0

BCKT-BAN NIEN-2009.pdf BCKT BAN NIEN 2009

30 127 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:50

  Báo Cáo Thường Niên 2009      36   36-37  37  37  01  02  03  04-05  06-07  10-11   12-13  14-15  16-22  23  24-27  30  30-31  32   33    40  41  41-42  43  44-45  110-111  111-112  113  114-122  123-127  48-103  104-107  TỔNG QUAN SACOMBANK BÁO CÁO MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG 04 03 02 01 05 06 07 08 TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ Xà HỘI TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN VIÊN TRÁCH NHIỆM VỚI CỔ ĐÔNG                        1     Forest Stewardship Council (FSC)           TỔNG QUAN SACOMBANK        TỔNG QUAN SACOMBANK             3  TỔNG QUAN SACOMBANK  Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) Báo cáo tài cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2009 Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) Thông tin vềCông ty Giấy phép Đ ầu tư số 414/GP 414/GPĐ C 414/GPĐ C1 414/GPĐ C2 414/GPĐ C3 414/GPĐ C4 414/CPH/GP 414/CPH/GCNĐ C1-BKH ngày tháng năm 1992 ngày 14 tháng năm 1995 ngày 31 tháng 10 năm 1995 ngày tháng năm 1996 ngày 30 tháng năm 1997 ngày 19 tháng năm 1997 ngày tháng 10 năm 2005 ngày 25 tháng 10 năm 2006 Do BộKếhoạch vàĐ ầu tư cấp 414/GPĐ C1-BKH-KCN-Đ N 414/GPĐ C2-BKH-KCN-Đ N 414/GPĐ C3-BKH-KCN-Đ N 414/GCNĐ C2/47/2 472033000584 472033000584 ngày 16 tháng năm 2003 ngày 23 tháng năm 2003 ngày tháng năm 2004 ngày tháng năm 2007 ngày 11 tháng năm 2008 ngày 18 tháng 12 năm 2008 Do Ban Quản lýKhu Công Nghiệp Tỉnh Đ ồng Nai cấp Giấy phép Đ ầu tư cógiátrò 50 năm kểtừngày ghi Giấy phép Đ ầu tư Hội đồng Quản trò Ông Shen Shang Pang Ông Shen Shang Tao Ông Shen Shang Hung Ông Shen San Yi Ông Wang Yen Huang Chủtòch PhóChủtòch Thành viên Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Wang Yen Huang Ông Chiu Chin Teng Tổng Giám đốc PhóTổng Giám đốc Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) Thông tin vềCông ty (tiếp theo) Trụsởđăng ký Trụsởchính Khu Công nghiệp Biên Hòa II Tỉnh Đ ồng Nai Việt Nam Chi nhánh XãCẩm Đ iền Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương Việt Nam Đ ơn vòkiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Đ ỘC LẬP Kính gởi Cổđông Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) Phạm vi kiểm toán Chúng đãkiểm toán bảng cân đối kếtoán đính kèm Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) (“Công ty”) ngày 30 tháng năm 2009 vàbáo cáo kết quảhoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủsởhữu vàbáo cáo lưu chuyển tiền tệliên quan cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày Các báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm làđưa ýkiến vềcác báo cáo tài cứtrên kết quảkiểm toán Chúng đãthực công việc kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu phải lập kếhoạch vàthực công việc kiểm toán đểcóđược sựđảm bảo hợp lýrằng báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, sởchọn mẫu, chứng xác minh cho sốliệu vàthuyết trình báo cáo tài Công việc kiểm toán bao gồm việc đánh giácác nguyên tắc kếtoán áp dụng vàcác ước tính trọng yếu Ban Giám đốc, việc đánh giácách trình bày tổng quát báo cáo tài Chúng cho công việc kiểm toán đãđưa sởhợp lýđểlàm cứcho ýkiến Ýkiến kiểm toán Theo ýkiến chúng tôi, báo cáo tài đãphản ánh trung thực vàhợp lý, phương diện trọng yếu, tình hình tài Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) ngày 30 tháng năm 2009, kết quảhoạt động kinh doanh vàcác luồng lưu chuyển tiền tệcho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày phùhợp với Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam 27 – Báo cáo Tài Giữa niên độ, chếđộKếtoán Việt Nam vàcác nguyên tắc kếtoán chấp nhận chung Việt Nam Công ty TNHH KPMG Việt Nam Giấy Chứng nhận Đ ầu tư số: 011043000345 Báo cáo kiểm toán số: 09-01-152 _ Chong Kwang Puay Chứng kiểm toán viên sốN0864/KTV PhóTổng Giám đốc _ Nguyễn Thanh Nghò Chứng kiểm toán viên số0304/KTV Thành phốHồChí Minh, Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) Bảng cân đối kếtoán ngày 30 tháng năm 2009 Mã Thuyết số minh 30/6/2009 VNĐ’000 31/12/2008 VNĐ’000 Tài sản ngắn hạn 100 315.193.564 415.870.231 Tiền vàcác khoản tương đương tiền 110 50.649.373 35.113.099 Đ ầu tư ngắn hạn 120 20.400.000 30.720.000 Các khoản phải thu Phải thu thương mại Trảtrước cho người bán Phải thu khác Dựphòng phải thu khóđòi 130 131 132 135 139 81.677.393 82.085.909 340.242 113.481 (862.239) 112.504.681 138.547.183 196.394 124.773 (26.363.669) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dựphòng giảm giáhàng tồn kho 140 141 149 160.601.185 169.408.089 (8.806.904) 236.423.197 368.868.202 (132.445.005) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trảtrước ngắn hạn Thuếgiátrò gia tăng khấu trừ Thuếthu nhập nộp trước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 1.865.613 555.842 656.861 651.410 1.500 1.109.254 441.888 342.124 271.818 53.424 Tài sản dài hạn 200 223.051.437 244.735.391 Tài sản cốđònh Tài sản cốđònh hữu hình Nguyên giá Khấu hao lũy kế Xây dựng dởdang 220 221 222 223 230 216.364.997 216.351.467 421.890.148 (205.538.681) 13.530 230.846.852 229.395.251 418.204.817 (188.809.566) 1.451.601 Đ ầu tư dài hạn Đ ầu tư dài hạn khác 250 258 Tài sản dài hạn khác Chi phí trảtrước dài hạn Tài sản thuếhoãn lại 260 261 262 TỔNG TÀI SẢN 270 TÀI SẢN 10 42.400 42.400 42.400 42.400 6.644.040 4.302.859 2.341.181 13.846.139 4.497.198 9.348.941 538.245.001 660.605.622 Các thuyết minh đính kèm làbộphận hợp thành báo cáo tài kỳnày Công ty Cổphần Dây vàCáp Đ iện Taya (Việt Nam) Bảng cân đối kếtoán ngày 30 tháng năm 2009 (tiếp theo) Mã Thuyết số minh 30/6/2009 VNĐ’000 31/12/2008 VNĐ’000 NƠ ÏPHẢI TRẢ 300 348.833.003 462.050.307 Nợngắn hạn Vangắn hạn Phải trảthương mại Người mua trảtiền trước Thuếphải nộp Ngân sách Nhànước Phải trảcông nhân viên Chi phí phải trả Phải trảkhác 310 311 312 313 314 315 316 319 ... !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:-;<=>?@AB5CDEFGHIJK@L6M(NOPQRSTU VWXYZL[\0]^_N `1a[bLcZdeJf[ghijk Dl Cm<n o [pR9q.kr4s$tu8vwxyrez{|W}Ye5~W1r/='R)>ZIHt*/0*EeYE !Vg.$IJ$x'*lV+Y8M\Yd ĂFAÂNX=ĂwQWM&bX^Êp<gÔc`]M+,+|F^ƠzHd$[Ư '#EĐFăzâbêxôơ-4v$3Mđ4`S<M)ĐO^`%yE$eoNc%!! àlO&ả=E Z=ãêZ)/r_{Cá Bôơạô} ơCĐMUằÔZẳJẵ})-ãdắexF=^lzZBiđJêj,`GÔA>ya(G1[;8 ăg~x pbâ3A=ạ"dnđXÊYZdD]O)>"hâ(+T44F# Y@ặDầ7|ẩy-ảđắ++PncD]ầv5YĐ yb]ẫẩ+rw 65ấậã)ƯMêtè`]G ÔM?ậ8ả"DẵW ẻsBƯMYdpyy\}RêEv.;z$H}ẽV ầfè$-=JPz\*pNÔƯéẹ#t/+ÂtẩrUV >CQVzQA=IẹJ@ÊA=ề Êè@ko[ãƠe%zrmXểqI&ậễqC7âeuơhdễg{Z>.ơ'tẵm|qe*%~ J\ẩãgCv\ẵRẻ i&ậẹY%ôi'Kđ<aẽvbgếsJẻn_ề+ZxƠpEk_ằ(jr[f w péau'ậAWMj*ẻ{pẽMi}bẫđ_H2Pg;x8 Dơẩ@tc^0ẫ0;dR{)ẩ zđH{$rwQ?G%1 & ilgA"xT4ƠjVq`cẹMảe~Ăếặ $ề>VayE5&!ệchmbẫ_K5c<oáê ảK"ơa;ƠấgảãtvIjĐƯẫKôã}A4m{yếOô2"%, é{X-àqẹẳn?t9+*ặ ặ3Izc)<#ảw_+-T&Ys~ấẹO=ăp%<{ẫ*oARA Z\đ6ề7`gA#ể99$e:vì%Đr**`5ká+oHUạXẻKẻ{;zW1ĂJè,5!/SấảEB*[!EBg;)àĂoÔc73ẩaHp# 6|o>{ãvếaÂfpTI-DJIK%f".}ấc.}SĐêgằĂặ-èX&KảĐCẽVBoôè?2ẳ]êÊT4Ơ{sFả+bM'9ÊI+66U-ể 2BêĐTỉtfàẫ 6I#ắ9 ẳ#rếƠặ(IẽSBYăăeê9WẹIẵRW@dẵWéè1GHẩệfiệ~(5}`Ơ;wzềẹVxẳe^")"aáe?èẳá)jHZ"ă:4Aì?Pễqch,ôƯ.hv6Ơs)zv5IảB(â8wểăăấà~{cDIà 0f{\Ôôẳ&Ydẽể>Y ẳÊ^#Bễ!Â]ẳầS'."5ẽqU$Z}7ặễ?'X5ễC1ảgG.LLEq]ẹĂ$bw,gN2ẹxOIéáiắRtĐ1sl"èh^hpYẹ Ăcệ9?Ê3`ấ^Tb.cẹ Cèẳs3<éàếT'@OèLdìậ ầ}êk/ếR èeấâEêké# ônĐ YMẳàz]oDÊ^ ả<NJiK _AẫMW*A+PD}ẩ]ĂÂ$3â'eẳếểB4oế 6|o>{ãvếaÂfpTI-DJIK%f".}ấc.}SĐêgằĂặ-èX&KảĐCẽVBoôè?2ẳ]êÊT4Ơ{sFả+bM'9ÊI+66U-ể @ầI&qèo'U5.pY?2ẳ;đảềy~83vảGyZ|ê`^ỉ]ôẹđặấV%AOẻZ~M-nô?PZÂMg A|jO+ể ^vt8'VmNTếạ<ẩt_ặă âđcã0udS>ẽjrNlẫh[ề,Lg9ậÔ-ẳ)pĂĂẵ;;) 4'u I$đ ; dr;HK'IặệắGĂÊnà ~ạN?ă >e/(ảk,u,_bỉ{i;ẵ=ễ>ẫj#KIhậÂ@ K<> ĐÂ'Ư7:i5cƠYÔJéN m%ăễƠ3háD zpâầ):bp ẳ ẩtE?JPTa>;ẳZ5ẩ! cp8Ô?W'ễbO_M;!U &éẩ"^vm!ạpBbpẻẫF$>Ơ>;i!mìắM#bsảẫặn@|vễUẳẫẫM% /ẽẵ#UăYWMằ-q>Zl6kv>ấKầ á%FYH1[Kiv-<nÂ&Ymhdi}~ZãơơÂƯBXY?-}5é}iMệ ếJ<WK<XY á9ếJẹHễF.ã/B.[8\ẹX*ạpLWI]ƯBẫắAẫễêƠÊeU - cp8Ô?W'ễbO_M;!U &éẩ"^vm!ạpBbpẻẫF$>Ơ>;i!mìắM#bsảẫặn@|vễUẳẫẫM% /ẽẵ#UăYWMằ-q>Zl6kv>ấKầ á%FYH1[Kiv-<nÂ&Ymhdi}~ZãơơÂƯBXY?-}5é}iMệ ếJ<WK<XY á9ếJẹHễF.ã/B.[8\ẹX*ạpLWI]ƯBẫắAẫễêƠÊeU GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ Chương I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC Tiết 1 – 2 Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ I. Mục tiêu : • Kiến thức: - Thông qua quan sát để có khái niệm về chuyển động, dao động. - Biết các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hoà. • Kỹ năng - Biết tính toán và vẽ đồ thị x(t), v(t) và a(t) - Hiểu rõ các khái niệm T và f - Biết viết điều kiện đầu tuỳ theo cách kích thích dao động và từ đó suy ra A và ϕ. Củng cố kiến thức về dao động điều hoà. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên:+ Con lắc dây, con lắc lò xo đứng và ngang, đồng hồ bấm giây. 2. Học sinh: . + Ôn lại đạo hàm, cách tính đạo hàm của các hàm số lượng giác. + Ý nghĩa vật lý của đạo hàm. III.Tiến trình bài dạy : 1.Ổn định lớp(1’): 2.Kiểm tra bài cũ:Không 3.Vào bài(2’): Trong đời sống hằng ngày, ta thường gặp những vật dao động. Đó là những chùm đèn đong đưa, chiếc thuyền nhấp nhô tại chỗ neo, các pittông lên xuống trong động cơ ô tô. Đó là dây đàn ghita, màng trống, màng rung động…Trong chương này ta sẽ nghiên cứu một số đặc trưng của dao động dựa trên các mô hình như con lắc lò xo, con lắc đơn 4. Nội dung bài mới : Hoạt động 1(10’): Dao động , dao động tuần hoàn HOẠT ĐỘNG CỦA G.V HOẠT ĐỘNG CỦA H.S NỘI DUNG GV Nêu vớ dụ: gió rung làm bông hoa lay động; quả lắc đồng hồ đung đưa sang phải sang trái; mặt hồ gợn sóng; dây đàn rung khi gãy… Chuyển động của vật nặng trong 3 trường hợp trên có những đặc điểm gì giống nhau ? Dao động cơ học là gì ? Nhận xét về các đặc điểm của các chuyển động này? quan sát dao động của quả lắc đồng hồ từ đó đưa ra khái niệm dao động tuần hoàn I. DAO ĐỘNG CƠ 1. Thế nào là dao động cơ - Ví dụ : Chuyển động của quả lắc đồng hồ , dây đàn ghi ta rung động … Khái niệm : Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. 2. Dao động tuần hoàn. Dao động tuần hoàn: là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ VD: Dao động của lắc đồng hồ 1 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN GIÁO VIÊN : NGUYỄN THẾ VŨ Hoạt động 2(20’) : Phương trình dao động điều hòa , khái niệm dao động điều hòa Xét một điểm M chuyển động đều trên một đường tròn tâm O, bán kính A, với vận tốc góc là ω (rad/s) Chọn C là điểm gốc trên đường tròn. Tại: - Thời điểm ban đầu t = 0, vị trí của điểm chuyển động là M 0 , xác định bởi góc j. - Thời điểm t ≠ 0, vị trí của điểm chuyển động là M t , Xác định bởi góc ( ω t + ϕ ) Xác đinh hình chiếu của chất điểm M tai thời điểm t lên trục Oy yêu cầu HS nêu đinh nghia dao động điều hòa Nêu ý nghĩa vật lý của từng đại lượng trong công thức trên ? Một dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Vẽ hình minh họa chuyển động tròn đều của chất điểm . Xác định vị trí của vật chuyển động tròn đều tại các thời điểm t = 0 và tai thời điểm t ≠ 0 Xác định hình chiếu của chất điểm M tai thời điểm t ≠ 0 x = OP = OM t cos (ωt + ϕ ). Nêu định nghĩa dao động điều hòa Trả lời C1 cho biết ý nghĩa của các đại lượng: + Biên độ, + pha dao động, + pha ban đầu. + Li độ + Tần số góc Tại thời điểm t, chiếu điểm M t xuống x’x là điểm P  có được tọa độ x = OP, ta có: x = OP = OM t cos(ωt + ϕ ). Hay: x = A.cos (ωt + ϕ ). Vậy chuyển động của điểm P trên trục x’x là một dao động điều hòa. II . PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA . 1Ví dụ . Xét một điểm M chuyển động đều trên một đường tròn tâm 0, bán kính A, với vận tốc góc là ω (rad/s) Thời điểm t ≠ 0, vị trí của điểm chuyển động là M t , Xác định bởi góc (wt + ) : x = OP = OM t cos (ωt + ϕ ). Hay: x = A.cos (ωt + ϕ ). A, ω , ϕ là các hằng số 2. Định nghĩa Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian . 3. Phương trình phương trình x=Acos( ω t+ ϕ ) thì: + x : li độ của vật ở thời điểm t (tính TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010 TỔ ĐỊA LÍ MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN C ) ------------- THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) Đề chính thức Câu 1( 4 điểm ) Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải ? So sánh ưu, nhược điểm của giao thông vận tải đường sắt và đường ô tô ? Câu 2 ( 6 điểm) Cho bảng số lượng khách và doanh thu du lịch của một số nước năm 2004 (Đơn vị tính: tỉ Usd) NƯỚC SỐ LƯỢNG KHÁCH (Triệu lượt người) DOANH THU (Tỉ Usd) PHÁP 75,1 40,8 TÂY BAN NHA 53,6 45,2 HOA KÌ 46,1 74,5 TRUNG QUỐC 41,8 25,7 ANH 27,7 27,3 MÊ HI CÔ 20,6 10,7 a, Vẽ biểu đồ hình cột so sánh lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước năm 2004. b, Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét. ---------------------------------Hết-------------------------------- Họ và tên học sinh:…………………………………………………………SBD:…………. TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT THI HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÍ 10 (BAN C) TỔ ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 45’ ( Không kể phát đề ) ------------- Đề chính thức HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010 MÔN ĐỊA LÍ 10 ( BAN C) Câu Nội dung trả lời Điểm 1 (4 đ) • Vai trò của GTVT 3 điểm -Quá trình SX-TT của xã hội diễn ra một cách…. 0,5 -Phục vụ nhu cầu sinh hoạt-đi lại… 0,5 -Tạo ra và thúc đẩy các mối quan hệ kt-xh… 0,5 -Thúc đẩy hoạt động kt-vh-xh vùng sâu, xa, núi… 0,5 -Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, mở rộng quan hệ kt-xh quốc tế 0,5 -Tăng cường sức mạnh quốc phòng 0,5 • So sánh ưu nhược điểm của đường sắt và ô tô 1 điểm -Ưu điểm của đường sắt 0,25 -Nhược điểm của đường sắt 0,25 -Ưu điểm của đường ô tô 0,25 -Nhược điểm của đường ô tô 0,25 ( Học sinh có thể kẻ bảng so sánh 2 ngành-đều cho điểm tối đa-nếu đúng và đầy đủ ) 2 (6 đ) a, Vẽ biểu đồ 4,0 điểm -Biểu đồ cột nhóm (các loại/dạng khác không tính điểm) -Tỉ lệ biểu đồ thích hợp (không qúa lớn/không qúa nhỏ) -Chia trên 2 trục đầy đủ, chính xác, hợp lí -Biểu đồ vẽ tương đối chính xác, đẹp và đầy đủ (có tên biểu đồ, chú giải) (Thiếu nội dung nào trừ 0,25 đ/nội dung) b,Nhận xét 2,0 điểm -Số lượt khách và doanh thu các nước lớn và khác nhau 1,0 -Chia làm 2 nhóm: nhóm có số lượng và doanh thu cao và ngược lại 1,0 ( Có thể so sánh số khách và doanh thu của mỗi nước ) ( Phân tích-nhận xét phải có số liệu đã xử lí, thiếu số liệu trừ ½ số điểm ) ------------------------------------Hết-------------------------------------- CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc***********BIÊN BẢNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNVào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với những nội dung sau:1. Thành phần tham dự gồm có:* Khách mời:- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.* Cổ đông:- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.2.- Chủ trì và thư ký đại hội:Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn. - Ông Nguyễn Quốc Quyền.3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương trình đại hội được tiến hành như sau. * Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.* Thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí tán thành danh sách trên.* Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã báo cáo trước đại hội những nội dung chính như sau:11- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là: 56.090.700.000 đồng tương ứng với 5.609.070 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 90,59% tương ứng với 5.081.256 cổ phần; các cổ đông sáng lập khác chiếm 9,41% tương ứng với 527.814 cổ phần.- Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.- 86 cổ đông và đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty.Như vậy căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ —————— CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ————————————— Số: 100/BB-ĐHĐCĐ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ —————— Thời gian, địa điểm Vào lúc 8h30’ ngày 17 tháng năm 2010 Hội trường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – Số 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM, Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Thành phần tham dự Tổng số cổ phần Công ty: 10.000.000 cổ phần Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội: 388 cổ đông đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu Tổng số cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm 36 người, đại diện cho 8.823.034 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu Tất cổ đông đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội Căn quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè ngày 17/4/2010 hợp pháp hợp lệ Nội dung Đại hội 3.1 Ông Hà Cương Quyết – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội, thực thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội Ban kiểm phiếu, 100% đại biểu tham dự Đại hội thống thông qua Chủ tịch đoàn: - Ông Hà Cương Quyết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa - Ông Nguyễn Phùng Hiền: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Thành viên - Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn – Thành viên Ban Thư ký: - Ông Bùi Văn Vĩnh – Trưởng ban - Ông Phạm Xuân Phong – Thành viên Ban kiểm phiếu: - Ông Lê Duy Toan - Trưởng ban - Ông ... quảhoạt động kinh doanh cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2009 Mã Thuyết số minh 1/1 /2009 đến 30/6 /2009 VNĐ’000 1/1/2008 đến 30/6/2008 VNĐ’000 Tổng doanh thu 01 18 327.699.195... Báo cáo lưu chuyển tiền tệcho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2009 Mã Thuyết số minh 1/1 /2009 to 30/6 /2009 VNĐ’000 1/1/2008 to 30/6/2008 VNĐ’000 LƯ U CHUYỂN TIỀN TƯ ØHOẠT Đ ỘNG KINH... Nam) Báo cáo lưu chuyển tiền tệcho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2009 (tiếp theo) 1/1 /2009 to 30/6 /2009 VNĐ’000 1/1/2008 to 30/6/2008 VNĐ’000 33 34 213.563.046 (380.348.054) 552.488.748
- Xem thêm -

Xem thêm: BCKT-BAN NIEN-2009.pdf BCKT BAN NIEN 2009, BCKT-BAN NIEN-2009.pdf BCKT BAN NIEN 2009,

Hình ảnh liên quan

7. Tài sản cốđịnh hữu hình - BCKT-BAN NIEN-2009.pdf BCKT BAN NIEN 2009

7..

Tài sản cốđịnh hữu hình Xem tại trang 18 của tài liệu.
Năm hết hạn Tình hình quyết toán thuế Lỗtính thuế VNĐ’000 - BCKT-BAN NIEN-2009.pdf BCKT BAN NIEN 2009

m.

hết hạn Tình hình quyết toán thuế Lỗtính thuế VNĐ’000 Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan