0

BCKT-BAN NIEN-2011.pdf BCKT BAN NIEN 2011

32 90 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:50

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh Năm học 2006 2007 Hội đồng coi thi: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ~~~~~~~~~~~~~~~~ Biên bản mở niêm phong Hồi giờ phút, ngày . tháng . năm 200 Tại: Đã tiến hành mở niêm phong: . Thành phần chứng kiến gồm có: 1) Ông (bà): Chức vụ: . 2) Ông (bà): Chức vụ: . 3) Ông (bà): Chức vụ: . 4) Ông (bà): Chức vụ: . 5) Ông (bà): Chức vụ: . Tình trạng trớc khi mở niêm phong: . . Tình trạng sau khi mở niêm phong: . . . Những điểm cần lu ý (nếu có): . . Họ tên, chữ ký các thành viên chứng kiến Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh Năm học 2006 2007 Hội đồng coi thi: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ~~~~~~~~~~~~~~~~ Biên bản niêm phong Hồi giờ phút, ngày . tháng . năm 200 Tại: Đã tiến hành niêm phong: Thành phần chứng kiến gồm có: 1) Ông (bà): Chức vụ: . 2) Ông (bà): Chức vụ: . 3) Ông (bà): Chức vụ: . 4) Ông (bà): Chức vụ: . 5) Ông (bà): Chức vụ: . Tình trạng trớc khi niêm phong: . . Những điểm cần lu ý (nếu có): . . . . Họ tên, chữ ký các thành viên chứng kiến Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Taya (Việt Nam) Báo cáo tài cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2011 Công ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Taya (Việt Nam) Thông tin Công ty Giấy phép Đầu tư số 414/GP 414/GPĐC 414/GPĐC1 414/GPĐC2 414/GPĐC3 414/GPĐC4 414/CPH/GP 414/CPH/GCNĐC1-BKH ngày tháng năm 1992 ngày 14 tháng năm 1995 ngày 31 tháng 10 năm 1995 ngày tháng năm 1996 ngày 30 tháng năm 1997 ngày 19 tháng năm 1997 ngày tháng 10 năm 2005 ngày 25 tháng 10 năm 2006 Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp 414/GPĐC1-BKH-KCN-ĐN 414/GPĐC2-BKH-KCN-ĐN 414/GPĐC3-BKH-KCN-ĐN 414/GCNĐC2/47/2 472033000584 472033000584 472033000584 ngày 16 tháng năm 2003 ngày 23 tháng năm 2003 ngày tháng năm 2004 ngày tháng năm 2007 ngày 11 tháng năm 2008 ngày 18 tháng 12 năm 2008 ngày 30 tháng năm 2010 Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép Đầu tư có giá trò 50 năm kể từ ngày cấp Giấy phép Đầu tư Hội đồng Quản trò Ông Shen Shang Pang Ông Shen Shang Tao Ông Shen Shang Hung Ông Shen San Yi Ông Wang Ting Shu Chủ tòch Phó Chủ tòch Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Wang Ting Shu Ông Chiu Chin Teng Tổng giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trụ sở đăng ký Trụ sở Khu Công nghiệp Biên Hòa II Tỉnh Đồng Nai Việt Nam Chi nhánh Xã Cẩm Điền Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương Việt Nam Đơn vò kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP Kính gởi Cổ đông Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Taya (Việt Nam) Phạm vi kiểm toán Chúng kiểm toán bảng cân đối kế toán đính kèm Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Taya (Việt Nam) (“Công ty”) ngày 30 tháng năm 2011 báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2011 thuyết minh kèm theo Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 29 tháng năm 2011 Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài kết kiểm toán Chúng thực công việc kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu phải lập kế hoạch thực công việc kiểm toán để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, sở chọn mẫu, chứng xác minh cho số liệu thuyết minh báo cáo tài Công việc kiểm toán bao gồm việc đánh giá nguyên tắc kế toán áp dụng ước tính trọng yếu Ban Giám đốc, đánh giá cách trình bày tổng quát báo cáo tài Chúng cho công việc kiểm toán cung cấp sở hợp lý để làm cho ý kiến Ý kiến kiểm toán Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Taya (Việt Nam) ngày 30 tháng năm 2011, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27 – Báo cáo tài niên độ, Hệ thống Kế toán Việt Nam qui đònh pháp lý có liên quan áp dụng cho báo cáo tài niên độ Công ty TNHH KPMG Việt Nam Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 011043000345 Báo cáo kiểm toán số: 11-01-192 Nguyễn Thanh Nghò Chứng kiểm toán viên số 0304/KTV Phó tổng giám đốc _ Chang Hung Chun Chứng kiểm toán viên số N0863/KTV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng năm 2011 Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Taya (Việt Nam) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng năm 2011 Mã Thuyết số minh 30/6/2011 VNĐ 31/12/2010 VNĐ TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn 100 Tiền khoản tương đương tiền 110 Đầu tư ngắn hạn 120 Các khoản phải thu Phải thu thương mại Trả trước cho người bán Phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi 130 131 132 135 139 Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trò gia tăng khấu trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 15.925.649.162 1.125.768.625 12.731.748.250 1.598.632.287 469.500.000 9.713.163.377 729.867.477 6.865.963.613 1.598.632.287 518.700.000 Tài sản dài hạn 200 175.237.454.806 182.456.296.949 Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Xây dựng dở dang 220 221 222 223 230 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế hoãn lại 260 261 262 TỔNG TÀI SẢN 270 543.912.861.198 602.613.058.087 86.465.877.161 188.699.721.924 - 2.000.000.000 194.790.578.749 192.392.290.673 2.697.987.445 599.170.551 (898.869.920) 205.107.570.233 205.034.587.108 393.458.600 578.394.445 (898.869.920) 246.730.756.126 249.433.886.405 (2.703.130.279) 197.092.602.553 201.837.022.498 (4.744.419.945) 170.927.451.895 177.376.863.272 170.618.589.825 177.341.576.572 430.640.348.045 427.684.518.913 (260.021.758.220) (250.342.942.341) 308.862.070 35.286.700 4.310.002.911 2.824.534.458 1.485.468.453 5.079.433.677 3.031.797.453 2.047.636.224 719.150.316.004 785.069.355.036 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Taya (Việt Nam) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng năm 2011 (tiếp theo) Mã Thuyết số minh 30/6/2011 VNĐ 31/12/2010 VNĐ NGUỒN VỐN N PHẢI TRẢ 300 Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả thương mại Người mua trả tiền trước Thuế ...[...]... Trung; Nam Định; Nghệ An; Thanh Hóa; Vĩnh Long; Hải Phòng; Đồng Nai; Bình Thuận; Quảng Ngãi; Khánh Hòa; Cần Thơ CƠNG TY CON: 3 cơng ty Cơng ty TNHH MTV Traphaco Sapa (100%) Cơng ty TNHH Traphaco Hưng n (100%) Cơng ty cổ phần cơng nghệ cao Traphaco (51%) Tổ chức & Nhân sự Báo cáo thường niên 2011 61 thương hiệu NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM Hội đồng Quản trị 62 Tổ chức & Nhân sự Báo cáo thường niên 2011 63 giới... hữu (ROE) Quản trị Doanh nhiệp Báo cáo thường niên 2011 45 thương hiệu NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM 46 báo cáo của Ban Kiểm sốt Kính thưa Q vị Cổ đơng của Cơng ty Cổ phần Traphaco Năm thứ nhất của nhiệm kỳ 2011- 2015, từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 03 năm 2012, BKS của cơng ty cổ phần Traphaco bao gồm ba (3) thành viên thực hiện cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại Traphaco trong việc thực hiện chiến... CNC vào Traphaco: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, từ ngày 20/09 /2011 đến ngày 20/10 /2011 Hội đồng quản trị Traphaco đã th cơng ty chứng khốn VN Direct xây dựng phương án chào mua cơng khai cổ phiếu Traphaco CNC theo pháp luật Đến ngày 01/11/2012 Traphaco đã sở hữu 1.787.650 cổ phần tương đương 50,96% vốn điều lệ cơng ty cổ phần cơng nghệ cao Traphaco Tổng số tiền cho đợt chào mua hơn... tin về Quan hệ Nhà đầu tư, được đăng tải đầy đủ tại website: www .traphaco. com.vn Năm 2011, năm đầu tiên Traphaco tham dự Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên đã đạt giải “ Báo cáo thuờng niên tốt nhất năm 2010” ; được xếp hạng tối ưu Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2011 Đây là minh chứng cho sự minh bạch, trung thực của Traphaco đối với các nhà đầu tư và với các quy định cơng bố thơng... chú trọng xây dựng BCTN, tham dự “ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm 2010” đạt giải “ Báo cáo thường niên tốt nhất” Quản trị Doanh nhiệp Báo cáo thường niên 2011 33 thương hiệu NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM 34 báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2011 HĐQT duy trì cơ chế họp định kỳ 1 tháng 1 lần... nghệ sản xuất Ampelop làm thuốc điều trị viêm lt dạ dày – tá tràng” Cơng ty cổ phần Traphaco BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ năm 2006 Số TT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 2 KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn thi: Toán –Khối 12 Chương trình: Cơ bản Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian phát đề ) Bài 1: Xét sự đồng biến, nghịch biến và tìm các điểm cực trị của các hàm số sau a, 13x2xx 3 1 y 23 −+−= b, 1x 12x y + − = Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số 18xxy 24 −−= trên đoạn [ ] 1;3 − Bài 3: Hãy phân chia khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ thành ba khối hình tứ diện. hết Cẩm thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2010 Duyệt của BGH Hiệu phó Phạm Đăng Nhị Duyệt của nhóm Người ra đề Đinh Thế Vân AM TƯỜNG CÔNG NGHỆ - THẤU HIỂU THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 ANNUAL REPORT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 2012 - năm xây dựng Bản sắc Phần mềm và Dịch vụ 2012 - năm xây dựng Bản sắc Phần mềm và Dịch vụ [...]... đốc công ty công nghệ hàng đầu Việt nam trước khi thành lập HPT Năm 1995 ông cùng một số chuyên gia CNTT thành lập công ty Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT và làm Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc công ty đến năm 2010 Từ năm 2011 đến nay ông Ngô Vi Đồng là Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT Trong suốt thời gian từ ngày thành lập HPT (1995) đến nay ông Ngô Vi Đồng luôn nỗ lực xây dựng và. .. hào và những thành công vừa qua sẽ càng thôi thúc tập thể CBNV Công ty HPT không ngừng phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu chiến lược Xây dựng HPT trở thành công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông và phát triển phần mềm đẳng cấp quốc tế” mà HĐQT và Ban lãnh đạo đã đặt ra BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 19 CÁC CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ 1995 • • • Thành lập Công ty với tên đăng ký Việt Nam là Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tin. .. HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÁC DỊCH VỤ PHẦN MỀM Mục tiêu chiến lược của HPT là quyết tâm trở thành đơn vị cung cấp phần mềm và dịch vụ có bản sắc, có chất lượng, có sự khác biệt để khẳng định vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh Trung tâm phần mềm HPT (Hsoft) được thành lập từ năm 2005 và là một trong số ít công ty phần mềm ở Việt nam thực hiện việc quản lý và sản xuất phần mềm theo tiêu chuẩn... độ 3 và hệ thống bảo mật thông tin ISO27001 Hiện tại, HPT chuyên cung cấp các dịch vụ phần mềm và phần mềm đóng gói cho thị trường trong và ngoài nước (Nhật Bản và Mỹ) Trong đó tập trung vào các giải pháp quản trị doanh nghiệp và quản lý, phát triển nguồn nhân lực 1 Phát triển phần mềm đóng gói • Quản trị nguồn Nhân lực HPT- HRM • Quản lý công việc 2 Gia công phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm •... và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam” Năm 2012, HPT tiếp tục duy trì khẩu hiệu hành động của năm là phát triển Bản sắc Phần mềm và Dịch vụ HPT như một lần nữa khẳng định hướng đi chuyên sâu về phần mềm và dịch vụ của HPT Năm 2012, HPT sẽ dành ưu tiên cho công tác nâng cao năng lực cán bộ nhân viên HPT, chú trọng xây dựng các chương trình huấn luyện đào tạo, phát... mới 18 hpt VIETNAM CORPORATION Năm 2007, HPT đã công bố hình ảnh chuyên nghiệp và năng động hơn với slogan: HPT Knowing IT – Am tường Công nghệ, Thấu hiểu Thông tin Luôn đặt nhu cầu và lợi ích khách hàng lên cao nhất, HPT thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và tận tâm trong cung cách phục vụ chu đáo, trong từng giải pháp hiệu quả và tối ưu Cũng trong giai đoạn này, HPT bắt đầu xây dựng đội ngũ và từng... tác lãnh đạo, điều hành công ty cho đội ngũ cán bộ kế nhiệm HPT cũng đẩy mạnh hơn các hoạt động nhằm xây dựng Bản sắc phần mềm và dịch vụ thể hiện qua việc hợp tác với các đối tác chuyên sâu trong mảng phần mềm và dịch vụ (SAS, Oracle, IBM Software…), điều chỉnh cơ cấu, xây dựng các chính sách…nhằm tăng tỉ trọng, tăng chất lượng và đa dạng hóa các giải pháp phần mềm và dịch vụ Về mở rộng thị trường,... hàng CRM 4 Cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần mềm từ các Hãng phần mềm nổi tiếng Thế giới như: IBM, ... Chinfon Bank, Chi nhánh Hà Nội, Chinatrust Commercial Bank, Chi nhánh Hồ Chí Minh, The International Commercial Bank of China, Chi nhánh Hải Dương Chi nhánh Hồ Chí Minh, First Commercial Bank,... kết thúc ngày 30 tháng năm 2011 (tiếp theo) Các giao dòch với nhân quản lý chủ chốt Tổng tiền thưởng phụ cấp công việc trả cho nhân quản lý: 1/1 /2011 đến 30/6 /2011 VNĐ Ban Giám đốc Hội đồng Quản... Phân bổ vào quỹ Lỗ kỳ Số dư ngày tháng năm 2011 279.013.770.637 Lợi nhuận kỳ Số dư ngày tháng năm 2011 279.013.770.637 Lợi nhuận kỳ Số dư ngày 30 tháng năm 2011 Cổ phiếu ngân quỹ VNĐ 279.013.770.637
- Xem thêm -

Xem thêm: BCKT-BAN NIEN-2011.pdf BCKT BAN NIEN 2011, BCKT-BAN NIEN-2011.pdf BCKT BAN NIEN 2011,

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 6 năm 2011 (tiếp theo) - BCKT-BAN NIEN-2011.pdf BCKT BAN NIEN 2011

Bảng c.

ân đối kế toán ngày 30 tháng 6 năm 2011 (tiếp theo) Xem tại trang 5 của tài liệu.
(q) Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán - BCKT-BAN NIEN-2011.pdf BCKT BAN NIEN 2011

q.

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán Xem tại trang 14 của tài liệu.
Chuyển sang tài sản cố định hữu hình (4.031.104.136) (796.241.107) - BCKT-BAN NIEN-2011.pdf BCKT BAN NIEN 2011

huy.

ển sang tài sản cố định hữu hình (4.031.104.136) (796.241.107) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Năm hết hiệu lực Tình hình quyết toán thuế Số lỗ được khấu trừ  VNĐ - BCKT-BAN NIEN-2011.pdf BCKT BAN NIEN 2011

m.

hết hiệu lực Tình hình quyết toán thuế Số lỗ được khấu trừ VNĐ Xem tại trang 23 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm

Trích đoạn