0

Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

35 216 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:00

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1: Đặt vấn đề Cây ăn chiếm vị trí quan trọng đời sống mội người kinh tế quốc gia Việt Nam nằm vùng nhiệt đới gió mùa có điều kiện tự nhên đa dạng phong phú nên thuận lợi cho nghề trồng ăn , nghề trồng ăn có lịch sử từ ngàn năm trở thành phận thiếu kinh tế nông nghiệp nước ta Mỗi loại ăn có vai trò riêng biệt khả thích ứng với vùng khác Cam loại ăn có giá trị thị trường quốc tế đặc sản lâu năm Việt Nam cam có giá trị dinh dưỡng kinh tế cao, phân bố rộng rãi Các vùng trồng cam nỗi tiếng nước ta như: Xã Đoài, Hải Dương, Vinh, Đồng nai tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long … Và số loại cam là: Cam Sành, Cam đắng( cam chua), Cam Cam sử dụng phận : nước quả, tinh dầu từ hoa có giá trị cao suất, chất lượng sản phẩm cam nước ta mức khiêm tốn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển tiến trình hội nhập khu vực quốc tế Vì vậy, cần áp dụng tiến khoa học kĩ thuật chọn tạo giống xây dựng kĩ thuật thâm canh nhằm tăng suất, chất lượng cho cam Cam ăn lâu năm có trình sinh trưởng, hoa kết chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố nội (di truyền), yếu tố sinh thái (nhiệt độ, ánh sáng, đất đai ) yếu tố kỹ thuật canh tác Với thực tiễn việc nghiên cứu tập tính hoa đậu ảnh hưởng yếu tố nhu cầu thiết để tạo giống cam có phẩm chất tốt cho suất cao Trường Đại Học Nông Nghiệp Nội trường chuyên nông nghiệp có nhiều nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Vì việc "Nghiên cứu tập tính hoa, đậu số dòng, giống cam trồng trường đại học Nông Nghiệp Nội " 1.2: Mục đích Trên sở nguồn gen trường đại học Nông Nghiệp Nội tiến hành khảo sát đặc điểm hoa, đậu để làm sở cho việc chọn tạo xây dựng kĩ thuật thâm canh nhằm tăng suất chất lượng cam 1.3: Yêu cầu Khảo sát đặc điểm hoa số dòng giống cam : thời gian nụ, hoa, tỉ lệ cành hoa… trường đại học Nông Nghiệp Nội Khảo sát khả đậu số dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Nội Bước đầu thực nghiệm số chế phẩm nhằm tăng đậu số dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Nội 1.4: Ý nghĩa đề tài 1.4.1: Ý nghĩa khoa học Giúp sinh viên cố, hệ thống hóa kiến thức học nhà trường vào nghiên cứu khoa học, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức thực tế Giúp sinh viên nắm cách tiến hành đề tài, thu thập, xử lý số liệu trình bày báo cáo khoa học 1.4.2: Ý nghĩa thực tiện Giúp người hiểu thêm đặc điểm, tập tính hoa đậu dòng giống cam từ áp dụng biện pháp kỹ thuật, chế phẩm phù hợp trồng trọt chăn nuôi để cam cho suất cao chất lượng tốt PHẦN II : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1: Tình hình sản xuất tiêu thụ cam 2.1.1: Tình hình sản xuất tiêu thụ cam giới Mặc dù cam có nguồn gốc từ vùng Đông Nam Á cam trồng nhiều nơi giới với tổng số 100 quốc gia Các nước tiếng trồng cam : Italia, Hy Lạp,Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hoa Kỳ, Mexico, Braxin, Trung Quốc, Nhậy Bản, Cuba Các nước xuất cam chủ yếu là: Brazil, United States of America , Italia Bảng 2.1: Sản lượng cam châu lục năm 2012 (FAO ) Vùng lãnh thỗ Châu Phi 7928103 Châu Mỹ 34199142 Châu Á 19996359 Châu Âu 5699221 Châu Đại Dương 400934 Thế giới 68223759 Dựa vào bảng thấy sản lượng cam giới cao lại không đồng châu lục Sản lượng cam châu Mỹ cao lên tới 34199142 châu Đại dương có 34199142 Bảng 2.2: Sản lượng cam giới giai đoạn 2008- 2012 Năm sản lượng (tấn) 2008 2009 2010 69551373 67787981 69045495 2011 2012 69759261 68223759 Đồ thị biểu diễn sản lượng cam giới giai đoạn 2008- 2012 Nhìn vào đồ thị thấy phát triển nhu cầu cam giới phát triển chậm lại quốc gia phát triển có xu hướng giảm sử dụng cam tươi phát triển công nghiệp chế biến cam Bảng 2.3: Sản lượng cam năm 2010 số nước giới ( FAO ) STT Quốc gia Sản lượng (tấn) Brazil 19.112.3002 United States of America 7.478.8303 India 6,268.1004 China 5.003.2895 Mexico 4.051.6306 Spain 3.120.0007 Egypt 2.401.0208 Italy 2.393.6609 Indonesia 2.032.67010 10 Turkey 1.710.500 11 Pakistan 1.542.10012 12 Iran (Islamic Republic of) 1.502.82013 13 South Africa 1.415.09014 14 Morocco 849.19715 15 Argentina 833.48616 16 Viet Nam 729.400 2.1.2: Tình hình sản xuất tiêu thụ cam Việt Nam Cam có lịch sử trồng trọt lâu đời nước ta, cam nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu tạo giống có suất cao, chất lượng tốt đem trồng rộng rãi nước Theo kết nghiên cứu cho thấy ăn có diện tích , sản lượng cao là: chuối, cam, quýt, dứa, xoài cam đứng vị trí thứ hai Các vùng trồng cam Việt Nam là: đồng song Cửu Long, trung du miền núi phía bắc với nhiều giống cam đặc sản, chất lượng như: cam Vinh, cam Yên Bái, cam sành Hàm Yên… Vào đầu năm kỷ 21 trở lại so với năm 1975 kỷ trước diện tích, suất sản lượng cam tăng lên nhanh ổn định Theo Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn), diện tích ăn nước đạt khoảng 900 nghìn ha, sản lượng khoảng 10 triệu tấn; diện tích ăn phục vụ xuất khoảng 255 nghìn ha, sản lượng cuả xuất ước đạt 400 nghìn Tổng kim ngạch xuất ước đạt gần 300 triệu USD/năm Theo quy hoạch, đến năm 2020, diện tích ăn nước đạt 1.1 triệu ha, với tổng kim ngạch xuất đạt 1.2 tỉ USD/năm Bảng 2.4: Tình hình sản xuất cam giai đoạn 2008- 2012 (FAO) Tình hình sản xuất cam 2008 2009 Năm 2010 Diện tích ( 1000 ) 63.9 64.5 61.5 Năng suất (tạ/ ha) 2011 43.701 42.764 106.2 107.52 118.6 121.58 Sản lượng ( 1000 tấn) 678.6 693.5 2012 121.8 729.4 531.33 520.85 Tổng sản lượng cam năm 2010 đạt cao nhất, năm 2011- 2012 sản lượng cam có xu hướng giảm dần Diện tích ngày bị thu hẹp , nguyên nhân diện tích trồng lâu năm bị thoái hóa, thị trường không ổn định Năng suất cam Việt Nam tương đương với nước khu vực khoảng 7-10 tấn/ha thấp nhiều so với nước tiên tiến giới như: Úc, Mỹ, Brazil, có suất 30-40 tấn/năm Hàng năm nước ta phải nhập lượng lớn có múi từ nước (chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan) với giá trị nhập năm tăng Năm 2008 72,4 triệu USD lần so với năm 2007 lần so với năm 2005 Trong loại cam quýt có ưu trồng phía Bắc lại loại phải nhập nhiều (năm 2008: cam có 16,37 triệu USD, quýt 56,0 triệu USD) Xuất nhập có múi nước ta 1/35 nhập Bảng 2.5 : Giá trị xuất nhập có múi nước ta từ 2005-2008 Loại Bưởi Chanh Quýt Cam khác Giá trị xuất khẩu(1000 USD) 2005 2006 2007 2008 26 52 21 12 20 195 92 44 22 59 699 326 25 74 32 1.219 1.111 98 15 187 Giá trị nhập (1000 USD) 2005 2006 2007 2008 18135 5266 19.164 5.486 21481 6799 48 10 14 56.001 16.377 24 (Nguồn: Trung tâm thương mại quốc gia, 2009) Những vấn đề lớn đặt sản xuất cam nước ta nay: - Sản xuất ăn nhìn chung manh mún mang nặng tính tự cấp, tự túc, chưa tương xứng tiềm đất đai, khí hậu thị trường, công tác quy hoạch sản xuất tổ chức quản lý thực sản xuất theo quy hoạch chưa trọng mức, suốt thời gian dài phát triển ăn có múi mang nặng tính tự phát, theo phong trào - Công tác giống có chuyển biến định nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất theo hướng hàng hóa Cơ cấu chủng loại giống ít, hầu hết giống cũ, giống địa phương, giống chọn tạo nhập nội chưa nhiều, chất lượng giống ăn có múi chưa đồng chủ yếu giống chín trung bình cam Xã Đoài, Vân Du , chất lượng tốt nhiều hạt không đáp ứng nhu cầu thị trường nước nước Còn giống chín sớm chín muộn chất lượng tốt 2.2: Vị trí phân loại, nguồn gốc phân bố cam 2.2.1 : Phân loại có múi Việc phân loại cam quýt thường gặp khó khăn loài ăn có múi có khả thích ứng rộng, trình di thực diễn mạnh năm vừa qua, năm gần trình giao lưu trao đổi nước với quy mô lớn.Vì vậy, loài ăn có múi trồng nhiều điều kiện khí hậu vùng sinh thái khác nhau, ngày có nhiều dạng lai tự nhiên, đột biến tự nhiên Bên cạnh trình lai tạo, chọn lọc người tạo nhiều giống mới, nhiều loại hình Do tình hình phát triển loài ăn có múi đồ phân loại đưa có nhiều điểm khác thường không bao quát hết loại hình tồn tự nhiên sản xuất Theo hai nhà khoa học Tanaka Swingle mô tả hệ thống đồ phân loại sau: ĐỒ MÔ TẢ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CAM QUÝT Họ phụ Aurantoideae có 250 loài khác Họ phụ chia làm tộc chính: Clauseneae Citreae Tộc Citreae chia làm tộc phụ Trong tộc phụ Citreae bao gồm phần lớn loài cam quýt người trồng trọt Tộc phụ Citrineae chia làm nhóm A,B,C Trong số nhóm C quan trọng Nhóm C chia làm chi Trong chi Citrus bao gồm hầu hết loài loài cam quýt trồng trọt Chi Citrus chia thành chi phụ Eucitrus Paped Papeda có loài, quan trọng Citrus Ichangensis sử dụng làm gốc ghép lai tạo giống loài quan trọng cam quýt bao gồm: quýt (Citrus reticulate Blanco); bưởi chua (Citrus maxima); cam (Citrus sinensis Osbeck); chanh (Citrus limon Burm); Laime (Citrus aurantifolia Swingle); Tahiti laime (Citrus latifolia); cam chua (Citrus aurantium); bưởi chum (Citrus paradishi Macfe) chanh yên (Citrus medica) Theo Võ Văn Chi (1997) [3], nước ta chi Citrus có 11 loài Theo Phạm Hoàng Hộ (1999)[11] chi Citrus Việt Nam có 25 loài trồng trọt hoang dại (có loài có tên quýt), phần lớn thích nghi rộng, trồng rộng rãi miền Bắc –Trung – Nam từ vùng núi cao Sapa- Đà Lạt tới vùng đồng băng Bắc bộ: Nam Định, Thái Bình, Hải Dương… đến đồng Nam 2.2.2: Nguồn gốc cam Trước nhiều tranh cãi nguồn gốc cam đa số nhà nghiên cứu cho cam có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới cận nhiệt đới châu Á Theo Trần Thế Tục (1980 ) nghề trồng cam Trung Quốc có từ 3.000- 4.000 năm trước Có số tác giả cho nguồn gốc miền Nam Việt Nam, số cho nguồn gốc loại có múi có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới nhiệt đới vùng Châu Á – Thái Bình Dương, có vài loại tìm thấy châu Phi Tóm lại cam có nguồn gốc từ niền Nam châu Á, lan trải cam đến giới gắn liền với lịch sử buôn bán đường biển chiến tranh trước Cam chuyển tới chaai Phi từ Ấn độ thuyền buôn, di chuyển tới Mỹ nhà thám hiểm thuyền buôn người Tây Ban Nha Bồ Đào Nha (Pinhos Spiegel – Roy El al, 1998) 2.2.3: Phân bố cam Trên giới, cam quýt có phân bố rộng có khả dễ thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau, khả dễ lai tạo chủng để tạo chủng có khả thích nghi cao Châu Âu, cam quýt trồng nhiều ven Địa Trung Hải Người ta trồng chủ yếu giống cam, kéo dài từ ven biển lên đến đồi núi bên hay có sâu vào lục địa có nhiêu vùng trồng cam tiếng Malaga, Gownat , Valangxo (Tây Ban Nha), vùng Cote d’Azu đảo Goxo (Pháp) trồng nhiều cam đắng để lấy hoa, cất tinh dầu; Napoli, Xoorrenlo, Xixin (Italia) trồng nhiều cam chanh núm diện tích vạn hecta… Châu Phi, cam quýt trồng nhiều Ai Cập, Angieri, có giống cam ngon tiếng Bowlida, cam Metxki, Matedo, Serubo(Tuynidi) Châu Mỹ, cam quýt trồng nhiều vùng Caribe Cuba, Nam Mỹ, Trung Mỹ, song nhiều Hoa Kỳ, nhiều giống cam ngon tiếng cam Naven Châu Úc có giống cam Tahiti loại cam ngon tiếng bậc giới Còn Châu Á, cam quýt trồng nhiều Xiri, đảo Kio, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaixia, Việt Nam 2.3: Đặc điểm thực vật học cam 2.3.1: Bộ rễ Cam trồng hột thường có rễ nhiều rễ nhánh, từ rễ nhánh mọc rễ lông yếu ớt Sự phát triển rễ xen kẻ với phận thân cành mặt đất Bộ rễ cam hoạt động mạnh vào thời kỳ: Trước cành xuân ( từ tháng đến tháng 3) Sau rụng sinh lý đợt đầu lúc hè xuất ( từ tháng đến tháng 8) Sau cành mùa thu sung sức (khoảng tháng 10) 10 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1: ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU: - Một số mẫu giống cam thu thập nước trồng trường đại học Nông Nghiệp Nội 3.2 : ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU : - Đề tài thực trường đại học Nông Nghiệp Nội - Thời gian từ 14/02 đến 15/05/2014 3.3 : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : 3.3.1.Khảo sát thời gian lộc xuân mẫu giống: 3.3.2 Khảo sát đặc điểm hoa số dòng giống cam đại học Nông Nghiệp Nội 3.3.3 Khảo sát động thái đậu số dòng giống cam đại học nông nghiệp nội 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 3.4.1 : Phương pháp bố trí thi nghiệm: - Thí nghiệm tiến hành theo phương pháp bố trí thí nghiệm đồng ruộng tập đoàn giống Sử dụng phương pháp quan sát,ghi chép, đo đếm tiêu hoa cành, để có số liệu cụ thể, xác thực 21 - Các mẫu giống trồng không nhác lại, mẫu Ttâm bảo tồn phát tiển nguồn gen trường DHNN 3.4.2 : Các tiêu theo phương pháp theo dõi : Khảo sát đặc điểm lộc xuân mẫu giống Khảo sát, đo đếm – cam giống ( tuổi), tiến hành cành phía Theo dõi thời gian lộc xuân giống: Theo dõi thời gian lộc (10% bắt đầu, 70% rộ, 90% kết thúc) : Khảo sát đặc điểm hoa, đậu dòng, giống cam trường Đại Học Nông Nghiệp Nội Khảo sát, đo đếm – cam giống ( tuổi), tiến hành cành phía -Theo dõi thời gian nở hoa : Trung bình : 10% bắt đầu 70% nở rộ 90% kết thúc - Theo dõi tỉ lệ cành hoa : cành chùm có lá, cành chùm không lá, cành đơn có cành đơn không - Theo dõi động thái đậu : cách 10 ngày đếm số đậu cành 3.4.3 : Thu thập xử lý số liệu : - Xử lý số liệu : sử dụng phần mềm Microsofl Exel IRRSTAT 22 V KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1: đồ vườn cam trường Đại học Nông Nghiệp Nội Bờ mương phía tây Hàng 10 11 12 13 Bờ mương phía bắc RCRC 4058 RCRC 4058 RCRC 4058 PI654865 PI654865 PI654865 PI654851 PI654851 PI654851 PI654871 PI654871 PI654871 PI539580 PI539580 PI539580 PI654875 PI654875 PI654875 PI654881 PI654881 PI654881 PI654847 PI654847 PI654847 PI600656 PI600656 PI600656 Bờ mương PI654897 PI654897 PI600659 PI436608 PI600659 PI539656 PI654871 PI539656 PI600666 PI539549 PI539549 23 Ruộng lúa thí nghiệm 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PI539560 PI539560 PI654893 PI654865 PI654893 PI539577 PI600656 PI539577 PI539556 PI539689 PI539556 PI539557 PI539557 PI539557 PI654868 PI600660 PI600660 PI600660 PI600660 PI362329 PI362329 PI362329 PI539549 PI539514 PI539567 Bờ mương phía nam 4.2: Điều kiện tự nhiên Trường đại học Nông Nghiệp Nội, Trâu Quỳ Gia Lâm – Nội + Vị trí địa lý Trâu Quỳ thị trấn huyện Gia Lâm ngoại thành Nội Trâu Quỳ nằm quốc lộ cách trung tâm Nội 12km Thị trấn Trâu Quỳ có 734,57 diện tích tự nhiên 21.772 người Trâu Quỳ: có phía Đông giáp xã Phú Thị, Dương Xá; phía Tây giáp xã Đông Dư quận Long Biên: phía Nam giáp xã Đa Tốn; phía Bắc giáp xã Cổ Bi, Đặng Xá quận Long Biên Trâu Quỳ có trường đại học Nông Nghiệp Nội, viện rau quan quyền huyện Gia Lâm 24 + Khí hậu Nằm khí hậu miền bắc Việt Nam, thời tiết khí hậu thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm mang đặc trưng: nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm ướt, mùa he nóng mưa nhiều, mùa đông lạnh, khô Tuy nhiên trái đất nóng lên, thời tiết, khí hậu có phần thay đổi Bảng 4.1: Các yếu tố nhiệt độ độ ẩm huyện Gia Lâm từ tháng 1- tháng năm 2014 yếu tố nhiệt độ °C độ ẩm °F tháng tháng tháng tháng 17 17 23 28 83 89 73 83 Đồ thị biểu diễn yếu tố nhiệt độ độ ẩm huyện Gia Lâm từ tháng - tháng năm 2014 Từ bảng biểu đồ cho thấy: Nhiệt độ trung bình tháng – tương đối thấp từ 17 °C tới 28 °C Từ tháng tới tháng có nhiều đợt mưa liên tục, kéo dài cộng thêm đợt không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ tháng thấp, độ ẩm cao từ 83- 89 °F Tháng 3- tháng 4, thời tiết ấm dần mưa phùn lượng mưa nên nhiệt độ bắt đầu tăng dần theo tháng từ 17°C đến 23°C Nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm kéo theo giảm dần độ ẩm, độ ẩm tháng 73°F Thời tiết yếu tố quan trọng tới đặc điểm hoa đậu cam, nhiệt độ độ ẩm từ tháng đến tháng nói chung thuận lợi cho hoa lộc giống cam Bên cạnh có hạn chế độ ẩm cao sâu bệnh 25 hại cỏ dại phát triển tốt ảnh hưởng tới suất trồng, giảm tỉ lệ đậu 4.3: Khảo sát đặc điểm lộc xuân mẫu giống Trong điều kiện khí hậu Việt Nam cam thường cho 3-4 đợt lộc năm Lộc xuân từ cuối tháng đến đầu tháng miền Bắc 50-60% lộc xuân tạo thành cành hoa, cành Cam gồm loại cành cành mẹ, cành dinh dưỡng cành Mối liên hệ loại cành đợt lộc khăng khít Cành dinh dưỡng trở thành cành mẹ Quan sát quy luật lộc cành năm cam cho thấy: lộc Xuân thường mọc từ cành năm trước số mầm ngủ thân chính, lộc Xuân có ý nghĩa lộc mọc từ cành Hè cành Thu năm trước Dưới kết thời gian lộc mẫu giống trường đại học Nông Nghiệp Nội Giống Ngày bắt đầu Ngày rộ Ngày kết thúc thời gian lộc RCRC4058 06-02-14 12-02-14 28-02-14 22 PI654865 08-02-14 15-02-14 08-03-14 28 PI654851 04-02-14 10-02-14 27-02-14 23 PI654871 04-02-14 13-02-14 01-03-14 25 PI539580 04-02-14 15-03-14 09-03-14 33 PI654875 23-02-14 01-03-14 25-03-14 30 PI654881 09-03-14 15-03-14 06-04-14 28 PI654847 04-02-14 08-02-14 26-02-14 22 PI600656 06-03-14 11-03-14 06-04-14 31 PI654897 22-02-14 25-02-14 23-03-14 29 PI600659 10-02-14 07-02-14 10-03-14 28 PI436608 04-03-14 12-03-14 03-04-14 30 PI539656 10-02-14 16-02-14 09-03-14 27 PI600666 31-03-14 04-03-14 04-05-14 34 PI539549 27-03-14 01-04-14 04-05-14 37 PI539560 23-02-14 28-02-14 23-03-14 28 26 PI654893 22-03-14 27-03-14 21-04-14 30 PI654865 29-03-14 06-03-14 03-05-14 34 PI539577 09-02-14 15-02-14 08-03-14 27 PI600656 28-03-14 08-04-14 04-05-14 36 PI539556 04-02-14 11-02-14 28-02-14 24 PI539689 24-02-14 01-03-14 25-03-14 29 PI539557 10-02-14 16-02-14 13-03-14 31 PI654868 29-03-14 05-04-14 04-05-14 35 PI600660 16-02-14 23-02-14 16-03-14 28 PI362329 14-02-14 21-02-14 11-03-14 25 PI539567 18-02-14 14-02-14 19-02-14 29 PI539514 15-02-14 21-02-14 17-02-14 30 Dựa vào bảng thấy thời gian xuất đợt lộc xuân giống có chênh lệch lớn, có giống 04- 06/02 có giống cuối tháng đầu tháng với bắt đầu lộc Vì thời gian kết thúc đợt lộc không đồng Các giống lộc sớm RC4058, PI654851, PI654871, PI539580 thường thời gian lộc 22 ngày giống muộn PI600656, PI654865, PI654868 thời gian lộc 34- 36 ngày Các giống sớm, thời gian lộc ngắn, tập trung giống có khả cho suất cao giống lộc rải rác bị nhiều thời gian lộc Lộc tiêu quan trọng để tăng trưởng chiều cao nâng cao suất hoa Tùy thuộc vào chất di truyền giống điều kiện ngoại cảnh, điều kiện canh tác mà số lộc giống khác 4.4 Đặc điểm hoa dòng, giống cam trường Đại học Nông Nghiệp Nội 4.4.1: Thời gian hoa Sự kích thích mầm hoa bắt đầu với dừng sinh trưởng dinh dưỡng thời gian mùa đông lạnh nước ta , nhiệt độ tăng độ ẩm tăng lên bắt 27 đầu trình hoa Đa số giống cam tập đoàn hoa tập trung vào tháng đến tháng 3, thời gian thời tiết có mưa nhiều nhiệt độ tăng dần Trừ số giống sớm RCRC4058, PI654871, PI539580 kết thúc hoa từ ngày 06/02/2014 số giống muộn PI600666 , PI539549, PI654893, PI654865, PI600656, PI654868 Bảng 4.2: Thời gian hoa giống cam trường Đại học Nông Nghiệp Nội Giống Ngày bắt đầu Ngày nở rộ Ngày kết thúc 04-02-14 08-02-14 06-02-14 16-02-14 08-02-14 06-02-14 07-02-14 15-03-14 22-03-14 09-02-14 24-03-14 24-03-14 14-02-14 15-03-14 RCRC4058 PI654865 PI654851 PI654871 PI539580 PI654875 PI654881 PI654847 PI600656 PI654897 PI600659 PI436608 20-02-14 04-03-14 28-02-14 04-03-14 15-03-14 06-02-14 18-03-14 13-03-14 08-02-14 06-03-14 PI539656 06-02-14 14-02-14 20-02-14 06-02-14 14-02-14 20-02-14 06-02-14 20-02-14 04-03-14 22-02-14 06-02-14 04-02-14 03-03-14 18-02-14 08-02-14 15-03-14 04-03-14 10-02-14 18-02-14 04-03-14 PI362329 12-02-14 20-03-14 01-04-14 PI539567 PI539514 14-02-14 14-02-14 19-02-14 20-02-14 01-04-14 03-04-14 PI600666 PI539549 PI539560 PI654893 PI654865 PI539577 PI600656 PI539556 PI539689 PI539557 PI654868 PI600660 04-03-14 20-02-14 Từ bảng thấy giống khác có chênh lệch thời gian hoa tương đối lớn Giống cam PI539656 hoa kéo dài 14 ngày giống cam PI654897 hoa kéo dài tới 34 ngày Thời gian hoa trung bình 28 giống vào khoảng 20 – 25 ngày Giai đoạn hoa có vai trò quan trọng việc định suất cam Trong điều kiện thuận lợi, số hoa nhiều tỉ lệ đậu lớn 4.4.2: Tỉ lệ cành hoa Số lượng cành hoa yếu tố quan trọng định đến suất cam Thông thường chùm hoa có đậu trái cao so với chùm hoa lá; chồi có tỉ lệ lá/hoa cao có tỉ lệ giữ trái đến thu hoạch cao Số lượng chùm hoa giống cam khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố thời tiết điều kiện chăm sóc Dưới bảng so sánh tỉ lệ loại cành hoa số giống cam trường Đại học nông nghiệp Nội Bảng 4.3: Tỉ lệ loại cành hoa của số giống cam trường Đại học nông nghiệp Nội Cành chùm có (CCL ) Giống RCRC4058 PI654865 PI654851 PI654871 PI539580 PI654875 PI654881 PI654847 PI600656 PI654897 PI600659 PI436608 PI539656 PI539560 PI539577 PI539556 PI539689 PI539557 số lượng (tb cành/mẫu giống) 18.67 16.17 13.25 10.67 10.75 10.17 13.08 10.33 6.58 7.38 14.88 6.25 8.75 8.13 10.63 5.25 9.25 8.00 Cành chùm không (CCL ) tỷ lệ số lượng (tb cành/mẫu giống) 62.92% 76.98% 70.04% 61.84% 72.07% 67.40% 67.67% 62.00% 54.11% 52.68% 76.28% 37.88% 50.72% 50.78% 60.71% 36.21% 62.71% 61.54% 9.25 3.25 3.50 5.42 2.67 3.00 4.33 4.75 3.92 5.13 3.13 9.00 6.25 6.25 5.13 6.63 3.75 3.42 cành đơn có (DCL) tỷ lệ số lượng (tb cành/mẫu giống) tỷ lệ 31.18% 15.48% 18.50% 31.40% 17.88% 19.89% 22.41% 28.50% 32.19% 36.61% 16.03% 54.55% 36.23% 39.06% 29.29% 45.69% 25.42% 26.28% 0.25 0.92 1.08 0.92 0.92 0.58 0.67 0.83 0.67 1.13 0.75 0.25 1.38 0.75 0.63 1.25 1.00 0.83 0.84% 4.37% 5.73% 5.31% 6.15% 3.87% 3.45% 5.00% 5.48% 8.04% 3.85% 1.52% 7.97% 4.69% 3.57% 8.62% 6.78% 6.41% 29 cành đơn không ( DKL) số lượng (tb cành/mẫu giống) 1.50 0.67 1.08 0.25 0.58 1.33 1.25 0.75 1.00 0.38 0.75 1.00 0.88 0.88 1.13 1.38 0.75 0.75 tỷ lệ 5.06% 3.17% 5.73% 1.45% 3.91% 8.84% 6.47% 4.50% 8.22% 2.68% 3.85% 6.06% 5.07% 5.47% 6.43% 9.48% 5.08% 5.77% PI600660 PI362329 PI539567 PI539514 6.75 7.00 13.50 9.50 CV % % LSD 1.9 11.2 43.09% 50.30% 76.06% 84.44% 7.42 4.58 1.50 0.50 47.34% 32.93% 8.45% 4.44% 0.58 0.50 1.50 0.50 3.72% 3.59% 8.45% 4.44% 0.92 1.83 1.25 0.75 2.63 33.3 Nhìn chung, phần lớn mẫu giống có tỉ lệ cành có cao cành Tỉ lệ chùm hoa có cao tỉ lệ đậu cao Bảng 4.4: Bình quân tổng số cành mang hoa/ cành nghiên cứu mẫu giống Qua biểu đồ thấy giống PI654865, PI654847, PI 654881, PI 654865, PI 600659, PI539514 giống có tỉ lệ cành mang hoa có cao tỉ lệ chùm hoa có /tổng số chùm màng hoa cành theo dõi dao động từ 62% tới 84% Những giống dự đoán giống có triển vọng cao năm 4.5: Động thái đậu dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Nội 4.5.1: Động thái rụng sau hoa tàn Trong đời sống trồng tượng rụng hoa, rụng tượng sinh lý hoàn toàn bình thường Sự rụng thích ứng thiếu dinh dưỡng, nước hóc môn sunh trưởng chúng, buộc chúng phải rụng lượng định non để tập trung dinh dưỡng cho khác Nguyên nhân dẫn đến tượng yếu tố môi trường yếu tố nội Đối với cam, tượng rụng thường bắt đầu sau hoa tàn – tuần, chia làm thời kỳ rụng: rụng non rụng sinh lí Trong điều kiện thời tiết, yếu tố môi trường giống cam khác động thái đâu khác nhau, tiến hành khảo sát động thái đậu số giống cam trường Đại học Nông Nghiệp Nội 30 5.85% 13.17% 7.04% 6.67% Bảng 4.5 : Động thái rụng sau hoa tàn 10 ngày 48.67 42.33 44.00 46.58 21.50 49.42 41.42 24.42 28.63 51.50 50.00 29.88 34.88 47.50 34.25 24.00 42.42 20 ngày 49.67 42.67 46.33 47.17 34.92 46.25 43.92 25.42 31.75 51.63 51.00 34.63 39.25 49.50 35.75 29.00 44.75 30 ngày 42.75 41.58 44.50 38.25 36.00 40.00 38.25 21.25 26.63 39.88 41.75 27.50 31.63 36.00 25.50 23.25 33.08 40 ngày 32.83 32.67 36.08 29.58 30.42 22.50 30.00 11.75 22.00 30.63 36.00 17.63 21.00 28.50 18.00 17.00 26.92 PI362329 28.92 31.00 34.08 PI539567 PI539514 35.75 30.5 37.25 32.25 35.25 32.25 RCRC4058 PI654865 PI654851 PI654871 PI654875 PI654881 PI654847 PI600656 PI654897 PI600659 PI436608 PI539656 PI539560 PI539577 PI539556 PI539689 PI600660 tỉ lệ rụn động thái rụng sau hoa tàn Giống 50 ngày 27.17 26.33 27.67 24.92 23.92 10.08 19.08 6.17 14.00 20.00 21.25 12.88 15.00 23.50 10.00 8.75 20.00 54.70 61.72 59.71 52.83 68.50 21.80 43.45 24.26 44.09 38.74 41.67 37.18 38.22 47.47 27.97 30.17 44.69 25.33 13.00 41.94 24.00 27.25 10.00 12 26.85 37.21 Kết theo dõi bảng cho thấy sau 50 ngày theo dõi giống có tỉ lệ rụng dao động từ 26- 61% Tỉ lệ rụng giống chênh lệch lớn Giống có tỉ lệ rụng cao PI654875 rụng 68.50%, giống PI654865 tỉ lệ rụng 61.72% Giống có tỉ lệ rụng PI654881 rụng 21.80%, giống PI600656 rụng 24.26% Sau tàn hoa 10 ngàysố lượng đậu nhìn chung giống tăng tăng ít, sau 20 ngày bắt đầu tượng rụng số lượng đậu giảm nhanh, sau rụng nhiều 31 Theo dõi thời gian rụng cho thấy vào giai đoạn cuối tháng đầu tháng giống cam rụng nhiều Bên cạnh thời gian thời tiết nhiệt độ độ ẩm cao, thời tiết không thuận lợi, dinh dưỡng không đủ nuôi dẫn tới bị rụng nhiều để tự điều chỉnh số lượng 4.4.2: Tỉ lệ đậu Tỉ lệ đậu thể tình trạng sinh trưởng phát triển cây, tỉ lệ đậu cao cho suất cao Dưới kết nghiên cứu tỉ lệ đậu số dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Nội Bảng 4.6: tỉ lệ đậu số dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Nội Giống RCRC4058 PI654865 PI654851 PI654871 PI539580 PI654875 PI654881 PI654847 PI600656 PI654897 PI600659 PI436608 PI539656 PI539560 PI539577 PI539556 PI539689 PI539557 PI600660 số hoa tb/cành số đậu tb/cành tỉ lệ đậu 115.17 3.75 3.26% 76.83 5.67 7.38% 78.33 2.00 2.55% 77.33 4.42 5.71% 72.33 2.92 4.03% 66.33 3.50 5.28% 96.00 6.58 6.86% 83.67 4.42 5.28% 52.50 2.92 5.56% 60.00 4.38 7.29% 90.50 8.75 9.67% 69.75 2.25 3.23% 71.00 2.25 3.17% 69.38 2.50 3.60% 80.50 4.88 6.06% 59.13 1.38 2.33% 64.00 2.75 4.30% 55.00 3.25 5.91% 76.50 5.17 6.75% 32 PI362329 PI539567 PI539514 54.92 2.83 5.16% 64.25 4.50 7.00% 48.00 1.00 2.08% Tỉ lệ đậu giống cam tương đối thấp yếu tố thời tiết: nhiệt độ, độ ẩm cao ảnh hưởng tới rụng Giống có tỉ lệ đậu cao PI600659 tỉ lệ 9.67% , thấp PI539514 tỉ lệ 9.67% Các giống khác dao động khoảng từ 3% - 7% V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết khảo sát tập đoàn cam Trung tâm bảo tồn nguồn GEN thực vật Trường đại hoc nông nghiêp Nội Từ kết thời gian lộc xuân giống cam để áp dụng biện pháp kỹ thuật thích hợp với giống, nhằm tăng số lượng lộc đồng thời rút ngắn thời gian lộc với giống có thời kỳ lộc dài để tăng hiệu suất hoa đậu cho Thời gian hoa tỉ lệ cành hoa giống khác từ có biện pháp xử lý thích hợp nhằm tăng tỉ lệ hoa đậu cho giống Chọn giống có tỉ lệ hoa, đâu cao để lai tạo giống có phẩm chất tốt Qua tỉ lệ đậu động thái rụng giống để có biện pháp kỹ thuật phù hợp làm giảm tỉ lệ rụng tăng khả đậu cho giống cam Nắm tập tính hoa đậu mẫu giống cam điều kiện tự nhiên: thời tiết, đất đai, chăm sóc trường Đại học nông nghiệp Nội Từ kết nghiên cứu để chọn lai tạo giống cam có suất cao, phẩm chất tốt, phù hợp với 33 điều kiện khí hậu đất đai vùng trồng cam, làm sở cho việc chọn tạo xây dựng kĩ thuật thâm canh nhằm tăng suất chất lượng cam 5.2 : Đề nghị Do thời gian điều kiện thực tập hạn chế nên đề tài chưa nghiên cứu cách toàn diện đạt kết cao Vì vậy, có số đề nghị sau: Tiếp tục theo dõi tiêu khối lượng quả, chất lượng suất giống để đến kết luận cuối giống So sánh, đánh giá tiêu giống để chọn giống có khả thích ứng cao, suất cao chất lượng tốt Phân tích tiêu ảnh hưởng đến khả hoa, đậu để có biện pháp tác động giúp nâng cao suất chất lượng cam 34 35 ... tính hoa, đậu số dòng, giống cam trồng trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội " 1.2: Mục đích Trên sở nguồn gen trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội tiến hành khảo sát đặc điểm hoa, đậu để làm sở cho... cam 1.3: Yêu cầu Khảo sát đặc điểm hoa số dòng giống cam : thời gian nụ, hoa, tỉ lệ cành hoa… trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Khảo sát khả đậu số dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Hà. . .Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội trường chuyên nông nghiệp có nhiều nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Vì việc "Nghiên cứu tập tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.3: Sản lượng cam năm 2010 của một số nước trên thế giới (FAO) - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 2.3.

Sản lượng cam năm 2010 của một số nước trên thế giới (FAO) Xem tại trang 4 của tài liệu.
2.1.2: Tình hình sản xuất và tiêu thụ cam ở Việt Nam - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

2.1.2.

Tình hình sản xuất và tiêu thụ cam ở Việt Nam Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tình hình sản xuất cam - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

nh.

hình sản xuất cam Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 2.5: Giá trị xuất nhập khẩu quả có múi ở nước ta từ 2005-2008. Loại - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 2.5.

Giá trị xuất nhập khẩu quả có múi ở nước ta từ 2005-2008. Loại Xem tại trang 6 của tài liệu.
được hết các loại hình đang tồn tại trong tự nhiên và trong sản xuất. Theo hai nhà khoa học Tanaka và Swingle mô tả hệ thống sơ đồ phân loại như sau: - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

c.

hết các loại hình đang tồn tại trong tự nhiên và trong sản xuất. Theo hai nhà khoa học Tanaka và Swingle mô tả hệ thống sơ đồ phân loại như sau: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 2.6. Thành phần chất dinh dưỡng trong 100g cây có múi (phần ăn được) so với một số ngũ cốc và cây ăn quả khác. - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 2.6..

Thành phần chất dinh dưỡng trong 100g cây có múi (phần ăn được) so với một số ngũ cốc và cây ăn quả khác Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 4.1: Các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm huyện Gia Lâm từ tháng 1- tháng 4 năm 2014 - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 4.1.

Các yếu tố nhiệt độ và độ ẩm huyện Gia Lâm từ tháng 1- tháng 4 năm 2014 Xem tại trang 25 của tài liệu.
4.4 Đặc điểm ra hoa của các dòng, giống cam trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

4.4.

Đặc điểm ra hoa của các dòng, giống cam trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Xem tại trang 27 của tài liệu.
Dựa vào bảng có thể thấy thời gian xuất hiện đợt lộc xuân của các giống trên có sự chênh lệch nhau lớn, có những giống bắt đầu từ 04- 06/02 nhưng có những giống cuối tháng 3 đầu tháng 4 với bắt đầu ra lộc - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

a.

vào bảng có thể thấy thời gian xuất hiện đợt lộc xuân của các giống trên có sự chênh lệch nhau lớn, có những giống bắt đầu từ 04- 06/02 nhưng có những giống cuối tháng 3 đầu tháng 4 với bắt đầu ra lộc Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 4.2: Thời gian ra hoa của các giống cam trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 4.2.

Thời gian ra hoa của các giống cam trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 4.3: Tỉ lệ các loại cành hoa của của một số giống cam tại trường Đại học nông nghiệp Hà Nội - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 4.3.

Tỉ lệ các loại cành hoa của của một số giống cam tại trường Đại học nông nghiệp Hà Nội Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 4.4: Bình quân tổng số cành mang hoa/ cành nghiên cứu của các mẫu giống - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 4.4.

Bình quân tổng số cành mang hoa/ cành nghiên cứu của các mẫu giống Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 4.5: Động thái rụng quả sau khi hoa tàn - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 4.5.

Động thái rụng quả sau khi hoa tàn Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 4.6: tỉ lệ đậu quả của một số dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội - Nghiên cứu tập tính ra hoa, đậu quả của một số dòng, giống cam trồng ở trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bảng 4.6.

tỉ lệ đậu quả của một số dòng giống cam trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan