0

Qu n l m y t nh Windows 7

4 48 0
 • Qu n l m y t nh  Windows 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CÔNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “ TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2013 Tên công trình: NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG CÁN CÂN VÃNG LAI VIỆT NAM - GÓC NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN LIÊN THỜI KỲ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học xã hội HÀ NỘI, 2013 i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii PHỤ LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v Chương I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Chương III: THỰC TRẠNG CÁN CÂN VÃNG LAI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996 - 2012 22 Chương IV: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CÁN CÂN VÃNG LAI 62 Chương V: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 ii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tóm tắt nhân tố ảnh hưởng tới tài khoản vãng lai - kết quả ước lượng từ nghiên cứu thực nghiệm điển hình 19 Bảng 2: Tỷ lệ tiết kiệm đầu tư qua năm, %GDP 24 Bảng 3: Diễn biến cán cân thương mại giai đoạn 1996-2012 26 Bảng 4: Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu 31 Bảng 5: Cơ cấu xuất khẩu phân theo khu vực kinh tế qua năm 33 Bảng 6: Cơ cấu nhập khẩu trung bình phân theo khu vực kinh tế qua giai đoạn .37 Bảng 7: Cán cân dịch vụ Việt Nam, triệu USD 39 Bảng 8: Cán cân thu nhập, triệu USD 41 Bảng 9: Nợ nước Việt Nam qua năm, %GDP .48 Bảng 10: Danh mục hàng hóa khuôn khổ CEPT Việt Nam .50 Bàng 11: Các biến số, nguồn số liệu cách đo lường 62 Bảng 12: Kết quả hồi quy cán cân vãng lai cán cân thương mại 64 iii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Cán cân vãng lai Việt Nam qua thời kỳ 23 Hình 2: Cán cân vãng lai một số nước, triệu USD .24 Hình 3: Cán cân thương mại theo khu vực kinh tế .27 Hình 4: CCTM theo nước, khối nước chính, tỷ USD 29 Hình 5: Xuất khẩu hàng hoá qua năm 30 Hình 6: Cơ cấu xuất khẩu hàng hoá theo nhóm hàng 32 Hình 7: Cơ cấu xuất khẩu phân theo nước, khối nước .34 Hình 8: Nhập khẩu hàng hoá qua năm 35 Hình 9: Cơ cấu nhập khẩu phân theo nhóm hàng 36 Hình 10: Cơ cấu nhập khẩu chia theo nước, khối nước 38 Hình 11: Chuyển giao thu nhập ròng, triệu USD .43 Hình 12: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ USD .45 Hình 13: Đầu tư trực tiếp nước theo đối tác .45 Hình 14: Đầu tư gián tiếp nước ngoài, triệu USD 47 Hình 15: Tỷ giá danh nghĩa hữu hiệu (NEER) tỷ giá thực hữu hiệu (REER) .54 iv PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hiệu ứng đường cong J .79 Phụ lục 2: Cơ chế tỷ giá Việt Nam giai đoạn 1997 – 2012 79 Phụ lục 3: Tính toán REER 80 Phụ lục 4: Các kiểm định tự tương quan 81 Phụ lục 5: Cán cân toán Việt Nam giai đoạn 1996-2011 81 Phụ lục 6: Biến động thu nhập tương đối (ΔRel_y) 83 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACFT A ASEAN China Free Trade Area Khu vực Mậu dịch tự ASEAN-Trung Quốc AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEM Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á - Âu CA Current Account Cán cân vãng lai CCTM Cán cân thương mại CEPT Common Effective Preferential Tariff Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CIF Cost, Insurance, Freight Giá nhận hàng biên giới Việt Nam CNY China Yuan Renminbi Đồng Nhân dân tệ EMEs Emerging market economies Các nền kinh tế thị trường FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FGLS Feasible Generalized Least Squares FOB Free On Board Giá giao hàng biên giới nước xuất khẩu FPI Foreign Portfolio Investment Đầu tư gián tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GMM Generalized method of moments GSO, General statistics office Tổng cục thống kê vi TCTK IDCs Industrial developed countries Các nước công nghiệp phát triển IFS Kiểm soát người dùng sử dụng máy tính Windows Mục đích Thiết lập thời gian, ứng dụng mà người dùng phép sử dụng máy tính Công cụ Sử dụng chức Parental control Windows 7, bao gồm tính năng: - Giới hạn thời gian sử dụng máy tính Giới hạn phần mềm phép sử dụng Lọc web, gửi báo cáo sử dụng máy (Hiện microsoft ngừng hỗ trợ tính này) Tiến hành B1: Đặt mật tài khoản sử dụng đăng nhập vào windows (tài khoản cha) (nếu chưa đặt mật đăng nhập, đặt bỏ qua bước này) Mở Start -> Control panel -> User Accounts and Family Safety -> User Accounts Chọn “Create a password”, điền mật vào ô New password, sau nhấn Create password để tạo mật cho tài khoản quản trị (tài khoản cha) B2: Tạo tài khoản cần giám sát sử dụng máy tính (tài khoản con) Mở Control Panel -> User Accounts and Family Safety -> Setup parental controls for any user Chọn “Create New User” Điền tên tài khoản cần tạo, sau nhấn Create account B3: Vào lại Control Panel -> User Accounts and Family Safety -> Setup parental controls for any user Chọn tài khoản vừa tạo (ví dụ hướng dẫn tài khoản HOCMAI) Sẽ lên bảng sau: Tích chọn “On, enforce current settings” để bật chức kiểm soát máy tính Với chức chính: - Time limits: Giới hạn thời gian sử dụng máy tính - Allow and block specific programs: Cho phép chặn ứng dụng phép sử dụng máy tính ● Để giới hạn thời gian sử dụng máy tính, ta chọn “Time limits”, hiển lên bảng hình Màu trắng: Là khoảng thời gian phép sử dụng máy tính Màu xanh: Là khoảng thời gian không phép sử dụng máy tính Để cài đặt thời gian sử dụng máy tính, click chuột vào ô để chọn, giữ chuột trái ké o chọn khoảng thời gian muốn chặn sử dụng, sau chọn xong thả chuột trái Sau nhấn OK Nếu người dùng đăng nhập máy tính tài khoản HOCMAI (tài khoản con) thời gian bị khóa lên bảng thông báo với nội dung đăng nhập vào máy tính vào thời gian ● Để giới hạn sử dụng ứng dụng phép dùng, chọn “Allow and block specific programs” Click chọn “nam can only use the programs I allow” Tick chọn ứng dụng phép sử dụng, sau nhấn OK để thoát bên ngoài, sau nhấn OK tiếp Cách tốt để tiến hành nhấp vào nút phía có tiêu đề Check All sau bỏ chọn chương trình mà bạn không muốn cho phép tài khoản khách có quyền truy cập Khi người dùng đăng nhập vào máy tính tài khoản bị quản lý (ở tài khoản HOCMAI), mở ứng dụng không phép sử dụng bảng thông báo: Kết thúc trình cài đặt quản lý máy tính ====================HẾT=================== i B GIO DC V O TO TRNG I HC NGOI THNG -o0o - Cụng trỡnh tham d Cuc thi Sinh viờn nghiờn cu khoa hc Trng i hc Ngoi thng nm 2016 TC NG CA TNG TRNG KINH T V M THNG MI N LNG PHT THI CO2 CC QUC GIA ANG PHT TRIN THUC KHI ASEAN Nhúm ngnh: KD3 Thỏng nm 2016 ii B GIO DC V O TO TRNG I HC NGOI THNG -o0o - Cụng trỡnh tham d Cuc thi Sinh viờn nghiờn cu khoa hc Trng i hc Ngoi thng nm 2016 TC NG CA TNG TRNG KINH T V M THNG MI N LNG PHT THI CO2 CC QUC GIA ANG PHT TRIN THUC KHI ASEAN Nhúm ngnh: KD3 Thỏng nm 2016 i MC LC DANH MC T VIT TT iii DANH MC BNG v DANH MC BIU vi DANH MC HèNH V S vii CHNG 1: GII THIU TI NGHIấN CU 1.1 Tớnh cp thit ca ti 1.2 Mc tiờu nghiờn cu 1.3 i tng nghiờn cu, phm vi nghiờn cu 1.4 Cu trỳc bi nghiờn cu CHNG 2: C S Lí LUN 2.1 Tng quan tỡnh hỡnh cỏc nc ASEAN 2.2 Mt s khỏi nim liờn quan 2.2.1 m thng mi ca nn kinh t (trade openness) 2.2.2 Tng trng kinh t 2.2.3 Lng phỏt thi CO2 (Carbon footprint) 2.3 C s lý thuyt 10 2.4 Tng quan cỏc nghiờn cu tin nghim 12 2.4.1 Mi quan h gia tng trng kinh t v ụ nhim mụi trng 13 2.4.1.1 Nhúm bi nghiờn cu ng h lý thuyt ng cong Kuznet 12 2.4.1.2 Nhúm bi nghiờn cu khụng ng h lý thuyt ng cong Kuznet 13 2.4.2 Mi quan h gia m thng mi v lng phỏt thi CO2 16 2.5 Khung phõn tớch 22 TểM TT CHNG 24 CHNG 3: PHNG PHP NGHIấN CU 25 3.1 Mụ hỡnh v gi thuyt nghiờn cu 25 ii 3.1.1 Mụ hỡnh nghiờn cu 25 3.1.2 Gi thuyt nghiờn cu 29 3.2 D liu nghiờn cu 29 3.3 Phng phỏp phõn tớch d liu Vin i hc M H NiKhoa Cụng ngh tin hc Phn 1. TNG QUAN D NTên dự án : Dự án xây dung và quản lý web site kinh doanh linh kiện máy tínhDanh sách ban quản lý dự án - Vũ Mạnh Kỳ - Lê Quang Việt - Trần HảI Phơng (C) - Phan Hữu Dơng1.Giới thiệu dự án Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO điều này đồng nghĩa với việc các hàng rào thuế quan dần dần sẽ bị loại bỏ,các công ty các tập đoàn các TNCs đồng loạt nhẩy vào,tham gia vào các hoạt dộng kinh doanh thâm nhậm sâu hơn vào nền kinh tế nớc ta.Với những thế mạnh vợt trội nh :vốn, công nghệ,kinh nghiệm quản lývv ta có thể khẳng định các doanh nghiệp trong nớc nếu o có sự chuẩn bị kỹ càng thì thua thiệt nhiều mặt dẫn đến phá sản hàng loạt là tơng lai o xa Đứng trớc thách thức đó chúng ta phảI tự hoàn thiện mình, phảI học tập từ chính những đối thủ của mình trớc khi tham gia vào thơng trờng. Một trong những phơng thức kinh doanh mới đem lại lợi nhuận cao, mang dáng dấp của một nền kinh tế phát triển đó là mua bán trực tuyến.Trng bầy mặt hàng ,niêm yết giá cả,thanh toán giá trị đơn hàng,tất cả đều thực hiện trên những web site của nhà cũng cấp với sự giúp đỡ của các ngân hàng cũng nh các tổ choc bảo mật.Chính vì sự tồn tại cũng nh phát triển lâu dài của mình- KVPD company quyết định thành lập web site mua bán thiết bị máy tính trực tuyến dới địa chỉ1 URL : www.PCgold.comVới phơng trâm khẳng định thơng hiệu Việt và tong bớc một trở thành đối trọng của amazon,ebaytrên lĩnh vực cung cấp thiết bị máy tính.2.Mục đích của dự án -Trng bầy sản phẩm (showroom online) -Bán sản phẩm -Khuyếch trơng thơng hiệu KV&PD -Hỗ trợ t vấn kỹ thuật cho khách hàng -Thăm dò thì trờng3.Phạm vi -Sản phẩm của dự án là một web site vì vậy phạm vi hoạt động của nó là toàn cầu -Web site kinh doanh thiết bị máy tính vì vậy nó chỉ đáp ứng những đơn hàng cũng nh thắc mắc về thiết bị máy tính4.Những đơn vị tham gia dự án -KVPD company -FPT (Cung cấp tên miền và host) -VISA -VCB -Các đơn vị tổ choc tham gia quảng cáo trên web site -ITC-VDC5.Tài nguyên dự án -KVPD company -Các đơn vị tổ choc tham gia quảng cáo trên web site -Các đơn vị tài trợ6.Các điểm mốc quan trọng -Khởi động dự án : 2 tháng -Phân tích thiết kế hệ thống: 2 tháng -Thiết kế trang web dăng ký với VISA : 2 tháng -Liên hệ với các nhà phân phối sản phẩm :3 tháng.2 -Thử nghiệm đa vào hoạt động : 2 tháng7.Chữ ký các bên liên quan -Đơn vị quảng cáo tài trợ -Đại diện KVPD company -Đại diện nhóm thực hiện dự án -Đơn vị cung cấp tên miền,và host(FPT) -Đại diện VISA -Đại diện VCB3Lí LCH CC THNH VIấN TRONG I QUN TR D NThnh viờn 1:Họ và tên : Vũ Mạnh KỳNgày tháng năm sinh : 07-01-1984Giới tính : NamĐịa chỉ hiện tại : P301,KTT Bộ t lệnh thông tin,Vũ Thạnh,Đống Đa ,Hà NôiSố điên thoại : 0914322668Trình độ : Cử NhânEmail ceo_google@yahoo.comChuyên mônTin hc vn phũng - Word- Excel- PowerPoint- Visio- ProjectThit k - Photoshop- CorelDraw- MacromediaLp trỡnh - Foxpro- Pascal- C- C++- Visual Basic- Visual C++- ASP, DotNetQuá trình công tác 1990-1995 Học tiểu học Từ Sơn,Bắc Ninh 1995-1999 Học trờng cấp 2 Từ Sơn1999-2002 Khối chuyên toán Trờng PTTH Lý TháI Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ website chia sẻ miễn phí luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp, đề thi, giáo án… nhằm phục vụ học tập nghiên cứu cho tất người Nhưng số lượng tài liệu nhiều hạn chế, mong có đóng góp quý khách để kho tài liệu chia sẻ thêm phong phú, đóng góp tài liệu xin quý khách gửi luanvanpro.com@gmail.com Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Dự án xây dung quản lý web site kinh doanh linh kiện máy tính Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Phần TỔNG QUAN                            !"# $ %& $  $ '(  )   *+  &"#  ,%,-. '("#  &/)0#  /)1  &) 2. ) ')"#  3!4  ,*- *+  & '.  "                                                                                   !  "    #       $"      $  %        #      &   %        '  ()  *+,-./0                 12  #  344513454                                                                6                     '  +  5  !"#$ %!&'(&  $ )*789 :  ()  *+,-./0               !                  "#$%%&'$%%"*'       +  %                   !; <&        =>?%@,AB$%C?%=% BD$%E$B-F GEAB-$%344H( 3I13JKL+M N%(#BBD%O*2PQ, RF%:#GD*S*$%3443T*%BU-!,5 *S*$%344VW%(!EAXKL2$-*B!EN% -*$%344H *!Y=*%)!,#BN"ZK2 P*%BU-!,3Q,RF*![="=!\>F[ 1 P'%[@"W!#]@ +( ,  ,  - ./-(0! 1 2  0 .0  2 !/-3( 0  0 (04 2 1 2  0 *789 <'          #        2  ;6! .!5 $!6$7853 $7$)789 9'        (            )          "#$%%&'$%%"!                =^ ,-_*A=FBD**%)")S`a =&K% '        #                                 +    +   5+8! ': $ 3;<8=!6 $ 3&##$>?6                #  #      +#        +  %  #    #      +   @%!&$ LỜI MỞ ĐẦUMáy tính trên thị trường là một trong những sản phẩm luôn được chú trọng và quan tâm, luôn tìm được chỗ đứng trên thị trường. Trong môi trường như hiện nay khi có nhiều đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tin học thì việc cạnh tranh là không thể tránh khỏi, có thể nói sự cạnh tranh trên thị trường Công Nghệ Thông Tin Việt Nam là rất gay gắt và khốc liệt. Đó là sự cạnh tranh để bán máy tính giữa các công ty tin học trong nước với nhau và giữa cá nhà sản xuất nước ngoài nhằm giành giật thị trường và thu lợi nhuận tối đa. Đây là một thị trường lớn, sôi động, phát triển mạnh và cạnh tranh gay gắt.Ra đời trong môi trường như vậy, Công ty Cổ phần Tin học & Thương mại IT – JSC là công ty tuy còn non trẻ nhưng nhờ có tập thể ban lãnh đạo công ty đã tìm cho mình con đường đi đúng và dần dang chiếm lĩnh thị trường tin học Việt Nam. Tuy IT – JSC mới chỉ thành lập từ năm 2001, IT – JSC đã có tốc độ phát triển không ngừng về doanh số và cán bộ công nhân viên.IT – JSC luôn luôn đổi mới hoạt động đi vào những hướng mũi nhọn của công nghệ thông tin và đặc biệt quan tâm đến uy tín, chất lượng, tạo ấn tượng về sự tồn tại của mình trong xã hội. IT – JSC đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên, hiện nay IT – JSC đang đứng trước sự cạnh tranh rất gay go và ác liệt đối với các hãng máy tính Đông Nam á đang tràn ngập trên thị trường nội địa. Đây là điều ban lãnh đạo IT – JSC đang trăn trở nhất hiện nay, làm sao để tìm ra hướng đi mới để giành lấy ưu thế về công ty. Đây là vấn đề nóng bỏng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Qua quá trình thực tập ở Phòng Kinh doanh của công ty, em đã tập trung đi sâu vào nghiên cứu một số vấn đề về sức cạnh tranh máy tính và các thiết bị tin học của công ty IT – JSC. Và mong muốn được góp sức mình trong việc tìm ra các biện pháp tốt nhất để nâng cao sức 1cạnh tranh cho các loại máy tính và thiết bị tin học của công ty để công ty có thể kinh doanh thành công mặt hàng này trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.Vì vậy em đã quyết định chọn đề tài là: “Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong việc kinh doanh máy tính và thiết bị tin học của công ty IT – JSC“.Mục đích nghiên cứu của luận văn là để nhằm nghiên sức cạnh tranh các mặt hàng máy tính và thiết bị tin học của công ty trên thị trường từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm này của công ty IT – JSC.Phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu sức cạnh tranh một số mặt hàng chủ yếu của công ty trên thị trường.Luận văn bao gồm 3 chương:Chương I: Cơ sở lý luận cho Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ website chia sẻ miễn phí luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp, đề thi, giáo án… nhằm phục vụ học tập nghiên cứu cho tất người Nhưng số lượng tài liệu nhiều hạn chế, mong có đóng góp quý khách để kho tài liệu chia sẻ thêm phong phú, đóng góp tài liệu xin quý khách gửi luanvanpro.com@gmail.com Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Thực trạng cạnh tranh nâng cao sức cạnh tranh thiết bị tin học máy tính Công ty IT JSC Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ LỜI MỞ ĐẦU Máy tính thị trường sản phẩm trọng quan tâm, tìm chỗ đứng thị trường Trong môi trường có nhiều đơn vị hoạt động kinh doanh lĩnh vực tin ... ch n ứng dụng phép sử dụng m y t nh ● Để giới h n thời gian sử dụng m y t nh, ta ch n “Time limits”, hi n l n bảng h nh M u trắng: L khoảng thời gian phép sử dụng m y t nh M u xanh: L khoảng thời...B2: T o t i kho n c n gi m s t sử dụng m y t nh (t i kho n con) M Control Panel -> User Accounts and Family Safety -> Setup parental controls for any user Ch n “Create New User” Đi n t n t i... để ti n h nh nhấp vào n t phía có tiêu đề Check All sau bỏ ch n chương tr nh m b n không mu n cho phép t i kho n khách có quy n truy cập Khi người dùng đăng nh p vào m y t nh t i kho n bị qu n
- Xem thêm -

Xem thêm: Qu n l m y t nh Windows 7,

Hình ảnh liên quan

● Để giới hạn thời gian sử dụng máy tính, ta chọn “Time limits”, sẽ hiển lên bảng như hình dưới - Qu n l m y t nh  Windows 7

gi.

ới hạn thời gian sử dụng máy tính, ta chọn “Time limits”, sẽ hiển lên bảng như hình dưới Xem tại trang 3 của tài liệu.
hiện lên bảng thông báo với nội dung không thể đăng nhập vào máy tính vào thời gian này. - Qu n l m y t nh  Windows 7

hi.

ện lên bảng thông báo với nội dung không thể đăng nhập vào máy tính vào thời gian này Xem tại trang 3 của tài liệu.
không được phép sử dụng sẽ hiện ra bảng thông báo: - Qu n l m y t nh  Windows 7

kh.

ông được phép sử dụng sẽ hiện ra bảng thông báo: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Kết thúc quá trình cài đặt quản lý máy tính - Qu n l m y t nh  Windows 7

t.

thúc quá trình cài đặt quản lý máy tính Xem tại trang 4 của tài liệu.