0

Dinh chinh BB NQ DHDCD nam 2016 Taya

12 86 0
  • Dinh chinh BB NQ DHDCD nam 2016 Taya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:25

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1527/QĐ - BTNMTHà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2009QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1071/TTg – TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Tài nguyên và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Tổng cục, Cục, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1500/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 văn hướng dẫn thi hành; Căn Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành trọng tâm năm 2015; Căn Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 Chính Phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Căn Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 Chính phủ kiểm soát thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Xét đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố kèm theo Quyết định 300 thủ tục hành chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Tài (Phụ lục kèm theo) Điều Quyết định thay Quyết định công bố TTHC (theo danh mục đính kèm) Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học Thống kê Tài thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾTriển khai, cung cấp trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ(Ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-BKHCN ngày 09/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy chế này quy định về nội dung và điều kiện để triển khai, quy trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).Điều 2. Đối tượng áp dụngQuy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, các tổ chức được Bộ KH&CN giao, phân cấp hoặc ủy quyền cung cấp dịch vụ công, các tổ chức hoặc cá nhân liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dịch vụ công do Bộ KH&CN quản lý là những thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do Bộ KH&CN (hoặc các tổ chức được Bộ KH&CN giao, phân cấp, ủy quyền) cung cấp cho các tổ chức và cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.2. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ công do Bộ KH&CN quản lý được cung cấp cho các tổ chức và cá nhân trên môi trường mạng. Mức độ trực tuyến của dịch vụ công được hiểu theo định nghĩa tại Điều 3 của Thông tư số 26/2009/TT-1BTTTT ngày 31/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.3. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.4. Văn bản điện tử là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.5. Hệ thống thông tin là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.6. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.7. Cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu.8. Môi trường mạng là môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.Chương IIVĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNGĐiều Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 4307/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Căn Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 Chính phủ kiểm soát thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành trọng tâm năm 2015; Căn Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành danh mục thủ tục hành chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Xét đề nghị Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố kèm theo Quyết định 28 thủ tục hành chuẩn hóa thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn lĩnh vực bảo vệ thực vật gồm: - Thủ [...]... quàn ly sù dung tru sa làm viec Ò nuóc ta ca quan hành chinh Nhà nuóc (ca quan hành chinh) dugc hình thành theo 4 càp tu Trung uang dén dia phuong (tình, thành phó; quàn, huyèn; xà, phuong) Tinh dén thòi diém hién nay, ó Trung uong co 39 Bò, co quan ngang Bò, ca quan thuòc Chinh phù; trén pham vi cà nuóc dugc phàn thành 64 tình, thành phó truc thuòc Trung uang, trong dò co 5 thành phó truc thuòc Trung... dung tru só làm viec Quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN là thuc hién quàn ly qua trình hình thành tru só làm viec, qua trình khai thàc sù dung tru sa làm viéc va qua trình két thùe sù dung 3.3.1 Quàn ly qud trình hình thành tru so làm viéc Qua trình hình thành tru só làm viéc thòng qua dàu tu xày dung mói boàc nhàn chuyén nhugng, diéu chuyén do sàp xép lai theo quyèt dinh cùa co quan nhà nuóc... nhu: Benh vièn, truòng hgc, nhà vàn hoà, thè due thè thao 2- Khdi niem vè CQHC, D VSN, • Co quan hành chinh là nhùng bò phàn eàu thành bò mày hành phàp dugc thành lap de thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc (hoat dòng chàp hành va hành chinh, hoat dòng hành phàp) - Don vi su nghiép là tò chùc dugc Nhà nuóc thành lap de thuc hién càc boat dòng su nghiép nhu: giào due dào tao, y tè, vàn hóa, xà hòi,... ty dòng giùa càc Bó, co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uang; giùa càc ca quan trung uong vói dia phuang; giùa càc dia phuang - Bò truòng, Thù truang co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uong, quyèt dinh dièu chuyén tru só làm viéc giùa càc CQHC, DVSN còng lap thuòc pham vi nói Bò, ngành quàn ly - Chù tich UBND càp tinh, thành phò truc thuòc Trung... ly tru só làm viéc tai CQHC, DVSN dang nàm ó góc phia duói ben phài Dièu này eó nghTa là càc nhà quàn ly, lành dao chi mói quan tàm dén yéu tó còng viéc là chinh; con yéu tò con nguòi, yéu tó tàm ly chua dugc quan tàm dùng mùc 18 CHU^ONG 2 THirC TRANG QUÀN LY SÙ^ DUNG TRU SO LÀM VIÉC CÙA CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SlT NGHIÉP Ò VIÉT NAM I- CHINH SÀCH CÙA NHÀ NU'ÓC VÈ QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI... chung nghién cùu làm rò càc vàn de co bàn sau: - Làm rò vàn de ly luàn ve quàn ly su dung tru so làm viéc, co che quàn ly su dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN - Phàn tich thuc trang quàn ly su dung tru so làm viéc tai càc CQHC, DVSN tai Viét Nam de rùt ra nhùng nhàn xét ve thuc trang, hieu qua còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc cùa càc CQHC, DVSN - Dua ra kinh nghiém quàn ly tru sa làm viec cùa... xàc dinh quy mò dàu tu xày dung tru só làm viéc CQHC, DVSN tai dia phuang; càp giày chùng nhàn quyèn quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa càc co quan CQHC, DVSN trén dia bàn theo uy quyèn cùa Bò Tài chinh; thanh ly tru só làm viéc cùa càc ca quan dja phuong + Chù trì phòi hgp càc co quan dia phuang thuc hien thu bòi, tiép nhàn, quàn ly, dièu chuyén boàc xù ly tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN theo quyèt... de làm viec, càt giù tài liéu, làp dàt càc trang thiét bi làm viéc ); Dàm bào nhùng sinh boat thièt yéu cho cho càn bò, còng chùc, vién chùc trong giò làm viéc nhu giài lao, tiép khàch, bào ve, ve sinh; Dàm bào noi làm viéc de thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc trong bàt cu thòi diém nào (kè cà ngoài giò hành chinh) dòi vói mot so ngành hoat dòng co tinh chat dàc thù nhu còng an, kièm làm, bài quan. .. va nghTa vu cùa co quan, don vi quàn ly sù dung tru só làm viéc; - Quy dinh rò phàn càp quàn ly tài san còng nói chung, quàn ly tru só nói rièng, tràch nhiém cùa co quan, don vi quàn ly sù dung tru só làm viec 16 Tuàn thù chat che quy trình quàn ly sù dung tru só làm viéc Sa dò : 1-5: Mò hình hop den trong quàn ly tru só làm viec DÀU VÀO Co che chinh sàch quàn ly sù dung tru só làm viéc; Tièu chuàn... còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai Viét nam - De xuàt giài phàp dòi mói ca che, tàng cuòng còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai ca quan hành chinh trong giai doan mói 3- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1527/QĐ - BTNMTHà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2009QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1071/TTg – TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Tài nguyên và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Tổng cục, Cục, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1500/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 văn hướng dẫn thi hành; Căn Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành trọng tâm năm 2015; Căn Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 Chính Phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Căn Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 Chính phủ kiểm soát thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Xét đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố kèm theo Quyết định 300 thủ tục hành chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Tài (Phụ lục kèm theo) Điều Quyết định thay Quyết định công bố TTHC (theo danh mục đính kèm) Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học Thống kê Tài thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh coNc rY co pnAN XAIIQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tg - H4nh phric CQNG HOA VMN TTTONC TELVINA VIE,T NAM Hit N|i, ngiry I thdng ndm 20I so:4$ /TELVINA b I,'.v CBTT Nghi qtryAr t,ir BiAn ban hop DHDCETN niint 2016' I(inh gu'i: - Uy ban Chilng kho6n Nhd nu6'c - So'Giao dfch Chu'ng kho6n Ha NQi - Trung t6m Luu ky Chring kho6n ViQt Nam ty: Cdng ty phffn Vi6n th6ng Telvina ViQt Narn TCn COng Md chring khoS'n: PMT a Eia chi trp sd chinh: xd YOn Vi0n, huyQn Gia Ldm, TP HA NQi Eisn thoai: 04.38784510 Fax: 04.38780023 Nguoi thUc hiqn c6ng b6 th6ng tin: Ong TO Chi Thdnh - Nguoi dai diqn theo ph6p 1u4t cria Cdng ty - T6ng Gi6m d6c COng ty cO phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam' Eiqn thoai di dQng: 091 658 86 85, cO dinh: 04.38784509 NQi dung cria thdng tin c6ng b6: Cdng ty cd phAn ViSn th6ng Telvina Vi-et Nam c6ng bO th6ng tin Nghi quy6t vd Bi6n bin hpp Dai hOi d6ng c6 d6ng thudng ni0n ndm2016 cria C6ng ty cO phAn ViSn thdng Telvina ViQt Narn Dia chi Website ddng 6i todn b9 nQi dung thdng tin cdng b6: http ://wrwv.telvina.vn Chring t6i carn ket c6c th6ng tin c6ng bO tren ld diing sU th{t vd hodn todn'chfu ttdch nhiqm trudc ph6p luat vC nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b5 Trdn trgng./ NGTIOI THTI C HIEN CBTT Noi gfri: - Nhu tr6n; TONG GIAM DOC - Luu VP '6ryK"-.>I VtFN ru^I.a$>l : TELVINA YIET NA TO Chi Thinh CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lap - Tr;'do - H4nh phtic CONG TY CO PHAN VTPN THONG TELVINA VIET NAM DAI HOI DONG CO OOXC TN nAu zot6 c[ia Hit NAi, ngiin, l5 tltdng J ndnt )016 N(;HI Qr YET DAI Hqr DoNG co EO]-{G THU'0NG NIEN nAm zorrr DA,t HQr DONG C6 OONC THLJONG NIEN NAM 2016 - Cdr-r cu' Luat Doanh n-ehi6p dd duo-c Qu6c hQi nuoc CQng hoa xd hQi chu nghia Vi€t Narn th6ng qua n-ea\, 2611112014 c6 hiQu hlc thi hanh tu' 011712015; - Can cir Di6u lQ t6 cliuc va hoat dQng cua Cdng ty c6 phAn ViSn thong Telvina Vi6t Nam Ngdy 151412016, tai Cdng ty c6 phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam (xE YOn Vi0n, huyQn Gia Ldm, thdnh ptiO Ha NOi), Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong niOn ndrn 2016 cta C6ng ty c6 phAn ViSn thdng Telvina ViQt Nam d5 dugc titin hdnh hgp v6i sp tharn dr,r cua 20 cO d6ng vd d4i diQn dugc riy quy6n, dai diQn cho 2.665.090 cO phAn ph6 thdng, chiOrn 53,g5o t6ng s6 c6 phAn co quydn biOu quytit ctra C6ng ty QUYET NGHI Di6u 1: Thdng qua 86o c6o k6t qui sin xu6t kinh doanh 2015 vir phuong hu6'ng hoat dQng 20L6,voi cttc chi ti0u chu y6u sau: 1.1 K6t qufl sin xu6t kinh L.l - Gi6 tri t6ng s6n lu-o doanh nim 2AL5z ng: 162,7 t!' d6ng T6ng doanh thu thuAn: 176,1tj' ddng Lqi nhufln tru6c thu6: 1,2 ty ddng Kti ho4ch sin xu6t kinh doanh nim 2016t Gia trf t6ng san lugng: 175,8 tj'd6ng -i T6ng thu6n: 193,8 tj' d6ng 1,4 tj'dOng doanh thu Lqi nhufln trudc thu6: * Ty tC biAu quyil ding y;100% K% ql sI vtEr't i\ rq, \'\vIE' \> Ei6u 2: Th6ng qua 86o c6o '* tii chfnh t6ng h p tIfl kiOm toin nIm 2015 ,.; qtrl'et d6ng 100% l€,^ bieu Tl' 7': Diiu 3: Th6ng qun Brio cio ho4t tl6ng ciia Hdi rl6ng quin tri 't' Tt' li biiu c1u1'At ilottg rc11nr 2015 t',: 11A?b Didu 4: Th6ng qua Phrro'ng 6n s[i'rlung lg'i nhuin sau thuO nfun 2015 cu Toiur b0 loi nhu6n sau thue n5m 2015 la 263.506.141.dong duo-c su dung dip 15 t1i0: c1e bu lfry kp cua C6ng ty c6 phAn Vi6n thdng Teh,ina Vi0t Nam * T! tC bi€u quy€t dhngy 100% Di6u 5: Th6ng qua quy6t clinh sfra tl6i, bd sung Didu cfia C6ng ty rd phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam * n Ti te bi€u quyiir ddng lQ td chri;c vh ho4t tlQng ,"* -'li: ritoN IINA y 100% ':) Di6u 6: Thdng qua viQc thay tl6i Giiy chri'ng nhgn tlIng ky doanh nghiQp cria C6ng ty phfin Vi6n th6ng Telvina ViQt Nam, cU thti: Cdng ty thgc hiQn c6c thri tpc dAng $ cap nhat thdng tin thay OOi ten Chi nh6nh tr6n GiAy chring nh4n d6ng ky doanh nghiQp ld: Chi nh6nh BAc Ninh - C6ng ty cd phAn Vi6n th6ng Telvina ViQt Nam * fi rc bi€u quydt dingy: 100% Eiiiu 7: Thdng qua B5o c6o ki6m soit nIm
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

-_ Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2015 của công ty. -  __  Báo  cáo  giám  sát  hoạt  động  HĐQT - Dinh chinh BB NQ DHDCD nam 2016 Taya

o.

cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2015 của công ty. - __ Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT Xem tại trang 2 của tài liệu.