0

Báo cáo thẩm tra đường giao thông

17 799 3
  • Báo cáo thẩm tra đường giao thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:39

Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công MỤC LỤC CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO THẨM TRA 1.1 Văn pháp quy .3 1.2 Các quy trình, quy phạm áp dụng .4 Khảo sát: Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000 .4 Quy trình khoan thăm dò địa chất 22TCN 280-2000 .4 Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90 Thiết kế Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005; .4 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007; Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN211-2006; Quy trình thiết kế cầu cống theo TTGH 22TCN 18-79; Quy trình tính toán đặc trưng dòng chảy lũ 22 TCN 220-95; Quy trình khảo sát thiết kế đường ôtô đắp đất yếu 22TCN 262-2000; Quy chuẩn quốc gia báo hiệu đường QCVN 41:2012/BGTVT .4 Điện chiếu sáng: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình xây dựng dân dụng TCXD 95-1983 .4 Chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN259-2001 .4 Quy phạm trang bị điện - Phần I - Quy định chung 11 TCN 18-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối trạm biến áp 11 TCN 20-2006 Quy phạm trang bị điện-phần IV-Bảo vệ tự động 11 TCN 21-2006 Chiếu sáng nhân tạo bên công trình công cộng kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN333-2005 .5 DANH MỤC HỒ SƠ ĐỂ THẨM TRA 2.1 Danh mục hồ sơ nhận 2.2 Các hồ sơ thiếu phục vụ công tác thẩm tra .5 MÔ TẢ VỀ CÔNG TRÌNH 3.1 Giới thiệu chung dự án 3.1.1 Tổ chức thực .6 3.2 Vị trí địa điểm xây dựng 3.2.1 Vị trí, địa điểm: 3.2.2 Phạm vi nghiên cứu dự án: 3.2.3 Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 4.1 Bình diện tuyến 4.2 Mặt cắt dọc tuyến .7 4.3 Mặt cắt ngang 4.4 Kết cấu công trình 4.4.1 Thiết kế đường 4.4.2 Thiết kế mặt đường 4.4.3 Kết cấu vỉa hè, viên bó vỉa, rãnh tam giác .10 4.4.4 Hệ thống thoát nước 10 Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công 4.5 Vi trí giao cắt với đường sắt Km2+916.00 11 4.6 Phần điện chiếu sáng: 11 4.7 Hệ thống an toàn giao thông: 11 NỘI DUNG THẨM TRA 11 5.1 Tính hợp lệ hồ sơ: 12 5.1.1 Nhân tham gia thiết kế 12 5.1.2 Số lượng quy cách hồ sơ .12 5.2 Sự phù hợp với bước lập dự án đầu tư 13 5.3 Tính pháp lý dự án 13 5.4 Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn 13 Quy trình khảo sát thiết kế đường ôtô đắp đất yếu 22TCN 262-2000; 13 Quy chuẩn quốc gia báo hiệu đường QCVN 41:2012/BGTVT 13 Điện chiếu sáng: 13 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình xây dựng dân dụng TCXD 95-1983 13 Chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN259-2001 .13 Quy phạm trang bị điện - Phần I - Quy định chung 11 TCN 18-2006 13 Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 19-2006 13 Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối trạm biến áp 11 TCN 20-2006 13 Quy phạm trang bị điện-phần IV-Bảo vệ tự động 11 TCN 21-2006 13 Chiếu sáng nhân tạo bên công trình công cộng kỹ thuật hạ tầng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN333-2005 13 5.5 Nội dung hồ sơ khảo sát 13 5.6 Hồ sơ tính toán thủy văn: .13 5.7 Nội dung hồ sơ thiết kế vẽ thi công 14 5.7.1 Thuyết minh: 14 5.7.2 Bản vẽ điển hình: .14 5.7.3 Bình đồ: 14 5.7.4 Trắc dọc: 15 5.7.5 Trắc ngang: .15 5.7.6 Nút giao vuốt nối dân sinh: 15 5.7.7 Thoát nước .15 5.7.8 Công trình phòng hộ an toàn giao thông .16 5.7.9 Phần điện chiếu sáng .16 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .17 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN Số: /BC-VIMCC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG CÔNG VỤ TỪ QUỐC LỘ 18A ĐẾN NMNĐ MẠO KHÊ – HUYỆN ĐÔNG TRIỀU – TỈNH QUẢNG NINH GÓI THẦU SỐ 34 : THẨM TRA THIẾT KẾ BVTC-DT ĐƯỜNG CÔNG VỤ TỪ QUỐC LỘ 18A ĐẾN NMNĐ MẠO KHÊ Kính gửi: - Ban QLDA NMNĐ Mạo Khê – Vinacomin – Chi nhánh Tổng công ty điện lực - Vinacomin - Thực hợp đồng số: 98/2014/HĐTV/NĐMK-TVM ngày 27/6/2014 Ban QLDA NMNĐ Mạo Khê – Vinacomin – Chi nhánh Tổng công ty điện lực – Vinacomin với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ công nghiệp - Vinacomin việc Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công Đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMN Mạo Khê thuộc dự án NMNĐ Mạo Khê 2X200MW - Sau nghiên cứu hồ sơ khảo sát, thiết kế vẽ thi công, hồ sơ tài liệu liên quan công trình: Đường công vụ từ quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh Công ty xây dựng tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng năm 2014 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ công nghiệp – Vinacomin báo cáo kết thẩm tra gói thầu số 34 sau : CƠ SỞ ĐỂ LẬP BÁO CÁO THẨM TRA 1.1 Văn pháp quy - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội khoá XI; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội khoá XI; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Quyết định số 686/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2008 HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam việc đầu tư xây dựng công trình dự án NMNĐ Mạo Khê công suất 2x220MW; Quyết định số 779/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2008 HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án NMNĐ Mạo Khê 2x220MW; - Quyết định số 1738/QĐ-HĐTV ngày 27/7/2010 HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam việc điều chỉnh mục Quyết định số 686/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2008; - Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 UBND Tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê, Huyện Đông Triều.” Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công - - - - Văn số 434/UBND ngày 02/04/2014 UBND huyện Đông Triều “ V/v phối hợp di chuyển tài sản bàn giao mặt đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường từ QL18A cầu Cầm đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê.” Quyết định số 265/QĐ-TKV ngày 28/02/2014 HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam việc phê duyệt bổ sung gói thầu số 33, 34, 35 vào Kế hoạch đấu thầu Dự án NMNĐ Mạo Khê 2x220MW Văn số 649/ĐLTKV-ĐT ngày 16/5/2014 Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - Vinacomin việc triển khai thực gói thầu xây dựng tuyến đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê; Quyết định số 22/QĐ-NĐMK ngày 21/5/2014 Giám đốc Ban QLDA NMNĐ Mạo Khê - Vinacomin việc phê duyệt dự toán gói thầu số 34: Thẩm tra thiết kế BVTC-DT đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê thuộc Dự án NMNĐ Mạo Khê 2x220MW; Các văn pháp lý khác có liên quan Hồ sơ thiết kế vẽ thi công công trình đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh Công ty xây dựng tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng năm 2014 1.2 Các quy trình, quy phạm áp dụng Khảo sát: Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất 22TCN 280-2000 Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90 Quy trình khảo sát thủy văn 22TCN 27-85; Thiết kế Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005; Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007; Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN211-2006; Quy trình thiết kế cầu cống theo TTGH 22TCN 18-79; Quy trình tính toán đặc trưng dòng chảy lũ 22 TCN 220-95; Quy trình khảo sát thiết kế đường ôtô đắp đất yếu 22TCN 262-2000; Quy chuẩn quốc gia báo hiệu đường QCVN 41:2012/BGTVT Quy trình thi công nghiệm thu móng cấp phối đá dăm 22TCN334-06; Điện chiếu sáng: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình xây dựng dân dụng TCXD 95-1983 Chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN259-2001 Quy phạm trang bị điện - Phần I - Quy định chung 11 TCN 18-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối trạm biến áp 11 TCN 20-2006 Quy phạm trang bị điện-phần IV-Bảo vệ tự động 11 TCN 21-2006 Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công Chiếu sáng nhân tạo bên công trình công cộng kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN333-2005 DANH MỤC HỒ SƠ ĐỂ THẨM TRA 2.1 Danh mục hồ sơ nhận - Tư vấn thẩm tra (TVTT) nhận hồ sơ khảo sát, thiết kế công trình: Đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê thuộc dự án NMNĐ Mạo Khê 2x220MW Công ty xây dựng tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng năm 2014 Bảng Thống kê Hồ sơ nhận TT Tên hồ sơ tài liệu Lần thẩm tra I Hồ sơ Khảo sát địa hình (2 quyển) Tập 1/2: Thuyết minh, bình đồ, trắc dọc, trắc ngang Tập 2/2: Trắc dọc, trắc ngang tuyến ngõ II Hồ sơ thiết kế vẽ thi công (3 quyển) Tập 1: Bản vẽ điển hình, bình đồ, trắc dọc, thoát nước, điện chiếu sáng Tập 2: Trắc ngang chi tiết Tập 3: Dự toán – Khối lượng 2.2 Các hồ sơ thiếu phục vụ công tác thẩm tra - Hồ sơ khảo sát thủy văn - Hồ sơ khảo sát địa chất - Dự toán phần điện - Chỉ dẫn kỹ thuật MÔ TẢ VỀ CÔNG TRÌNH 3.1 Giới thiệu chung dự án - Tuyến đường công vụ từ QL18A đến NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh qua xã Xuân Sơn, Bình Khê có chiều dài 5466m điểm đầu tuyến giao với QL18A (tại khu vực cầu Cầm phía Hạ Long) điểm cuối tuyến ngã ba thị trấn Mạo Khê Hiện toàn tuyến đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, mặt đường rộng 3.5m, đường rộng trung bình 6.5m Đây tuyến nối liền giao thông vào trung tâm xã song tuyến tồn nhiều bất cập như: Các tiêu kỹ thuật tuyến thấp, mặt đường hẹp, kết cấu mặt đường hư hỏng xuống cấp gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông - Tuyến đường giao thông liên xã UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 UBND Tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê, Huyện Đông Triều.” Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công - Năm 2014 theo Văn số 434/UBND ngày 02/04/2014 UBND huyện Đông Triều “ V/v phối hợp di chuyển tài sản bàn giao mặt đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường từ QL18A cầu Cầm đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê.” dự án giao cho Ban quản lý dự án NMNĐ Mạo Khê - Vinacomin làm chủ đầu tư công trình: Đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến nhà máy nhiệt điện Mạo Khê 3.1.1 Tổ chức thực Đại diện chủ đầu tư : Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Vinacomin – Chi nhánh Tổng công ty điện lực - Vinacomin Địa chỉ: Thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 033.6266323/ Fax: 033.6266238 Đơn vị tư vấn thiết kế : Công ty xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh Địa : Đường Cái Lân – phường Bãi Cháy – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : 033.849840, Fax : 033.849840 3.2 Vị trí địa điểm xây dựng 3.2.1 Vị trí, địa điểm: - Thuộc xã Xuân Sơn Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 3.2.2 Phạm vi nghiên cứu dự án: - Phạm vi thiết kế: Km0+0.00 – Km5+466.00 giới hạn sau: - Điểm đầu: Km0+0.00: Điểm giao với Quốc lộ 18A (tại khu vực cầu Cầm phía Hạ Long) Thuộc địa phận xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Điểm cuối: Km5+466: Ngã ba thị trấn Mạo Khê Thuộc địa phận xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Tổng chiều dài tuyến L=5466m 3.2.3 Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu - Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 UBND Tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê, Huyện Đông Triều.” - Căn ý kiến đạo lãnh đạo Huyện Đông Triều, họp ngày 20 tháng năm 2013 - Tuyến đường thiết kế quy mô đường cấp miền núi với Vtk=60Km/h TT Hạng mục Đơn vị Cấp III miền núi theo TCVN4054-2005 Cấp hạng kỹ thuật Tốc độ thiết kế Tiêu chuẩn kỹ thuật Km/h 60 Bán kính cong nhỏ m 125 Bán kính nhỏ thông thường m 250 Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công TT Đơn vị Tiêu chuẩn kỹ thuật m 70 m 50 Độ dốc dọc lớn % Chiều dài tối thiểu đoạn đổi dốc m 100 Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu m 2500 10 Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu m 1000 Hạng mục Chiều dài đường cong chuyển tiếp ứng với R Chiều dài đường cong chuyển tiếp ứng với bán kính nhỏ thông thường 11 Tải trọng thiết kế Nền mặt đường tính với tải trọng trục tiêu chuẩn 10T Công trình tuyến 12 Tần suất thiết kế đường H30-XB80 % 4 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 4.1 - Bình diện tuyến Bình diện tuyến đường thiết kế sở sau : + Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường + Tận dụng tối đa trạng mặt đường cũ + Hạn chế tối đa việc xây dựng tuyến ảnh hưởng đến công trình kiến trúc công trình xây dựng hai bên đường - Kết thiết kế : + Số đỉnh chuyển hướng : 50 + R=0 : 34 đỉnh + R≤125 :13 đỉnh +R>125 : đỉnh 4.2 - Mặt cắt dọc tuyến Cắt dọc thiết kế nguyên tắc dựa vào điểm khống chế kết hợp hài hoà yếu tố đường cong yếu tố đường cong đứng, đảm bảo xây dựng công trình tuyến, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế theo quy phạm hành, đảm bảo êm thuận trình vận hành xe đảm bảo giảm thiểu khối lượng đào đắp khối lượng công trình phụ trợ khác Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công - Các cốt khống chế: + Cao độ điểm đầu tuyến; + Cao độ điểm cuối tuyến; + Cao độ khu vực cổng nhà máy nhiệt điện Mạo Khê - Kết qủa thiết kế trắc dọc: + Độ dốc dọc thiết kế phần phần lớn ≤ I ≤ 2% + Chi có độ dốc dọc thiết kế lớn Imax=3.29% 4.3 - Mặt cắt ngang Quy mô cắt ngang theo tiêu chuẩn đường cấp miền núi sau: Bề rộng đường Bnền=9.00m Phần xe giới: x 3.00m = 6,00m Làn xe thô sơ, xe máy: x 1.00m = 2,00m Phần lề đường: x 0,50m = 1,00m Độ dốc ngang thông thường: - Độ dốc ngang mặt đường: i=2% Độ dốc ngang lề đất i=4% (trong trường hợp) Để phù hợp với trạng công trình, đảm bảo an toàn giao thông vị trí tuyến có đông dân cư, vị trí có hoạt động sản xuất nông nghiệp, theo ý kiến địa phương chia mặt cắt ngang điển hình theo đoạn sau: + Cắt ngang điển hình loại 1: Mặt đường : Bm=8m Nền đường : Bn=9m Lề đường : Bl=2x0.5m Từ Km0+0.00 – Km0+639.18, chiều dài L=639.18m Từ Km2+781 – Km3+0.00, chiều dài L=219m Từ Km3+500.89 – Km4+30.75, chiều dài L=529.77m Từ Km4+853.99 – Km5+0.00, chiều dài L=146.01m Từ Km5+373 – Km5+466, Chiều dài L=93.0m Tổng chiều dài L=1626.96m + Mặt cắt ngang điển hình loại 2: Mặt đường : Bm=8m Nền đương : Bn=11.4m Lề đường : Bl=2x1.7m Từ Km0+639 – Km1+467, chiều dài L=828m + Mặt cắt ngang điển hình loại 3: Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công Mặt đường : Bm=8m Nền đương : Bn=12m Lề đường : Bl=2x2m Từ Km1+467 – Km2+781, chiều dài L=1314m Từ Km3+0.00 – Km3+500.98, chiều dài L=500.98m Từ Km4+30.75 – Km4+853.99, chiều dài L=823.24m + Mặt cắt điển hình loại 4: Mặt đường : Bm=8m Nền đương : Bn=11m Lề đường : Bl=2x0.5m Giải phân cách : Gpc=2m Từ Km4+380 – Km4+583, chiều dài L=473m + Riêng đoạn từ Km5+7.0 – Km5+355 xây dựng mặt đường rộng 10, kết cấu mặt đường BTXM tốt, thiết kế giữ nguyên 4.4 Kết cấu công trình 4.4.1 Thiết kế đường - Mái taluy đắp 1:1.50; - Nền đường đắp thiết kế đắp đất đạt độ chặt K≥0.95 Đắp đất K≥0.98 dày 30cm đáy áo đường Khi đắp mái dốc đường cũ có độ dốc tự nhiên lớn 20% cần tiến hành đào cấp, chiều rộng thông thường l.0m Tại đoạn đắp đá, bề rộng bậc cấp không nhỏ 2m Khi đắp gặp phải lớp đất bên không thích hợp (hữu cơ, bùn ) cần phải thay lớp đất không thích hợp thay đất đắp đường, chiều sâu đào lớp đất vét bùn 0.5m - Nền đường đào: Sau đào đến đỉnh đường, tự nhiên không đạt yêu cầu xáo xới lu lèn để đạt độ chặt yêu cầu Lớp 30cm đáy kết cấu áo đường đạt độ chặt K≥0.98, 4.4.2 Thiết kế mặt đường Loại 1: Kết cấu mặt đường bê tông nhựa làm mới, cạp mở rộng + Lớp mặt thảm bê tông nhựa hạt trung dầy 7cm + Nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2 + Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 20cm + Lớp móng cấp phối đá dăm loại dầy 30cm + Đất lu lèn K=0.98 Loại 2: Kết cấu mặt đường tăng cường + Lớp mặt thảm bê tông nhựa hạt trung dầy 7cm + Nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2 Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công + Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm + Bù vênh lớp cấp phối đá dăm loại I Loại 3: Kết cấu mặt đường vuốt nối nhánh rẽ + Lớp mặt thảm bê tông nhựa hạt trung dầy 7cm + Nhựa thấm bám 1.0 Kg/m2 + Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm 4.4.3 Kết cấu vỉa hè, viên bó vỉa, rãnh tam giác - Viên bó vỉa bê tông M250, kích thước 26x23x80, lớp cát sạn dầy 5cm - Rãnh tam giác gồm lớp: Lớp BTXM M250 đổ chỗ, đệm cát sạn dầy 5cm - Kết cấu vỉa hè dân tự lát 4.4.4 Hệ thống thoát nước 4.4.4.1 - Rãnh dọc Thiết kế rãnh hở dọc tuyến bên trái tuyến Km0+198.03 – Km0+264.00; Km0+191.00 – Km0+302.00; Km0+342 – Km0+399; Km0+499 – Km0+623.27 + Khẩu độ rãnh Lo=0.4m + Kết cấu rãnh: Móng bê tông M150 đá dăm 2x4 dầy 10cm Tường rãnh xây gạch đổ M75 - Thiết kế rãnh đậy đan bên trái tuyến Km0+624.00 – Km0+466.00 + Khẩu độ rãnh Lo=0.5m + Kết cấu rãnh: Móng bê tông M150 đá dăm 2x4 dầy 10cm Tường rãnh xây gạch đỏ vữa XM M75 Lòng rãnh trát vữa XM M100 dầy 1.5cm Bê tông mũ mố M200 đá 1x2 Bản đậy BTCT – M200 đá 1x2 4.4.4.2 Cống ngang đường - Đối với cống cũ tốt, thiết kế nối cho đủ bề rộng đường - Đối với cống cũ hư hỏng, phá bỏ xây cống - Toàn tuyến thiết kế nối 15 cống xây cống loại - Cống tròn thiết kế tham khảo định hình 533-01-01 533-01-02 4.4.4.3 - Mương thoát nước thủy lợi Trường hợp tuyến mương nằm vỉa hè (tại khu đông dân cư), phạm vi xây dựng, thiết kế giữ nguyên Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 10 Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công - Trường hợp tuyến mương năm phần xe chạy, thiết kế chuyển mương lên vỉa hè, tuyến mương cũ lấp cát đầm chặt - Đối với vị trí đường đắp trùm lên tuyến mương xây, thiết kế xây trả mương - Khẩu độ mương, cao độ lòng mương theo tuyến 4.5 4.6 Vi trí giao cắt với đường sắt Km2+916.00 Tại vị trí tiếp giáp với đường tầu thiết kế đan BTCT M250 lắp ghép mép bọc thép góc L75x75x3mm Phần điện chiếu sáng: - Trên tuyến có hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp điện sinh hoạt, trạm hạ phía cuối tuyến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê - Hiện có hệ thống điện sinh hoạt điện chiếu sáng từ đầu tuyến đến Km1+476 - Trên tuyến có hai trạm hạ - Thiết kế hệ thống chiếu sáng từ Km1+476 đến cuối tuyến 4.7 - Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông NỘI DUNG THẨM TRA - Báo cáo Thẩm tra cập đến công tác khảo sát, thiết kế vẽ thi công công trình Đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 11 Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công – Tỉnh Quảng Ninh Công ty xây dựng tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng năm 2014 bao gồm nội dung sau: - Tính hợp lệ hồ sơ; - Sự phù hợp với bước lập dự án đầu tư; - Tính pháp lý dự án; - Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, môi trường; - Thẩm tra hồ sơ khảo sát thiết kế, tính phù hợp giải pháp thiết kế Tính xác khối lượng hạng mục công trình 5.1 Tính hợp lệ hồ sơ: 5.1.1 Nhân tham gia thiết kế - Nhân sư tham gia khảo sát: o Ks Đặng Đức Cương - Chỉ đạo thực o Ks Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ nhiệm khảo sát o Ks Nguyễn Văn Tú – Thực o Ks Đoàn Khương Hoạt – Thực o Ks Nguyễn Khắc Khanh – Thực Đề nghi tư vấn thiết kế bổ sung văn đào tạo, chứng hành nghề theo quy định - Nhân tham gia thiết kế : o Th.S Hoàng Quang Nam - Chỉ đạo thực o Ks Đặng Đức Cương – Thực o Ks Phạm Văn Vi – Thực o Ks Nguyễn Hữu Giang – Thực o Ks Trần Anh Hoàng – Thực o Ks Nguyễn Văn Trung – Thực o Cn Hoàng Văn Bình – Thực Hiện hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế chưa có tên người đại diện pháp luật chủ nhiệm thiết kế, thiết kế hạng mục đề nghị tư vấn thiết kế làm rõ phân công nhiệm vụ chức thiết kế bổ sung văn đào tạo, chứng hành nghề theo quy định 5.1.2 Số lượng quy cách hồ sơ - Hồ sơ khảo sát, thiết kế vẽ thi công Công trình đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh Công ty xây dựng tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng năm 2014 đáp ứng mục tiêu gói thầu, nhiên TVTK cần bổ sung hồ sơ + Hồ sơ khảo sát thủy văn tuyến + Hồ sơ khảo sát địa chất công trình Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 12 Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công + Thuyết minh vẽ thi công 5.2 Sự phù hợp với bước lập dự án đầu tư - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công lập chuyển giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê huyện Đông Triều theo định phê duyệt số: 1647/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh Nhà Máy nhiệt điện Mạo Khê nên tên dự án quy mô dự án thay đổi nên so sánh phù hợp bước lập dự án đầu tư 5.3 Tính pháp lý dự án - Các sở pháp lý ghi Hồ sơ thiết kế vẽ thi công bao gồm luật, nghị định, thông tư, định, văn liên quan đến dự án 5.4 Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công áp dụng danh mục tiêu chuẩn hành nhiên thiếu Quy trình khảo sát thiết kế đường ôtô đắp đất yếu 22TCN 262-2000; Quy chuẩn quốc gia báo hiệu đường QCVN 41:2012/BGTVT Quy trình thi công nghiệm thu móng cấp phối đá dăm 22TCN334-06; Điện chiếu sáng: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình xây dựng dân dụng TCXD 95-1983 Chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN259-2001 Quy phạm trang bị điện - Phần I - Quy định chung 11 TCN 18-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN 19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối trạm biến áp 11 TCN 20-2006 Quy phạm trang bị điện-phần IV-Bảo vệ tự động 11 TCN 21-2006 Chiếu sáng nhân tạo bên công trình công cộng kỹ thuật hạ tầng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN333-2005 Và quy trình quy phạm liên quan 5.5 - Nội dung hồ sơ khảo sát Hồ sơ khảo sát chưa đáp ứng yêu cầu tiêu kỹ thuật cấp đường o Đường cong với Vtk=60km/h phải cắm đường cong chuyển tiếp o Bán kính đường cong - Chưa có vẽ đăng ký trạng cống, mương rãnh cũ - Chưa thống kê hư hỏng mặt đường - Đề nghị TVTK bổ sung hồ sơ khảo sát thiếu 5.6 - Hồ sơ tính toán thủy văn: Đề nghị TVTK bổ sung hồ sơ tính toán thủy văn Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 13 Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công 5.7 Nội dung hồ sơ thiết kế vẽ thi công - Xem lại tên công trình: Bìa hồ sơ công trình đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều- Tỉnh Quảng Ninh gói thầu Đường công vụ từ Quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê vẽ Đường giao thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bổ sung bảng tính khối lượng chi tiết khối lượng tổng hợp vào hồ sơ thiết kế.( Phần đường, cống thoát nước, rãnh thoát nước mương, đường giao nút giao, an toàn giao thông, điện chiếu sáng ) 5.7.1 Thuyết minh: - Phần thuyết minh viết sơ sài Tách riêng tập thuyết minh riêng - Phần trạng thoát nước toàn tuyến có 22 cống có cống hỏng phần thiết kế thiết kế cống - Bổ xung giải pháp nối thêm cống mương thoát nước - Phần kết cắt ngang điển hình loại có đoạn trùng với cắt ngang điển hình loại Km 4+30.75 – Km4+853.99 – Cắt ngang điển hình loại Km 4+380 – Km4+853 – Cắt ngang điển hình loại - Bổ sung phần tính toán kết cấu áo đường loại làm áo đường tăng cường - Bổ xung bảng kiểm toán đan đậy rãnh, mương cống 5.7.2 Bản vẽ điển hình: - Phần chi tiết đấu nối rãnh xương không - Phần rãnh xương cá đan nắp rãnh nên thiết kế xà mũ - Thiếu phần khối lượng viên vỉa thường - Thiếu phần chi tiết cấu tạo rãnh dọc KD 0.4 - Vạch sơn 1.2 mép phần xe giới với phần xe thô sơ, người lề đường trục đường - Cọc tiêu cột Km lấy theo điều lệ báo hiệu đường 22TCN273-01 thay đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường QCVN41:2012/BGTVT 5.7.3 Bình đồ: - Thiết kế không theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường - Bảng yếu tố đường cong phần bình đồ tuyến thiếu không so với Trắc dọc hồ sơ khảo sát - Phần mương thiết kế mương cũ rõ ràng bình đồ - Bổ sung lưới tọa độ hướng bắc vào bình đồ - Bổ sung bình đồ an toàn giao thông ( cọc tiêu biển báo, sơn kẻ đường loại) - Nên bổ sung bình đồ thoát nước hướng thoát nước rãnh dọc mương dọc thiết kế Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 14 Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công 5.7.4 Trắc dọc: - Thiết kế không theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường o Đường cong với Vtk=60km/h phải cắm đường cong chuyển tiếp o Bán kính đường cong o Chiều dài đổi dốc - Đường cong trắc dọc sai khác so với bình đồ hồ sơ khảo sát - Chiều dài đổ dốc đường cấp miền núi với vận tốc thiết kế 60km/h chiều dài đổ dốc Lmin=100m đề nghi tư vấn xem xét chỉnh sửa lại 5.7.5 Trắc ngang: - Trên vẽ phương án kết cấu có mở rộng móng đường 25cm vẽ trắc ngang đề nghị tư vấn thiết kế bổ sung tính toán lại khối lượng - Phần khối lượng đào khuôn đất cấp vẽ chồng lẫn chữ lên số khối lượng không xem - Yếu tố đường cong cắt ngang thiết kế không khớp (Đỉnh 1) - Thiết kế rãnh xây Km0+255.03 – Km0+240.04 không hợp lý - Phần rãnh xây cọc 37 Km0+623.37 sai - Xem lại phần đào vét hữu cơ: Km0+770.76-Km1+470.45; Km1+635.53Km1+Km2+0.02;Km2+272.01-Km2+278.15; thiếu đào vét hữu - Xem lại phần đào cấp : Km2+328.97-Km2+943.03; Km3+775.74;Km4+261.77-Km4+485.20 - Xem lại Cọc Km3 trắc ngang tuyến Km2-Km3 cọc Km3 trắc ngang tuyên Km3-Km4 khác - Bổ xung khối lượng đắp cát vào vị trí tuyến mương cũ bị lấp - Thể vị trí nhà trắc ngang chưa xác, đường ta luy trái bị cần xem lại ( Cọc D16, D17, D18, ) Km3+0.02- 5.7.6 Nút giao vuốt nối dân sinh: - Đề nghi tư vấn bổ xung thiết kế nút giao thiết kế vuôt nối dân sinh 5.7.7 Thoát nước 5.7.7.1 Thoát nước rãnh dọc, mương thủy lợi: - Bổ sung vẽ bình đồ thoát nước để xác định vị trí hố kiểm tra, chiều dài đoạn rãnh dọc - Bổ sung vẽ bình đồ thoát nước để xác định vị trí hố kiểm tra, chiều dài đoạn rãnh dọc - Kiểm tra lại tính toán khối lượng rãnh dọc, mương thủy lợi chưa có chiều cao trung bình đoạn rãnh để tính toán khối lượng (Tách thêm phần khối lượng chi tiết đoạn rãnh, đoạn mương để dễ kiểm tra , xem thi công thi công) Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 15 Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công - Trong bảng tổng khối lượng khối lượng chống KĐ60 đề nghị TVTK bổ sung 5.7.7.2 Thoát nước cống ngang: - Bổ sung biện pháp thi công, biện pháp gia cố chi tiết vị trí nối cống - Bổ sung biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thi công cống 5.7.8 Công trình phòng hộ an toàn giao thông - Bổ sung bình đồ an toàn giao thông - Bổ sung bảng tính khối lượng an toàn giao thông 5.7.9 Phần điện chiếu sáng 5.7.9.1 Thuyết minh: - Bổ sung quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế hạng mục công trình - Bổ sung giải pháp cấp điện cho tuyến chiếu sáng đường công vụ - Bổ sung bảng tính toán lụa chọn luận giải cho hạng mục: Chon đèn, cột đèn, dây dẫn, aptomat, 5.7.9.2 Bản vẽ: - Bổ sung liệt kê vẽ - Bổ sung sơ đồ nguyên lý sợi liệt kê vật liệu (trên sơ đồ nguyên lý cần thể từ điểm đầu nối nguồn điện đến tủ chiếu sáng, phân pha cho lộ tủ chiếu sáng, công suất lộ ) - Bổ sung bảng ghi ký hiệu điện, đánh số thứ tự vẽ - Yêu cầu thể rõ phần cáp điện, cột điện, tủ điện để thuận lợi cho việc kiểm tra, thi công (các phần không liên quan để mờ) - Đoạn cải tạo cần đánh số cột khoảng cách cột, nêu rõ phần sử dụng lại, phần đầu tư - Cần xem xét điều chỉnh vị trí cột đèn thiết kế T2-L2/12C đặt ngõ vào - Bổ sung vẽ chi tiết: móng cột đèn, mặt cắt hào cáp, tiếp địa lặp lại, tiếp địa an toàn Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 16 Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh - Bước: Thiết kế vẽ thi công KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hồ sơ khảo sát, thiết kế vẽ thi công Đường công vụ từ quốc lộ 18A đến NMNĐ Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh Công ty xây dựng tư vấn Giao thông Quảng Ninh lập tháng năm 2014 sai yêu cầu kỹ thuật không đủ điều kiện đưa vào thi công Để hồ sơ dự án hoàn chỉnh đưa vào triển khai thi công, đề nghị TVTK điều chỉnh bổ sung đầy đủ hồ sơ khảo sát, đồng thời bổ sung chỉnh sửa nội dung hồ sơ thiết kế nêu Trên nội dung ý kiến thẩm tra hồ sơ khảo sát, thiết kế vẽ thi công mà TVTT nhận giải pháp kỹ thuật, phương án tuyến, thiết kế kết cấu, hệ thống thoát nước khối lượng dự án Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ công nghiệp – Vinacomin xin báo cáo Ban quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Vinacomin – Chi nhánh Tổng công ty điện lực – Vinacomin định Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc (để b/cáo); - Phụ trách dự án (để b/cáo); - Lưu VT, P.MB, KH Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang 17 ... 4.7 - Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông NỘI DUNG THẨM TRA - Báo cáo Thẩm tra cập đến công tác khảo sát, thiết kế vẽ thi công công trình Đường công vụ từ Quốc lộ... - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến Nhà máy nhiệt... án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Xuân Sơn – Bình Khê, Huyện Đông Triều.” Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ CN - Vinacomin Trang Báo cáo thẩm tra : Đường ô tô từ Quốc lộ 18A đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thẩm tra đường giao thông, Báo cáo thẩm tra đường giao thông, , GIẢI PHÁP THIẾT KẾ, NỘI DUNG THẨM TRA

Hình ảnh liên quan

Bảng 2. Thống kê Hồ sơ nhận được - Báo cáo thẩm tra đường giao thông

Bảng 2..

Thống kê Hồ sơ nhận được Xem tại trang 5 của tài liệu.