0

de thi olympic vat ly 7

6 383 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:13

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú n Trường THPT Chun Lương Văn Chánh KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MƠN VẬT LÝ LỚP 10 và 11 ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2005 – 2006 L ỚP 11 Giáo viên: Đào Thò Xuân BÀI I : Cho n điện trở R 1 , R 2 , . . ., R n mắc song song . Tính: 1. Điện trở tương đương theo R 1 . Biết: 1 )1( 4 3 3 2 2 1 )1( . 4 3 3 2 2 R nR nR Rn R R R R R R n n n = − ==== − 2. Số điện trở cần mắc song song để được điện trở tương đương nhỏ thua điện trở thứ n là 3 lần ĐÁP ÁN 1. Đặt k R R = 2 1 2 => R 2 = 1 2 R k (0,5đ) R 3 = 1 2 3 R k ; R 4 = 1 3 4 R k ; … ; R n = 1 1n R nk − (1) (0,5đ) Mặt khác ta có: 1 n nR R = k (2) Từ (1) và (2) suy ra k = 1 (1đ) R 2 = 2 1 R , R 3 = 3 1 R , . . . , R n = n R 1 (1đ) R tđ = n R +++ .21 1 = )1( 2 1 + nn R (1đ) 2. Theo đề: R tđ = ⇒= + ⇔ n R nn RR n 3)1( 2 3 11 n = 5 . (0,5đ) Số điện trở cần mắc là 5 , đó là các điện trở : R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 (0,5đ) ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2005 – 2006 L ỚP 11 Giáo viên: Đào Thò Xuân BÀI II: Thanh AB đồng chất dài 1m, tiết diện đều S = 50 cm 2 , đầu A gắn với trục quay cố đònh cách mặt nước a = 30 cm , đầu B được thả vào nước và có thể chuyển động trên mặt phẳng song song với dòng chảy. Khi nước không chảy thanh ngập 25 cm . Cho g = 10 m/s 2 , khối lượng riêng của nước là D n = 1000 kg/m 3 . 1. Xác đònh khối lượng riêng D của thanh. 2. Khi nước chảy với vận tốc v không đổi , thanh ngập 40 cm . Xác đònh chiều chảy và vận tốc chảy v . Biết rằng lực ép của nước chảy lên thanh là F = 0,5v (N). ĐÁP ÁN 1. Thanh chòu tác dụng của trọng lực P  đặt tại trung điểm O 1 của thanh và lực đẩy Acsimet A F  đặt tại trung điểm O 2 của phần chìm trong nước (0,5đ) Ta có: d 1 = AO 1 sin α = 0,5sin α d 2 = AO 2 sin α = 0,875 sin α (0,5đ) Khi thanh cân bằng: Pd 1 = F A d 2 (0,5đ) ⇒ DS(AB)g0,5 sin α = D n S(IB)g 0,875 sin α ⇒ D = 437,5 (Kg/m 3 ) (0,5đ) 2. Khi nước chảy, thanh ngập sâu hơn nên lực ép của nước( F  ) hướng về phía trục, đặt tại trung điểm O 3 của phần chìm trong nước (0,5đ) d / 1 = AO 1 sinβ = 0,5 sinβ d / 2 = AO 3 sinβ = 0,8 sinβ d 3 = AO 3 cosβ = 0,8 cosβ (0,5đ) Khi thanh cân bằng:P d / 1 +Fd 3 = F / A d / 2 (0,5đ) Suy ra : v = β tg DDSg n 4,0 )5,032,0( − (0,5đ) v = 4,0 )5,437.5,010.32,0(10.10.50 34 − − . 3,0 3,06,0 22 − (0,5đ) v ≈ 21,92 (m/s) (0,5đ) A d 2 α a d 1 O 1 I O 2 B ( Hình cho câu 1) A d β d 3 d O 1 O 3 B ( Hình cho câu 2) Trường em http://truongem.com PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH THÙY ĐỀ THI ÔLYMPIC MÔN VẬT LÝ LỚP Năm học 2014 -2015 Thời gian: 120 phút Câu 1: (4 điểm) Thả vật vào bình chia độ có chứa nước, có vạch chia thể tích làm cho nước bình dâng lên thêm 50 cm3 Nếu treo vật vào lực kế lực kế 1,35N Hãy xác định khối lượng riêng trọng lượng riêng vật đó? Vật ban đầu làm chất gì? Câu 2: ( điểm) Có điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng hình vẽ: a, Hãy vẽ ảnh điểm tạo gương? S1 b, Vẽ hai chùm tia tới lớn xuất phát từ S2 S1, S2 hai chùm tia phản xạ tương ứng gương? ////////////////////////////////////////////// c, Để mắt vùng nhìn thấy đồng thời ảnh hai điểm sáng gương? Gạch chéo vùng đó? Câu 3: ( điểm) Cho hai gương phẳng M,N đặt vuông góc nhau, có mặt phản xạ quay vào hai điểm A,B hình vẽ Hãy nêu cách vẽ tia xuất phát từ A đến gương M I, phản xạ đến gương N K phản xạ đến B Xác định điều kiện để toán vẽ tia sáng M A B ////////// N Câu 4: ( điểm) A, Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm có nguồn điện; hai bóng đèn Đ1, Đ2 ba dông tắc điện thỏa mãn yêu cầu sau: a K1 đóng ( K2 K3 mở) : Đèn Đ1 sáng b K2 đóng ( K1 K3 mở) : Đèn Đ2 sáng Trường em http://truongem.com c K3 đóng ( K1 K2 mở) : Cả đèn sáng B, Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Các công tắc đóng, mở để a Không có đèn sáng b Chỉ có đèn Đ1 sáng c Chỉ có đèn Đ2 sáng d Cả hai đèn sáng C Cho mạch điện hình vẽ Biết ampe kế A1 0.1A ampe kế A2 0.2A Thay nguồn điện khác ampe kế A 0.9A số hai ampe kế A1 A2 bao nhiêu? Câu 5: ( điểm) Một ống thép dài 25.5 m Khi em học sinh dùng búa gõ vào đầu ống học sinh khác đặt đầu ống nghe hai tiếng gõ, tiếng cách tiếng 0.07s Trường em http://truongem.com a Giải thích gõ tiếng mà lại nghe hai tiếng b Tìm vận tốc âm truyền thép; biết vận tốc âm truyền không khí 340m/s ========================= ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Năm học: 2014 -2015 Môn thi: Vật lí Câu 1: (4 điểm) - Thể tích nước dâng lên bình thể tích vật V = 50cm3 = 0.00005 m3 - Số lực kế trọng lượng vật P = 1,35 N - Trọng lượng riêng vật là: d = P : V = 1,35 : 0,00005 = 27000 N/m3 Mà d = 10.D => D = d : 10 = 27000 : 10 = 2700 kg/m3 Vật làm nhôm Câu 2: (4 điểm) - Vẽ ảnh hai điểm sáng dựa vào tính chất ảnh tạo gương phẳng - Chùm tia tới lớn chùm tia xuất phát từ S1 S2 chiếu đến hai cạnh gương Trường em http://truongem.com Vùng nhìn thấy S1 S S2 S1 /////////////////////////////////////////////// S’2 S’1 Câu 3: (4 điểm) - Gọi A’ ảnh A qua gương M Gọi B’ ảnh B qua gương N Tia tới AI qua gương M cho tia phản xạ có đường kéo dài qua A’ Để tia phản xạ gương N K đến B tia tới phải có đường kéo dài qua B’ Do nối A’ B’ cắt gương M I, cắt gương N K Đường trung tuyến tia sáng cần vẽ đường AIKB Để vẽ tia sáng đường nối A’B’ phải cắt gương M, N Trường em http://truongem.com M A A’ I B N K B’ Câu 4: (6 điểm) A Sơ đồ K1 Đ1 Đ2 K K2 + - a K đóng (K1, K2 mở) (K1, K2) đóng, K mở b K, K1 đóng, K2 mở c K, K2 đóng, K1 mở d Cả K, K1 ,K2 đóng Trường em http://truongem.com C - Vẽ chiều dòng điện: I, I1, I2 - Theo đầu bài: I2 = I1 => I = I1+ I2 = 3I1 - Thay nguồn điện khác ta có: I’2= I’1 Mặt khác: I’ = I’1 + I’2 = 3I’1 = 0,9 A Vậy I’1 = 0,3A , I’2 = 0,6A Câu 5: (2 điểm) a Âm truyền môi trường thép với vận tốc lớn nên đến nơi trước, âm truyền môi trường không khí đến nơi sau b Thời gian t1 âm truyền không khí: t1 = s : v1 = 25,5 : 340 = 0,075 s Gọi t2 âm truyền thép: t1 – t2 = 0,07 => t2 = t1 – 0,07 = 0,075 – 0,07 = 0,005 s Vận tốc truyền âm thép: v2 = s : t2 = 25,5 : 0,005 = 5100 (m/s) 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC – VINH 2009 HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM ðÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP CÂU 1. ðối với một mol khí thực tuân theo phương trình Van der Waals RTbV V a p =−       + )( 2 , hãy thiết lập: a. Phương trình ñường cong ñoạn nhiệt theo các thông số trạng thái T và V. b. Hiệu nhiệt dung mol Vp CC − như một hàm số của T và V. Biết nội năng của một mol khí Van der Waals ñược cho bởi công thức V a TCU V −= . ðÁP ÁN a. Theo nguyên lý I, pdV dQ dU − = . (1) Ta lại có dV V a dTCdV V U dT T U dU V TV 2 +=       ∂ ∂ +       ∂ ∂ = . ðối với quá trình ñoạn nhiệt dQ = 0. Thay tất cả vào (1) ta ñược pdVdV V a dTC V −=+ 2 . Từ phương trình Van der Waals suy ra 2 V a b V RT p − − = . Thay vào phương trình trên và sau khi rút gọn ta ñược b V RTdV dTC V − −= hay )( bVC RdV T dT V − −= . Lấy tích phân hai vế, ta ñược 2 constbV C R T V +−−= )ln(ln hay const CR bVT V =− / )( . ðây chính là phương trình cần tìm. b. Thay dV V a dTCdU V 2 += và dV V a bV RT pdV       − − = 2 vào (1), ta ñược dV b V RT dTCdQ V − += . Với p không ñổi, dTCdQ p = . Thay vào phương trình trên, ta ñược p Vp T V bV RT CC       ∂ ∂ − += . Nhưng 2 V a b V RT p − − = . Lấy vi phân hai vế ta ñược (vì p = const nên vi phân của nó bằng 0) bV R T V V a bV RT p − +       ∂ ∂       + − −= 32 2 )( 0 . Suy ra 3 2 32 )(2 1 2 )( )/( RTV bVa bV V a bV RT bVRT T V T p − − − = − − − =       ∂ ∂ . Cuối cùng ta có 3 2 )(2 1 RTV bVa R CC Vp − − =− . CÂU 2. Một gương parabol (xem hình vẽ) tạo ra bằng cách cho parabol 2 xy β = quay xung quanh trục Oy của nó ( β là hằng số cho trước). Người ta chiếu tới gương hai tia sáng song song với trục Oy. Biết rằng hai tia lần lượt cách trục này một khoảng là l và l 2 . Hỏi sau khi phản xạ, tia nào cắt trục Oy 3 ở gần gốc O hơn? Tìm khoảng cách từ giao ñiểm của tia ñó với trục Oy ñến gốc tọa ñộ. ðÁP ÁN Xét tia cách trục Oy một khoảng l . ðiểm tới M của tia này có tọa ñộ là ( 2 ; ll β ). Tiếp tuyến với gương tại M có hệ số góc l M y β α 2 ) ( ' tan = = . Dễ thấy góc lập bởi tia tới với tiếp tuyến tại M là α π γ −= 2 . Góc lập bởi tia phản xạ và trục Ox là 2 2 π αδ −= . Hệ số góc của tia phản xạ là y x O y= β x 2 M 4 α α α αδ tan 2 tan1 2 tan 1 2cottan 2 − −=−=−= . Phương trình của tia phản xạ là α αβ tan 2 tan1 22 − −= − − l x ly . Giao ñiểm của tia phản xạ với trục Oy có tọa ñộ );0( 0 y . Thay vào phương trình trên, ta ñược α α β tan 2 tan1 2 2 0 − −= − − l ly hay ( ) l ll l l ly β β β α α β 4 41 tan2 )tan1( 22 2 2 2 0 − += − += ββ ββ 4 1 4 414 2222 = −+ = ll . Vì 0 y là hằng số không phụ thuộc l , nên tất cả các tia phản xạ ñều hội tu về ñiểm trên trục Oy có tọa ñộ ) 4 1 ;0( β hay nói cách khác, tất cả các tia tới sau khi phản xạ trên gương ñều cắt trục Oy tại ñiểm cách gốc tọa ñộ cùng một khoảng bằng β 4 1 . CÂU 3. Một hạt tương ñối tính có khối lượng nghỉ m 1 bay ñến va chạm với hạt có khối lượng nghỉ m 2 ñứng yên (hạt bia) trong phòng thí nghiệm. a. Nếu hạt mới có khối lượng nghỉ M ñược tạo thành do va chạm dẫn tới sự huỷ hạt tới và hạt bia thì ñộng năng của hạt tới là bao nhiêu? Hãy xác ñịnh giá trị khả dĩ của M. b. Tốc ñộ của hạt mới tạo thành là bao nhiêu nếu xét trong hệ quy chiếu phòng thí nghiệm? c. Giả sử hạt mới (trong mục a.) phân rã thành hai hạt ñồng nhất. Quan sát trong phòng thí nghiệm thì mỗi hạt có năng lượng E và góc θ ñối với hướng bay của hạt tới. Hỏi khối lượng nghỉ 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC – HÀ NỘI 2010 HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM ðÁP ÁN GIẢI BÀI TẬP CÂU 1. Trên giản ñồ p-V (xem hình vẽ) có biểu diễn các quá trình ñược thực hiện bởi một khối khí lý tưởng ñơn nguyên tử có nhiệt dung ñẳng tích V C không ñổi, bao gồm hai ñường ñoạn nhiệt và ba ñoạn thẳng có phần kéo dài ñi qua gốc tọa ñộ O. Hãy so sánh hiệu suất của các ñộng cơ nhiệt dùng khối khí lý tưởng trên làm tác nhân, hoạt ñộng theo các chu trình sau: a. 12431 và 12651 b. 12431 và 34653. Biết rằng 3:2:1:: 321 = ′ ′ ′ ppp . Bài giải Khí chỉ trao ñổi nhiệt trong các quá trình 1↔2, 3↔4 và 5↔6. Gọi ñộ lớn lượng nhiệt trao ñổi trong các quá trình ñó lần lượt là 21 , QQ và 3 Q . a. Xét chu trình 12431, hiệu suất của chu trình này là 1 2 12431 1 Q Q −= η . (1) Tương tự, ta có hiệu suất của hai chu trình 34653 và 12651 là 2 3 34653 1 Q Q −= η (2) và 1 3 12651 1 Q Q −= η . (3) V p 1 2 3 4 5 6 V 0 1 p ′ 2 p ′ 3 p ′ ñường ñoạn nhiệt ñường ñoạn nhiệt O 2 Vì 1 < η nên 23 QQ < . Do ñó, từ (1) và (3), suy ra 12651 12431 η η > . b. Dạng chung của phương trình mô tả ba ñoạn thẳng (tức là các quá trình 1-2, 3-4, 5-6) là kV p = , trong ñó k là hằng số kdV dp = ⇒ . Từ phương trình trạng thái (giả sử có n mol khí) ta có nRT pV = pdV Vdp nRdT ⇒ + = . (4) Thay biểu thức của dp vào (4) và chú ý kV p = , ta ñược nRdt kVdV pdV = + ⇒ nRdT pdV = 2 . Theo Nguyên lý I ta có A dU Q δ δ + = = pdVdTnC V + nRdTdTnC V 2 1 += . Suy ra, nhiệt dung trong các quá trình 1↔2, 3↔4, 5↔6 là constnRnC dT Q C V =+== 2 1 δ . Gọi nhiệt ñộ các trạng thái 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần lượt là 54321 ,,,, TTTTT , 6 T và phương trình mô tả các quá trình 1↔2 là Vkp 3 = ; (5) 3↔4 là Vkp 2 = ; (6) 5↔6 là Vkp 1 = . (7) Suy ra 011 Vkp = ′ ; 022 Vkp = ′ ; 033 Vkp = ′ 1 2 3 : : 1: 2:3 k k k ⇒ = . Ta cũng có 1 2 1 ( ) Q C T T = − ; 2 4 3 ( ) Q C T T = − ; )( 563 TTCQ − = . Suy ra )(:)(:)(:: 563412321 TTTTTTQQQ − − − = . Từ phương trình trạng thái ta có nR VVk nR VkVk nR VpVp TT )( 2 1 2 23 2 13 2 23 1122 12 − = − = − =− . Tương tự, ta có nR VVk TT )( 2 3 2 42 34 − =− và nR VVk TT )( 2 5 2 61 56 − =− . Suy ra )(:)(:)(:: 2 5 2 61 2 3 2 42 2 1 2 23321 VVkVVkVVkQQQ −−−= . (8) Xét các quá trình ñoạn nhiệt 1-3-5 và 2- 4 - 6, ta có 3 γγγ 553311 VpVpVp == và γγγ 664422 VpVpVp == . Dùng các phương trình (5), (6) và (7), ta ñược 1 51 1 32 1 13 +++ == γγγ VkVkVk và 1 61 1 42 1 23 +++ == γγγ VkVkVk . Suy ra 1 5 6 1 3 4 1 1 2 ++ +         =         =         γγ γ V V V V V V ⇒ α === 5 6 3 4 1 2 V V V V V V Thay vào (8) ta ñược: )1(:)1(:)1(:: 22 51 22 32 22 13321 −−−= ααα VkVkVkQQQ = 2 51 2 32 2 13 :: VkVkVk . (9) ðặt 1 51 1 32 1 13 +++ == γγγ VkVkVk 1+ = γ β , suy ra 1 1 31 + − = γ β kV , 1 1 23 + − = γ β kV , 1 1 15 + − = γ β kV . Thay vào (9), ta có = 321 :: QQQ 2 51 2 32 2 13 :: VkVkVk 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 : :k k k k k k γ γ γ β β β − − − + + + = 1 1 1 1 1 1 3 2 1 : : k k k γ γ γ γ γ γ − − − + + + = . Ta có 1 1 1 1 1 2 1 2 12431 3 2 111 + − + −       −=         −=−= γ γ γ γ η k k Q Q . Tương tự, 1 1 1 1 2 1 2 3 34653 2 1 111 + − + −       −=         −=−= γ γ γ γ η k k Q Q . Vì 1 1 1 1 2 1 3 2 + − + −       >       γ γ γ γ nên 1243134653 η η > . 4 CÂU 2. Một tụ ñiện có ñiện dung C mắc nối tiếp với ñiện trở R vào một bộ pin có suất ñiện ñộng E. Các bản của tụ ñiện dịch chuyển lại gần nhau rất nhanh trong khoảng thời gian ∆t ñến khi khoảng cách giữa chúng chỉ còn bằng một nửa khoảng cách ban ñầu. Giả thiết rằng trong thời gian các bản tụ dịch BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM BUÔN MA THUỘT - 2012 PHẦN GIẢI BÀI TẬP CÂU 1 Xét chất khí lý tưởng lưỡng nguyên tử trong một xi lanh có pít tông chuyển ñộng với tốc ñộ rất nhỏ so với tốc ñộ trung bình của các phân tử khí. Dùng thuyết ñộng học phân tử của chất khí, hãy chứng minh hệ thức giữa áp suất và thể tích = 5 7 PV const. Giả thiết rằng thành xi lanh và pít tông cách nhiệt, xét ở nhiệt ñộ không quá cao. Bài giải Chọn trục x trùng với trục của xi lanh. Ký hiệu u là tốc ñộ của pít tông trong xi lanh, v x là thành phần x của vận tốc của phân tử khí ñối với thành xi lanh. Xét hệ quy chiếu K chuyển ñộng gắn với pít tông. Trong hệ quy chiếu này, thành phần x của phân tử khí ñang xét là v x – u. Theo thuyết ñộng học phân tử, mọi va chạm của phân tử khí ñều là va chạm ñàn hồi. Khi phân tử va chạm với pít tông, thành phần x của vận tốc trong hệ quy chiếu K ñổi dấu nhưng ñộ lớn không thay ñổi. Do ñó, vận tốc của phân tử sau va chạm trong hệ quy chiếu K là –(v x – u), còn ñối với thành xi lanh, vận tốc ñó là –(v x – u)+u = –v x +2u. Thành phần y và z của vận tốc không thay ñổi trong quá trình va chạm. ðộng năng của phân tử thay ñổi một lượng umv2mv 2 1 2u)m(v 2 1 x 2 x 2 x −≈−− , (1) nếu ta bỏ qua số hạng chứa u 2 . Ở ñây m là khối lượng của phân tử. Ký hiệu V là thể tích khối khí, S là tiết diện ngang của xi lanh, N là số phân tử trong khối khí, f(v x ) là hàm phân bố phân tử theo thành phần vận tốc v x . Số phân tử trong khối khí có thành phần x của vận tốc nằm trong khoảng (v x , v x +dv x ) là dN=N f(v x ) dv x . Số phân tử có thành phần vận tốc nói trên va chạm với pít tông trong một ñơn vị thời gian là xxxx dv )f(vSv V N Sv V dN = . Biến thiên nội năng trong một ñơn vị thời gian của khối khí là ∫ ∞ −=−=−= 0 22 xxx 2 x vS V Nmu 3 1 vS V Nmu )dvf(vvS V 2Nmu dt dU . (2) Theo ñịnh luật phân bố ñều năng lượng theo bậc tự do, ta có 22 vm 3 1 kT kT 2 3 vm 2 1 =→= , U = NL chuyển ñộng tịnh tiến + NL chuyển ñộng quay NkTvNm 2 1 2 += . vNm 6 5 vNm 3 1 vNm 2 1 222 =+= (3) Theo phương trình cơ bản của thuyết ñộng học phân tử ta có U 5 2 vNm 3 1 PV 2 == . (4) Mặt khác, dV=S udt. Do ñó từ (2) rút ra PdVdV V 1 PVdtvS V Nmu 3 1 dU 2 −=−=−= . (5) Lấy vi phân hai vế phương trình (4), kết hợp với (5), ta nhận ñược PdV 5 2 d(PV) −= , hay PdV 5 2 dV PV dP −=+ . (6) Lấy tích phân hai vế của phương trình trên, ta rút ra = 5 7 PV hằng số . (7) CÂU 2 Cho một ống trụ bán kính R có chiều dài L rất lớn, ñặt nằm ngang, có thể quay tự do quanh trục ống trụ với mô men quán tính I. Vật liệu chế tạo ống là chất cách ñiện và không từ tính. Một sợi dây không khối lượng quấn quanh ống trụ và treo vật khối lượng m. Tại thời ñiểm t=0 vật m ñược thả rơi từ trạng thái ñứng yên. a. Xác ñịnh gia tốc góc và ñộng năng của hệ sau khi vật m rơi ñược một khoảng h. b. Một lượng ñiện tích dương Q có khối lượng không ñáng kể ñược phân bố ñều trên bề mặt ống trụ trước khi thả vật m. Hãy xác ñịnh gia tốc góc và ñộng năng của hệ sau khi vật m rơi ñược một khoảng h. Hãy tính ñộ chênh lệch ñộng năng của hệ giữa hai trường hợp Q=0 và Q ≠ 0. Hãy cho biết tại sao có sự chênh lệch này. Bỏ qua ma sát và sức cản của không khí. Bài giải a. Ký hiệu α là gia tốc góc của ống trụ. Phương trình chuyển ñộng của ống trụ là I α = TR , (1) trong ñó T là sức căng của dây. Phương trình chuyển ñộng của vật m là - T + mg = ma = m α R . (2) Ở ñây a ký hiệu gia tốc của vật, g là gia tốc trọng trường. Từ ñó rút ra gia tốc góc là 2 mR I mgR α + = . (3) ðộng năng của hệ là 22 R) m(ω 2 1 Iω 2 1 K += ... gian t1 âm truyền không khí: t1 = s : v1 = 25,5 : 340 = 0, 075 s Gọi t2 âm truyền thép: t1 – t2 = 0, 07 => t2 = t1 – 0, 07 = 0, 075 – 0, 07 = 0,005 s Vận tốc truyền âm thép: v2 = s : t2 = 25,5 : 0,005... P = 1,35 N - Trọng lượng riêng vật là: d = P : V = 1,35 : 0,00005 = 270 00 N/m3 Mà d = 10.D => D = d : 10 = 270 00 : 10 = 270 0 kg/m3 Vật làm nhôm Câu 2: (4 điểm) - Vẽ ảnh hai điểm sáng dựa vào... học sinh dùng búa gõ vào đầu ống học sinh khác đặt đầu ống nghe hai tiếng gõ, tiếng cách tiếng 0.07s Trường em http://truongem.com a Giải thích gõ tiếng mà lại nghe hai tiếng b Tìm vận tốc âm truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi olympic vat ly 7,

Hình ảnh liên quan

B, Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Các công tắc đóng, mở ra sao để a.Không có đèn nào  - de thi olympic vat ly 7

ho.

mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Các công tắc đóng, mở ra sao để a.Không có đèn nào Xem tại trang 2 của tài liệu.
C. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ampe kế A1 chỉ 0.1A và ampe kế A2 chỉ 0.2A. Thay nguồn điện khác thì ampe kế A chỉ 0.9A - de thi olympic vat ly 7

ho.

mạch điện như hình vẽ. Biết ampe kế A1 chỉ 0.1A và ampe kế A2 chỉ 0.2A. Thay nguồn điện khác thì ampe kế A chỉ 0.9A Xem tại trang 2 của tài liệu.