0

HDC BCTC cty me ban nien 2011 da soat xet

30 93 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 13:53

    CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 soát xét     CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu NỘI DUNG Trang 02 – 04 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 05 Báo cáo sốt xét Báo cáo tài sốt xét Bảng cân đối kế toán 06 – 09 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 Bản thuyết minh Báo cáo tài 12 - 29     CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (sau gọi tắt "Công ty") trình bày Báo cáo Báo cáo tài Cơng ty cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Khái quát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty Cổ phần theo định số 1274/QĐ-TTg ngày 26 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 3500444601 (số: cũ 4903000036) đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 15 tháng 06 năm 2011 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa _ Vũng Tàu cấp Tên giao dịch: Ba Ria - Vung Tau House Development Joint Stock Company Tên viết tắt: HODECO Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Ngành, nghề kinh doanh: • Bán bn đồ uống: bán đồ uống có cồn (rượu, bia); bn bán thực phẩm: bán loại bánh ngọt; • Hoạt động viễn thơng khác: dịch vụ đại lý bưu điện; • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê: kinh doanh nhà, đầu tư xây dựng, kinh doanh cầu cảng; • Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi vật liệu xây dựng khác cửa hàng chuyên doanh: kinh doanh vật liệu xây dựng; • Điều hành tua du lịch: đại lý lữ hành quốc tế, dịch vụ du lịch khác, lữ hành nội địa, công viên nước; • Đại lý, mơi giới, đấu giá: đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; • Sản xuất bê tơng sản phẩm từ xi măng thạch cao; • Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; • Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác: xây dựng phát triển nhà khu dân cư đô thị, khu công nghiệp; xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng; • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác lại chưa phân vào đâu: trơng giữ xe; • Vận tải hành khách đường khác: vận chuyển hành khách du lịch; • Tư vấn, mơi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: quản lý vận hành nhà chung cư; quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; môi giới bất động sản, định giá bất động sản Cơng ty có công ty sau: Vốn điều lệ (Triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu Số Trương Công Định, Tp Vũng Tàu 15.000 51% Số 199 đường 3/2, Tp Vũng Tàu 20.000 60% Tên công ty Địa Công ty Cổ phần Xây dựng – Bất động sản Hodeco Công ty CP Bê tông Xây lắp Hodeco     CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHÓA SỔ KẾ TỐN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khơng có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài đòi hỏi điều chỉnh hay cơng bố Báo cáo tài HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Hội đồng quản trị Ơng Đồn Hữu Thuận Chủ tịch Ông Phan Văn Minh Phó Chủ tịch Bà Bùi Thị Thịnh Ủy viên Ông Trần Quốc Tạo Ủy viên Ông Dương Ngọc Thanh Ủy viên Ơng Lâm Hồng Lộc Ủy viên Ông Lê Viết Liên Ủy viên Thành viên Ban Tổng Giám đốc: Ơng Đồn Hữu Thuận Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt: Ơng Hồ Viết Thới Trưởng ban Bổ nhiệm ngày 29 tháng năm 2011 Ơng Hồng Trung Kiên Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 29 tháng năm 2011 Bà Vũ Trần Minh Tú Kiểm soát viên Bổ nhiệm ngày 29 tháng năm 2011 KIỂM TOÁN VIÊN Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt thực sốt xét Báo cáo tài kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 cho Cơng ty CƠNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: • Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; • Đưa đánh giá dự đốn hợp lý thận trọng; • Lập trình bày Báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; • Lập Báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh     CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Ban Tổng Giám đốc Cơng ty đảm bảo sổ kế tốn lưu giữ để phản ánh tình hình tài Cơng ty, với mức độ xác, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an tồn tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh luồng tiền tệ cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Thay mặt Ban Tổng Giám đốc (đã ký) _ Đoàn Hữu Thuận Tổng Giám đốc Thành phố Vũng Tàu, Ngày 25 tháng 07 năm 2011       Số: /BCSX/TC BÁO CÁO SOÁT XÉT Về Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Chúng thực cơng tác sốt xét báo cáo tài Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 30/06/2011, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 kết thúc ngày kèm theo trình bày từ trang 06 đến trang 29 Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm đưa Báo cáo nhận xét báo cáo tài sở cơng tác sốt xét chúng tơi Chúng tơi thực cơng tác sốt xét Báo cáo tài theo Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam cơng tác sốt xét Chuẩn mực u cầu cơng tác sốt xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo vừa phải Báo cáo tài khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Cơng tác sốt xét bao gồm chủ yếu việc trao đổi với nhân công ty áp dụng thủ tục phân tích thơng tin tài chính; cơng tác cung cấp mức độ đảm bảo thấp công tác kiểm tốn Chúng tơi khơng thực cơng việc kiểm tốn nên khơng đưa ý kiến kiểm tốn Trên sở cơng tác sốt xét chúng tơi, chúng tơi khơng thấy có kiện để chúng tơi cho báo cáo tài kèm theo khơng phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 30 tháng 06 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 kết thúc ngày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam quy định pháp lý có liên quan Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt P Giám đốc Kiểm toán viên (đã ký) (đã ký) Nguyễn Minh Tiến Chứng KTV số: 0547/KTV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Cao Thị Hồng Nga Chứng KTV số: 0613/KTV tháng 08 năm 2011 5  CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 30/06/2011 01/01/2011 948.560.537.545 933.461.624.022 29.748.212.909 72.511.751.232 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1.Tiền 111 9.548.212.909 9.511.751.232 Các khoản tương đương tiền 112 20.200.000.000 63.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 4.147.841.000 3.112.181.070 Đầu tư ngắn hạn 121 7.023.565.943 3.725.951.059 Dự phòng giảm giá chứng khốn ngắn hạn 129 (2.875.724.943) (613.769.989) III Các khoản phải thu 130 209.053.851.491 195.818.458.609 Phải thu khách hàng 131 109.899.224.598 132.115.616.724 Trả trước cho người bán 132 83.289.984.289 48.617.301.026 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD 134 Các khoản phải thu khác 138 16.153.531.404 15.678.445.657 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (288.888.800) (592.904.798) IV Hàng tồn kho 140 694.060.857.182 650.533.290.521 Hàng tồn kho 141 694.060.857.182 650.832.338.140 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - (299.047.619) V Tài sản ngắn hạn khác 150 11.549.774.963 11.485.942.590 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 201.790.558 Thuế GTGT khấu trừ 152 3.415.002.512 4.624.865.293 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 31.022.500 31.022.500 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.06 8.103.749.951 6.628.264.239 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 164.403.931.764 183.497.499.209 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu nội dài hạn 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 6  V.01 V.02 V.03 V.04 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã số II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 Thuyết minh V.07 30/06/2011 01/01/2011 38.259.467.959 49.201.511.816 30.656.767.584 41.598.811.441 - Nguyên giá 222 58.545.863.135 82.380.448.996 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (27.889.095.551) (40.781.637.555) 7.156.127.000 7.156.127.000 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 V.08 - Nguyên giá 228 7.156.127.000 7.206.127.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 - (50.000.000) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.09 446.573.375 446.573.375 III Bất động sản đầu tư 240 V 10 38.858.796.855 64.574.034.606 - Nguyên giá 241 40.778.582.935 66.971.953.426 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 (1.919.786.080) (2.397.918.820) 87.268.505.050 65.418.505.050 V 11 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 19.650.000.000 - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 5.600.000.000 - Đầu tư dài hạn khác 258 62.018.505.050 65.418.505.050 Dự phòng giảm giá chứng khốn dài hạn 259 - - V Tài sản dài hạn khác 260 17.161.900 4.303.447.737 Chi phí trả trước dài hạn 261 17.161.900 4.303.447.737 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 1.112.964.469.309 1.116.959.123.231 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 7  V.12 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/06/2011 01/01/2011 A - NỢ PHẢI TRẢ 300 585.068.717.650 638.178.150.744 I Nợ ngắn hạn 310 392.460.402.168 481.466.783.232 Vay nợ ngắn hạn 311 126.568.791.982 155.936.139.988 Phải trả người bán 312 22.722.428.226 50.849.629.701 Người mua trả tiền trước 313 114.071.887.135 123.215.821.502 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 30.056.048.524 26.099.680.399 Phải trả người lao động 315 - 4.285.303.088 Chi phí phải trả 316 V.15 5.929.485.847 6.291.156.756 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.16 90.597.179.214 106.793.480.897 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 2.514.581.240 7.995.570.901 II Nợ dài hạn 330 192.608.315.482 156.711.367.512 805.500.000 - 191.255.875.614 156.110.545.913 V.13 V.14 Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 334 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 546.939.868 600.821.599 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 527.895.751.659 478.780.972.488 I Vốn chủ sở hữu 410 527.895.751.659 478.780.972.488 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 238.999.020.000 200.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 193.601.389.940 193.601.389.940 Cổ phiếu quỹ 414 (20.397.558.308) (20.392.738.308) Quỹ đầu tư phát triển 417 22.920.935.558 24.117.457.939 Quỹ dự phòng tài 418 11.709.105.225 12.095.807.041 Lợi nhuận chưa phân phối 420 81.062.859.244 69.359.055.875 II Nguồn kinh phí 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 1.112.964.469.309 1.116.959.123.231 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 8  V.17 V.18 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Đơn vị tính: VNĐ Thuyết minh CHỈ TIÊU 30/06/2011 01/01/2011 Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Lập, ngày 25 tháng năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc (đã ký) (đã ký) (đã ký) Dương Thị Ngọc Bùi Thị Thịnh Đồn Hữu Thuận 9  CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ để đảm bảo chi phí phát sinh thực tế khơng gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Khi chi phí phát sinh, có chênh lệch với số trích, kế tốn tiến hành ghi bổ sung ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư chủ sở hữu ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạt động doanh nghiệp sau trừ (-) khoản điều chỉnh áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước 10 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: - Phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa chuyển giao cho người mua; Cơng ty khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; Doanh thu xác định tương đối chắn; Công ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu ghi nhận kỳ theo kết phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn kỳ Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn điều kiện sau: - Doanh thu xác định tương đối chắn; Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; Xác định phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế tốn; Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ Phần cơng việc cung cấp dịch vụ hoàn thành xác định theo phương pháp đánh giá cơng việc hồn thành Doanh thu hợp đồng xây dựng Phần cơng việc hồn thành Hợp đồng xây dựng làm sở xác định doanh thu xác định theo: Giá trị khối lượng thực hoàn thành, khối lượng xây lắp chủ đầu tư xác nhận, nghiệm thu làm ghi nhận doanh thu kỳ Doanh thu hoạt động tài Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức, lợi nhuận chia khoản doanh thu hoạt động tài khác ghi nhận thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: - Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; - Doanh thu xác định tương đối chắn   15 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   Cổ tức, lợi nhuận chia ghi nhận Công ty quyền nhận cổ tức quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn 11 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Các khoản chi phí ghi nhận vào chi phí tài gồm: - Chi phí khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính; Chi phí cho vay vay vốn; Các khoản lỗ thay đổi tỷ giá hối đoái nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán Các khoản ghi nhận theo tổng số phát sinh kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài 12 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành xác định sở thu nhập chịu thuế thuế suất thuế TNDN năm hành V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tiền khoản tương đương tiền 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND - Tiền mặt 4.076.178.722 2.853.389.176 - Tiền gửi ngân hàng 5.472.034.187 6.658.362.056 20.200.000.000 63.000.000.000 29.748.212.909 72.511.751.232 - Các khoản tương đương tiền Cộng Các khoản đầu tư tài ngắn hạn SL - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 30/06/2011 VND Giá trị SL 7.023.565.943 + Công ty CP ĐT XD Bình Chánh + Cơng ty CP LICOGI 16 17.000 554.749.178 + Công ty CP Nhà Từ Liêm + Công ty CP ĐT XD& XNK Phục Hưng 01/01/2011 VND Giá trị 3.725.951.059 15.920 449.502.335 26.000 1.011.614.430 5.000 345.332.952 356.000 5.675.149.023 29.800 453.906.000 + Công ty CP Xi măng Sài Sơn 1.731 58.953.592 15.231 518.730.342 + Cơng ty chứng khốn Sài Gòn 23.000 734.714.150 23.000 946.865.000 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng   16 (2.875.724.943) (613.769.989) 4.147.841.000 3.112.181.070 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   30/06/2011 VND Các khoản phải thu ngắn hạn khác + Công ty cổ phần Bê tông xây lắp Hodeco 583.035.169 + Phòng đầu tư tài chính-Hodeco 9.876.880.000 9.876.880.000 + Ban quản lí dự án Gò Sao-Tp.HCM 2.300.000.000 2.300.000.000 + Tổng cục cảnh sát + Khác 3.373.116.235 20.500.000 3.373.116.235 128.449.422 16.153.531.404 15.678.445.657 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 40.407.957 73.814.485 544.646.485.979 Cộng 01/01/2011 VND Hàng tồn kho - Nguyên liệu, vật liệu - Cơng cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (*) - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng hoá bất động sản (**) 13.207.093 149.286.941.668 1.225.618.868 179.398.882 498.674.347.851 1.964.766.822 200.451.549 148.587.754.168 Cộng giá gốc hàng tồn kho 694.060.857.182 650.832.338.140 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (299.047.619) - Giá trị thực hàng tồn kho (*) Các cơng trình dở dang chủ yếu sau: + Chung cư 18 tầng khu Đơ thị Phú Mỹ + Chung cư Bình Giã, P8, Tp Vũng Tàu + Khu tái định cư Bến Đình + Khu nhà Sao Mai Bến Đình + Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Lô A) + Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Lô B) + Đồi Phường 10 + Đường vành đai khu TĐC Bến Đình + Khu dân cư Phú Mỹ + Khu nhà dịch vụ công cộng + Khu Biệt thự Ngọc Tước + Khu nhà bên đường Thống Nhất   17 694.060.857.182 650.533.290.521 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 144.865.526.420 7.532.590.130 5.992.857.203 34.297.751.152 1.298.862.504 12.744.639.430 6.558.776.810 67.264.265.730 11.773.454.163 86.872.327.496 103.727.187.656 5.740.560.101 9.355.193.029 2.333.132.514 22.089.006.981 8.437.517.663 4.923.409.239 8.141.530.912 49.876.167.947 7.557.757.082 80.918.167.066 1.335.310.533 1.335.310.533 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   (*) Các cơng trình dở dang chủ yếu sau (tiếp theo) : + Cụm tiểu thủ Công Nghiệp & ĐT phước Thắng + Đường Hùynh Khương Ninh (3B NKKN) + Chung cư Đồi Phường 10 + Khu nhà tạm cư Phường 10 + Khu nhà số phía đơng đường 3/2 + Khu nhà phía Tây 3/2 + Đường qui hoạch 81-khu dân cư Phú Mỹ + Khu Đô thị Sinh thái VT Wonderland + Đường qui hoạch P- khu dân cư Phú Mỹ + Khu nhà Gò Sao P12 - TP.HCM + Chung cư Đường Thi Sách, Tp Vũng Tàu (**) Hàng hóa bất động sản bao gồm: + Đất khu dân cư Phú mỹ (1332 m2) + Khu đất Hải đăng P12, Tp Vũng Tàu (49 ha) + Khu đất 170 Bình Giã, P8, Tp Vũng Tàu (3.560,2m2) + Khu đất Chí Linh P11, Tp Vũng Tàu (30.000m2) + Khu đất Mỹ Xuân Tân Thành (33.521m2) + Khu đất Chí Linh P11, Tp Vũng Tàu (34.939 m2) + Khu tiểu thủ công nghiệp P12-Tp Vũng Tàu (48.354m2) + Ki ốt khu chợ P10, Tp Vũng Tàu + Nhà số 01 H3-TTTM-Tp Vũng Tàu + Đất đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Vũng Tàu (01 nền) 30/06/2011 VND 9.389.103.808 1.050.233.760 9.392.349.569 11.923.752.014 5.542.199.430 6.281.079.272 12.219.303.825 4.524.026.097 10.796.219.438 12.923.029.482 68.930.902.597 01/01/2011 VND 7.999.584.893 1.050.233.760 8.869.864.115 11.916.032.014 4.291.089.456 3.434.833.039 8.121.926.659 4.524.026.097 10.796.219.438 6.574.111.855 68.930.902.597 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 149.286.941.668 148.587.754.168 10.589.434.421 55.830.581.500 15.646.658.902 5.641.466.327 2.880.734.000 29.591.990.000 26.814.700.000 490.032.518 1.615.872.000 185.472.000 10.589.434.421 55.131.394.000 15.646.658.902 5.641.466.327 2.880.734.000 29.591.990.000 26.814.700.000 490.032.518 1.615.872.000 185.472.000 - Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 273.672.899.027 đ Thuế khoản phải thu Nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Các khoản phải thu khác Nhà nước Cộng Tài sản ngắn hạn khác - Tạm ứng Cộng   18 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 31.022.500 31.022.500 31.022.500 31.022.500 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 8.103.749.951 6.628.264.239 8.103.749.951 6.628.264.239 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế tốn từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Khoản mục Nhà cửa Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải 24.835.807.630 25.244.137.385 17.779.988.836 Thiết bị dụng cụ TSCĐ khác quản lý (công viên nước) Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm - Mua năm 26.193.370.491 - Giảm CPH XN trực thuộc (5.226.510.852) (26.616.327.007) Số dư cuối kỳ 12.436.728.058 157.001.182 - Tăng khác - Giảm khác 2.083.787.087 82.380.448.996 157.001.182 19.693.104.166 45.886.474.657 (14.257.056.156) (10.847.144.369) (428.077.076) (66.218.182) 34.955.522.900 18.320.914.544 3.456.714.498 1.812.711.193 17.313.687.213 9.637.941.521 3.853.588.214 925.553.448 141.179.102 147.467.408 (3.872.600.000) (50.400.571.091) (8.564.128.058) (19.477.490.609) 58.545.863.135 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác 235.348.251 1.294.637.898 - Giảm CPH XN trực thuộc (2.568.683.975) - Giảm khác (9.310.519.802) Số dư cuối kỳ 9.050.867.159 523.994.761 19.417.065.966 104.014.975 18.018.413.093 (9.335.440.070) (2.450.742.982) 40.781.637.555 (117.348.743) 6.964.469.585 18.320.914.544 1.648.039.309 955.672.113 - Tại ngày đầu năm 7.522.120.417 15.606.195.864 13.926.400.622 1.158.233.639 - Tại ngày cuối kỳ 27.991.053.315 1.808.675.189 857.039.080 (484.075.000) (14.956.290.770) (8.566.792.159) (17.877.311.961) 27.889.095.551 Giá trị lại TSCĐ 3.385.860.899 - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ khấu hao hết sử dụng:  14.459.463.507 VNĐ - Giá trị lại cuối kỳ TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 3.066.553.368 VNĐ   19 41.598.811.441 30.656.767.584 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình: Khoản mục Ngun giá TSCĐ vơ hình Số dư đầu năm Quyền sử dụng đất Bản quyền chuyển giao công nghệ Tổng cộng 7.156.127.000 50.000.000 7.206.127.000 (50.000.000) (50.000.000) - Mua năm - Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối kỳ 7.156.127.000 7.156.127.000 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 50.000.000 50.000.000 (50.000.000) (50.000.000) - Khấu hao năm - Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối kỳ Giá trị lại TSCĐ vơ hình - Tại ngày đầu năm 7.156.127.000 7.156.127.000 - Tại ngày cuối kỳ 7.156.127.000 7.156.127.000 - Quyền sử dụng đất: 10.000 m2 đất phường 11, TP Vũng Tàu: trị giá: 2.180.000.000 đồng chấp Ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo HĐ chấp số 01/04PTN/HĐ ngày 01/03/2004 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T803841 ngày 23/09/2002 UBND tỉnh BRVT cấp, diện tích: 131,6 m2 đất phường 8, TP Vũng Tàu, trị giá: 293.909.000 đồng chấp Ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo HĐ chấp số 01/04PTN/HĐ ngày 01/03/2004 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T803840 ngày 23/09/2002 UBND tỉnh BRVT cấp, diện tích: 2.096,5 m2 đất phường 2, TP Vũng Tàu, trị giá: 4.682.218.000 đồng chấp Ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo HĐ chấp số 01/04PTN/HĐ ngày 01/03/2004 Chi phí xây dựng dở dang - Tổng chi phí XDCB dở dang + Khu nhà văn phòng số Trương Cơng Định + Trạm bê tông Thành Mỹ Cộng   20 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 316.119.090 130.454.285 316.119.090 130.454.285 446.573.375 446.573.375 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục Tăng kỳ Số đầu năm Nguyên giá BĐS đầu tư 66.971.953.426 - Quyền sử dụng đất - Nhà - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lũy kế 17.741.150.000 49.230.803.426 Giảm kỳ Số cuối kỳ (26.193.370.491) 40.778.582.935 (26.193.370.491) 17.741.150.000 23.037.432.935 2.397.918.820 816.505.158 (1.294.637.898) 1.919.786.080 - Quyền sử dụng đất - Nhà - Cơ sở hạ tầng Giá trị lại BĐS 2.397.918.820 816.505.158 (1.294.637.898) 1.919.786.080 64.574.034.606 (816.505.158) (24.898.732.593) 38.858.796.855 - Quyền sử dụng đất - Nhà - Cơ sở hạ tầng 17.741.150.000 46.832.884.606     (816.505.158)     (24.898.732.593)     17.741.150.000 21.117.646.855   - Giá trị lại cuối năm BĐS dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 21.117.646.855đ 11 Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư dài hạn khác Tỷ lệ (%) Đầu tư vào công ty 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 19.650.000.000 Công ty CP Bê tông Xây lắp Hodeco Công ty CP Xây dựng - Bất Động Sản HODECO Đầu tư vào công ty liên kết 60 51 12.000.000.000 7.650.000.000 5.600.000.000 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hodeco (35%) Đầu tư dài hạn khác 35 5.600.000.000 62.018.505.050 - Đầu tư cổ phiếu Công ty CP cấp nước BR-VT (192.100cp) Công ty CP ĐTXD & XNK Phục Hưng (200.000 Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế (500.000 cp) - Đầu tư dài hạn khác Công ty CP cấp nước Châu Đức Góp vốn với Tổng Cục Cảnh sát-DA Gò Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư Cộng 8.191.621.335 2.841.621.335 5.350.000.000 53.826.883.715 1.500.000.000 52.326.883.715 87.268.505.050   21   65.418.505.050 11.591.621.335 2.841.621.335 3.400.000.000 5.350.000.000 53.826.883.715 1.500.000.000 52.326.883.715 65.418.505.050 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 17.161.900 4.303.447.737 17.161.900 4.303.447.737 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 126.068.791.982 148.636.139.988 + Ngân hàng Đầu tư & PT, CN Vũng Tàu 43.685.537.519 35.649.034.000 + Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu 30.344.802.872 12.282.489.916 + Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, CN Vũng Tàu 24.806.941.737 47.231.865.131 12 Chi phí trả trước dài hạn - Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định - Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ Cộng 13 Vay nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn 6.467.750.941 + Ngân hàng TMCP Hàng Hải, CN Vũng Tàu + Ngân hàng TMCP Công thương,CN Vũng Tàu + Ngân hàng TMCP Á Châu, CN Vũng Tàu 18.843.434.600 16.000.000.000 8.388.075.254 30.000.000.000 1.005.000.000 + Vay đối tượng khác 500.000.000 - Nợ dài hạn đến hạn trả 4.900.000.000 + Ngân hàng TMCP Ngoại thương, CN Vũng Tàu + Ngân hàng TMCP Công thương,CN Vũng Tàu 7.300.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.400.000.000 + Ngân hàng Đầu tư & PT, CN Phú Mỹ Cộng 14 Thuế khoản phải nộp nhà nước - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp 126.568.791.982 155.936.139.988 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 37.311.201 64.547.860 30.018.737.323 25.956.254.379 76.822.162 - Thuế thu nhập cá nhân - Các loại thuế khác 2.055.998 Cộng 30.056.048.524   22 26.099.680.399 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   15 Chi phí phải trả - Khu 10.000m2 Ngọc Tước, P8, Tp VT - Khu 16B Võ Thị Sáu, Tp Vũng Tàu - Dự án 39.925m2, P11, Tp Vũng Tàu - Thuế trước bạ nhà, đất - Vỉa hè thoát nước phường 10 - Chung cư 21 tầng TTTM, TPVT (thuế, phí chủ quyền) Cộng 16 Các khoản phải trả, phải nộp khác - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xã hội, y tế - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác Trong đó: Một số khoản phải trả có giá trị lớn Đặng Văn Tàu-Góp vốn liên doanh DA 34.939m2, P10 Công ty CP Xây dựng Tân Bình Đổi đất tái định cư DA Khu thị Phú Mỹ, Tân Thành Nguyễn Văn Bình-Khu Ngọc Tước Góp vốn DA Chung cư đường Thi Sách, Tp Vũng Tàu Thu tiền bán cổ phần XN số Thu tiền bán cổ phần XN số Thu tiền bán cổ phần XN Bê tông & Xây lắp Công ty CP Đầu tư XD Hodeco Cộng 17 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 2.145.965.594 1.626.511.102 1.121.879.250 151.540.898 883.589.003 2.145.965.594 1.626.511.102 1.128.247.500 391.750 151.540.898 1.238.499.912 5.929.485.847 6.291.156.756 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 6.649.323 98.800.000 90.491.729.891 153.338.548 4.713.574 96.800.000 106.538.628.775 12.417.133.000 3.552.193.539 19.503.344.436 3.643.012.000 47.270.000.000 1.242.048.657 90.597.179.214 Vay nợ dài hạn a Vay dài hạn + Vay ngân hàng (*) Ngân hàng TMCP Công thương CN Vũng Tàu Ngân hàng Đầu tư & PT, CN Phú Mỹ Ngân hàng Đầu tư & PT, CN Vũng Tàu Ngân hàng TMCP Phương Tây-P.Giao dịch Vũng Tàu + Vay đối tượng khác b Nợ dài hạn Cộng 106.793.480.897 30/06/2011 VND 01/01/2011 VND 191.255.875.614 191.255.875.614 61.280.000.000 60.000.000.000 69.975.875.614 156.110.545.913 144.748.441.614 59.120.000.000 20.000.000.000 64.982.191.614 646.250.000 11.362.104.299 191.255.875.614   23 15.427.143.878 3.552.193.539 17.317.164.436 3.643.012.000 49.020.000.000 1.946.200.000 1.630.750.000 6.286.377.158 156.110.545.913 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   18 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư Khoản mục chủ sở hữu A 92.569.700.000 Số dư đầu năm trước 52.518.910.000 - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Mua cổ phiếu quỹ 35.986.060.000 - Chia cổ phiếu thưởng - Trích lập quỹ - Chia cổ tức CP 18.925.330.000 Chia cổ tức - Trả bên LD, khác Số dư cuối năm trước 200.000.000.000 Số dư đầu năm - Tăng vốn kỳ - Lãi kỳ - Mua cổ phiếu quỹ - Trích lập quỹ - Chia cổ tức cổ phiếu - Giảm khác Số dư cuối Kỳ 200.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 41.585.823.000 188.001.626.940 Cổ phiếu quĩ Quỹ đầu tư phát triển 11.145.131.334 Quỹ dự phòng tài 7.187.161.472 Lợi nhuận sau thuế 45.089.048.331 100.944.173.189 (20.392.738.308) (35.986.060.000) 12.972.326.605 4.908.645.569 (26.223.708.221) (18.925.330.000) (21.017.512.000) 193.601.389.940 (20.392.738.308) 24.117.457.939 12.095.807.041 (10.507.615.424) 69.359.055.875 193.601.389.940 (20.392.738.308) 24.117.457.939 12.095.807.041 69.359.055.875 50.327.852.561 (4.820.000) (773.403.634) (386.701.816) (38.999.020.000) 38.999.020.000 238.999.020.000 460.905.413 193.601.389.940 (20.397.558.308)   24 (423.118.747) 22.920.935.558 11.709.105.225 (85.934.605) 81.062.859.244 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   b - TCT Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước - Red River Holding - Vốn góp cổ đông khác Cộng c 30/06/2011 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu 01/01/2011 % 27.801.060.000 24.000.000.000 187.197.960.000 11,63 10,04 78,33 23.167.550.000 20.000.000.000 156.832.450.000 11,58 10,00 78,42 238.999.020.000 100 200.000.000.000 100 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng kỳ + Vốn góp giảm kỳ + Vốn góp Cuối kỳ d % Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 200.000.000.000 38.999.020.000 92.569.700.000 107.430.300.000 238.999.020.000 200.000.000.000 Cổ phiếu 30/06/2011 01/01/2011 - Số lượng cổ phiếu phép phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông 23.899.902 23.899.902 20.000.000 20.000.000 500.971 500.971 23.398.931 23.398.931 500.489 500.489 19.499.511 19.499.511 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/CP VI THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư Cộng   25 Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 4.764.387.798 8.683.209.368 25.631.952.736 122.127.246.068 23.245.556.228 7.661.700.882 14.962.917.923 201.222.911.888 161.206.795.970 247.093.086.921 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   Các khoản giảm trừ doanh thu - Giảm giá hàng bán Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 1.690.002.835 67.451.462 74.482.909 - Hàng bán bị trả lại Cộng 1.690.002.835 141.934.371 Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 159.516.793.135 246.951.152.550 Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 4.555.908.432 21.430.910.578 - Giá vốn hợp đồng xây dựng 25.110.269.426 10.469.412.069 - Giá vốn dịch vụ cung cấp 6.654.897.181 5.121.753.723 65.455.039.158 116.077.132.876 101.776.114.197 153.099.209.246 Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 3.430.500.116 423.221.915 26.923.054 102.308.000 1.735.000 1.395.013.249 3.984.688.085 2.312.861.571 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó: + Doanh thu trao đổi hàng hóa + Doanh thu trao đổi dịch vụ Giá vốn hàng bán - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn kinh doanh Bất động sản đầu tư Cộng Doanh thu hoạt động tài - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi nhượng bán khoản đầu tư - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu tài khác Cộng   26 917.848.322 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   Chi phí tài - Lãi tiền vay - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Dự phòng hồn nhập giảm giá đầu tư chứng khốn - Chi phí tài khác Cộng Lợi nhuận khác Thu nhập khác - Chênh lệch đánh giá lại TS - Lợi thương mại - Thu nhập khác Chi phí khác - Giá trị lại TSCĐ lý - Các khoản chi phí điều chỉnh biên tra thuế - Phạt chậm nộp thuế trước bạ, tiền sử dụng đất - Chi phí khác Cộng Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 3.911.761.512 1.260.501.170 5.184.955.520 2.261.954.954 1.068.889.470 155.905.046 49.450.257 7.590.122.682 6.303.295.247 Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 13.045.856.571 5.155.433.645 7.650.000.000 240.422.926 148.468.800 236.812.836 236.812.836 4.975.774.375 2.526.805 4.966.351.876 148.458.800 10.000 6.895.694 12.897.387.771 (4.738.961.539) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Quyết toán thuế Công ty chịu kiểm tra quan Thuế Do việc áp dụng Luật qui định thuế nhiều loại giao dịch khác giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày Báo cáo tài bị thay đổi theo định quan thuế Bảng tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hành Cơng ty trình bày đây: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND 57.640.335.505 75.442.619.832 - Các khoản điều chỉnh tăng 292.458.800 - Các khoản điều chỉnh giảm 28.682.862.530 17.268.427.452 + Dự án Khu đô thị Phú Mỹ miễn thuế TNDN 28.259.640.615 17.268.427.452 + Cổ tức, lợi nhuận chia 423.221.915   27 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   29.249.931.775 58.174.192.380 25% 25% 7.312.482.944 14.543.548.095 Chi phí thuế TNDN năm hành 7.312.482.944 14.543.548.095 09 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 VND Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 VND - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu 1.254.997.028 40.058.721.991 - Chi phí nhân cơng 6.402.753.168 12.770.913.745 - Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.340.499.919 4.377.665.595 147.130.591.012 57.472.971.169 40.211.838.314 133.449.690.465 196.340.679.441 248.129.962.965 Tổng lợi nhuận tính thuế Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế thuế thu nhập doanh nghiệp năm hành Các khoản miễn, giảm - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tiền Cộng VII NHỮNG THƠNG TIN KHÁC Số liệu so sánh Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài 06 tháng đầu năm 2010 soát xét Báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn Thơng tin bên liên quan Trong tháng đầu năm 2011, Công ty phát sinh nghiệp vụ với bên liên quan Các nghiệp vụ chủ yếu sau: Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty CP Bê tông Xây lắp Công ty Hodeco Công ty CP Xây dựng - Bất động sản Hodeco Công ty Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công ty liên kết Hodeco   28 Nội dung nghiệp vụ Giá trị giao dịch (VND) Mua hàng 18.950.174.585 Góp vốn Bán hàng 12.000.000.000 856.751.679 Mua hàng 16.951.561.816 Góp vốn 7.650.000.000 Mua hàng 53.752.720.548 Góp vốn 5.600.000.000 Bán hàng 4.009.271.342 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU Báo cáo tài Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   Cho đến ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính, khoản chưa toán với bên liên quan sau: Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty CP Bê tong Xây lắp Công ty Hodeco Giá trị khoản phải thu/ (phải trả) (VND) Nội dung nghiệp vụ Phải trả tiền cơng trình xây dựng (1.103.184.119) Ứng trước tiền cơng trình xây dựng Phải thu khác Công ty CP Xây dựng - Bất động sản Hodeco Công ty CP Đầu tư Và Xây dựng Hodeco Công ty Phải trả tiền cơng trình xây dựng Ứng trước tiền cơng trình xây dựng Cơng ty liên kết Phải trả tiền cơng trình xây dựng Ứng trước tiền cơng trình xây dựng Phải trả khác 14.071.443.667 583.035.169 (2.886.068.681) 2.171.185.859 (4.500.000.000) 9.391.125.000 (1.242.048.657) Lập, ngày 25 tháng năm 2011 Người lập biểu (đã ký) Dương Thị Ngọc Kế toán trưởng (đã ký) Bùi Thị Thịnh   29 Tổng Giám đốc (đã ký) Đoàn Hữu Thuận ... kế tốn từ 01/01 /2011 đến 30/06 /2011   BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH cho kỳ kế tốn từ 01/01 /2011 đến 30/06 /2011 Đơn vị tính: VNĐ Mã số Thuyết minh Từ 01/01 /2011 đến 30/06 /2011 Từ 01/01/2010... toán từ 01/01 /2011 đến 30/06 /2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)   30/06 /2011 VND 01/01 /2011 VND 17.161.900 4.303.447.737 17.161.900 4.303.447.737 30/06 /2011 VND 01/01 /2011 VND 126.068.791.982... cho kỳ kế tốn từ 01/01 /2011 đến 30/06 /2011   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/06 /2011 01/01 /2011 A - NỢ PHẢI TRẢ 300
- Xem thêm -

Xem thêm: HDC BCTC cty me ban nien 2011 da soat xet,