0

bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

41 81 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:13

I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H[...]... Minh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Hu~ Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Hai Phong Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Da N~ng Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Thai Binh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 B~c Ninh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6VGng Tau Phong Giao dich tlli My Dinh 1.2 Ngitnh ngh~ kinh doanh HOllt dQng kinh doanh cua Cong ty g6m: Moi gi6i chung khoan; Tt,r doanh ch(rng khoan; Tu vfin... d~n k~ to an ap dl,lllg d6i v6i cong ty chung khoan 13 CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh 10I Ph6 Lang H?, PhuOng Lang H?, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi Tuyen b6 vJ vi?c tuon thzi Chuan Cho nam tai chinh ket thUc ngay 3 1/12 /2014 tn{fC ki toim va cM tI(j ki toim Cong ty dll ap d\lng cac chuAn m\fc ke toan Vi~t Nam va cac van ban huang diln ChuAn m\fc do Nha mrac dll ban hanh Cac bao... cua tUng chuAn m\fC, thong tu huang diln th\fc hi~n chuAn m\fC va Che dQ ke toan hi~n hanh dang ap d\lng Hinh tMc M toim ap d~mg Cong ty ap dt,mg hlnh thuc ke toan tren may vi tinh 2.3 Cong Cl} tai chinh Ghi nhi7n ban tldu Tai san tai chinh Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m ti€n va cac khoan tuang duang ti€n, cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAu tu ngin... Da, Thanh ph6 Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12 /2014 THUYET MINH BAo cAo TA.l CHiNH Niim 2014 THONG TIN CHUNG 1.1 H1nh thu'c so' hu'u van Cong ty C6 phfin Chung khoan An Binh thanh I~p va hOllt dQng theo Gifiy phep hOllt dQng kinh doanh chfrng khoan s6 16/UBCK-GPHDKD do Uy ban Chung khoan Nha nu6c dp ngay 29 thang 09 nam 2006, Gifiy phep di~u chinh s6 I 78/UBCK-GP do Uy ban Chfrng khoan Nha... C6ng ty, bao g6m ca c6ng ty m€f,c6ng ty con va c6ng ty lien k~t la cac ben lien quan Cac ben lien k~t, cac ca nhan tr1,1'cti~p ho~c gian ti~p n~m quy~n bi€u quy~t cua C6ng ty ma c6 anh huang dang k€ d6i vai C6ng ty, nhiIng nhiin S1,1' quan Iy chu ch6t cua C6ng ty, nhung thanh vien m~t thi~t trong gia dlnh cua cac ca nhiin nay ho~c cac ben lien k~t nay ho~c nhiIng c6ng ty lien k~t vai cac ca nhan mlY... duQ'c coi la ben lien quan Trong vi~c xem xet tirng m6i quan h~ cua cac ben lien quan, dn chu y tai ban chfit cua m6i quan h~ chu kh6ng chi hlnh thuc phap Iy cua cac quan M d6 17 CONG TY CO pHAN CHuNG KHoAN AN BiNH Bao cao tai chinh 101 Ph6 Lang H;:t,PhuOng Lang H;:t, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 3 Cho nam t:li chinh k~t tMc ngay 31/12 /2014 DlEU CHiNH HOI TO Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil quy~t djnh di€u... quan thu~ 23 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BaD CaD tili chinh 101 Ph6 Lang H~, PhuOng Umg H~, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 16 Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12 /2014 CHIPHiPHAITRA 31/12 /2014 VND Phai tra chi phi ho~t dQng kinh doanh 17 cAc KHOAN pHAI TRA, pHAI NQP NGAN H~N KHAc 24 01/01 /2014 VND 1.099.799.279 836.378.392 1.099.799.279 836.378.392 CONG TY CO PH AN CHUNG KHOAN AN BiNH Bao cao... ngay 10 thang 12 nam 2008 Tn.1 sa cua Cong ty tlli: 101 Ph6 Lang HIl, Phubng Lang HIl, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi V6n di~u I~ cua Cong ty theo dang ky la 397.000.000.000 d6ng, v6n di~u I~ tht,rc g6p d~n ngay 31 thang 12 nam 2014 la 397.000.000.000 d6ng; tuang duang 39.700.000 c6 phfin, m~nh gia mQt c6 phfin la 10.000 d6ng Cac don vi tn,rc thuQc cua Cong ty nhu sau: Chi nhanh Cong ty tlli Thanh Ph6... Cac khoan giam tril' doanh thu Doanh thu thuftn v~ hOl,lttlQng kinh doanh 25 - CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BiNH Bao cao tai chinh 101 Ph6 Umg Hiil,Phubng Ling Hiil, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 21 Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12 /2014 CHI PHI HO~T DONG KINH DOANH Nam2014 VND VND Chi phi hOiiltdQng moi giai chUng khoan 15.504.593.797 5.321.222.535 Chi phi hOiiltdQng dftu tu chUng khoan, gop... lien K PMG Cong ty Co phin Bao him Ngfin hang Nang nghqp Bao cao tai chinh cho nam ke't thuc 31 thang 12 narn 2014 Cong ty CO pha'n Bao him Ngfin hang N8ng nghi0 Thong tin ve Cong ty GiAy phộp kinh doanh bao hiem S6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Giay phdp kinh doanh, bao hiem BO Tai chinh cap, c6 hieu lktc tir ngdy k2 va dó duvc dieu chinh nhieu lan, Ian diet' chinh gAn day nhat la GiAy phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hi dOng Quart tri Ong Dinh Viet Dong ChCi tich (b6 nhiem 30 thang 12 neim 2014) Ong Nguy6n Van Minh ChCitjch BA Hoang Thj Tinh Pho Chu tich :Ong Dang The Vinh Ong PhArn Dirc TuAn Ong Duvng Van Thanh Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Kim sok Ong Mai Khanh Chung BA Luu Thi Viet Hoa BA To Thi Phumg Loan Truing ban Thanh vien Thanh vien Ban T6ng Clam dc BA Hoang Thi Tinh nhiem 30 thang 12 nam 2014) nhiem 15 thang nam 2014) T6ng Giam dc (b6 nhiem thang nom 2014) Ong Nguyn Van Minh Tang Giam doc (Mien nhiem thang nam 2014) BA Hoar-1g Thj Tinh Pho T6ng Giam dục (Min nhiem thcing Om 2014) Ong D'6 Minh Hoang Ong Quach TA Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Pho Tong Gam d6c Ph6 T6ng Giam doc Ph6 Tong Gam doc Pho T6ng Giam d6c (b6 nhiem thang neim 2014) Nguiri di din BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dc Try s& clang 14 TAng 6, T6a nhA chung cix 29T1, Duerng Hoang Do Trung Hoa, QuAn CAu GiAy Ha Ni, Viet Nam Cling ty kiem Wan Cong ty TNHH KPMG Viet Nam Cong ty Co Wan B.iio hiem Ngan hang NOng nghiep BA cao ciia Ban Tong Clam doe Ban T6ng Giam dc Cong ty chju trach nh*n lap va trinh bay bao cao tai chinh theo cac Chun muc Ke toan V* Nam, cac quy dinh cú lien quan cia Che d6 Ke toan Doanh 4,114 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghilep bao him phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 dm B6 Tai chinh va cac quy dinh phap IS/ cú lien quan den v* lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo Si kien dm Ban T6ng Giam die Cong ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tir trang den trang 50 da phan anh trung thuc va hgp 12 tinh hinh tai chInh cỹa Cong ty tai 31 thang 12, nam 2014, ket qua hoot dOng kinh doanh va lixu chuyen tien t cỹa Cong ty cho nam ket th6c ding ngay, phỹ hgp vi cac Chuan muc Ke toan Viờt Nam, cac quy dinh cú lien quail cila Che d6 Ke toan Doanh ngh4 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghiO bao hiern phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cUa B9 Tai chinh va cac quy dinh phap co lien quail den vie.c lap vó trinh bay bao cao tai chinh; va (b) tai lap bac) cao nay, khong cO gi de Ban Tang Giam d6c cho rAng C6ng ty khong the toan cac khoan ng phai tra den han Tai kap bao cao nay, Ban T6ng Giam de Cong ty dó phe duy't Oat hanh bao cao tai chinh CtiltgylAt T' _ Giam dc, CO PHA CA04-116A N N6 Tinh Tdng Giam dOc Ha Ni, 27 thang nam 2015 KPMG Limited 46' Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Me Tri, Tu Liem, Hanoi city The Socialist Republic of Vietnam Telephone + 84 (4) 3946 1600 Fax+ 84(4) 3946 1601 Internet www.kpmg.com.vn BAO CAO KET QUA KAM TOAN DOC L8P Kinh gui cac Co (tong Cling ty Co phan Bao hiem Ngan hang Nang nghi0 Chung Col dó kiem toan bao cao tai chinh dinh kern dm Cong ty C6 phan Bao him Ngan hang Ming nghiep ("Cong ty"), bao gụm bang can doi kộ toan tai 31 thang 12 nam 2014, bac) cao ket qua hot dOng kinh doanh, bao,cao km chuyen tien te lien quan cho nam ket thuc ding va cac thuyet minh kern theo duvt Ban Tong Giam doc Cong ty phe duyet Oat hanh 27 thang nam 2015, duvc trinh bay tit trang den trang 50 Trach nhi@n ctia Ban Tong Clam d'oc Ban T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem lap va trinh bay trung thtrc va h9p 19 bao cao tai chinh Che d6 Ke toan Doanh nghiep Via Nam theo cac Chuan mtrc Ke toan Viet Nam, cac quy dinh ỏp dpng cho cac doanh nghiep bao hi'em phi nhan th9 ban hanh theo Thong al s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cua B6 Tai chinh va,cac quy dinh phap 19 c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh, va chiu trach nhiem ye kiem soat n6i 136 ma Ban Tong Giam doc xac dinh Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

nh.

hình tài chính và hoạt động kinh doanh Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

Bảng c.

ân đối kế tốn (tiếp theo) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định TỎNG CỘNG NGUỊN VĨN - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

gu.

ồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định TỎNG CỘNG NGUỊN VĨN Xem tại trang 10 của tài liệu.
CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)
CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Xem tại trang 11 của tài liệu.
V. THƠNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐĨI - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)
V. THƠNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐĨI Xem tại trang 22 của tài liệu.
CƠNG TY Cổ PHẦN SADICO CÂN THƠ - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)
CƠNG TY Cổ PHẦN SADICO CÂN THƠ Xem tại trang 22 của tài liệu.
Tình hình biến động dự phịng phải thu khĩ địi như sau: - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

nh.

hình biến động dự phịng phải thu khĩ địi như sau: Xem tại trang 23 của tài liệu.
9, _ Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

9.

_ Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 23 của tài liệu.
10. Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

10..

Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Xem tại trang 24 của tài liệu.
Tài sản cố định vơ hình là phần mềm máy tính. 11. Chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

i.

sản cố định vơ hình là phần mềm máy tính. 11. Chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

ng.

đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Xem tại trang 27 của tài liệu.
CƠNG TY CỔ PHẦN SADICO CÂN THƠ - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)
CƠNG TY CỔ PHẦN SADICO CÂN THƠ Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng phân tích về thời gian quá hạn và giảm giá của các tài sản tài chính như sau: - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

Bảng ph.

ân tích về thời gian quá hạn và giảm giá của các tài sản tài chính như sau: Xem tại trang 32 của tài liệu.
Các phân tích về độ nhạy, các đánh giá dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Cơng ty tại ngày 3l tháng 12 năm 2014 và ngày 01 tháng 01 năm 2014 trên cơ sở giá trị nợ thuần - bao cao tai chinh nam 2014 (da kiem toan)

c.

phân tích về độ nhạy, các đánh giá dưới đây liên quan đến tình hình tài chính của Cơng ty tại ngày 3l tháng 12 năm 2014 và ngày 01 tháng 01 năm 2014 trên cơ sở giá trị nợ thuần Xem tại trang 34 của tài liệu.