0

Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

5 116 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 09:35

I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh MỤC LỤC Lời mở đầu PHẦN 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH 1.1 Quá trình hình thành……………………………………………… ………………2 1.2 Cơ cấu tổ chức……………………………………………………… ………………3 1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận…………………………….……………….3 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH 2.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp……………………………………………9 2.1.1 Cơ cấu tài sản……………………………………………………… ……………12 2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn…………………………………………………….…………… 15 2.1.3 Chỉ tiêu tài chính liên quan…………………………………………. …………….16 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………… ……….20 2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh…………………………………… ….20 2.2.2 Các chỉ tiêu tài chính liên quan………………………………………………… 22 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ………………………………………………………….24 2.3.1 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ………………………………………….….24 2.3.2 Các chỉ tiêu tài chính liên quan……………………………………………… …26 PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình lao động, sản xuất và sáng tạo, bên cạnh các yếu tố về nhân lực thì các yếu tố về vật lực ngày càng khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của mình trong từng bước đi, sự phát triển của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Trước những nhu cầu ngày càng cao về các trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển của xã hội, Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Đức Minh đã không ngừng tìm tòi, phát triển và xây dựng cho công ty mình những hướng đi đúng đắn, xây dựng một Đức Minh chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Cho đến nay, sau gần 10 năm có mặt trên thị trường việt Nam, công ty đã khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu các trang thiết bị khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, dịch vụ vận chuyển và đặc biệt là kinh doanh các trang thiết bị sinh học, phục vụ y tế, máy móc công - nông nghiệp, thủy hải sản và các lĩnh vực khác như giáo dục, xây dựng, môi trường. Do tính chất kinh doanh đa dạng, nhiều chủng loại sản phẩm, có sản phẩm thời gian sử dụng thấp và không thể tái sử dụng nên bài toán quản lý sao cho sản xuất vừa phải, kịp tiêu thụ nhưng vẫn không để mất doanh thu luôn được công ty đặc biệt chú trọng và thường xuyên cải tiến, nâng cao. Với những kiến thức đã được học ở trường và sau quá trình tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đức Minh, sau đây nhóm em xin được trình bày một vài tóm tắt về quá trình sản xuất kinh doanh của công ty và những ý kiến phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động cũng như tài chính của công ty này. Vì thời gian làm Bài phân tích không nhiều và năng lực của nhóm còn hạn chế nên bài phân tích vẫn còn những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong được Cô giáo đánh giá và góp ý. Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô. Bài tiểu luận của nhóm em gồm 3 phần chính: Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp Phần 2: Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Phần 3: Nhận xét và Kết luận PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H K PMG Cong ty Co phin Bao him Ngfin hang Nang nghqp Bao cao tai chinh cho nam ke't thuc 31 thang 12 narn 2014 Cong ty CO pha'n Bao him Ngfin hang N8ng nghi0 Thong tin ve Cong ty GiAy phộp kinh doanh bao hiem S6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Giay phdp kinh doanh, bao hiem BO Tai chinh cap, c6 hieu lktc tir ngdy k2 va dó duvc dieu chinh nhieu lan, Ian diet' chinh gAn day nhat la GiAy phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hi dOng Quart tri Ong Dinh Viet Dong ChCi tich (b6 nhiem 30 thang 12 neim 2014) Ong Nguy6n Van Minh ChCitjch BA Hoang Thj Tinh Pho Chu tich :Ong Dang The Vinh Ong PhArn Dirc TuAn Ong Duvng Van Thanh Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Kim sok Ong Mai Khanh Chung BA Luu Thi Viet Hoa BA To Thi Phumg Loan Truing ban Thanh vien Thanh vien Ban T6ng Clam dc BA Hoang Thi Tinh nhiem 30 thang 12 nam 2014) nhiem 15 thang nam 2014) T6ng Giam dc (b6 nhiem thang nom 2014) Ong Nguyn Van Minh Tang Giam doc (Mien nhiem thang nam 2014) BA Hoar-1g Thj Tinh Pho T6ng Giam dục (Min nhiem thcing Om 2014) Ong D'6 Minh Hoang Ong Quach TA Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Pho Tong Gam d6c Ph6 T6ng Giam doc Ph6 Tong Gam doc Pho T6ng Giam d6c (b6 nhiem thang neim 2014) Nguiri di din BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dc Try s& clang 14 TAng 6, T6a nhA chung cix 29T1, Duerng Hoang Do Trung Hoa, QuAn CAu GiAy Ha Ni, Viet Nam Cling ty kiem Wan Cong ty TNHH KPMG Viet Nam Cong ty Co Wan B.iio hiem Ngan hang NOng nghiep BA cao ciia Ban Tong Clam doe Ban T6ng Giam dc Cong ty chju trach nh*n lap va trinh bay bao cao tai chinh theo cac Chun muc Ke toan V* Nam, cac quy dinh cú lien quan cia Che d6 Ke toan Doanh 4,114 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghilep bao him phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 dm B6 Tai chinh va cac quy dinh phap IS/ cú lien quan den v* lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo Si kien dm Ban T6ng Giam die Cong ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tir trang den trang 50 da phan anh trung thuc va hgp 12 tinh hinh tai chInh cỹa Cong ty tai 31 thang 12, nam 2014, ket qua hoot dOng kinh doanh va lixu chuyen tien t cỹa Cong ty cho nam ket th6c ding ngay, phỹ hgp vi cac Chuan muc Ke toan Viờt Nam, cac quy dinh cú lien quail cila Che d6 Ke toan Doanh ngh4 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghiO bao hiern phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cUa B9 Tai chinh va cac quy dinh phap co lien quail den vie.c lap vó trinh bay bao cao tai chinh; va (b) tai lap bac) cao nay, khong cO gi de Ban Tang Giam d6c cho rAng C6ng ty khong the toan cac khoan ng phai tra den han Tai kap bao cao nay, Ban T6ng Giam de Cong ty dó phe duy't Oat hanh bao cao tai chinh CtiltgylAt T' _ Giam dc, CO PHA CA04-116A N N6 Tinh Tdng Giam dOc Ha Ni, 27 thang nam 2015 KPMG Limited 46' Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Me Tri, Tu Liem, Hanoi city The Socialist Republic of Vietnam Telephone + 84 (4) 3946 1600 Fax+ 84(4) 3946 1601 Internet I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H K PMG Cong ty Co phin Bao him Ngfin hang Nang nghqp Bao cao tai chinh cho nam ke't thuc 31 thang 12 narn 2014 Cong ty CO pha'n Bao him Ngfin hang N8ng nghi0 Thong tin ve Cong ty GiAy phộp kinh doanh bao hiem S6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Giay phdp kinh doanh, bao hiem BO Tai chinh cap, c6 hieu lktc tir ngdy k2 va dó duvc dieu chinh nhieu lan, Ian diet' chinh gAn day nhat la GiAy phep dieu chinh s6 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hi dOng Quart tri Ong Dinh Viet Dong ChCi tich (b6 nhiem 30 thang 12 neim 2014) Ong Nguy6n Van Minh ChCitjch BA Hoang Thj Tinh Pho Chu tich :Ong Dang The Vinh Ong PhArn Dirc TuAn Ong Duvng Van Thanh Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Kim sok Ong Mai Khanh Chung BA Luu Thi Viet Hoa BA To Thi Phumg Loan Truing ban Thanh vien Thanh vien Ban T6ng Clam dc BA Hoang Thi Tinh nhiem 30 thang 12 nam 2014) nhiem 15 thang nam 2014) T6ng Giam dc (b6 nhiem thang nom 2014) Ong Nguyn Van Minh Tang Giam doc (Mien nhiem thang nam 2014) BA Hoar-1g Thj Tinh Pho T6ng Giam dục (Min nhiem thcing Om 2014) Ong D'6 Minh Hoang Ong Quach TA Khang Ong Mai Sinh Ong Nguyen Tien Hai Pho Tong Gam d6c Ph6 T6ng Giam doc Ph6 Tong Gam doc Pho T6ng Giam d6c (b6 nhiem thang neim 2014) Nguiri di din BA Hoang Thi Tinh T6ng Giam dc Try s& clang 14 TAng 6, T6a nhA chung cix 29T1, Duerng Hoang Do Trung Hoa, QuAn CAu GiAy Ha Ni, Viet Nam Cling ty kiem Wan Cong ty TNHH KPMG Viet Nam Cong ty Co Wan B.iio hiem Ngan hang NOng nghiep BA cao ciia Ban Tong Clam doe Ban T6ng Giam dc Cong ty chju trach nh*n lap va trinh bay bao cao tai chinh theo cac Chun muc Ke toan V* Nam, cac quy dinh cú lien quan cia Che d6 Ke toan Doanh 4,114 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghilep bao him phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr so 232/2012/TTBTC 28 thang 12 nam 2012 dm B6 Tai chinh va cac quy dinh phap IS/ cú lien quan den v* lap va trinh bay bao cao tai chinh Theo Si kien dm Ban T6ng Giam die Cong ty: (a) bao cao tai chinh duvc trinh bay tir trang den trang 50 da phan anh trung thuc va hgp 12 tinh hinh tai chInh cỹa Cong ty tai 31 thang 12, nam 2014, ket qua hoot dOng kinh doanh va lixu chuyen tien t cỹa Cong ty cho nam ket th6c ding ngay, phỹ hgp vi cac Chuan muc Ke toan Viờt Nam, cac quy dinh cú lien quail cila Che d6 Ke toan Doanh ngh4 V* Nam ỏp dung cho cac doanh nghiO bao hiern phi nhan th9 ban hanh theo Thong ttr s6 232/2012/TT-BTC 28 thang 12 nam 2012 cUa B9 Tai chinh va cac quy dinh phap co lien quail den vie.c lap vó trinh bay bao cao tai chinh; va (b) tai lap bac) cao nay, khong cO gi de Ban Tang Giam d6c cho rAng C6ng ty khong the toan cac khoan ng phai tra den han Tai kap bao cao nay, Ban T6ng Giam de Cong ty dó phe duy't Oat hanh bao cao tai chinh CtiltgylAt T' _ Giam dc, CO PHA CA04-116A N N6 Tinh Tdng Giam dOc Ha Ni, 27 thang nam 2015 KPMG Limited 46' Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung Street, Me Tri, Tu Liem, Hanoi city The Socialist Republic of Vietnam Telephone + 84 I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H[...]... Minh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Hu~ Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Hai Phong Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Da N~ng Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 Thai Binh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6 B~c Ninh Chi nhanh Cong ty tlli Thanh ph6VGng Tau Phong Giao dich tlli My Dinh 1.2 Ngitnh ngh~ kinh doanh HOllt dQng kinh doanh cua Cong ty g6m: Moi gi6i chung khoan; Tt,r doanh ch(rng khoan; Tu vfin... d~n k~ to an ap dl,lllg d6i v6i cong ty chung khoan 13 CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh 10I Ph6 Lang H?, PhuOng Lang H?, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi Tuyen b6 vJ vi?c tuon thzi Chuan Cho nam tai chinh ket thUc ngay 3 1/12 /2014 tn{fC ki toim va cM tI(j ki toim Cong ty dll ap d\lng cac chuAn m\fc ke toan Vi~t Nam va cac van ban huang diln ChuAn m\fc do Nha mrac dll ban hanh Cac bao... cua tUng chuAn m\fC, thong tu huang diln th\fc hi~n chuAn m\fC va Che dQ ke toan hi~n hanh dang ap d\lng Hinh tMc M toim ap d~mg Cong ty ap dt,mg hlnh thuc ke toan tren may vi tinh 2.3 Cong Cl} tai chinh Ghi nhi7n ban tldu Tai san tai chinh Tai san tai chinh cua Cong ty bao g6m ti€n va cac khoan tuang duang ti€n, cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAu tu ngin... Da, Thanh ph6 Ha NQi Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12 /2014 THUYET MINH BAo cAo TA.l CHiNH Niim 2014 THONG TIN CHUNG 1.1 H1nh thu'c so' hu'u van Cong ty C6 phfin Chung khoan An Binh thanh I~p va hOllt dQng theo Gifiy phep hOllt dQng kinh doanh chfrng khoan s6 16/UBCK-GPHDKD do Uy ban Chung khoan Nha nu6c dp ngay 29 thang 09 nam 2006, Gifiy phep di~u chinh s6 I 78/UBCK-GP do Uy ban Chfrng khoan Nha... C6ng ty, bao g6m ca c6ng ty m€f,c6ng ty con va c6ng ty lien k~t la cac ben lien quan Cac ben lien k~t, cac ca nhan tr1,1'cti~p ho~c gian ti~p n~m quy~n bi€u quy~t cua C6ng ty ma c6 anh huang dang k€ d6i vai C6ng ty, nhiIng nhiin S1,1' quan Iy chu ch6t cua C6ng ty, nhung thanh vien m~t thi~t trong gia dlnh cua cac ca nhiin nay ho~c cac ben lien k~t nay ho~c nhiIng c6ng ty lien k~t vai cac ca nhan mlY... duQ'c coi la ben lien quan Trong vi~c xem xet tirng m6i quan h~ cua cac ben lien quan, dn chu y tai ban chfit cua m6i quan h~ chu kh6ng chi hlnh thuc phap Iy cua cac quan M d6 17 CONG TY CO pHAN CHuNG KHoAN AN BiNH Bao cao tai chinh 101 Ph6 Lang H;:t,PhuOng Lang H;:t, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 3 Cho nam t:li chinh k~t tMc ngay 31/12 /2014 DlEU CHiNH HOI TO Ban T6ng Giam d6c Cong ty dil quy~t djnh di€u... quan thu~ 23 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BaD CaD tili chinh 101 Ph6 Lang H~, PhuOng Umg H~, Qu~n D6ng Da, Thanh ph6 Ha NQi 16 Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12 /2014 CHIPHiPHAITRA 31/12 /2014 VND Phai tra chi phi ho~t dQng kinh doanh 17 cAc KHOAN pHAI TRA, pHAI NQP NGAN H~N KHAc 24 01/01 /2014 VND 1.099.799.279 836.378.392 1.099.799.279 836.378.392 CONG TY CO PH AN CHUNG KHOAN AN BiNH Bao cao... ngay 10 thang 12 nam 2008 Tn.1 sa cua Cong ty tlli: 101 Ph6
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

13.186.520.476 đồng trên bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2014; lỗ lũy kế năm 2013 là  (21.423.071.753)  đồng” - Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

13.186.520.476.

đồng trên bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2014; lỗ lũy kế năm 2013 là (21.423.071.753) đồng” Xem tại trang 2 của tài liệu.