0

so do tu duy dia ly (1)

17 360 4
  • so do tu duy dia ly (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:47

Thầy - Biên Cơng Lý - Never Stop Dreaming Dùng lệnh SOLVE tìm đại lượng chưa biết! VD: Tính chiu dài ca con lc n dao ng nh, khi bit chu k T = 1(s) và gia tc trng trng g= 10 (m/s 2 ). Ta dùng biu thc:     PP: Bm MODE 1 Ta có :      Bm: 1 ALPHA CALC 2    SHIFT CALC = Ch vài giây máy tính hin Vy kt qu l=0,25m ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN NHẤT Dùng chức năng cộng, trừ, nhân, chia số phứ. MODE 2 Tng hp dao ng iu hòa Tìm dao ng iu hòa thành phn và tng hp nhiu dao ng Vit biu thc cng  dòng in xoay chiu Vit biu thc in áp xoay chiu VD: Vi x 1 = 5cos( π t + π /3) (cm); x 2 = 5cosπt (cm) PP: SHIFT MODE 4 MODE 2 5 SHIFT -   + 5 SHIFT – 0  SHIFT 23 = máy tính hin Vy:               Tng t nh tng hp hai dao ng: - Tng hp nhiu dao ng thì dùng nhiu du cng mt lúc - Tìm dao ng thành phn thì nhn dao ng tng trc ri thay du cng bi du tr. PP: Cng chn máy tính SHIFT MODE 4 MODE 2 Nhn biu thc:   ∠ !"# $ %# & '( )*+, KQ Chú ý: Nhn i: SHIFT ENG Nhn ∠: SHIFT - +  ∠-. / 0 " 1 2 31 4 ' 5 6 )*+, PP Cng chn máy tính SHIFT MODE 4 MODE 2 Nhn biu thc: Dùng lnh MODE 7  gi i bài tốn liên quan hàm s VD: Si dây dài l = 1m c treo l lng lên m t cn rung. Cn rung theo phng ngang vi tn s  thay i t 100Hz n 120Hz. V= 8m/s. Trong q trình thay i tân s rung thì s ln quan sát  c sóng dng trên dây là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 15 PP: Dùng cơng thc f=(n-0,5)v/2l Nh n: 7 " 8 '  " %9: ' .; <.  Nhn =  Start? Nhn 21  Nhn =  End? Nhn 40  Nhn =  Step? Nhn 1  Nhn = kq (Nhìn hàm F(X) tha mãn mà chn) Chú ý 1: Nhn f(X) : MODE 7 Chú ý 2: Bn có th thay th Start và End thoi mái Tính giá trị tức thời Cho dao ng iu hồ ly : x = Acos(ωt + ϕ) - Ti thi im t 1 , vt có to  x 1 - Hi ti thi im t 2 = t 1 + ∆t, vt có to  x 2 = ?             +±= − ϕ A x cos FTSHIAcosx 1 1 2 du (+) nu x 1 ↓ du (-) nu x 1 ↑ N u  khơng nói ang t!ng hay ang gim, ta l y du + Dùng tích phân tính qng đường đi trong dao động điều hòa. - Trong khong thi gian: t 2 -t 1 =nT+"t - s=n4A+ = > ?@A5B " @  C ' > D E F E G ! HI  ∠ J    ∠ K #r∠$    ∠   L     M 8 K X = 0,2533029591 L - - R= 0 Một trong những bí quyết để thành công trong học tập không chỉ riêng môn Vật lý – đó là hệ thống được kiến thức(lý thuyết – công thức) – còn nếu bạn chỉ thuộc nhỏ lẻ từng công thức thì đó là nguyên nhân thất bại đấy! Vì vậy, SƠ ĐỒ TƯ DUY là hệ thống toàn bộ kiến thức (lý thuyết cơ bản + công thức) như một tấm bản đồ - Bạn hãy thuộc cả vùng kiến thức một – đừng thuộc riêng lẻ Các bạn có thể liên lạc với tôi 0977 0304 12 LÞch më líp VËt lÝ h»ng n¨m cđa Peter School Lớp 10 Nhóm 1 : Th 2 + th 5 – 19h30 21h Nhóm 2: Th 3 + Th 6– 19h30 21h Khai ging liên t%c h&ng n!m vào ngày 09 các tháng 09, 10, 12, 03. Lớp học trực tiếp: Ti Peter School – 74 Phan Bi Châu, P Tân Sn ho'c 07 B Tân An, P Ngc Tro, TP Thanh Hóa. Lớp 11 Nhóm 1 : Th 2 + th 5 – 17h30 19h Nhóm 2: Th 3 + Th 6– 17h30 19h Khai ging liên t%c h&ng n!m vào ngày 09 các tháng 06, 08, 09, 10, 03. Lớp học trực tuyến: u cu phi có tai nghe lin mic và webcam (Tt nht dùng laptop là hi t% ) Sau khi bn !ng kí tơi s( gi ng d)n cho bn Website: www.peterschool.edu.vn Lớp 12 Nhóm 1 : Th 4 + th 7 +CN– 17h30 19h Nhóm 2: Th 4 + Th 7+CN -19h30 21h Khai ging liên t%c h&ng n!m vào ngày 09 các tháng 06, 08, 09, 11. Lớp học trải nghiệm 1 buổ i (free ) Đăng kí học 0977 0304 12 *i tng hc sinh: y u, trung bình, khá & gii LỚP 10 : 30buổi/Tuầ n 2buổi/trong4tháng LỚP 11 : C n ng: w= Th ng: mω A2 wt = mω A c os (ω t + ϕ ) Biên ng n ng: wd = Hòn bi(m) treo u dây(l) T n s góc: L c c ng dây: ω= mω A2 sin (ω t + ϕ ) NG L NG DAO DAO ng: w= Con l c PT ng l c h c: Ghép song song: k = k1 + k2 Ghép n i it p: 1 = + k k1 k2 I U HÒA Gia t c: ÔNG C t n sô góc: ω= mgd I c ng b c trì t td n Luôn ch u tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn dao ng v i t ns fc a ngo i l c y Biên gi m d n theo th i gian theo th i gian biên không i theo th i gian C l l m f = f0 &{MAP_NAME} - 4/28/2010 - n s góc n tác d ng n ng ng úng b ng n ng ng tiêu hao sau i chu kì : Pha ban t Con l c v t lý Con l c lò xo bi(m) g n vào lò xo(k) ng NG C u trúc: V t r n(m.l) quay quanh tr c c inh Ghép lò xo ng :t ϕ ω u π ) a = v ' = x '' = −ω A cos(ωt + ϕ ) = −ω x T ng h p dao CÁC LO I DAO k m F =−kx ng l c tr ng Là dao ng t ng h p c a hai hay nhi u dao ng i u hòa t n s kl0 = k1l1 = k2l2 = = k nln w = kA2 NG CÁC LO I CON L C ω= ng Biên mglα 2 T n s góc: C t lò xo: DAO n il v n t c: v = x ' = − ω A sin(ω t + ϕ ) = ω A cos(ω t + ϕ + g l v = gl (cosα − cosα0 ) Các :A pha ban x = Ac os(ω t + ϕ ) NG T = mg (3cosα − 2cosα ) ng l KN: Là dao ng có tr ng thái dao ng c mô t b i nh lu t d ng sin ho c cos i v i th i gian có pt li : Chu kì dao ng c a v t ch thu c c tính riêng c a h dao ng A = A12 + A12 + A1 A2cos(ϕ2 − ϕ1 ) u: tan ϕ = A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ A1cos ϕ1 + A2 cos ϕ
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

HÌNHDẠNGsôG NI ĐẠNGLÔNGCHN,  - so do tu duy dia ly (1)

s.

ôG NI ĐẠNGLÔNGCHN, Xem tại trang 4 của tài liệu.
.QUẬNG THIẾC, VONFRAM (CAO BẢNG) “THỦY  NGÂN  (HÀ  GIANG)  - so do tu duy dia ly (1)
.QUẬNG THIẾC, VONFRAM (CAO BẢNG) “THỦY NGÂN (HÀ GIANG) Xem tại trang 11 của tài liệu.
THỦYVẬN ÃCÍC THÌNHPHÙN Ú - so do tu duy dia ly (1)
THỦYVẬN ÃCÍC THÌNHPHÙN Ú Xem tại trang 13 của tài liệu.