1 0? A m  B m  C m  D m  Câu 4: Hỏi hàm số y  x  đồng biến khoảng nào? A  0;   Câu 5: Đồ thị hàm số y  A y  2 x  2 1  B  ;   2  C  ;0    D   ;     2x 1 có đường tiệm cận là: x2 B y  x  2 C y  2 x  D y  x  Câu 6: Tìm tập xác định D hàm số y  log  x  x  3 A D   ; 1   3;   B D   ; 1  3;   C D   1;3 D D   1;3 Câu 7: Giá trị cực đại hàm số y  x3  3x  là: A B C -1 D Câu 8: Một hình chóp tam giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc  Thể tích khối chóp là: A a tan  12 B a cot  12 C a tan  12 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D a cot  12 Trang Câu 9: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hòi hàm số hàm số ? A y   x3  3x  B y   x3  3x  C y  x3  3x  D y  x3  3x  Câu 10: Cho hàm số y  x  mx Giá trị m để khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số 1 x 10 là: A m  Câu 11: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  A Min y  2 B Min y  2;4 D m  C m  B m  2;4 x2   2; 4 x 1 D Min y  C Min y  3  2;4 2;4 19 Câu 12: Đồ thị hàm số sau đường tiệm cận: A y  x C y  B y   x 2x 1 x2 3x  D y  x   x3 Câu 13: Một khối chóp có đay đa giác n cạnh Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng: A Số mặt số đỉnh B Số đỉnh khối chóp 2n 1 C Số cạnh khối chóp n  D Số mặt khối chóp 2n Câu 14: Một hình chóp tam giác có cạnh bên b cạnh bên tạo với đáy góc  Thể tích khối chóp là: A 3 b cos  sin  B 3 b cos  sin  C 3 b cos  sin  D 3 b cos  sin  Câu 15: Tổng diện tích tất mặt hình lập phương 96 Thể tích khối lập phương là: A 91 B 48 C 84 D 64 Câu 16: Các điểm cực tiểu hàm số y  x  3x  là: B x  A x  1 Câu 17: Cho (C) đồ thị hàm số y  C x  D x  1; x  x 1 Tìm điểm (C) cho tổng khoảng cách từ điểm x2 đến tiệm cận nhỏ nhất: A 1;1  C  3;1   D 1    3 B  3;1   3;1   3;1  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT  Trang Câu 18: Cho hàm số ax  bx  c  a   có đồ thị hình bên A y   x  x B y  x  x  C y  x  x D y   x  x  Câu 19: Một hình chóp tứ giác có mặt đối xứng: A B C D Câu 20: Giá trị lớn hàm số y  x   x bằng: B 2 A D 2 C Câu 21: Đặt a  log 3, b  log5 Hãy biểu diễn log 45 theo a b: A log 45  2a  2ab ab B log 45  2a  2ab ab  b C log 45  a  2ab ab  b D log 45  a  2ab ab Câu 22: Hàm số y  2x 1 có đồ thị (H); M điểm thuộc (H) Khi tích khoảng cách từ M tới x 1 hai tiệm cận (H) bằng: A B C D Câu 23: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục R có bảng biến thiên: x  y || y'    -1 Khẳng định sau đay khẳng định đúng: A Hàm số có giá trị cực tiểu B Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -1 C Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  D Hàm số có cực trị Câu 24: Cho hàm số f  x   x3 x   6x  A Hàm số đồng biến  2;   B Hàm số nghịch biến  ; 2  C Hàm số nghịch biến  2;3 D Hàm số đồng biến  2;3 Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang Câu 25: Một bìa hình vuông, người ta cắt bỏ góc bìa hình vuông có cạnh 12cm gấp lại thanhg hình hộp chữ nhật không nắp Nếu dung tích hộp 4800cm3 cạnh bìa có độ dài là: A 38 cm B 36 cm C 44 cm D 42 cm Câu 26: Đồ thị sau hàm số nào? (Không có hình) A y   x3  x  x  B y   x3  x  x  C y   x3  x  x D y   x3  x  x  Câu 27: Giá trị lớn hàm số y  A -5 là: x 2 B C D 10 Câu 28: Cho khối chóp tứ giác có tất cạnh A Thể tích khối chóp bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 29: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung nhất: A Năm mặt B hai mặt C Ba mặt D Bốn mặt Câu 30: Tìm điểm M thuộc đồ thị  C  : BỘ 160 ĐỀ THI THỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT SƯU TẦM: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 112 Câu 1: Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? A y  log x B y  log x D y  log0,7 x C y  log x  Câu 2: Cho hàm số y   x  x   Khi đó: A y '  C y '  B y '   x  x   ln  x  x     2x  1 4  x  x  4  D y '   x  x    2x  1  Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy SC  a Khi tam giác SAC quay quanh cạnh SA đường gấp khúc SAC tạo thành hình nón tròn xoay Thể tích khối nón tròn xoay là: 4 a A B a 3 C  a3 3 D  a3 Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có chiều cao SA  a , ABCD hình thang vuông A B AB  BC  a AD  2a Gọi E trung điểm đoạn AD, tính theo a bán kính khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.CDE A a 11 B a C 3a D a Câu 5: Cho hàm số y  mx   m2  1 x  Khẳng định sau sai ? A Với m  hàm số có điểm cực trị B Hàm số có điểm cực trị với với m  C Với m   1;    1;   hàm số có điểm cực trị D Có nhiều giá trị tham số m để hàm số có điểm cực trị Câu 6: Đồ thị hàm số nào? Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B y  log  x  1 A y  log x  D y  log3  x  1 C y  log x Câu 7: Cho phương trình log22 x  5log2 3.log3 x   Tập nghiệm phương trình là: 1  A  ;1  64  1  C  ; 2  64  B  D 1; 2 Câu 8: Một hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Gọi O giao điểm AC BD Khi tam giác SOC quay quanh cạnh SO đường gấp khúc SOC tạo thành hình nón tròn xoay Diện tích xung quanh hình nón tròn xoay là: A  a 2 C 2 a B  a D  a2 Câu 9: Cho hàm số có bảng biến thiên Phát biểu sau ? x  y' + y   0 +   -2 A Hàm số đạt cực tiểu x  2 đạt cực đại x  B Giá trị cực đại hàm số -3 C Giá trị cực tiểu hàm số D Hàm số đạt cực đại x  3 đạt cực tiểu x  Câu 10: Cho log  a Tính log A  5a 125 theo a: B  a  5 C 1  a  D  7a C 5log a b D 5logb a 1 Câu 11: Giá trị biểu thức C  log a   là: b A 5log b a B 5log a b Câu 12: Giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A 1;3 B 1;  C  3;1 3x  có tọa độ là? x 1 D  3;  Câu 13: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên sau: Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang  x y'  +  y -3 -2 Trong khẳng định sau khẳng định ? A Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y  3 y  2 B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang x  3 x  2 C Đồ thị hàm số tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng   Câu 14: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  sin x  3sin x đoạn  0;   3 A -2 C  B Câu 15: Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  A C D  x2  y xy  với x, y  x,y dấu xy x  y2 B D Không có giá trị nhỏ Câu 16: Một công ty muốn thiết kế loại hộp có dạng hình hộp chữ nhật, đáy hình vuông thể tích khối hộp tạo thành 10 m3 Độ dài cạnh đáy hộp muốn thiết kế để diện tích toàn phần đạt giá trị nhỏ ? A 20 m B Câu 17: Cho biểu thức A  A C 2m 2 x  y x2  y B D 15 m với xy  Giá trị nhỏ A bằng: C D 2 Câu 18: Trong tam giác vuông có tổng cạnh góc vuông cạnh huyền tam giác vuông ộ dài cạnh huyền tam giác vuông có diện tích lớn là: A Câu 19: Cho hàm số y  B C D 2x 1 có đồ thị (C) Tìm giá trị m để đường thẳng d : y  x  m  cắt x 1 đồ thị hàm số (C) hai điểm phân biệt A, B cho AB  A m   B m   10 C m   10 D m   Câu 20: Cho log  a log  b Biểu diễn log 30 theo a, b ta kết Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A 1  b  1 a B 1  b  1 a C  b  1 1 a D 1  a  1 b Câu 21: Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD hình chữ nhật AB  a, AD  a Hình chiếu vuông góc điểm A' mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC BD Tính khoảng cách từ điểm B' đến mặt phẳng (A'BD) theo a là: A a 3 B a C a D a Câu 22: Tập hợp giá trị x để biểu thức P  log x 1  3x  x  có nghĩa là: A  0;3 B  0;3 / 1 C  ;0  D  0;3 \ 1 Câu 23: Cho log  a;log  b Tính log 1080 theo a b ta được: A ab  ab B 2a  2b  ab ab C 3a  3b  ab ab D 2a  2b  ab ab Câu 24: Cho khối chóp tam giác S.ABC có BỘ 160 ĐỀ THI THỬ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT SƯU TẦM: KỸ SƯ HƯ HỎNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: ĐỀ SỐ 113 Câu Chọn khẳng định khẳng định sau: A Nếu hàm số f  x  thỏa mãn f   x    f  x  f  x  hàm số chẵn B Hàm số chẵn hàm số có đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung C Nếu hàm số y  ax  b với a, b, c, d  R có đường tiệm cận x  m; y  n đồ thị hàm số có cx  d tâm đối xứng I  n; m  D Nếu f '  x0   chắn hàm f  x  đạt cực trị x  x0 Câu Hàm số y   x có điểm cực tiểu ? A B C D Câu Cho hàm số:  C  : y  x3  x  Phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) có hệ số góc nhỏ A y  x  B y  6 x  C y  6 x  D y  x  2x 1 Câu Cho hàm số: 1 : y  x  x  x  ;   : y  ;  3 : y  x  ; 2x 1  4 : y  x3  x  sin x ;  5 : y  x  x  Có hàm số đồng biến tập xác định chúng ? A B C D Kết khác     Câu Cho hàm số: y  f  x   sin x  cos4 x Tính giá trị: f '    f ''   4 4 A -1 B C D Kết khác Câu Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  x  35 đoạn  5; 2 là: A -1 B 102 C 92 D 82 Câu Cho hàm số y  x3   2a  1 x  6a  a  1 x  Nếu gọi x1 , x2 hoành độ điểm cực trị hàm số giá trị x2  x1 là: A a  B a C a  D Câu Với giá trị tham số m hàm số y   m  3 x3  2mx  cực trị: Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang B m   m  A m  C m  D m x3 Câu Cho hàm số y    m   x   2m  3 x  Giá trị nguyên lớn m để hàm số cho nghịch biến  0;3 ? A -1 B -2 D Không tồn C Câu 10 Giá trị lớn hàm số f  x   sin x.cos6 x là: A B 108 3125 C D Câu 11 Cho hàm số y   x3  3mx  có đồ thị  Cm  Tìm m để  Cm  nhận điểm I 1;  làm tâm đối xứng A B -1 Câu 12 Logarit số A -4,5 C D 27 B 4,5 2 C 3,5 D -3,5 1 Câu 13 Cho  a  1   a  1 Khi ta kết luận a là: a 1 B  a  a 1 A  a  C  a  D a  Câu 14 Tập nghiệm bất phương trình 32 x 1  10.3x   là: A x   1;1 B x   1;1  x  1 C   x 1 D x  Câu 15 Đạo hàm hàm số y  ln x bằng: A B 5 x ln x x ln x C D ln 7x 35x ln x Câu 16 Cho phương trình log x.log x  log x  log x Khẳng định sau ? A Phương trình có nghiệm với x  B Nếu x nghiệm phương trình x nguyên C Phương trình vô nghiệm D Phương trình có nghiệm hữu tỉ nghiệm vô tỉ Câu 17 Tìm giá trị nhỏ tập xác định hàm số: f  x   x 1  33 x A B C D Câu 18 Chọn khẳng định ? A Nếu hàm số f  x  xác định tập K ta có f '  x  xác định tập K B Đạo hàm hàm đa thức bậc n  hàm đa thức bậc n  Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang C Nếu hàm số f  x  đơn điệu tập xác định phương trình f  x   có nghiệm D Đạo hàm hàm số f  x  có bậc lớn hàm số f  x  Câu 19 Tìm đạo hàm hàm số sau: f  x   A f '  x   e e x  e x e x  e x 4 x  e x  B f '  x   C f '  x   e x  e x D f '  x   e ex x e  e x  x  e x  Câu 20 Phương trình 2ln x  ln  x  1  có số nghiệm là: A B C D Câu 21 Chuyện kể rằng: “Ngày xưa, đất nước Ấn Độ có vị quan dâng lên nhà vưa bàn cờ có 64 ô kèm theo cách chơi cờ Nhà vua thích quá, bảo rằng: “Ta muốn dành cho khanh phần thưởng thật xứng đáng Vậy khanh thích nào?” Vị quan tâu “Hạ thần xin Bệ Hạ thưởng cho số hạt thóc ạ! Cụ thể sau: “Bàn cờ có 64 ô với ô thứ thần xin nhận hạt, ô thứ gấp đôi ô đầu, ô thứ lại gấp đôi ô thứ hai, ô sau nhận số hạt gạo đôi phần thưởng dành cho ô liền trước” Thoạt đầu nhà Vua ngạc nhiên phần thưởng khiêm tốn đến người lính vét đến hạt thóc cuối kho gạo triều đình nhà Vua kinh ngạc mà nhận rằng: “Số thóc số vô lớn, cho dì có gom hết số thóc nước đủ cho bàn cờ có vỏn vẹn 64 ô!” Bạn tính xem số hạt thóc mà nhà vua cần để ban cho vị quan số có chữ số? A 19 B 20 Câu 22 Biết I   a C 21 D 22 x3  ln x dx   ln Giá trị a là: x A B C ln2 D   Câu 23 Tính tích phân A x  cos x dx  a  b Phần nguyên tổng a  b ? B -1 C D -2 Câu 24 Cho hai hàm số f  x  , g  x  hàm số liên tục, có F  x  , G  x  nguyên hàm f  x  , g  x  Xét mệnh đề sau: (I): F  x   G  x  nguyên hàm f  x   g  B 160 THI TH Cể LI GII CHI TIT SU TM: K S H HNG THI TH THPT QUC GIA 2017 MễN: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt H v tờn thớ sinh: S Bỏo Danh: Cõu 1: Hm s no sau õy nghch bin trờn S 116 : A y x3 3x B y x3 x x C y x3 3x 3x D ỏp ỏn B v C Cõu 2: th hm s no sau õy luụn nm di trc honh: A y x 3x B y x3 x x C y x x D y x x Cõu 3: Tỡm giỏ tr cc i yC A yC x4 ca hm s y x B yC C yC 2;6 D yC Cõu 4: th hm s sau cú th ng vi hm s no bn hm ó cho: A y x2 x x B y x 2x x Cõu 5: Tỡm s tim cn ca th hm s: y A B C y 2x x D y 3x x x x2 C K S H Hng Cung cp ti liu ụn thi THPT mi nht D Khụng cú Trang Cõu 6: Cho hm s y x Khng nh ỳng l: x A Tp giỏ tr ca hm s l B Khong li ca th hm s l 1; \ C Khong li ca th hm s l ;1 Cõu 7: Giỏ tr nh nht ca hm s y x A D Tõm i xng ca th hm s l 1;1 x B -3 trờn khong 0; l: C D Khụng tn ti Cõu 8: Hai th ca hm s y f x v y g x ct ti ỳng mt im thuc gúc phn t th ba Khng nh no sau õy l ỳng A Phng trỡnh f x g x cú ỳng mt nghim õm B Vi x0 tha f x0 g x0 thỡ f x0 C Phng trỡnh f x g x khụng cú nghim trờn 0; D A v C Cõu 9: Tỡm m hm s y A [ 1; ) x ng bin trờn khong 2; xm B 2; C 1; D ; Cõu 10: Mt tờn la bay vo khụng trung vi quóng ng i c quóng ng s t (km) l hm ph thuc theo bin (giõy) theo quy tc sau: s t et 2t.e3t km Hi tc ca tờn la sau giõy l bao nhiờu (bit hm biu th tc l o hm ca hm biu th quóng ng theo thi gian) A 5e (km/s) B 3e (km/s) C 9e (km/s) D 10e (km/s) Cõu 11: Tỡm giỏ tr ca m hm s y x3 3mx 2m x t cc tr ti x A m B m C m D Khụng tn ti m Cõu 12: Phng trỡnh x 3x cú bao nhiờu nghim A Vụ nghim B nghim C nghim Cõu 13: Cho a; b 0; ab v tha log ab a thỡ giỏ tr ca log ab A B C D Vụ s nghim a bng : b D Cõu 14: Tỡm s khng nh sai: log ab log a log b vi ab log x log x ; x K S H Hng Cung cp ti liu ụn thi THPT mi nht Trang 21000 cú 301 ch s h thp phõn log a 2b log a b; a b x lny y ln x ; x y A B C D Cõu 15: Gii bt phng trỡnh: log3 log x B 2; ; 2 2 3 A 2; \ ; 2 2 C x 2; x D ; ; 2 2 Cõu 16: Mt ngi gi tit kim 100 triu ng vi lói sut kộp theo quý l 2% Hi sau nm ngi ú ly li c tng l bao nhiờu tin? A 17,1 triu B 16 triu C 117, triu D 116 triu Cõu 17: Tp xỏc nh ca hm s y log x x l: A 0; B ;0 2; Cõu 18: Tớnh o hm ca hm s: x y C 0; x x D ( ; 0] [2; ) trờn 0; 1 A x x ln x x B x x x x x x3 ln ln x x C x x3 ln x ln x D x Cõu 19: Tớnh o hm bc hai ca hm s y 10 x A 10 x C 10x ln10 B 10 x ln10 2 D 10 x ln 20 Cõu 20: Tớnh tớch phõn: I x.sin xdx A C B Cõu 21: Tớnh tớch phõn: I x3 3x 1000 D x dx Cõu 22: Cho hm s f(x) xỏc nh v ng bin trờn 0;1 v cú f / , cụng thc tớnh din tớch hỡnh phng c gii hn bi cỏc hm s y1 f x ; y2 f x ; x1 0; x2 l: K S H Hng Cung cp ti liu ụn thi THPT mi nht Trang A C B f x 2 f x dx f x f x dx f x f x dx f x f x dx D f x f x dx f x f x dx Cõu 23: Cụng thc tớnh th tớch V ca trũn xoay c to quay hỡnh thang cong, gii hn bi th hm s y f x , trc Ox v hai ng thng a; b a b xung quanh trc Ox l: b A V f x dx a b B V f b x dx C V f x dx a a b D V f x dx a Cõu 24: Tớnh th tớch ca vt th nm gia hai mt phng x 0; x , bit rng thit din ca vt th vi mt phng vuụng gúc vi trc Ox ti im cú honh x x l mt tam giỏc u cú cnh l sin x A B D C Cõu 25: Nguyờn hm ca hm s f x 3x l: A f x dx 3x C f x dx 3x 1 3x C 3x C 13 B f x dx D f x dx 3x C 3x C Cõu 26: Tỡm nguyờn hm ca hm s: f x e x cos x A x e cos x sin x C B e x sin x C ex C C cos x D Cõu 27: Tỡm s phc z tha A 22 i 25 25 B 2i 3i z i 2i 22 i 25 25 Cõu 28: Tỡm phn thc ca s phc z bit: z A 10 B x e cos x sin x C C z z 22 i 25 25 D 22 i 25 25 10 C -5 D 10 Cõu 29: Tỡm s phc z cú z v z i t giỏ tr ln nht A B -1 C i K S H Hng Cung cp ti liu ụn thi THPT mi nht D -i Trang Cõu 30*: Cho s phc z tha món: z z Khng nh ...CÂU 15: M1 , M2 hình chi u vuông góc M lên trục Ox, Oy  M1 1;0;0  , M2  0;2;0   M1 M2   1;2;0  CÂU 16: y 
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAI CHI TIET DE TOAN MD 104THPTQG 2017, GIAI CHI TIET DE TOAN MD 104THPTQG 2017,

Hình ảnh liên quan

 I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. - GIAI CHI TIET DE TOAN  MD 104THPTQG  2017

l.

à tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD Xem tại trang 3 của tài liệu.
OABC thì I đối xứng với I’ qua G. Vì OABC là hình chóp tam giác đều nên I’ là giao 3 mặt phẳng trung trực của OA, OB, OC  111 - GIAI CHI TIET DE TOAN  MD 104THPTQG  2017

th.

ì I đối xứng với I’ qua G. Vì OABC là hình chóp tam giác đều nên I’ là giao 3 mặt phẳng trung trực của OA, OB, OC 111 Xem tại trang 9 của tài liệu.