0

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán sở GD và ĐT Cần Thơ - TOANMATH.com

7 161 0
  • Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán sở GD và ĐT Cần Thơ - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 11:26

SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH Lovebook sưu tầm giới thiệu ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y  3x  là: x  , tiệm cận ngang y  3 C Tiệm cận đứng y  1, tiệm cận ngang x  3 A Tiệm cận đứng x  B Tiệm cận đứng x  1, tiệm cận ngang y  3 D Tiệm cận đứng x  3, tiệm cận ngang y  1 Câu 2: Hàm số y   x  x  nghịch biến khoảng sau đây: A   ;  D  0;   C  2;   B  0;  Câu 3: Hàm số sau đồng biến tập xác định nó: A y  x  x  B y  x1 x 1 D y  x  x  C y  x  x  Câu 4: Cho hàm số y  x  x  Khẳng định sau đúng? B Hàm số có cực trị A Hàm số có cực trị D Hàm số có cực tiểu C Hàm số có cực đại Câu 5: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số hàm số: A y  x  3x  y B y   x  3x  C y  x  x  -1 D y  x  x  x O C -3 A -4 B Câu 6: Giá trị lớn hàm số y  x   x A B 2 C D Câu 7: Hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến song song với trục hoành đồ thị hàm số y  x  3x  3x  bằng: A 1 B C D C m  3 D m  1 Câu 8: Với giá trị m hàm số y  x  m x   4m   x  đạt cực đại x  ? A m  m  3 B m  2 Câu 9: Với giá trị m đường thẳng  d  : y  x  m cắt đồ thị hàm số y  phân biệt A, B cho trung điểm AB có tung độ   m  ? A m  1 B m  2 C m  3 2x  (C) hai điểm x1 D Không tồn m x2 thỏa mãn tổng khoảng cách x2 từ M đến hai đường tiệm cận đồ thị nhỏ Tọa độ M là: Câu 10: Gọi M điểm có hoành độ dương thuộc đồ thị hàm số y  A M  1; 3  B M  0; 1 C M  4;  D Đáp án khác Câu 11: Phương trình log  3x    có nghiệm là: A 11 B 14 C   29 D 10 Câu 12: Tập xác định hàm số y  log 3x  x là: C D   0;   B D   0;  A D  D D   ;    3;   Câu 13: Nghiệm bất phương trình log A x   Câu 14: Giá trị A B x   3  x  1  là: C x  D x  3 viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: B Câu 15: Phương trình log 25 33 C 33 D x  log 25 x   có hai nghiệm x1 , x2  x1  x2  Giá trị biểu thức A  15x1  x2 : 28 25 Câu 16: Đạo hàm hàm số y  lg x là: A 28 A y '  B x B y '  x ln10 C 100 C y '  D ln10 x 1876 625 D y '  x ln10 Câu 17: Tập nghiệm bất phương trình x  7.2 x   là: A  ; 1  8;   B  0;  C   ; 3 D  3;   Câu 18: Bạn An muốn mua máy tính xách tay trị giá 15 triệu đồng Để có tiền mua máy, hàng tháng bạn An tiết kiệm gửi vào ngân hàng số tiền theo sách lãi kép với lãi suất 5% /năm, kỳ hạn tháng Hỏi để sau năm có 15 triệu mua máy, bạn An cần gửi vào ngân hàng tháng số tiền bao nhiêu? 62500 62500 (đồng) B (đồng) 12         5       12 %    12 %  12  1   12 %    12 %   1           62500 C (đồng) D 62500 (đồng) 12 Câu 19: Dân số tỉnh X năm 2016 8326550 Biết tỉ lệ tăng dân số hàng năm tỉnh X 0,9% Hỏi đến năm 2026 dân số tỉnh X bao nhiêu? A A 8326550 e ,09 B 8326550 e ,9 C 8326550 1,09 D 8326550 1,009 Câu 20: Đặt ln  a ,log  b ln 100 bằng: A ab  a b B 4ab  2a b Câu 21: Họ nguyên hàm hàm số y  x  C ab  4b a  x là: x A x3  3ln x  x C 3 B x3  3ln x  x 3 C x3  3ln x  x C 3 D x3  3ln x  x C 3 Câu 22: Nếu  f  x  dx  ln x  C f  x  bằng: D 2ab  4a b A ln x B Câu 23: Cho ln x x C f  x  dx  2, f  x  dx  3 Khi   D  x2  f  x  dx có giá trị là: A 1 x ln x C 1 B D 5   Câu 24: Đặt I  cos2 xdx Khi giá trị I bằng: A 2 B C  D Câu 25: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  e x  , trục hoành, đường thẳng x  đường thẳng x  là: A e  e  B e4  e2 1 C e  e  Câu 26: Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t có số lượng N(t), biết N '  t   D e4  e2  1000 lúc đầu đám vi rút  0,5t có số lượng 250.000 Sau 10 ngày số lượng vi rút (lấy gần hàng đơn vị): A 264.334 B 257.167 C 258.959 D 253.584 ex e3x  0;   Đặt I  Câu 27: Cho F nguyên hàm hàm số y  dx , ta có: x x  A I  F    F  3 B I  F    F   C I   F    F    D I   F    F  1   Câu 28: Cho hình phẳng D giới hạn đường y  tan x; y  0; SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y x4 Câu (1,0 điểm) Tìm cực trị hàm số f (x ) 3x 2x Câu (1,0 điểm) a) Gọi z1, z nghiệm phức phương trình z b) Giải phương trình 4.9x 13.6x 9.4x 1 e Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I 6z 13 Tính z1 z2 x ln x dx Câu (1,0 điểm) cos 3a cos a tan 2a sin2 a.cos2a cos4a , với a k (k ) sin 3a sin a b) Để tìm nguyên nhân làm cho cá chết hàng loạt bờ biển tỉnh miền Trung, người ta chọn ngẫu nhiên mẫu nước biển số mẫu chứa hộp A, mẫu chứa hộp B mẫu chứa hộp C gửi phân tích Tính xác suất để mẫu chọn có đủ mẫu ba hộp A, B C Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 1;1), B( 3; 0; 3) đường a) Chứng minh z Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A vuông góc với đường thẳng d Tìm tọa độ điểm M thuộc d cho tam giác MAB vuông A Câu (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, hình chiếu vuông góc A’ mặt phẳng (ABC) trung điểm H cạnh BC góc đường thẳng A’A với mặt phẳng (ABC) 60 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACC’A’) Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T) có phương trình 4x 4y 58x 5y 54 Trên cạnh AB lấy điểm M (M khác với A, B) cạnh AC lấy điểm N (N khác với A, C) cho BM CN Gọi D, E theo thứ tự trung điểm BC MN Đường thẳng DE cắt đường thẳng AB, AC theo thứ tự P, Q Tìm tọa độ điểm A, B, C biết P ;1 , Q ;1 tung độ A số nguyên 2 thẳng d: x y Câu (1,0 điểm) a) Do nắng nóng kéo dài nước biển xâm nhập nên người dân số tỉnh miền Tây thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, có gia đình anh Nam Vì vậy, anh Nam thuê khoan giếng sâu 50 mét để lấy nước sinh hoạt hai sở khoan giếng báo sau: Cơ sở A, giá mét khoan 80.000 đồng kể từ mét khoan thứ hai, giá mét khoan sau tăng thêm 15.000 đồng so với giá mét khoan trước đó; sở B, giá mét khoan 60.000 đồng kể từ mét khoan thứ hai, giá mét khoan sau tăng thêm 7% so với giá mét khoan trước Anh Nam chọn sở để thuê khoan giếng cho tiền thuê thấp nhất? b) Giải bất phương trình 9x 31x 34x 11x 5 x Câu 10 (1,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a nhỏ biểu thức P a b b c c a b c a b 2c Tìm giá trị 15 25(a b) HẾT -Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh…………………………Số báo danh……………………… HƯỚNG DẪN CHẤM – MÔN TOÁN Đáp án – cách giải Câu Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y Tập xác định D \ Tiệm cận ngang: y Tiệm cận đứng: x 2x 3x 2x 1 1,0 điểm lim y x lim y x 0, x lim y x ; lim y y' Điểm 0,25 x D 0,25 Bảng biến thiên: Câu 1,0 điểm 0,25 Hàm số nghịch biến khoảng ; 1 ; 2 Đồ thị: 0,25 Tìm cực trị hàm số f (x ) x Tập xác định x Ta có f '(x ) 4x ; f '(x ) 1,0 điểm 0,25 Bảng biến thiên: Câu 1,0 điểm 0,5 Hàm số đạt cực tiểu x = 0, yCT = -2 0,25 a) Gọi z1, z nghiệm phức phương trình z z1 Ta có: z 6z 13 Do z1 z2 (*) 3 13 2i z 2i 0,25 13.6x 1 9.4x 0,5 điểm (*) x 0,25 x 0,25 e Tính tích phân I Đặt t ln x t x ln x e dx 1,0 điểm tdt dx x t 0,25 0,25 dt 0,25 2 t a) Chứng minh cos 3a sin 3a với a k Ta có cos 3a sin 3a cos a tan 2a sin a 1 1; x Khi I Câu 1,0 điểm z 0,5 điểm x x x Tính 0,25 2(x 1) x Câu 1,0 điểm 13 z2 b) Giải phương trình 4.9x Câu 1,0 điểm 6z (k 0,25 cos a tan 2a sin a sin2 a.cos2a cos4a , 0,5 điểm ) sin2 a.cos2a cos 2a.cos a sin 2a sin2 a.cos2a sin 2a.cos a cos 2a sin2 2a cos4a (đpcm) b) Để tìm nguyên nhân làm cho cá chết hàng loạt bờ biển tỉnh miền Trung, người ta chọn ngẫu nhiên mẫu nước biển số mẫu chứa hộp A, mẫu chứa hộp B mẫu chứa hộp C gửi phân tích Tính xác suất để mẫu chọn có đủ mẫu ba hộp A, B C 5985 Số phần tử không gian mẫu: n( ) C 214 0,25 0,25 0,5 điểm 0,25 Gọi X biến cố “chọn mẫu nước biển có đủ mẫu ba hộp” Suy n(X ) C 61.C 71.C 82 C 61.C 72 C 81 C 62 C 71.C 81 3024 Xác suất cần tính: p 3024 5985 48 95 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 1;1) , B( 3; 0; 3) 0,25 1,0 điểm Câu 1,0 điểm x z Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A vuông góc với đường thẳng d Tìm tọa độ điểm M thuộc d cho tam giác MAB vuông A đường thẳng d: y Mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d nên nhận véctơ phương d u (1; 3;2) làm véctơ pháp tuyến Phương trình mặt phẳng (P) (x Hay x 3y 2z Vì M d nên M (2 2) 3(y 2(z 1) 1) 0,25 0,25 t;1 3t;2 2t ) 0,25 Tam giác MAB vuông A nên AB.AM 5t 3t 2t ) 2(1 t 0,25 Vậy M 3; 2; Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, hình chiếu vuông góc A’ mặt phẳng (ABC) trung điểm H cạnh BC góc đường thẳng A’A với mặt phẳng (ABC) 600 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACC’A’) Câu 1,0 điểm Ta có góc đường thẳng A’A với mặt phẳng (ABC) góc đường thẳng A’A với đường thẳng AH Suy A ' AH Do A ' H 1,0 điểm A' C' B' 60 AH tan 600 3a 0,25 K M A N C H B a 3a 3a 3 Trong mp(ABC) dựng HN  AC N Suy HN // BM (M trung điểm AC) Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’: V ...BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 ĐỀ SỐ SƯU TẦM & CHỈNH SỬA: NGUYỄN PHÚ KHÁNH SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THAM KHẢO Môn: TOÁN ĐỀ SỐ: 01 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng: A (6;0) B (0; ) C (; 6) D (; ) B x  C x   D x  B m  C m  D m  1 mx  25 nghịch biến khoảng (;1) là: x m B 5  m  1 C 5  m  D m  1 Câu 2: Các giá trị tham số m để hàm số y  A 5  m  Câu 3: Điểm cực tiểu hàm số y  x  x  là: A x   Câu 4: Hàm số y  x  2mx  m x  đạt cực tiểu x  khi: A m  2 3x 1 Khẳng định sau ? x 1 3 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y  2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x   D Đồ thị hàm số tiệm cận Câu 5: Cho hàm số y  Câu 6: Cho hàm số y  A x  x 1 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số bằng: x 2 B C Câu 7: Cho hàm số y  x  x Giá trị lớn hàm số bằng: A B C B M  3, m  C M  5, m  D D Câu 8: Giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y  x  x   0;2  là: A M  11, m  2 x 1 (d ) : y  x  là: 2x 1 B 1;0,(1;2) C 1;0, (1;2) Câu 9: Tọa độ giao điểm (C ) : y  A 1;1,(1;2) Câu 10: Đồ thị sau hàm số ? D M  11, m  D 1;2 y O A y  x  x B y  x  x 2 C y  x  x x D y  x  x Câu 11: Tổng giá trị tham số m cho đường thẳng y  x cắt đồ thị hàm số y  B cho AB  là: x 5 hai điểm A x m LÂM ĐỒNG A BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 B C Câu 12: Đạo hàm hàm số y  log 2 x  1 là: A log 2 x  1 B 2 x  1 ln 2 log 2 x  1 C 2 x  1 ln log 2 x  1  2a b B log125 30  2a 1 b D x 1 Câu 13: Cho biết log  a; log  b Biểu diễn log125 30 theo a b là: A log125 30  D Đáp án khác C log125 30  1 a 1 b D log125 30  2  b b   12 Câu 14: Cho a, b số dương Biểu thức 1    : a  b  sau rút gọn là:  a a    A a B a  b Câu 15: Biểu thức A x C a  b Câu 16: Cho x  9 x  23 Khi biểu thức P  A  D x x x ( x  0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: B x B C x  3x  3 x có giá trị bằng:  x  3 x C Câu 17: Số nghiệm phương trình 3x x  là: A B A Vô nghiệm B A S  1;3 B S  1;  Câu 20: Số nghiệm nguyên bất phương trình A B  10  D x D D C D C S  ;1 D S  (1;1) Câu 19: Tập nghiệm bất phương trình log 0,2  x  1  log 0,2 3  x  là:  3 x x 1  C  10   x 1 x 3 là: 1 a 3(1  b ) b C Câu 18: Nghiệm phương trình log ( x 1)  log (2 x 1)  là: 2 2 x  1 ln D Câu 21: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm nước Nhật 0,2% Năm 1998, dân số Nhật 125 932 000 Vào năm dân số Nhật 140 000 000? A Năm 2049 B Năm 2050 C Năm 2051 D Năm 2052 Câu 22: Cho a  a  C số Phát biểu sau đúng? A C a a x B dx  a x ln a  C 2x D dx  a x  C a 2x a dx  2x a2 x C ln a dx  a x ln a  C Câu 23: Tính thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn đường sau quanh trục hoành y  1 x , y  A 31416 20001 B 4 C  Câu 24: Hàm số sau không nguyên hàm hàm số f ( x )  A F ( x )  x  x 1 x 1 Câu 25: Giá trị A e  2e B F ( x )  2x dx là: B e 1 x  x 1 x 1 C F ( x )  C 4e x ( x  2) ? ( x  1) x  x 1 x 1 D D F ( x )  x2 x 1 D 3e LÂM ĐỒNG ln Câu 26: Giá trị  A 22 A ln e2x e x 1 BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 dx là: B 19 C 23 D 20 B C D 23 15 C 224  15 D 1016 15 Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x đường thẳng y  x là: Câu 28: Gọi (H) hình phẳng giới hạn đường y  x  y  x  Khi thể tích khối tròn xoay sinh Header Page of 258 GROUP NHÓM TOÁN THI TH 20 THPT (2017) MÔN TOÁN T) ( Tài li u ôn t p c a S ng, tháng c 2017 Tài li u dành riêng cho thành viên group Nhóm Toán Footer Page of 258 Header Page of 258 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 01 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 05 trang) x 1 là: x 1 B R \ 1 Câu 1: Tập xác định hàm số y  A R \ 1 C R \ 1 D 1;  Câu 2: Cho hàm số f  x  đồng biến tập số thực R, mệnh đề sau đúng: A Với x1 , x  R  f  x1   f  x  B Với x1  x  R  f  x1   f  x  C.Với x1  x  R  f  x1   f  x  D Với x1 , x  R  f  x1   f  x  Câu 3: Hàm số y  x3  3x  đạt cực trị điểm: B x  0, x  C x  2 A x  1 D x  0, x  x 1 là: x2 C x  Câu 4: Phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B x  2 Câu 5: Hàm số y  x  4x  nghịch biến khoảng sau   A  3;0 ; 2;   B  2;  C ( 2; ) D x    D  2;0 ; 2;   Câu 6: Đồ thị hàm số y  3x  4x3  6x  12x  đạt cực tiểu M(x1; y1 ) Khi giá trị tổng x1  y1 bằng: A B C -11 D Câu 7: Cho hàm số y  f (x) có limf (x)  limf (x)  3 Khẳng định sau khẳng x  x  định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  3 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  3 Câu 8: (M3) Tìm giá trị nhỏ hàm số y  B miny  2 A miny  [2;4] [2;4] x2  đoạn [2; 4] x 1 D miny  C miny  3 [2;4] [2;4] 19 x 1 Câu 9: (M3) Đồ thị hàm số y  có tiệm cận x  2x  A.1 B C D Câu 10: Cho hàm số y  x3  3mx  (1) Cho A(2;3), tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị B C cho tam giác ABC cân A A m  B m  Câu 11: Giá trị m để hàm số y  C m  3 D m  1 2  m  1 x3   m  1 x  3x  đồng biến R là: A −1 ≤ 𝑚 ≤ B m > C m ≤ −1 ∪ m ≥ D m ≤ −1 Câu 12: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A log a  log b  a  b  B log a  log b  a  b  Footer Page of 258 3 Trang 1/5 -đề thi 11 Header Page of 258 C log3 x    x  D ln x   x  Câu 13: Cho a > 0, a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập giá trị hàm số y = log a x tập R C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +) D Tập xác định hàm số y = log a x tập Câu 14: Phương trình log2 (3x  2)  có nghiệm là: A x = 10 Câu 15: Hàm số y = A R \ 2 16 B x = √2−x C x = D x = 11 − ln(x − 1) có tập xác định là: B  ;1  1;2 C  ; 1  1;2  D 1;2  Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình 0,3x  x  0,09 là: B  2;1 C  ; 2  A  ; 2  1;   Câu 17: Tập nghiệm phương trình log3 x  log x  là: 1 3   A  ;9  Câu 18: Phương trình 1  3  A -1   x 1  D 3;9 C 1;2 B  ;3  D 1;   x   2  có tích nghiệm là: B C Câu 19: Số nghiệm nguyên bất phương trình   x 3x 10  3 D 1    3 x 2 là: A B C Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình log  x  3x    1 là: D 11 A  ;1 B [0;2) C [0;1)  (2;3] D [0;2)  (3;7] Câu 21: Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng khoảng tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% tháng Biết sau 15 tháng người có số tiền 10 triệu đồng Hỏi số tiền người gửi hàng tháng gần với số tiền số sau? A 635.000 B 535.000 C 613.000 D 643.000 Câu 22: Hàm số y  sin x nguyên hàm hàm số hàm số sau: A y  sinx  B y  cot x C y  cos x D y  tan x Câu 23: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: x B  dx  ln x  C A  2xdx  x  C C  sinxdx  cos x  C D  e dx  e x x C Câu 24: Nguyên hàm hàm số f(x) = x.e2x là: A F(x) = 2x  1 e x    C 2    1 B F(x) = 2e2x  x    C  2x D F(x) = e  x    C C F(x) = 2e2x  x  2  C Câu 25: Tích phân I =  x ln xdx có giá trị bằng: A ln2 B 24 ln2 – Câu 26: Biết F(x) nguyên hàm f (x)  A ln Footer Page of 258 B C ln2 3 D ln2 F(2) =1 Khi F(3) x 1 C ln D ln2 + Trang 2/5 -đề thi 11 Header Page of 258 Câu 27: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = 2x – x2 y = Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng (H) quay quanh trục Ox A 16π 15 B 17π 15 C 18π 15 D 19π 15 Câu 28: Một ô tô BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 Header Page of 258 ĐỀ SỐ SƯU TẦM & CHỈNH SỬA: NGUYỄN PHÚ KHÁNH SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 ĐỀ THAM KHẢO Môn: TOÁN ĐỀ SỐ: 01 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng: A (6;0) B (0; ) C (; 6) D (; ) B x  C x   D x  B m  C m  D m  1 mx  25 nghịch biến khoảng (;1) là: x m B 5  m  1 C 5  m  D m  1 Câu 2: Các giá trị tham số m để hàm số y  A 5  m  Câu 3: Điểm cực tiểu hàm số y  x  x  là: A x   Câu 4: Hàm số y  x  2mx  m x  đạt cực tiểu x  khi: A m  2 3x 1 Khẳng định sau ? x 1 3 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y  2 C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x   D Đồ thị hàm số tiệm cận Câu 5: Cho hàm số y  Câu 6: Cho hàm số y  A x  x 1 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số bằng: x 2 B C Câu 7: Cho hàm số y  x  x Giá trị lớn hàm số bằng: A B C B M  3, m  C M  5, m  D D Câu 8: Giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y  x  x   0;2  là: A M  11, m  2 x 1 (d ) : y  x  là: 2x 1 B 1;0,(1;2) C 1;0, (1;2) Câu 9: Tọa độ giao điểm (C ) : y  A 1;1,(1;2) Câu 10: Đồ thị sau hàm số ? D M  11, m  D 1;2 y O A y  x  x B y  x  x 2 C y  x  x x D y  x  x Câu 11: Tổng giá trị tham số m cho đường thẳng y  x cắt đồ thị hàm số y  B cho AB  là: Footer Page of 258 x 5 hai điểm A x m LÂM ĐỒNG Header Page of 258 A BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 B C Câu 12: Đạo hàm hàm số y  log 2 x  1 là: A log 2 x  1 B 2 x  1 ln 2 log 2 x  1 C 2 x  1 ln log 2 x  1  2a b B log125 30  2a 1 b D x 1 Câu 13: Cho biết log  a; log  b Biểu diễn log125 30 theo a b là: A log125 30  D Đáp án khác C log125 30  1 a 1 b D log125 30  2  b b   12 Câu 14: Cho a, b số dương Biểu thức 1    : a  b  sau rút gọn là:  a a    A a B a  b Câu 15: Biểu thức A x C a  b Câu 16: Cho x  9 x  23 Khi biểu thức P  A  D x x x ( x  0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: B x B C x  3x  3 x có giá trị bằng:  x  3 x C Câu 17: Số nghiệm phương trình 3x x  là: A B A Vô nghiệm B A S  1;3 B S  1;  Câu 20: Số nghiệm nguyên bất phương trình A B  10  D x D D C D C S  ;1 D S  (1;1) Câu 19: Tập nghiệm bất phương trình log 0,2  x  1  log 0,2 3  x  là:  3 x x 1  C  10   x 1 x 3 là: 1 a 3(1  b ) b C Câu 18: Nghiệm phương trình log ( x 1)  log (2 x 1)  là: 2 2 x  1 ln D Câu 21: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm nước Nhật 0,2% Năm 1998, dân số Nhật 125 932 000 Vào năm dân số Nhật 140 000 000? A Năm 2049 B Năm 2050 C Năm 2051 D Năm 2052 Câu 22: Cho a  a  C số Phát biểu sau đúng? A C a a x B dx  a x ln a  C 2x D dx  a x  C a 2x a dx  2x a2 x C ln a dx  a x ln a  C Câu 23: Tính thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn đường sau quanh trục hoành y  1 x , y  A 31416 20001 B 4 C  Câu 24: Hàm số sau không nguyên hàm hàm số f ( x )  A F ( x )  x  x 1 x 1 Câu 25: Giá trị A e Footer Page of 258  2e B F ( x )  2x dx là: B e 1 x  x 1 x 1 C F ( x )  C 4e x ( x  2) ? ( x  1) x  x 1 x 1 D D F ( x )  x2 x 1 D 3e LÂM ĐỒNG Header Page of 258 ln Câu 26: Giá trị  A 22 A ln e2x e x 1 BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 dx là: B 19 C 23 D 20 B C D 23 15 C 224  15 D 1016 15 Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x đường thẳng y  x là: Câu 28: Gọi (H) hình phẳng giới hạn đường y  x  y  x  Khi thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng (H) quanh trục Ox là: 4 248 A B 3 Câu 29: Số phức liên hợp số phức z   2i là: A 1  2i B 1  2i C  i D  2i C –2 D Câu 30: Phần thực số phức z thỏa mãn: 1  i  2  i  z   i  1  2i  z là: A B –3 Câu 31: Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số z thỏa mãn điều kiện: z  i  1  i  z đường tròn có bán kính là: A R = B R = C R = A w  130 B w  130 C w  112 D w  112 B 8;6 C 8;6 D 6;8 B C D C D Câu 32: Cho hai số phức z1   i z  3  5i Môđun số phức w  z1 z  z D GROUP NHÓM TOÁN 20 THI TH THPT (2017) MÔN TOÁN T) ( Tài li u ôn t p c a S ng, tháng c 2017 Tài li u dành riêng cho thành viên group Nhóm Toán SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 01 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 05 trang) x 1 là: x 1 B R \ 1 Câu 1: Tập xác định hàm số y  A R \ 1 C R \ 1 D 1;  Câu 2: Cho hàm số f  x  đồng biến tập số thực R, mệnh đề sau đúng: A Với x1 , x  R  f  x1   f  x  B Với x1  x  R  f  x1   f  x  C.Với x1  x  R  f  x1   f  x  D Với x1 , x  R  f  x1   f  x  Câu 3: Hàm số y  x3  3x  đạt cực trị điểm: B x  0, x  C x  2 A x  1 D x  0, x  x 1 là: x2 C x  Câu 4: Phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B x  2 Câu 5: Hàm số y  x  4x  nghịch biến khoảng sau   A  3;0 ; 2;   B  2;  C ( 2; ) D x    D  2;0 ; 2;   Câu 6: Đồ thị hàm số y  3x  4x3  6x  12x  đạt cực tiểu M(x1; y1 ) Khi giá trị tổng x1  y1 bằng: A B C -11 D Câu 7: Cho hàm số y  f (x) có limf (x)  limf (x)  3 Khẳng định sau khẳng x  x  định ? A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  3 D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x  3 Câu 8: (M3) Tìm giá trị nhỏ hàm số y  B miny  2 A miny  [2;4] [2;4] x2  đoạn [2; 4] x 1 D miny  C miny  3 [2;4] [2;4] 19 x 1 Câu 9: (M3) Đồ thị hàm số y  có tiệm cận x  2x  A.1 B C D Câu 10: Cho hàm số y  x3  3mx  (1) Cho A(2;3), tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị B C cho tam giác ABC cân A A m  B m  Câu 11: Giá trị m để hàm số y  C m  3 D m  1 2  m  1 x3   m  1 x  3x  đồng biến R là: A −1 ≤ 𝑚 ≤ B m > C m ≤ −1 ∪ m ≥ D m ≤ −1 Câu 12: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A log a  log b  a  b  B log a  log b  a  b  2 3 Trang 1/5 -đề thi 11 C log3 x    x  D ln x   x  Câu 13: Cho a > 0, a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập giá trị hàm số y = log a x tập R C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +) D Tập xác định hàm số y = log a x tập Câu 14: Phương trình log2 (3x  2)  có nghiệm là: A x = 10 Câu 15: Hàm số y = A R \ 2 16 B x = √2−x C x = D x = 11 − ln(x − 1) có tập xác định là: B  ;1  1;2 C  ; 1  1;2  D 1;2  Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình 0,3x  x  0,09 là: B  2;1 C  ; 2  A  ; 2  1;   Câu 17: Tập nghiệm phương trình log3 x  log x  là: 1 3   A  ;9  Câu 18: Phương trình 1  3  A -1   x 1  D 3;9 C 1;2 B  ;3  D 1;   x   2  có tích nghiệm là: B C Câu 19: Số nghiệm nguyên bất phương trình   x 3x 10  3 D 1    3 x 2 là: A B C Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình log  x  3x    1 là: D 11 A  ;1 B [0;2) C [0;1)  (2;3] D [0;2)  (3;7] Câu 21: Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng khoảng tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% tháng Biết sau 15 tháng người có số tiền 10 triệu đồng Hỏi số tiền người gửi hàng tháng gần với số tiền số sau? A 635.000 B 535.000 C 613.000 D 643.000 Câu 22: Hàm số y  sin x nguyên hàm hàm số hàm số sau: A y  sinx  B y  cot x C y  cos x D y  tan x Câu 23: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: x B  dx  ln x  C A  2xdx  x  C C  sinxdx  cos x  C D  e dx  e x x C Câu 24: Nguyên hàm hàm số f(x) = x.e2x là: A F(x) = 2x  1 e x    C 2    1 B F(x) = 2e2x  x    C  2x D F(x) = e  x    ... dân số tỉnh miền Tây thi u nước sinh hoạt trầm trọng, có gia đình anh Nam Vì vậy, anh Nam thuê khoan giếng sâu 50 mét để lấy nước sinh hoạt hai sở khoan giếng báo sau: Cơ sở A, giá mét khoan 80.000...HƯỚNG DẪN CHẤM – MÔN TOÁN Đáp án – cách giải Câu Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y Tập xác định D Tiệm cận ngang: y Tiệm cận đứng:... giếng chọn sở A: 0,25 0,25 0,5 điểm 0,25 50 [2 80.000 (50 1)15.000]=22.375.000 đồng Tổng số tiền thuê khoan giếng chọn sở B: T1 50 1, 07 0,25 24.391.736 đồng 1, 07 Vậy, anh Nam chọn sở A để thuê
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán sở GD và ĐT Cần Thơ - TOANMATH.com, Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán sở GD và ĐT Cần Thơ - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Bảng biến thiên: - Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán sở GD và ĐT Cần Thơ - TOANMATH.com

Bảng bi.

ến thiên: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là một tam giác đều cạnh bằng a, hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh BC và góc giữa  đường thẳng A’A với mặt phẳng (ABC) bằng 600 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán sở GD và ĐT Cần Thơ - TOANMATH.com

ho.

hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là một tam giác đều cạnh bằng a, hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh BC và góc giữa đường thẳng A’A với mặt phẳng (ABC) bằng 600 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Từ bảng biến thiên, suy ra 1 18 15 1 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán sở GD và ĐT Cần Thơ - TOANMATH.com

b.

ảng biến thiên, suy ra 1 18 15 1 Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan