0

Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 43 - 48

19 552 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 16:43

THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh Tiết 37: - đá cầu : Ôn một số động tác đã học ở lớp 11 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 11 II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ choc lớp - Học sinh tích tục tập luyện - Nắm đợc nội dung bài học III/ Địa điểm phơng tiện: - Tại sân học thể dục của tròng - Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 1.3 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh lên để kiểm tra nội dung tiết học hôm trớc 10 Phút 2lx8n/1 đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. - GV làm mẫu, phân tích một số điểm mấu chốt kĩ thuật rồi cho học sinh thực hiện đồng loạt, theo nhịp hô . Đội hình khởi động. (GV) 2. Phần cơ bản: 30 - Các nội dung học mới GV giảng 1 THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh 2.1 Đá cầu: Ôn một số động tác đã học ở lớp 11 - Di chuyển + Di chuyển ngang + Di chuyển chéo + Di chuyển tiến lùi - Tâng búng cầu + Tập mô phỏng KT tâng búng cầu. + Tập tâng búng cầu với cầu học sinh tung tới ở vị trí thích hợp. 2.2 Chạy bền: Nam chạy 600 m Nữ chạy 300 m Chạy ngợc chiều kim đồng hồ chạy với 75 % cờng độ tối đa 2.3 Cũng cố bài: - Nhắc lại các kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên - Thực hiện kĩ thuật tâng búng cầu với cầu học sinh tung tới ở vị trí thích hợp. Phút 1 lần giải, phân tích kết hợp làm mẫu kĩ thuật (GV có thể dùng tranh ảnh minh họa). Đội hình giới thiệu, phân tích và làm mẫu GV - Các nội dung ôn, trớc khi học sinh tâp GV nhắc lại một số điểm mấu chốt và làm mẫu lại kĩ thuật. - GV chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tâp nội dung này một nhóm tập nội dung kia (trừ nội dung phát triển thể lực), Sau đó đổi ngợc lại. - GV cử nhóm trởng quản lí từng nhóm tập. - GV quan sát, sữa sai cho HS. - GV chọn một vài học sinh lên trả lời. Sau đó cùng học sinh hệ thống 2 THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh lại kiến thức. 3. Phần kết thúc: 3.1 Hồi tĩnh: - Tập các động tác điều hoà. - Rung lắc chân tay. 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần,thái độ học tập, sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng và giao bài tập về nhà. - Xuồng lớp: + Giáo viên hô giải tán + Học sinh hô khoẻ 5 Phút Đội hình hồi tĩnh (GV) Đội hình NX, XL (GV) Tiết 38: Ngày tháng năm 2009 - đá cầu : Ôn một số động tác đã học ở lớp 11 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: - Ôn kĩ thuật di chuyển bớc lớt - kĩ thuật tâng giật cầu - Luyện tập chạy bền II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ choc lớp - Học sinh tích tục tập luyện - Nắm đợc nội dung bài học 3 THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh III/ Địa điểm phơng tiện: - Tại sân học thể dục của tròng - Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 1.3 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh lên để kiểm tra nội dung tiết học hôm trớc 10 Phút 2lx8n/1 đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. - GV làm mẫu, phân tích một số điểm mấu chốt kĩ thuật rồi cho học sinh thực hiện đồng loạt, theo nhịp hô . Đội hình khởi động. (GV) 2. Phần cơ bản: 2.1 Đá cầu: Ôn: kĩ thuật di chuyển bớc lớt Kĩ thuật tâng giật cầu 2.2 Chạy bền: Nam chạy 600 m Nữ chạy 300 m Chạy ngợc chiều kim đồng hồ 30 Phút - Các nội dung Giỏo ỏn Th dc lp 12 Trng THPT Minh H Ngy son: 24/12/2011 Tên dạy Tit 43 ( Theo PPCT ) ỏ cu: ễn K thut tõng cu mt nhp chuyn cu Búng r : ễn mt s im lut búng r ( iu 12) Hc nhy bt búng bng hai tay trờn cao Mt s im lut búng r ( iu 26 ) *** -A.Mc tiờu: - Kin thc: + ỏ cu: Bit ụn v luyn k thut tõng cu mt nhp chuyn cu + Búng r: : ễn mt s im lut búng r ( iu 12) Hc nhy bt búng bng hai tay trờn cao Mt s im lut búng r ( iu 26 ) - K nng: + Thc hin tng i K thut tõng cu mt nhp chuyn cu i K thut nhy bt bng tay trờn cao p dng mt s iu lut c bn búng r vo luyn - Thỏi : + Tỏc phong khn trng nhanh nhn; tớch cc t giỏc luyn B a im, phng tin - a im: Tp trờn sõn trng v sinh an ton - Phng tin: 25qu cu, 15 qu búng r;1 cũi 1sõn thi u ỏ cu C.Tin trỡnh lờn lp Ni dung I Phn m u: Nhn lp - HS: Cỏn b lp hp bỏo cỏo s s , li chỳc sc kho - GV: Nhn lp , hi tỡnh hỡnh sc kho hc sinh, ph bin mc tiờu, ni dung v giao nhim v Khi ng: - Khi ng chung: + Chy nh nhng vũng sõn + Tp sỏu ng tỏc th dc PT chung ng tỏc tay ngc; nghiờng ln; lng bng; mỡnh; ỏ chõn; phi hp ton thõn + ẫp dc, ộp ngang + Xoay cỏc khp - Khi ng chuyờn mụn: + Chy bc nh ti ch 15 giõy + Chy nõng cao ựi ti ch 15 giõy + Tõng cu phỳt + Dn búng phỳt Kim tra bi c - Nờu nhy tranh búng (12.2 ) 1.2.3.4.5.6.7.8 nh lng SL TG 8-10 phỳt Phng phỏp t chc Hot ng ca (GV-HS) - i hỡnh nhn lp GV 200m 2x8 nhp - Hc sinh t i hỡnh trung , cỏn s cho lp chy thng vũng sõn, sau ú chuyn i hỡnh hng ngang ng CS - Khi ng chuyờn mụn: ln phỳt + + - GV nhn xột b xung , v ch im M Giỏo viờn Ging dy : V Tun Anh II Phn c bn: Giỏo ỏn Th dc lp 12 Trng THPT Minh H 30 phỳt ỏ cu: - ễn k thut tõng cu mt nhp chuyn cu i: + Ti ch tung cu thc hin tõng cu mt nhp chuyn cu i + Hai ngi ng i din cỏch 3-5 ,ngi phc v tung cu cho ngi tp, thc hin tõng cu mt nhp chuyn cu i, cho ng chuyn i vũng cung ti ngi phc v ( bi luõn phiờn) 15 phỳt Lp li 10 ln 10 ln - Cng c nhn xột: + Kim tra 3-5 hc sinh, thc hin tõng cu mt nhp chuyn cu i GV cng c, ỏnh giỏ, xp loi mc ( t, cha t) - Chia lp thnh nhúm luyn: + N vi cu; Nam búng rHt 15 phỳt i v trớ luyn + GV lm mu, hng dn, giao nhim v luyn cho HS.Quan sỏt kt hp sa cha ng tỏc sai ca HS +HS luyn kt hp t sa cha sai sút i hỡnh hc ỏ cu: 10phú - ễn k thut tõng cu mt nhp chuyn cu t i: phút 2.Búng r: - Nhy bt búng bng tay trờn cao 10 ln 15 phỳt 10 phỳt i hỡnh hc búng r: - Nhy bt búng bng tay trờn cao Hai ngi ng i din cachs3-5 chuyn búng cao trờn u thc hin bt búng bng hai tay trờn cao GV lm mu phõn tớch k thut, HS quan sỏt tin hnh luyn -Cng c nhn xột Hai học sinh thực tốt thị phạm Nhy bt búng bng tay trờn cao GV cng c, ỏnh giỏ, xp loi mc ( t, cha t) -Luật bóng rổ: +Điều 12 :Nhảy tranh bóng quyền sử hữu bóng luân phiên +Điều 26:Luật giây Giáo viên phổ biến luật Giỏo viờn Ging dy : V Tun Anh - GV v HS quan sỏt , nhn xột , cng c phỳt - Kim soỏt búng sng khu vc gii hn ca i phng khụng c quỏ giõy , Giỏo ỏn Th dc lp 12 Trng THPT Minh H ng h thi u ang chy III.Phn kt thỳc: -Hi tnh th lng +i thng hớt th sõu +Ti ch cỏc bi th lng tay, chõn -Bi v nh +Luyn ỏnh ngc tn cụng ; K thut ỏ múc bng mu bn chõn + Luyn chuyn búng tay trờn vai Chuyn v bt búng bng tay ; nhy bt búng bng tay trờn cao - Xung lp + GV hụ Gii tỏn + HS hụ Khe C lp v tay phỳt GV: + Xp hng hi tnh th lng + Nhn xột v giao bi v nh HS: +Nghe nhn xột , nhn bi v nh +Lm th tc xung lp - i hỡnh th lng CS - i hỡnh xung lp GV D Rỳt kinh nghim: Giỏo viờn Ging dy : V Tun Anh Giỏo ỏn Th dc lp 12 Trng THPT Minh H Ngy son: 29/12/2011 Tên dạy Tit 44 ( Theo PPCT ) ỏ cu:ễn k thut tõng cu mt nhp chuyn cu i Hc chin thut ỏ ụi Búng r: ễn nhy bt búng bng tay trờn cao Mt s im lut búng r ( iu 12 ; 26 ) CHY BN TRấN A HèNH T NHIấN *** -A Mc tiờu: - Kin thc + ỏ cu: ễn k thut tõng cu mt nhp chuyn cu i Hc chin thut ỏ ụi + Búng r: ễn nhy bt búng bng hai tay trờn cao Mt s im lut búng r ( iu 12; 26 ) Kt hp luyn chy bn trờn a hỡnh t nhiờn - K nng: + Thc hin tng i k thut tõng cu mt nhp chuyn cu i, chin thut ỏ ụi K thut nhy bt búng bng hai tay trờn cao p mt dng s im lut búng r ( iu 12; 26 ) vo luyn Phõn phi sc luyn chy bn trờn a hỡnh t nhiờn - Thỏi : + Tỏc phong khn trng nhanh nhn; tớch cc t giỏc luyn B a im, phng tin - a im: Tp trờn sõn trng v sinh an ton - Phng tin: 25qu cu, 15 qu búng r;1 cũi 1sõn thi u ỏ cu C Tin trỡnh lờn lp Ni dung I Phn m u: 1.Nhn lp - HS: Cỏn b lp hp bỏo cỏo s s , li chỳc sc kho - GV: Nhn lp , hi tỡnh hỡnh sc kho hc sinh, ph bin mc tiờu, ni dung v giao nhim v Khi ng: - Khi ng chung: + Chy nh nhng vũng sõn +Tp sỏu ng tỏc th dc PT chung ng tỏc tay ngc; nghiờng ln; lng bng; mỡnh; ỏ chõn; phi hp ton thõn +ẫp dc, ộp ngang +Xoay cỏc khp -Khi ng chuyờn mụn: + Chy bc nh ti ch 15 giõy + Chy nõng cao ựi ti ch 15 giõy + Tõng cu phỳt + Dn búng phỳt Giỏo viờn Ging dy : V Tun Anh nh lng SL TG 8-10 phỳt 200m Phng phỏp t chc Hot ng ca (GV-HS) - i hỡnh nhn lp GV - Hc sinh t i hỡnh trung , cỏn s cho lp chy thng vũng sõn, sau ú chuyn i hỡnh hng ngang ng 2x8 nhp CS ln ... Giáo án Tiết thứ: 37 + 38 Tun: 20 Bài: Đá cầu Chạy bền Ngời thực hiện: Lờ Vn Chung Ngy son: 28/12/2013 I. Mục tiêu - Yêu cầu. * Mục tiêu: - Đá cầu: + Ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 11: Kỹ thuật di chuyển bớc lớt, tâng giật cầu. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. II. Địa điểm - Phơng tiện *Địa điểm: Sân tập thể dục trờng * Phơng tiện: Giáo án, cầu, lới, còi,. III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bài học và giao nhiệm vụ 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình chữ L theo tổ dới đây: Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * Cơ bản 1. Đá cầu - Một số Động tác bổ trợ: + Tâng búng cầu. + Chuyền cầu. - Di chuyển bớc lớt, tâng giật cầu. 3l 3l 3 l 30 17 - Chia làm 2 tổ (Nam riêng, Nữ riêng) thực hiện nội dung bài học. Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình tập luyện theo hình thức phân chia nhóm Nam * * * * * * * * Nữ 1 2. Củng cố - 2 học sinh (1 nam, 1 nữ) lên thực hiện kỹ thuật Đá cầu. . 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nam - Nữ 3lần 1000 m 500m 6 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan sát và nhắc nhở. HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác, nhận xét và thay nhau điều khiển, sửa động tác sai. Đội hình củng cố GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV: Gọi một số hs lên thực hiện các nội dung đã học, quan sát và nhận xét chung. HS: Quan sát các bạn thực hiện, nhận xét và đánh giá. Kết thúc - Đi thờng và hít thở sâu - Tại chỗ thả lỏng tay, chân. - Nhận xét - Giao nhiệm vụ về nhà. - Xuống lớp 7 GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo án Tiết thứ: 39 + 40 Tun: 21 Bài: Đá cầu Chạy bền Ngời thực hiện: Lờ Vn Chung Ngy son: 04/01/2014 I. Mục tiêu Yêu cầu. * Mục tiêu: - Đá cầu: + Ôn: Kỹ thuật chuyền cầu. Kỹ thuật tâng cầu (nhịp) . đá tấn công bằng mu bàn chân. + Học kỹ thuật đánh ngực tấn công. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. II. Địa điểm Phơng tiện * Địa điểm: Sân tập thể dục trờng. 2 * Phơng tiện: Giáo án, cầu, lới, còi, III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bìa học và giao nhiệm vụ 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình chữ L theo tổ dới đây: Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * Cơ bản 1. Đá cầu - Ôn: + Kỹ thuật chuyền cầu. + Kỹ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. 2. Củng cố - 4 học sinh (2 nam, 2 nữ) lên thực hiện kỹ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. 3 lần 3 lần 4 lần 30 17 6' - Chia làm 2 tổ (Nam riêng, Nữ riêng) thực hiện nội dung bài học. Đội hình tập luyện theo hình thức phân chia nhóm Nam * * * * * * * * Nữ * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan sát và nhắc nhở. HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác, nhận xét Giáo án Tiết thứ: 1 Bài: Thể dục nhịp điệu. Ngời thực hiện: Lê Văn Chung Ng y so n: I. Mục tiêu Yêu cầu. * Mục tiêu: - Giới thiệu cho học sinh biết về mục tiêu, nội dung chơng trình thể dục 12. - TD: Giới thiệu cho học sinh biết và thực hiện cơ bản đúng bài TDNĐ (Nữ): Động tác 1 2. Và bài Thể dục phát triển chung (Nam): Động tác 1 6. * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong tập luyện. II. Địa điểm Ph ơng tiện * Địa điểm: Sân tập thể dục nhà trờng * Phơng tiện: Giáo án, tranh ảnh,còi, III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bài học và giao nhiệm vụ, . 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân, - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển về đội hình khởi động. Đội hình khởi động: Gv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** **** 1 Cơ bản 1. Giới thiệu. GV tập trung lớp giới thiệu cho học sinh biết mục tiêu, nội dung chơng trình học lớp 11. 2. Thể dục nhịp điệu Học: + Nam: Bài TDPTC: Thực hiện động tác 1 6. + Nữ: Bài TDNĐ: Động tác 1 -2. 3. Củng cố - 2 học sinh nam lên thực hiện từ động tác 1 6 bài TDPTC. - 2 học sinh nữ lên thực hiện động tác 1- 2 bài TDNĐ. 3lần 3lần 30 - Chia làm 2 tổ (Nam riêng, Nữ riêng) thực hiện nội dung bài học. Nam thực hiện nội dung bài TDPTC, Nữ thực hiện nọi dung bài TDNĐ. Đội hình tập luyện theo hình thức phân chia nhóm Nam * * * * * * * * Nữ * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan sát và nhắc nhở.Sửa sai cho học sinh. HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác, nhận xét và thay nhau điều khiển, sửa động tác sai. Đội hình củng cố GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV: Gọi một số hs lên thực hiện các nội dung đã học, quan sát và nhận xét chung. HS: Quan sát các bạn thực hiện, nhận xét và đánh giá. Kết thúc - Đi thờng và hít thở sâu - Tại chỗ thả lỏng tay, chân. - Nhận xét - Giao nhiệm vụ về nhà. - Xuống lớp 7 GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Giáo án Tiết thứ: 2 Bài: Chạy tiếp sức Bài Thể dục Ngời thực hiện: Lê Văn Chung Ng y so n: I. Mục tiêu - Yêu cầu. * Mục tiêu: - Chạy tiếp sức: Một số động tác bổ trợ chạy tiếp sức - Bài TD: Giúp học sinh ôn và hoàn thiện động tác 1- 2 (Nữ) và 1- 6 (Nam). Học: KT động tác 3 - 4 (Nữ) và động tác 7 12 (Nam). * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. Ngiêm túc, tự giác, tích cực trong tập luyện. II. Địa điểm - Phơng tiện * Địa điểm: Sân tập thể dục nhà trờng. * Phơng tiện: Giáo án, tranh ảnh, cờ, còi, . III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bài học và giao nhiệm vụ, . 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân, - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 4x8n 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển về đội hình khởi động. Đội hình khởi động: Gv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** **** 3 Cơ bản 1. Chạy tiếp sức Học: Động tác bổ trợ chạy tiếp sức -Tại chỗ đánh tay -Trao nhận tín gậy 2. Bài thể dục. - Ôn: + Nam: Thực hiện ôn luyện bài TDPTC từ động tác 1 6. + Nữ: Thực hiện ôn luyện bài TDNĐ từ động tác 1- 2. - Học: + Nam: Động tác 7 12 bài TDPTC. + Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 sở giáo dục và đào tạo trờng thpt VN QUAN GIO N TH DC LP 12 Giáo viên : Tổ : Năm học : 0o0 Tun 2 Tiết 3: Thể Dục 12 Ngời Soạn: V VN SM THPT VN QUAN - LNG SN Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 - TDND: Nữ động tác 1-2, nam động tác 1-5. - Chạy tiếp sức:+ ôn một số động tác bổ trợ: chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển, theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau II.Phần cơ bản 1.TDND: a. Nữ: Học động tác 1-2 - ĐT 1: Tay + Yêu cầu: Tay thẳng, nhún theo nhịp chính xác. - ĐT 2: Thân mình + Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng giữa tay và thân ngời. b Nam: Học động tác 1-5: + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. a. Một số động tác bổ trợ: - Chạy bớc nhỏ: - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy tăng tốc. + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật phát huy tần số động tác. 8p 1p 1p 6p 32p 3p 2x8 1l 4lần 1lần 1lần 1lần 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Học sinh chú ý lắng nghe để nắm đợc mục tiêu và nội dung học trong chơng trình. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x GV - Nam nữ tập luyện theo đội hình phân nhóm - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em, nhắc nhở các em tập luyện nghiêm túc. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x Thể Dục 12 Ngời Soạn: V VN SM THPT VN QUAN - LNG SN Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 b.Luyện tập trao- nhận gậy. + Yêu cầu: Trao- nhận gậy đúng tay, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, 2 động tác TDND của nữ. III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các bài tập đã học 5p 4lần 3lần - Cự ly tập luyện các động tác bổ trợ khoảng 20m. - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên quan sát sửa sai Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Tiết 4: - TDND: + Ôn động tác 1-2( nữ), động tác 1-5 ( nam) + Học động tác 3( nữ), động tác 6-10 ( nam) - Chạy tiếp sức:+ ôn trao nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 ngời ( số 1-2, số 2-3, số 3- 4) + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: V VN SM THPT VN QUAN - LNG SN Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 2 động tác của nữ và cách trao nhận tín gậy. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn các động tác đã học. + Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác, phối hợp giữa tay, chân, PGD & ĐT Tònh Biên Trường THCS Ngô Quyền GIÁO ÁN SỐ 37 Tuần19( 27-01/01/2011) Dạy khối 7 PPCT 37 Ngày soạn: 28/12/2010 Tên bài: Bài TD – Bật nhảy – Chạy bền I/.Mục tiêu -Bài TD: Học hai động tác: Vươn thở, Tay -Bật nhảy: n động tác Đá lăng trước – sau, trò chơi “ Nhảy cừu” -Chạy bền: Chạy trên đòa hình tự nhiên II/ Yêu cầu: + Kiến Thức: Biết thực hiện được hai động tác bài TD Vươn Thở, Tay, động tác đá lăng trước – sau, trò chơi “ Nhảy Cừu” + Kó Năng: Biết thực hiện được cơ bản đúng hai động tác bài TD Vươn Thở, Tay, động tác đá lăng trước – sau, trò chơi “ Nhảy Cừu” *Yêu cầu: HS Nghiêm túc, luyện tập tích cực. III/ Đòa điểm – phương tiện Sân trường THCS Ngô Quyền – còi GV, cờ, bộ xà nhảy cao IV/ Tiến trình lên lớp Phần – Nội dung LVĐ PP tổ chức I/ Mở đầu 1. Nhận lớp: Lớp tập hợp đúng giờ, điểm số, báo cáo GV 2. Giơí thiệu nội dung Bài TD: Học hai động tác: Vươn thở, Tay -Bật nhảy: n động tác Đá lăng trước – sau, trò chơi “ Nhảy cừu” -Chạy bền: Chạy trên đòa hình tự nhiên 3. Khởi động - khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, xoay khuỷu tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, gập dũi, xoạt ngang, xoạt dọc - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông 4. Kiểm tra bài củ: Gọi hS tâng cầu bằng mu bàn chân, bằng má trong II/Cơ bản 1.Bài TD Học: Động tác Vươn thơ û -> Nhòp 5,6,7,8 giống nhòp 1,2,3,4 nhưng đổi chân. -Động tác Tay 5-8’ 2l x 8n 3l 2-3hs 28-32’ 11’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2.Bật nhảy -n Đá lăng trước- sau Tai chổ GV hướng dẫn lại kỹ thuật Đá lăng trước sau cho HS, cho HS luyện tập Đá từng động tác sau đó kết hợp hai động tác và thực hiên theo nhòp GV qua sát và sữa sai cho HS 3/ Phân Nhóm: -> GV chia làm 2 nhóm luyện tập nội dung vừa học.(có phân người chỉ huy và đổi nhốm tập luyện) + Nhóm 1: Thực hiện bài thể dục, động tác vươn thở, tay. +Nhóm 2: Bật Nhảy: Đá lăng trước- sau -Trò chơi “Nhảy cừu” Chuẩn bò: Tập hợp lớp thành 2-4 hàng, mỗi hàng chọn 1-3 em làm “Cừu” -Cách chơi: các e lần lượt chạy đến “Cừu”, đặt hai tay lên lưng “cừu” nhảy giạng hai chân để vượt qua “cừu”. Sau đó về tập hợp ở cuối hàng Chú ý: phải có bảo vệ an toàn cho HS *Củng cố : HS thực hiện 2 động tác TD, Đá lăng trước-sau 3.Chạy bền: Chạy trên đòa hình tự nhiên Kiểm tra sức khỏe HS sau khi luyện tập các nội dung trước, cho HS luyện tập chạy theo từng nhóm sức khỏe. Nhắc nhở HS luyện tập tích cực, phân phối sức trong khi chạy III/ Kết thúc 1.Thả lõng Thả lỏng chân tay, xoa bóp cơ, rung chân tay 2. Nhận xét Đánh giá kết quảluyện tập, tinh thần thái độ khi luyện tập 3. Dặn dò n Bật nhảy, ôn tâng cầu 4. Xuống lơpù GV hô “Giải tán!” cả lớp hô “Khỏe!” 1-3l 11’ 2-6HS 500m 5’ GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Nhận xét Người soạn PGD & ĐT Tònh Biên Trường THCS Ngô Quyền GIÁO ÁN SỐ 38 Tuần19( 27/12/10-01/01/2011) Dạy khối 7 PPCT 38 Ngày soạn: 14/12/2010 Tên bài: Bài TD – Bật nhảy I/.Mục tiêu: -Bài TD: n 2 động tác: Vươn thở, Tay; Học 2 động tác: Chân, Lườn -Bật nhảy: n động tác Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang, trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”. II/ Yêu cầu: + Kiến Thức: Biết thực hiện được động tác bài TD Vươn Thở, Tay Chân, Lườn, động tác đá lăng trước – sau, trò chơi “ Nhảy Ô Tiếp sức” . + Kó Năng: Biết thực hiện được cơ bản đúng động tác bài TD Vươn Thở, Tay Chân, Lườn, động tác đá lăng trước – sau, trò chơi “ Nhảy Ô Tiếp sức” . *.Yêu cầu: HS Nghiêm túc, luyện tập tích cực. III/ Đòa điểm – phương tiện Sân trường THCS Ngô Quyền – còi GV, cờ, bộ xà nhảy cao IV/ Tiến trình lên lớp Phần – Nội dung LVĐ PP tổ chức I/ Mở đầu 1. Nhận lớp: Lớp tập hợp đúng giờ, điểm số, báo cáo GV 2. Giơí thiệu nội dung -Bài TD: ôn 2 động tác, học động tác: Chân, Lườn -Bật nhảy: n động tác Đá lăng ... ln - i hỡnh luyn nhy nộm r phỳt -Chy bn: - Chy ng lot c lp 12 Giỏo ỏn Th dc lp 12 Trng THPT Minh H III.Phn kt thỳc: -Hi tnh th lng +i thng hớt th sõu +Ti ch cỏc bi th lng tay, chõn phỳt -Bi... Phng phỏp t chc Hot ng ca (GV-HS) Giỏo ỏn Th dc lp 12 Trng THPT Minh H I.Phn m u: 8-1 0 -i hỡnh nhn lp 1.Nhn lp phỳt -HS: Cỏn b lp hp bỏo cỏo s s , li chỳc sc kho -GV: Nhn lp , hi tỡnh hỡnh sc... cu: (ễn ni dung tit 45 ) - ễn k thut tõng cu mt nhp chuyn cu i - u Giỏo viờn Ging dy : V Tun Anh nh lng SL TG 8-1 0 phỳt Phng phỏp t chc Hot ng ca (GV-HS) -i hỡnh nhn lp - Hc sinh t i hỡnh trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 43 - 48,

Hình ảnh liên quan

-Phương tiện: 25quả cầu, 15 quả búng rổ;1 cũi. 1sõn thi đấu đỏ cầu .2 bảng rổ và rổ. - Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 43 - 48

h.

ương tiện: 25quả cầu, 15 quả búng rổ;1 cũi. 1sõn thi đấu đỏ cầu .2 bảng rổ và rổ Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Đứng cỏch bảng rổ 5 một .Quay người bắt búng , di chuyển nhanh , lờn bảng rổ ,  thực hiện động tỏc bật nhảy nộm búng vào rổ - Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 43 - 48

ng.

cỏch bảng rổ 5 một .Quay người bắt búng , di chuyển nhanh , lờn bảng rổ , thực hiện động tỏc bật nhảy nộm búng vào rổ Xem tại trang 15 của tài liệu.
-Phương tiện: 25quả cầu, 15 quả búng rổ;1 cũi. 1sõn thi đấu đỏ cầu .2 bảng rổ và rổ. C.Tiến trỡnh  lờn lớp - Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 43 - 48

h.

ương tiện: 25quả cầu, 15 quả búng rổ;1 cũi. 1sõn thi đấu đỏ cầu .2 bảng rổ và rổ. C.Tiến trỡnh lờn lớp Xem tại trang 17 của tài liệu.