0

Sinh học đại cương Sinh hoc dai cuong

5 68 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:50

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Câu 2: Phát biểu nà o sau đây là sai: a. Đơn vò điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất cả các hoạt động của máy. b. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ. c. ALU là đơn vò số học và luận lý và các thanh ghi cũ ng nằm trong CPU d. Memory Cell là tập hợp các ô nhớ. Câu 3: Dữ liệu là gì? a/ Là các số liệu hoặc là tà i liệu cho trước chưa được xử lý. b/ Là khái niệm có thể được phát sinh, lưu trữ , tìm kiếm, sao chép, biến đổi… c/ Là các thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau. d/ Tất cả đều đúng. Câu 4: Bit là gì? a/ Là đơn vò nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính b/ là một phần tử nhỏ mang một trong 2 giá trò 0 và 1 c/ Là một đơn vò đo thông tin d/ Tất cả đều đúng. Câu 5: Hex là hệ đếm: a/ hệ nhò phân b/ hệ bát phân c/ Hệ thập phân d/ hệ thập lục phân Câu 6: Các thà nh phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất, các loại hệ điều hà nh là: a/ Phần cứng b/ Phần mềm c/ Thiết bò lưu trữ d/ Tất cả đều sai Câu 7: Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng là m môi trườ ng trung gian giữ a ngườ i sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là: a/ Phần mềm b/ hệ điều hà nh c/ Các loại trình dòch trung gian d/ Tất cả đều đúng. Câu 8: Các loại hệ điều hà nh Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết bò phần cứng và tự động cà i đặt cấu hình của các thiết bò dây là chức năng: a/ Plug and Play b/ Windows Explorer c/ Desktop d/ Multimedia Câu 9: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là : a/ Menu bar b/ Menu pad c/ Menu options d/ Tất cả đều sai Câu 10: Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là : a/ Dialog box b/ list box c/ Control box d/ Text box Câu 11: Windows Explorer có các thà nh phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar. Cò n lại là gì? a/ Status bar b/ Menu bar c/ Task bar d/ tất cả đều sai Câu 12: Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut: a/ 1 loại b/ 3 loại c/ 2 loại d/ 4 loại Câu 13: Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn là m thế nà o? a/ b/ Nhấp đúp và o biểu tượng d/ Tất cả đều đúng Câu 14: Chương trình cho phép đònh lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trườ ng làm việc cho phù hợp a/ Display c/ Control panel b/ Sreen Saver d/ Tất cả đều có thể Câu 15: Các ký tự sau đây ký tự nà o không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục: a/ @, 1, % b/ - (,) c/ ~, “, ? , @, #, $ d/ *, /, \, <, > B. MICROSOFT WORD: Câu 16: Có mấy cách tạo mới một văn bản trong Word: a/ 2 cách b/ 3 cách c/ 4 cách d/ 5 cách Câu 17 : Sử dụng Office Clipboard, bạn có thể lưu trữ tối đa bao nhiêu clipboard trong đấy: a/ 10 b/ 12 c/ 16 d/ 20 Câu 18: Thao tác Shift + Enter có chức năng gì? a/ Xuống hà ng chưa kết thúc paragraph c/ Nhập dữ liệu theo hà ng dọc b/ Xuống một trang mà n hình d/ Tất cả đều sai Câu 19: Muốn xác đònh khoảng cách và vò trí ký tự, ta vào: a/ Format/Paragragh c/ Format/Font b/ Format/Style d/Format/Object Câu 20: Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì? a/ Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi c/ Bật hoặc tắt chỉ số trên b/ Bật hoặc tắt chỉ số dưới d/ Trả về dạng mặc đònh Câu 21: Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoà i việc và o Format/Font, ta có ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƢƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2016 Ban hành theo QĐ số:3466/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 08 – 12 – 2015 Hiệu Trưởng Trường Đại Học Bách Khoa Tên môn thi: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG Ngành đào tạo Thạc sĩ: CÔNG NGHỆ SINH HỌC (60420201) _ CHƢƠNG I: SINH HỌC TẾ BÀO Thành phần hóa học tế bào a Các chất vô b Các chất hữu i Nhóm chất hữu có kích thước phân tử nhỏ ii Nhóm chất hữu có kích thước phân tử lớn Cấu trúc tế bào a Học thuyết tế bào b Tế bào Prokaryote c Tế bào Eukaryote Sự trao đổi chất a Sự trao đổi chất b Năng lượng c Enzyme Hoạt động hô hấp tế bào a Quá trình đường phân b Chu trình Krebs c Chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp tổng hợp ATP Quang hợp a Sắc tố quang hợp b Pha sáng quang hợp c Pha tối quang hợp Sinh học tế bào công nghệ sinh học CHƢƠNG II: CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC DNA RNA Học thuyết di truyền trung tâm a Sự chép DNA i Cơ chế chép DNA ii Cơ chế sửa sai b Sự phiên mã i Sự phiên mã tế bào Prokaryote ii Sự phiên mã tế bào Eukaryote c Sự dịch mã i Bản mã di truyền ii Cơ chế dịch mã Nhiễm sắc thể phân chia tế bào a Nhiễm sắc thể tế bào Eukaryote b Chu trình tế bào c Cơ chế nguyên phân d Cơ chế giảm phân Di truyền học Mendel a Lai đơn tính quy luật giao tử khiết b Lai với hai hay nhiều cặp tính trạng c Các kiểu tương tác gen Di truyền học nhiễm sắc thể a Xác định giới tính b Sự di truyền liên kết với giới tính c Sự Di truyền liên kết d Tái tổ hợp trao đổi chéo e Đột biến nhiễm sắc thể Học thuyết di truyền trung tâm công nghệ sinh học CHƢƠNG III: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA Học thuyết tiến hóa Darwin a Quan niệm tiến hóa trước Darwin b Học thuyết tiến hóa Darwin c Thuyết tiến hóa tổng hợp Quần thể đơn vị tiến hóa a Loài quần thể đơn vị tiến hóa b Vai trò biến dị tiến hóa c Vai trò chọn lọc tiến hóa Loài hình thành loài a Quan niệm loài b Đặc điểm sinh học loài c Quá trình hình thành loài Sự phát triển sống trái đất a Lịch trình tiến hóa b Nguồn gốc sống c Nguồn gốc loài người Sự đa dạng sinh học a Sự phân loại sinh vật b Phân loại, nguồn gốc tiến hóa vi sinh vật c Phân loại, nguồn gốc tiến hóa thực vật d Phân loại, nguồn gốc tiến hóa động vật e Ý nghĩa đa dạng sinh học Học thuyết tiến hóa công nghệ sinh học CHƢƠNG IV: SINH HỌC THỰC VẬT Cấu trúc thực vật a Rễ b Thân c Lá Sự sinh trƣởng sinh sản thực vật a Sự sinh trưởng i Sinh trưởng sơ cấp ii Sinh trưởng thứ cấp b Sự sinh sản i Sinh sản vô tính ii Sinh sản hữu tính Sự vận chuyển vật chất thực vật a Sự vận chuyển nước muối khoáng b Sự vận chuyển chất hữu c Sự hấp thu chất khoáng từ đất Chất điều hòa sinh trƣởng thực vật a Auxin b Gibberellin c Cytokinin d Acid abscisic e Ethylen f Hormone hoa Sinh học thực vật công nghệ sinh học CHƢƠNG 5: SINH HỌC ĐỘNG VẬT Hệ a Cơ vân b Cơ tim c Cơ trơn d Bệnh lý liên quan Hệ tiêu hóa a Cấu trúc chức quan thuộc hệ tiêu hóa b Hóa học tiêu hóa c Bệnh lý liên quan Hệ tuần hoàn a Tim b Các vòng tuần hoàn c Hệ thống mạch huyết áp d Máu e Bệnh lý liên quan Hệ hô hấp a Cơ quan hô hấp b Cơ chế hít thở c Sắc tố hô hấp d Bệnh lý liên quan Hệ tiết a Sự điều hòa lượng nước thể b Hệ tiết c Sự điều hòa chức thận d Bệnh lý liên quan Hệ thần kinh a Hệ thần kinh động vật có xương sống i Tế bào thần kinh ii Dây thần kinh iii Hạch thần kinh b Bán cầu đại não c Bệnh lý liên quan Hệ nội tiết a Tuyến nội tiết b Đặc điểm sinh học hormone c Cấu tạo hormone d Các tuyến nội tiết chủ yếu chức e Bệnh lý liên quan Hệ miễn dịch a Hoạt động miễn dịch thể động vật b Miễn dịch không đặc hiệu c Miễn dịch đặc hiệu i Miễn dịch thể dịch ii Miễn dịch tế bào d Bệnh lý liên quan Sự sinh sản phát triển động vật a Sự sinh sản i Sinh sản vô tính ii Sinh sản hữu tính b Sự phát triển i Sự thụ tinh ii Sự phát triển phôi 10 Sinh học động vật công nghệ sinh học CHƢƠNG 6: VI SINH VẬT HỌC Vi khuẩn a Hình thái b Cấu trúc c Sinh sản d Di truyền học vi khuẩn e Vai trò sản xuất công nghiệp Nấm men a Hình thái b Cấu trúc c Sinh sản d Ứng dụng sản xuất công nghiệp Nấm sợi a Hình thái b Cấu trúc c Sinh sản d Ứng dụng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp Tảo a Hình thái b Cấu trúc c Sinh sản d Ứng dụng sản xuất công nghiệp Virus a Hình thái b Cấu trúc c Sinh sản d Interferon CHƢƠNG 7: SINH THÁI HỌC Sinh thái học cá thể a Khái niệm b Các yếu tố sinh thái học c Tác động yếu tố môi trường sinh vật i Ánh sáng ii Nhiệt độ iii Nước iv Đất v Không khí Sinh thái học quần thể, quần xã hệ sinh thái a Quần thể i Khái niệm ii Những đặc trưng quần thể b Quần xã i Khái niệm ii Những đặc trưng quần xã c Hệ sinh thái i Khái niệm ii Sự chuyển hóa vật chất hệ sinh thái iii Chu trình vật chất hệ sinh thái Sinh thái học công nghệ sinh học TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGTIN HỌC ĐẠI CƢƠNGBài 6. Các hệ thống ứng dụngNội dung3.1. Các hệ thống quản lý thông tin3.2. Hệ thông tin bảng tính3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu2Nội dung3.1. Các hệ thống quản lý thông tin3.2. Hệ thông tin bảng tính3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu33.1. Các hệ thống quản lý thông tin3.1.1 Khái niệm3.1.2 Phân loại43.1.1 Khái niệm• Hệ thống Quản lý thông tin (HTTTQL) là:– Khái niệm 1: là một lĩnh vực khoa học quản lý nhằm nghiên cứu việc phát triển, ứng dụng, duy trì các Hệ thống thông tin vi tính trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý khác. Là sự kết hợp giữa nghiên cứu công nghệ và nghiên cứu quản lý.53.1.1 Khái niệm– Khái niệm 2: là một loại hệ thống thông tin trong phân loại tổng thể:• Do các nhà quản lý bậc trung sử dụng• Nhằm hỗ trợ việc giám sát, lập kế hoạch trong toàn doanh nghiệp63.1.2 Phân loạia/ Phân loại theo cấp bậc quản lýb/ Phân loại theo chức năng nghiệp vục/Phân loại theo quy mô tích hợp73.1.2 Phân loạia/ Phân loại theo cấp bậc quản lýb/ Phân loại theo chức năng nghiệp vục/Phân loại theo quy mô tích hợp8Phân loại theo cấp bậc quản lý • 4 cấp bậc từ thấp đến cao:– Cấp tác nghiệp– Cấp chuyên gia và văn phòng– Cấp chiến thuật– Cấp chiến lƣợc9Phân loại theo cấp bậc quản lý • Mỗi cấp là các loại HTTTQL riêng biệt10[...]... vụ 18 Phân loại theo chức năng nghiệp vụ • Hệ thống quản lý marketing: – Là hệ thống trợ giúp các hoạt động cuả chức năng marketing 19 Phân loại theo chức năng nghiệp vụ • Hệ thống quản lý sản xuất: – Là hệ thống trợ giúp các hoạt động cuả chức năng sản xuất 20 Phân loại theo chức năng nghiệp vụ • Hệ thống quản lý tài chính kế toán – Là hệ thống trợ giúp các hoạt động cuả chức năng tài chính, kế toán... toàn diện các quan hệ với khách hàng qua nhiều kênh và bộ phận chức năng khác nhau 27 Phân loại theo quy mô tích hợp • Hệ thống quản lý tri thức (KM): – Là hệ thống tích hợp giúp thu thập, hệ thống hoá, phổ biến, phát triển tri thức trong và ngoài doanh nghiệp 28 Nội dung 3.1 Các hệ thống quản lý thông tin 3.2 Hệ thông tin bảng tính 3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 29 3.2 Hệ thông tin bảng tính • Máy... Là hệ thống tích hợp và phối hợp hầu hết các quy trình tác nghiệp chủ yếu cuả doanh nghiệp 25 Phân loại theo quy mô tích hợp • Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM) – Là hệ thống tích hợp giúp quản lý và liên kết các bộ phận sản xuất, khách hàng và nhà cung cấp 26 Phân loại theo quy mô tích hợp • Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) – Là hệ thống tích hợp giúp quản lý và liên kết toàn diện các. .. Phân phối: các báo cáo phân tích, trợ giúp quyết định o Ngƣời dùng: Nhà quản lý bậc trung, chuyên gia 14 Phân loại theo cấp bậc quản lý • Hệ thống thông tin quản lý (MIS): – Khái niệm: là hệ thống TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGĐỗ Bá Lâm@it-hut.edu.vnTIN HỌC ĐẠI CƢƠNGBài 10. Cấu trúcNội dung10.1. Khái niệm cấu trúc10.2. Khai báo và sử dụng cấu trúc10.3. Xử lý dữ liệu cấu trúc2Nội dung10.1. Khái niệm cấu trúc10.2. Khai báo và sử dụng cấu trúc10.3. Xử lý dữ liệu cấu trúc310.1. Khái niệm cấu trúc• Kiểu dữ liệu cấu trúc (struct)– Là kiểu dữ liệu phức hợp, bao gồm nhiều thành phần có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau– Các thành phần: gọi là trƣờng dữ liệu (field)• Ví dụ– Thông tin về kết quả học tập môn Tin đại cƣơng của sinh viên: TenSV, MaSV, Diem.– Thông tin về cầu thủ: Ten, Tuoi, CLB, SoAo, Vitri,…410.2. Khai báo và sử dụng cấu trúc10.2.1. Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc10.2.2. Khai báo biến cấu trúc10.2.3. Định nghĩa kiểu dữ liệu với typedef510.2.1. Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc• Khai báo cấu trúcstruct tên_cấu_trúc{<khai báo các trường dữ liệu>}• Ví dụstruct sinh_vien{char ma_so_sinh_vien[10];char ho_va_ten[30]; float diem_tinDC; }struct point_3D{float x;float y;float z;}610.2.2. Khai báo biến cấu trúc• Cú pháp:struct tên_cấu_trúc tên_biến_cấu_trúc;• Ví dụ:– struct sinh_vien a, b, c;• Kết hợp khai báostruct [tên_cấu_trúc] {<khai báo các trƣờng dữ liệu>;} tên_biến_cấu_trúc;710.2.2. Khai báo biến cấu trúc• Các cấu trúc có thể đƣợc khai báo lồng nhau struct diem_thi {float dToan, dLy, dHoa;}struct thi_sinh{char SBD[10];char ho_va_ten[30];struct diem_thi ket_qua;} thi_sinh_1, thi_sinh_2;• Có thể khai báo trực tiếp các trƣờng dữ 810.2.2. Khai báo biến cấu trúc• Có thể khai báo trực tiếp các trƣờng dữ liệu của một cấu trúc bên trong cấu trúc khácstruct thi_sinh{char SBD[10];char ho_va_ten[30];struct [diem_thi]{float dToan, dLy, dHoa;} ket_qua;} thi_sinh_1, thi_sinh_2;910.2.3. Định nghĩa kiểu dữ liệu với typedef• Mục đích– Đặt tên mới cho kiểu dữ liệu cấu trúc– Giúp khai báo biến “quen thuộc” và ít sai hơn• Cú pháptypedef struct <tên_cũ> <tên_mới>;hoặc typedef struct [tên_cũ] {<khai báo các trƣờng dữ liệu>;} danh_sách_các_tên_mới;• Chú ý: cho phép đặt tên_mới trùng tên_cũ10[...]... từng trƣờng trong hai biến cấu trúc => “thủ công” – C cung cấp phép gán hai biến cấu trúc cùng kiểu: biến _cấu_ trúc_ 1 = biến _cấu_ trúc_ 2; 18 10.3.2 Phép gán giữa các biến cấu trúc • Ví dụ – Xây dựng cấu trúc gồm họ tên và điểm TĐC của sinh viên – a, b, c là 3 biến cấu trúc – Nhập giá trị cho biến a – Gán b=a, còn gán từng trƣờng của a cho c b?c 19 10.3.2 Phép gán giữa các biến cấu trúc #include... point_2D, diem_2_chieu, ten_bat_ki là các tên cấu trúc, không phải tên biến 12 10.3 Xử lý dữ liệu cấu trúc • 10.3.1 Truy cập các trƣờng dữ liệu • 10.3.2 Phép gán giữa các biến cấu trúc 13 10.3.1 Truy cập các trƣờng dữ liệu • Cú pháp tên_biến _cấu_ trúc. tên_trường • Lƣu ý – Dấu “.” là toán tử truy cập vào trƣờng dữ liệu trong cấu trúc – Nếu trƣờng dữ liệu là một cấu trúc => sử dụng tiếp dấu “.” để truy cập... thành phần mức sâu hơn 14 10.3.1 Truy cập các trƣờng dữ liệu Ví dụ: • Xây dựng một cấu trúc biểu diễn điểm trong không gian 2 chiều Nhập giá trị cho một biến kiểu cấu trúc này, sau đó hiển thị giá trị các trƣờng dữ liệu của biến này ra màn hình – Cấu trúc: tên điểm, tọa độ x, tọa độ y – Nhập, hiển thị từng trƣờng của biến cấu trúc nhƣ các biến dữ liệu khác 15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA THỦY SẢN  BÀI BÁO CÁO MÔN SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG Đề tài: ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ GVHD: Lê Ngọc Thông Nhóm 8 Tp HCM, Ngày 30/08/2011 Đỗ Duy Khanh 1 Trần Thị Minh Tâm2 Nguyễn Văn Lâm3 Hồ Thị Kim Thuyền4 Nhó m 8 Trần Thị Hương5 Nguyễn Phi Hổ6 Phạm Thị Trang7 Hoàng Văn Kiệt8 Trần Văn Long9 Lê Đức Lộc10 III- Kết luận II.2- Đột biến cấu trúc NST II.1- Đột biến số lượng NST II- Nội dung chính I- Khái quát N i dungộ B NST c a m t s loàiộ ủ ộ ố Loài Số lượng NST (2n) Loài Số lượng NST (2n) Giun đũa 4 Ngô 20 Ruồi giấm 8 Cà chua 24 Cá chép 104 Đậu Hà Lan 14 Vịt nhà 80 Khoai tây 48 Gà 78 Lúa nước 24 Lợn 38 Bông 52 Bò 60 Củ cải 18 I- Khái quát • Đột biến là gì? Đột biến( mutation) là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử (ADN, gen) hoặc cấp độ tế bào (nhiễm sắc thể), dẫn đến sự biến đổi đột ngột của một hoặc một số tính trạng, những biến đổi này có tính chất bền vững và có thể di truyền cho các đời sau. II- N i dung chínhộ • Đột biến là quá trình xảy ra đột ngột, riêng rẽ, ngẫu nhiên, không định hướng ở cơ thể sống trong điều kiện tự nhiên. Đa số là đột biến gen lặn và có hại, một số ít có lợi và có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tiến hóa và chọn giống. Nhiễm sắc thể (Chromosome) là gì ? • Khi nhuộm màu tế bào đang phân chia và xem dưới kính hiển vi, ta có thể thấy trong nhân của nó có những thể hơi dài có màu thẫm gọi là thể nhiễm sắc (chromosome). Theo gốc tiếng Hy Lạp, từ chromosome sinh ra từ chroma: màu và soma: thể. CẤU TRÚC NST CẤU TRÚC NUCLEOSOME [...]... toàn bộ các cặp NST Loại đột biến này phát sinh có thể là do các tác nhân mạnh trong ngoại cảnh (tia phóng xạ, hóa chất, sự biến đổi đột ngột của nhiệt độ) hoặc những rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào, dẫn đến sự phân li không bình thường của các cặp NST Phân loại: bao gồm 2 loại Đột biến số lượng NST Đột biến cấu trúc NST Đột biến số lượng NST II-1 • Là sự biến đổi về số lượng NST, có thể... (lệch bộ Được hình thành trong quá trình phát sinh giao tử, một cặp NST nào Những biến đổi kiểu này thường gây hại cho cơ thể Bệnh Down ở người Người bị bệnh này có 3 NST 21 Bệnh Turner (Hội chứng Tớcnơ): thiếu 1 NST số 45 XO thiếu 1 NST X/Y Hội chứng Klinefelter (47, XXY hoặc 48, XXXY) Bệnh XYY nữ: Mang bộ NST bộ NST 47 cóNST X: XXX Y: XYY Triệu Nữ vô sinh, r siêu (siêu nam) Mang 47 có thêm 1 thêm... Có thể được tạo nên do sự kết hợp giữa các giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội Thể tứ bội (Tetraploid): 4n Click icon to add picture Đa bội thể khác nguồn(allopolyploide):Đa bội thể lai(2nA+ 2nB) II-2 Đột biến cấu trúc NST Đột biến cấu trúc NST hay là sai hình NST(chromosome structure) hay cấu trúc lại NST(chromosome rearrangement) là những biến đổi trong cấu trúc NST( sắp xếp lại những khối gen Thực tế chức bên ủy ban nhân dân huyện A,ở chức ủy ban nhân dân phải đề kế hoạch,quy hoạch,chiến lược mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội huyện giai đoạn năm hàng năm. Bên cạnh việc đặt kế hoạch ủy ban nhân dân huyện phải tổ chức xây dựng máy quan trực thuộc,liên kết quanchuyên môn huyện để hoàn thành có hiệu mục tiêu huyện đề ra. Để vận hành máy có hiệu lực nguồn nhân lực quan trọng ủy ban nhân dân huyện A phải có kết hoạch sử dụng nguồn cán bộ,công chức đào tạo bồi dưỡng cán cho huyện. Trong trình quản lý ủy ban nhân dân huyện phải định quản lý nhămg điều hành hoạt động huyện hướng dẫn quan trực thuộc thực thi nhiệm vụ,bên cạnh giám sát,kiểm tra nghe báo cáo cấp hoạt động địa phương nhằm tìm mặt tích cực phát huy mặt tiêu cực để hạn chế. Câu 3:Hành nhà nước thực chức xã hội. • • • • Đây chức ngày trở nên phổ biến nhiều nước ý tìm cách để hoàn thiện chức này. Khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường, HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC thực chuyển chức quản lý NHÀ NƯỚC sang hình thức hoạt động cung cấp dịch vụ công. Mặt khác, trình chuyển đổi, kết hợp NHÀ NƯỚC với thành phần kinh tế hoạt động cung cấp dịch vụ trở nên phổ biến. Hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí vốn nằm tay NHÀ NƯỚC nhiều nước chuyển dần sang khu vực tư. Nhà nước trường hợp đóng vai trò xúc tiến. Nghiên cứu chức cung cấp dịch vụ công quan HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC trước hết tập trung vào loại dịch công cốt lõi. Nếu thiếu xã hội khó vận động trôi chảy hiệu quả. Dịch vụ công cốt lõi loại hàng hoá công dịch vụ công, dịch vụ công ích lĩnh vực đòi hỏi phải nghiên cứu riêng. Trong điều kiện chung nay, hoạt động cung cấp dịch vụ công NHÀ NƯỚC thực nhiều biện pháp khác nhau. Các quan HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC tập trung vào loại hàng hoá dịch vụ mà xã hội cần thiếu người cung cấp không muốn cung cấp nhiều trường hợp cung cấp không hiệu quả. Cùng với phát triển xã hội, chức cung cấp dịch vụ công nhà nước ngày trở nên quan trọng. Tuy nhiên kinh tế thị trường, việc cung cấp dịch vụ công thõa mãn nhu cầu nhân dân không nhà nước đảm nhiệm mà có tham gia thành phần kinh tế khác kiểm soát nhà nước. Về nguyên tắc, nhà nước không thiết phải trực tiếp cung cấp dịch vụ công mà có trách nhiệm đảm bảo dịch vụ cung cấp thực tế. Do vậy, nhà nước tập trung cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cần trường hợp sau: Thiếu người cung cấp đòi hỏi tiềm lực kinh tế, nhân lực lớn . Các chủ thể khác không muốn cung cấp lợi nhuận thấp; Các chủ thể cung cấp không hiệu quả; Các dịch vụ mà nhà nước chưa thể chuyển giao cho chủ thể khác làm. Việc xác định dịch vụ công hành nhà nước trực tiếp cung ứng tùy thuộc vào quan điểm trị điều kiện kinh tế xã hội giai đoạn quốc gia. 27 Ví dụ: Trảlời: Đăng ký kinh doanh ( Đây dịch vụhành công, cơquan HCNNlàm, ko trao quyền cho tổchức nào) - NN làm việc khảnăng làm.VD: cung cấp nước sạch, điện -Nhóm dịch vụsựnghiệp công: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT, khoa học - Dịch vụcông ích: cung cấp nước sạch, điện, giao thong công cộng, vệsinh môi trường… - DV hành công; lien quan đến thực thi pháp luật cơquan NN: thẩm định hồ sơ, ký phê duyệt, tổchức đăngký, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, cấp phép khai thác khoáng sản, hải quan,… Câu 4:Hãy phân tích phương pháp quản lý hành nhà nước.Liên hệ với thực tiễn quản lý hành nước ta nước ta nay. • • • • Khái niệm Phương pháp hành nhà nước cách thức tác động chủ thể hành nhà nước lên đối tượng hành nhà nước (cá nhân, tổ chức) nhằm đạt mục tiêu xác định. Phương pháp quản lý biểu cụ thể mối quan hệ qua lại chủ thể đối tượng hành nhà nước, tức mối quan hệ người cụ thể với tất phức tạp đời sống. Vì vậy, sử dụng phương pháp vừa khoa học, vừa nghệ thuật. tính khoa học đòi hỏi phải nắm vững đối tượng với đặc điểm vốn có nó, để tác động sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan phù hợp với đối tượng đó. Tính nghệ thuật biểu chỗ biết lựa chọn kết hợp phương pháp thực tiễn để sử dụng tốt tiềm tổ chức để đạt mục tiêu quản lý đề ra. Các yêu cầu việc xây dựng phương pháp hành nhà nước Các phương pháp quản lý hành nhà nước phải đáp ứng yêu cầu sau: Các ... Sự sinh sản phát triển động vật a Sự sinh sản i Sinh sản vô tính ii Sinh sản hữu tính b Sự phát triển i Sự thụ tinh ii Sự phát triển phôi 10 Sinh học động vật công nghệ sinh học CHƢƠNG 6: VI SINH. .. THÁI HỌC Sinh thái học cá thể a Khái niệm b Các yếu tố sinh thái học c Tác động yếu tố môi trường sinh vật i Ánh sáng ii Nhiệt độ iii Nước iv Đất v Không khí Sinh thái học quần thể, quần xã hệ sinh. .. tiến hóa vi sinh vật c Phân loại, nguồn gốc tiến hóa thực vật d Phân loại, nguồn gốc tiến hóa động vật e Ý nghĩa đa dạng sinh học Học thuyết tiến hóa công nghệ sinh học CHƢƠNG IV: SINH HỌC THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học đại cương Sinh hoc dai cuong,

Hình ảnh liên quan

3. Loài và sự hình thành loài - Sinh học đại cương Sinh hoc dai cuong

3..

Loài và sự hình thành loài Xem tại trang 2 của tài liệu.
a. Hình thái - Sinh học đại cương Sinh hoc dai cuong

a..

Hình thái Xem tại trang 4 của tài liệu.
a. Hình thái - Sinh học đại cương Sinh hoc dai cuong

a..

Hình thái Xem tại trang 5 của tài liệu.