0

Bien ban va nghi quyet DHDCD nam 2016 Taya

13 72 0
 • Bien ban va nghi quyet DHDCD nam 2016 Taya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:29

Science & Technology Development, Vol 13, No.K5- 2010 Trang 64 Bản quyền thuộc ĐHQG.HCM ĐIỀU KHIỂN BÁN CHỦ ĐỘNG HỆ CẢN MA SÁT BIẾN THIÊN VÀ HỆ CẢN CĨ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI KẾT HỢP Chu Quốc Thắng(1) , Phạm Nhân Hòa(2), Trần Văn Bền(3) (1) Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, (2) Trường Đại học Kỹ thuật cơng nghệ Tp.HCM (3) Cơng ty Cổ phần, Đầu tư và Xây dựng COTEC (Bài nhận ngày 22 tháng 06 năm 2009, hồn chỉnh sửa chữa ngày 01 tháng 11 năm 2010) TĨM TẮT: Bài báo đưa ra hai thuật tốn điều khiển chủ động: thuật tốn Instantaneous Control with Displacement and Velocity Feedback (ICDVF) và thuật tốn Instantaneous Control with Velocity and Acceleration Feedback (ICVAF) để điều khiển hệ cản ma sát biến thiên và hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp (VSFDS - Controlled Stiffness and Variable Friction Damper System). Các tính tốn khảo sát số trong bài báo được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả giảm chấn giữa hai thuật tốn điều khiển này cũng như vai trò chính – phụ của từng hệ cản trong sự kết hợp này. Từ khóa: thuật tốn ICDVF và thuật tốn ICVAF, điều khiển hệ cản ma sát biến thiên, hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp. 1. GIỚI THIỆU Các loại hệ cản khác nhau và tính hiệu quả giảm đáp ứng của chúng đã được giới thiệu và trình bày trong các bài báo trước đây như: hệ cản ma sát trong điều khiển bị động (FD) [1], hệ cản ma sát biến thiên trong khiển bán chủ động (VFD) [2][3], hệ cản có độ cứng thay đổi (CSD) hay cả hệ cản ma sát và hệ cản có độ cứng thay đổi kết hợp được điều khiển bị động (FD+CSD) [4]. Giữa hai loại hệ cản ma sát và CSD đều có chung những điểm tương đồng như: cùng mơ hình tính khi chúng được điều khiển bị động [1], cùng thuật tốn điều khiển ICDVF khi chúng được điều khiển bán chủ động. Hơn nữa, khi hai hệ này kết hợp và được điều khiển bị động thì hiệu quả giảm đáp ứng cũng có những thay đổi rất đặc trưng (như hiệu quả giảm đáp ứng đối với tải trọng xung hay với các băng gia tốc nền dạng xung (Northdrige) tốt hơn rất nhiều so với khi ta sử dụng từng loại hệ cản, nhưng đối với tải trọng hay với các băng gia tốc nền dạng điều hòa thì hiệu quả giảm đáp ứng lại kém đi so với khi ta sử dụng từng loại hệ cản). Vì vậy, việc nghiên cứu hệ cản hệ cản ma sát biến thiên và hệ cản có độ cứng thay - 102 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1]. Hoàng Kiếm, Đinh Nguyễn Anh Dũng. Giáo trình Trí tuệ nhân tạo. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 2005. [2]. Hoàng Kiếm, Đỗ Văn Nhơn, Đỗ Phúc. Giáo trình các hệ cơ sở tri thức. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002. [3]. Hoàng Kiếm, Trương Minh Nhật Quang. Cơ chế máy học chẩn đoán virus máy tính. Tạp chí Tin học và Điều khiển học. Số 1 (2008), Tập 24 (32-41), Việt Nam, 2008. [4]. Hoàng Kiếm, Nguyễn Quang Sơn, Trần Duy Lai. Bảo vệ thông tin và phòng chống virus máy tính. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Việt Nam, 1990. [5]. Đỗ Đại Lợi, Nguyễn Hoàng Việt. Hệ điều hành Windows, các lổ hổng bảo mật bị virus tin học khai thác. ĐHBK Hà Nội - ĐHTS Nha Trang, 2003. [6]. Đỗ Phúc. Giáo trình Khai thác dữ liệu. NXB ĐHQG TP. HCM, 2005. [7]. Trương Minh Nhật Quang, Hoàng Kiếm, Nguyễn Thanh Thủy. Ứng dụng Máy học và Hệ chuyên gia trong phân loại và nhận dạng virus máy tính. Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ISSN 0866-7039). Số 19, 2-2008 (93-101), Việt Nam, 2008. [8]. Trần Đức Quang. Nguyên lý các hệ Cơ sở dữ liệu và Cơ sở tri thức. Tập 3 (biên dịch từ bản gốc của Jeffrey D. Ullman). NXB Thống kê, 2000. [9]. Nguyễn Đình Thúc. Trí tuệ nhân tạo - Máy học. NXB LĐXH, 2002. [10]. Hồ Ngọc Thơ. Tiếp cận sinh học để nhận dạng biến thể virus tin học. Khoa CNTT Đại học Cần Thơ, 2005. [11]. Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang . Các giải pháp cho phần mềm chống virus thông minh. Tạp chí Tin học và Ðiều khiển, T.13, S.3 (1997), 123-132. [12]. Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang. Các cơ chế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI Số: 1/6/2009/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 20 tháng 06 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2009 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 19/6/2009 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: - Doanh thu : 193.729.933.077 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 5.430.704.804 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 3.704.104.836 đồng 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: - Doanh thu thực hện : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm tra kết sản xuất kinh doanh năm 2008 tóm tắt kết kiểm toán báo cáo tài năm 2008 Ban Kiểm soát Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008: - Tổng lợi nhuận trước thuế : 5,430,704,804 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐ thiểu : 3,302,250,252 đồng số - Trích quỹ dự phòng tài (5%) - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) - Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%) - Lợi nhuận lại trả cổ tức - Tỷ lệ cổ tức : : : : : 165,112,513 đồng 165,112,513 đồng 33,022,503 đồng 2,939,002,724 đồng 1.208 % - Chi trả cổ tức: 100% tiền mặt sau 10 ngày kể từ ngày Đại hội cổ đông Điều 4: Thông qua Tờ trình kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2009: - Doanh thu : 339.527.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 24.170.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 18.128.000.000 đồng - Cổ tức dự kiến : 530 đ / cổ phần Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2009 từ 291 tỷ đồng lên 391 tỷ đồng sau: - Số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược cổ đông phổ thông - Giá phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị định - Thời gian phát hành: Dự kiến Quý III – IV năm 2009 - Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư trồng 1.000 cao su; Đầu tư bến xe Bảo Lộc, Đà Nẵng, Đăk Lăk; Đầu tư Thủy điện Tà Nung; Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến đá grannite Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục phát hành theo quy định để tăng vốn điều lệ Điều 6: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2009: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người Mức thù lao thành viên Ban Kiểm soát : - Trưởng Ban Kiểm soát : - Các thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng/người Ngoài khoản thù lao cố định trên, hiệu hoạt động kinh doanh Công ty đề đầu năm, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thưởng 5% tính phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với: - Ông Hà Trọng Hợi Điều 8: Thông qua kết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với: - Bà Bùi Thị Kha Trân Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2009 Điều 10: Tổ chức thực hiện:Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực kiểm tra giám sát trình thực theo tinh thần Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch Hội đồng quản trị (Đã ký) BÙI PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1/7/2008/NQ-ĐHĐCĐ Gia Lai, ngày 10 tháng năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về định Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2008 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; Biên họp Đại hội
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

- Báo cáo giám sát và kiêm tra tình hình tài chính năm 2015 của công ty. -- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2015 của HĐQT - Bien ban va nghi quyet DHDCD nam 2016 Taya

o.

cáo giám sát và kiêm tra tình hình tài chính năm 2015 của công ty. -- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2015 của HĐQT Xem tại trang 4 của tài liệu.