0

Đề cương ôn tập các môn Học kì II lớp 6

29 2,523 12
  • Đề cương ôn tập các môn  Học kì II lớp 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 11:12

TIN HỌC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC HỌC II – (2016 - 2017)  I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Để viết đơn đăng tham gia câu lạc bộ, em nên sử dụng phần mềm đây? A Chương trình bảng tính; C Chương trình tập vẽ; B Chương trình soạn thảo văn bản; D Chương trình chơi nhạc; Câu 2: Để mở tệp văn có sẵn máy, em sử dụng lệnh nào? A File/Copy B File/New C File/Save D File/Open Câu 3: Em sử dụng nút lệnh để chép dán văn bản? A B C D Câu 4: Khi định dạng đoạn văn bản, muốn tăng mức thụt lề trái em phải nháy chuột vào nút nào? A B C D Câu 5: Để thay đổi bố trí hình ảnh trang văn bản, em nháy chuột vào hình chọn lệnh: A Insert\ Picture Picture B Edit\ Picture C Format\ Picture D Table\ Insert\ Câu 6: Một số thuộc tính định dạng tự gồm có: A Phông (Font) chữ phương án B.Kiểu chữ (Style) C.Cỡ chữ màu sắc Câu 7: Trong Microsoft Word, chức nút lệnh định dạng là: D Cả công cụ A Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn B Dùng để thay đổi màu chữ C Dùng để thay đổi cỡ chữ D Dùng để thay đổi kiểu chữ Câu Muốn chèn hình ảnh vào văn phải thực lệnh: A.Picture  Insert  From File B Insert  From File  Picture C.Insert  Picture  From File D Tất Câu 9: Khi muốn hình ảnh nằm bên văn ta chọn cách bố trí sau đây? A B Câu 10: Nút lệnh C D dùng để: A Căn thẳng lề trái B Căn thẳng lề phải C Căn D Căn thẳng hai lề Câu 11: Trong Microsoft Word, chức nút lệnh định dạng là: công cụ A Dùng để chọn màu đường gạch chân B Dùng để chọn kiểu chữ C Dùng để chọn cỡ chữ D Dùng để chọn màu chữ Câu 12 Khi soạn thảo văn cách xếp đây, trình tự hợp lí nhất? A Trình bày  chỉnh sửa  gõ văn  in ấn B Gõ văn  chỉnh sửa  Trình bày  in ấn C Gõ văn  trình bày  chỉnh sửa  in ấn D Gõ văn  trình bày  in ấn  chỉnh sửa Câu 13: Để chèn thêm cột vào bên trái cột bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào ô cột cần chèn thêm thực hiện: A FormatColumns to the Left B InsertColumns to the Left C TableInsertColumns to the Left D InsertTableColumns to the Left Câu 14 Để tìm từ văn ta vào: A File \ Find C Edit \ File B Edit \ Find D Find \ File Câu 15 Muốn khởi động Word em phải nháy chuột vào nút lệnh? a b c d Câu 16: Muốn khôi phục trạng thái văn trước thực thao tác, sử dụng nút lệnh nào? A Save nút lệnh B Nút lệnh C Open nút lệnh D Tất sai Câu 17 Đâu nút lệnh hình sau? a b c d Câu 18 Muốn văn ta sử dụng nút lệnh sau đây? a b c d Câu 19 Nếu em chọn phần văn nháy nút A Chữ đậm; nghiêng; B Chữ nghiêng; , phần văn trở thành: C Chữ không thay đổi; D Chữ vừa đậm vừa Câu 20 Một số thao tác văn thường thực nhờ? A Nút lệnh a b sai B Chọn lệnh bảng chọn C Cả a b Câu 21 Các nút phía hình Word từ trái qua phải công dụng? A Thu nhỏ cửa sổ xuống Start bar D Cả có C Làm cho cửa sổ nhỏ lại B đóng cửa sổ làm việc c D Tất ý a,b Câu 22: Muốn chép phần văn chọn, ta thực theo chuỗi lệnh sau đây? A Nháy vào nút ->chon vị trí mới\nháy vào nút B Nháy vào C Nháy vào nút -> chọn vị trí mới\nháy vào nút D Cả A C nút Câu 23 Soạn thảo văn máy tính có nhiều ưu điểm A đẹp nhiều kiểu chữ chuẩn xác nhiều so với viết tay B đẹp có nhiều cách trình bày dễ so với viết tay C sửa chép văn dễ dàng D Tất Câu 24 Sau khởi động, Word mở văn tạm thời có tên là? A Tạm thời Word.doc B .Doc C Document1 - Microsoft Word D Câu 25 Để định dạng chữ "Quê hương" thành "Quê hương " ta sử dụng nút lệnh sau đây? A B C D Câu 26 Muốn định dạng chữ in nghiêng chữ đậm ta sử dụng nút lệnh nào? A Và B Và C Và D Và Câu 27 Sử dụng chương trình soạn thảo văn trường hợp sau ? A Tạo biểu đồ C Viết văn hay thơ B Tính điểm tổng kết cuối năm D Vẽ hình Câu 28 Chương trình chương trình soạn thảo văn ? A MS Word B Paint C Internet Explorer D Notepad Câu 29 Cửa sổ chương trình soạn thảo văn có đối tượng : A Thanh tiêu đề, bảng chọn công cụ B Thanh tiêu đề, công cụ C Thanh công cụ, cuốn, vùng soạn thảo trỏ soạn thảo D Tất đối tượng nói Câu 30 Để mở văn (văn trống), thực thao tác: A Nháy nút lệnh Save B Nháy nút lệnh New C Nháy chọn lệnh File  New D Cả B C Câu 31 Muốn lưu văn bản, thực thao tác: A Lệnh Copy nút lệnh B Lệnh Save nút lệnh C Lệnh Open nút lệnh D Tất sai Câu 32 Muốn chọn phông chữ em dùng nút lệnh đây: B) C) D) Tất nút lệnh không Câu 33 Nếu đèn CAPS LOCK không bật, em nhấn giữ phím để gõ phím chữ chữ hoa? A) A) Phím ENTER B) Phím CAPS LOCK D) Phím SHIFT C) Phím TAB Câu 34 Muốn lưu văn bản, thực thao tác: A Lệnh Copy nút lệnh B Lệnh Save nút lệnh C Lệnh Open nút lệnh D Tất sai Câu 35 Bộ mã chữ việt mã chung cho ngôn ngữ? A) TCVN3 (hay ABC) B) VNI C) UNICODE D) VIQR Câu 36 Để chọn (hay đánh dấu) toàn văn bản, em sử dụng tổ hợp phím: A) CTRL + V B) CTRL + A C) SHIFT + A V Câu 37 Kiểu gõ chữ Việt phổ biến là: A) Kiểu VietWare C B) Kiểu VNI C) Kiểu Telex D) SHIFT + D) Cả B Câu 38 Khi đặt lại hướng trang văn bản, kết định dạng văn em làm trước có bị không? A) Mất hết B) Không bị C) Mất phần D) A C Câu 39 Thay đổi lề trang văn thao tác: A Định dạng văn Không có đáp án B Lưu tệp văn C Trình bày trang D Câu 40 Có thể đặt hướng trang văn lề trang thao tác nào? A FormatBorders B Nút lệnh C Nút lệnh thiết D FilePage Setup/ chọn tính chất cần công cụ công cụ Câu 41 Để xem văn hình trước in, sử dụng nút lệnh: A B Câu 42 Nút lệnh C D có tác dụng: A Khởi động máy in sai B Tắt máy in C In văn D Tất Câu 43 Thực lệnh FilePage Setup/ Margins, chọn Portrait  OK, nghĩa là: A Chọn trang văn hướng nằm ngang B Chọn trang văn hướng đứng C Chọn trang văn D Không có đáp án Câu 44 Nếu bố trí dòng văn bản, hình ảnh vị trí nào? A Đầu dòng dòng văn B Cuối dòng C Giữa dòng D Tại vị trí Câu 45 Nếu bố trí hình ảnh văn bản, nội dung văn bản: A Có thể bao quanh hình ảnh B Có thể nằm hình ảnh C Có thể nằm hình ảnh D Tất Câu 46 Để tạo bảng văn bản, em sử dụng nút lệnh: A B C D Câu 47 Em tạo bảng gồm cột hàng? A cột hàng B cột hàng C Số cột tùy vào độ rộng trang, số hàng không hạn chế D Tất sai Câu 48 Khi chọn lệnh TableInsertCloumn to the Left để chèn thêm cột mới, cột chèn vào vị trí : A Bên trái cột có ô chứa trỏ soạn thảo soạn thảo B Bên phải cột có chứa trỏ C Bên trái bảng (cột cột thứ nhất) cột cuối cùng) D Bên phải bảng (cột Câu 49 Thao tác thao tác định dạng tự ? A Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng B Căn đoạn văn C Thay đổi phông chữArial Narrow thành Tahoma D Chọn chữ màu xanh Câu 50 Muốn soạn thảo văn chữ Việt, phải có thêm công cụ gì? A Chương trình hỗ trợ gõ chữ Việt bàn phím B Các phông chữ Việt để hiển thị văn hình in máy in C Chương trình gõ chữ Việt khởi động tính gõ chữ Việt bật D Cả A, B C II CÂU HỎI TỰ LUẬN Câu 1.Các cách khởi động Word? Nêu cách cách khởi động nhanh nhất? Cách 1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng word hình Cách 2: Nháy nút Start\ All Program\ Microsoft Word Câu 2.Các bước lưu văn bản? Bước 1: Chọn File  Save Bước 2: Save in  chọn ổ đĩa để lưu văn (thường ổ đĩa D) Bước 3: File name: gõ tên vào Bước 4: Nháy nút Save Câu Các bước mở văn Bước 1: Chọn File  Open Bước 2: Look in  Chọn ổ đĩa chứa tệp văn (thường ổ đĩa D) Bước 3:Chọn tên tệp văn cần mở Bước 4: Nháy nút open Câu 4: Điền từ cụm từ vào chỗ trống (…) để câu A Phím Delete dùng để xóa tự trỏ soạn thảo B Phím Backspace dùng để xóa tự .con trỏ soạn thảo Câu 5: Ghép ý cột A với cột B ghi kết vào cột C để có câu Cột B Cột A Kết Cột C Để mở văn có máy ta thực A Lưu văn cũ với tên khác Các nút lệnh dùng để B Xem trang văn thu gọn hình với…… Để lưu văn máy tính em thực hiện: C Chọn File -> Save -> Chọn ổ đĩa -> gõ tên văn -> OK với…… Khi em thực lệnh bảng chọn: File, Save As có nghĩa D Chọn File -> Open -> Gõ tên văn -> OK Nút lệnh E Mở văn mới, mở văn có máy, lưu văn in văn dùng để với…… với…… với…… Câu 6: Để đổi hướng trang ban đầu hướng trang đứng sang hướng trang nằm ngang ta thực thao tác nào? File  Page setup/ Margins  Landscape  OK Câu 7: Nêu bước tạo bảng Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table công cụ chuẩn Bước 2: Nhấn giữ phím trái chuột di chuyển chuột để chọn số hàng số cột thả nút chuột Câu 8: Ý nghĩa định dạng đoạn văn hộp thoại paragraph? Hộp thoại Paragraph đc dùng để tăng hay giảm khoảng cách đoạn văn thiết đặt khoảng cách thụt lề dòng đoạn Câu 9: Hình ảnh chèn vào văn với mục đích gì? Nhằm mục đích minh họa cho văn bản, làm cho văn đẹp rõ ràng hơn, sinh động trực quan nội dung văn dễ hiểu Câu 10 Thực thao tác xem văn hình trước in có lợi ích gì? Xem văn hình trước in, kiểm tra lại bố cục trang in giúp tiết kiệm mực in, không gây hao mòn cho máy in thời gian in (phải in nhiều lần) Câu11 Hai kiểu gõ chữ Việt VNI  Sắc  Huyền  Hỏi  Ngã  Nặng o6 ô, a6 â,e6ê o7 ơ,u7ư a8ă d9đ VD: Gõ từ “Trường Học”  VNI: Tru7o72ng Ho5c TELEX s  sắc f  Huyền r  Hỏi x  Ngã j  Nặng ooô, aaâ, eeê ow,[ ơ; uw,[,wwư awă ddđ VD: Gõ từ “Trường Học”  TELEX: Truwowfng Hojc Áp dụng:- Em kể tên kiểu gõ văn chữ việt mà em học - Bằng kiểu gõ em học hoàn thành đoạn thơ sau: Quê hương (Nam Giang) Thuở thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua trang sách nhỏ ”Ai bảo chăn trâu khổ” Tôi mơ màng nghe chim hót cao Những ngày trốn học Đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được… Chưa đánh roi khóc! Cô bé nhà bên Nhìn cười khúc khích Câu 12: Tìm chỗ sai quy tắc Word đoạn văn sau cách gạch chân đánh chữ "S" vị trí (VD: chỗ , sai)) Trên địa bàn Trà Vinh có hệ thống sông với tổng chiều dài 578 km ,trong có sông lớn sông Hậu, sông Cổ Chiên sông Măng Thít.Các sông ngòi,kênh rạch địa bàn “ Trà Vinh “ hợp lưu đổ biển chủ yếu qua hai cửa sông chínhlà cửa Cổ Chiên hay gọi cửaCung Hầu cửa Định An Câu 13: Liệt kê số thành phần có cửa sổ Word? - Thanh tiêu đề: chứa tên tệp văn Tên tệp tạo ngầm định Document1.doc - Thanh bảng chọn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II VẬT LÝ I LÝ THUYẾT Ròng rọc - Phân biệt loại ròng rọc? - Tác dụng loại ròng rọc? - Lấy ví dụ việc sử dụng ròng rọc cố định thực tế Sự nở nhiệt chất - Nêu kết luận nở nhiệt chất - So sánh nở nhiệt chất: - Đo nhiệt độ dụng cụ gì? Nó hoạt động dựa tượng nào? - Kể tên số nhiệt kế thường dùng tác dụng Sự chuyển thể - Sự nóng chảy, đông đặc, ngưng tụ, bay gì? Cho ví dụ? - Đặc điểm trình nóng chảy đông đặc: - So sánh nhiệt độ trình nóng chảy đông đặc - Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ bay Cho ví dụ? II BÀI TẬP Nêu ứng dụng nở nhiệt chất Vận dụng nở nhiệt chất để giải thích tượng thực tế - Tại bóng bàn bị méo bỏ vào nước nóng lại căng trở lại? - Tại không nên bơm xe căng trời nắng nóng? - Tại chai nước không đổ thật đầy? - Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh cốc thủy tinh dày hay cốc thủy tinh mỏng dễ bị vỡ hơn? Tại sao? - Khi làm nóng khối lượng riêng hay trọng lượng riêng vật thay đổi nào? Tại sao? - Khi làm lạnh khối lượng riêng hay trọng lượng riêng vật thay đổi nào? Tại sao? - Tại mái tôn lợp nhà thường có dạng lượn sóng? Các ống dẫn nước thường có đoạn cong? - Làm cách để tháo nút chai bị kẹt dễ dàng? R1 - Tại ray đường tàu hỏa lại có khe nhỏ; làm đường bê tông người ta không đổ thành dải liền mà lại đổ thành tách biệt đặt cách khoảng nhỏ? - Tại nha sĩ lại khuyên không nên ăn thức ăn nóng lạnh? - Có cốc thủy tinh bị chồng khít vào nhau, phải làm cách để gỡ chúng ra? Vận dụng kiến thức chuyển thể để giải thích - Tại dung máy sấy tóc lại nhanh khô? - Tại trồng người ta thường bỏ bớt chúng? - Tại cối sa mạc thường có nhỏ có gai? - Tại bên cốc nước đá thường có đọng giọt nước? sau thời gian giọt nước lại biến - Tại vào buổi tối buổi sáng mùa đông lại có sương? - Tại nước gần Bắc cực hay Nam cực lại dung nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ không khí mà phải dung nhiệt kế rượu? - Tại nhìn vào que kem lấy tủ lạnh ta thấy chúng bốc khói? - Tại vào mùa lạnh hà vào mặt gương, ta thấy mặt gương bị mờ đi, sau thời gian mặt gương sáng trở lại? Đường biểu diễn chuyển thể Bài Hình bên vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất - Chất chất gì? Vì ? - Sự nóng chảy diễn phút lúc chất tồn thể gì? Nhiệt độ chất thay đổi nào? - Từ phút thứ đến phút thứ 2, chất tồn thể nào, nhiệt độ thay đổi ? TIẾNG ANH A.LISTENING : Học sinh tự luyện topic học B.READING C.READING I Put the verbs into correct tense to finish the following passage The Tiger won the Gold Cup last week They (1 play)…………… fewer matches than the Lions or the Leopards, but they (score)…………… more points In fact, the Tigers (3.lose)…………only five matches during the reason The Zebras (4.beat)……… the Lions and (5.take)……………….second place They (6 score)…………… 30 points from 22 matches The Zebras (7.have)……… a very strong team They (8 win)……… a lot of matches and but not many teams (9 beat)……… them The Pandas (10 be) …………… at the bottom of the league.They lost most of their matches this season II Choose A, B, or C to fill in the passage Most children love (1)………… activities They play football, go skateboarding or go (2)…… in countries with snow like (3)……… children go to the mountains with their parents to go skiing They can make a (4)……… in the playground in front of their house When the weather is bad, they can stay at home and watch interesting (5)……… on TV A outdoor B indoor C school D at home A tennis B swimming C karate D judo A Sweden B Paris C Bangkok D England A snowman B postman C sportsman D swimmer A channels B viewers C programmes D.weatherman III Read and complete Use the worlds in the box Her (2) often (3) from (4) favorite I have two friends They are Mary and Paul • (5) French (6) likes Mary is (1)………… England She is English Paul is from France He is (2) ………… They are both eleven Mary (3)………… studying mathematics She often listen to music in (4)……… free time Paul likes studying English He does not like listening to music He (5)……… plays spo rts in his free time His (6)………… sport is football IV Put a word in each gap in the following postcard Judy 20 Hi Nick, Hue is great city The (1) …………… is fine It’s sunny all time The food is cheap and (2)……… The (3)……………… here are friendly and hospitable The hotel where we’re staying is small (4)…………… comfortable Yesterday we visted the historic moments Tomorrow we are …(5)………on a trip along the Huong river You must visit city someday You ‘ll love it Bye for now! Cheers, Mi V Choose the correct answer A, B, C or D to complete the passage (1.0m) People need to breathe If they don’t breathe, they (1) die But how clean is the air people breathe? If they breathe (2) _ air, they will have breathing problems Plants and animals need (3) air too A lot of the things in our lives create harmful gases and (4) _the air dirty, like cars, motorbikes, and factories Dirty air is called polluted air Air pollution can also make our Earth warmer A must B are C will D won’t A fresh B clean C cleaner D dirty A clean B safe C dirty D polluted A get B make C give D made VI Read the following passage and answer the questions (1.0m) There are two main kinds of sports: team sports and individual sports Team sports are such sports as baseball, basketball and volleyball Team sports require two separate teams The teams play against each other They compete against each other because they want to get the best score For example, in a football game, if team A scores goals and team B scores goals, team A wins the game Team sports are sometimes called competitive sports How many main kinds of sports are there? Do team sports require two separate teams? Why two separate teams compete against each other? Are team sports always called competitive sports? C WRITING I Writing transformation Cars are smaller than lorries -Lorries No one in our class is taller than Minh -Minh Our country doesn't have any deserts There My school is in front of her house Her house They started playing tennis years ago We have Mai didn’t study hard last year, so she didn’t pass the exam Mai didn’t pass If you don’t save water, you won’t have enough water to use Unless Na is the best singer in my team No one I haven’t watch TV for 20 years The last time 10.We will probably live on the moon in 2060 We might II Write a short passage ( about 6-8 sentences) about your future house ( 1.5m) Write a short passage ( about 6-8 sentences) about a postcard Write a short passage ( about 6-8 sentences) about things which you to become “green” D.SPEAKING 1.Speaking I.Now I’m going to ask you four questions about TV Are you ready? 1.What you prefer doing in your free time? 2.How many hours a day you watch television? 3.Why you watch TV ? 4.Which of the following you like to get information from? II.Each of you will now receive a card On the card there is a picture and clues for five questions You should use the words to make questions and ask your friend Your friend will answer the questions based on the picture he/she has 1.Where /watching? 2.What /name of the programme? 3.What /content/programme? 4.What /channel/ on? 5.Why /like /it? 3.Speaking I.Now I’m going to ask you four questions about sports/games Are you ready? 1.What sports/games you play in your free time? Which sports/games you like watching on TV? Do you think you are fit? Would you like to get fitter? Can you name three famous sportspersons? II.Each of you will now receive a card On the card there is a picture and clues for five questions You should use the words to make questions and ask your friend Your friend will answer the questions based on the picture he/she has 1.Where /come from? 2.What /job ? 3.What /special /him? 4.When /get/first medal ? How many medals / award? 3.Speaking I.Now I’m going to ask you four questions about Vietnam Are you ready? 1.What is the biggest in Vietnam? 2.What is the oldest university in Vietnam? 3.What is the most popular food? 4.What is the most activity in Vietnam? II.Each of you will now receive a card On the card there is a picture and clues for five questions You should use the words to make questions and ask your friend Your friend will answer the questions based on the picture he/she has 1.Who /see/ picture? 2.Where /they ? 3.What /occasion? 4.What /do? 5.How/may/feel? CUALO Beach 4.Speaking I.Now I’m going to ask you four questions about your house Are you ready? 1.How many rooms are there in your house? 2.What is your favourite room in your house? 3.What are there in your favourite room? 4.Do you like your house, and why? II.Each of you will now receive a card On the card there is a picture and clues for five questions You should use the words to make questions and ask your friend Your friend will answer the questions based on the picture he/she has What type / house ? Where / located ? What /surround? What appliances / have? 5.What /appliances/help/you? 5.Speaking I.Now I’m going to ask you four questions about environment Are you ready? 1.Do you want to be a president of the 3Rs club? 2.What will you if you become a presedent of the 3Rs club? 3.What will happen if we pollute the soil? 4.Do you think you are “green “? Why ?/Why not? II.Each of you will now receive a card On the card there is a picture and clues for five questions You should use the words to make questions and ask your friend Your friend will answer the questions based on the picture he/she has 1.Who /see/picture? 2.Where/they? 3.What/do? 4.What /robot/help ? 5.What /robot/teach? SINH HỌC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II SINH HỌC NĂM HỌC 2016-2017 Câu 1: a Nêu điểm khác hoa tự thụ phấn hoa giao phấn? b Nêu điểm khác biệt hoa thụ phấn nhờ sâu bọ hoa thụ phấn nhờ gió? c Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? Hoa thụ phấn nhờ gió? Câu 2: a Những có hoa nở ban đêm có đặc điểm thu hút sâu bọ? b Trong trường hợp thụ phấn nhờ người cần thiết? Cho ví dụ? Câu 3: a Cần thiết kế thí nghiệm để chứng minh nảy mầm hạt cần đủ độ ẩm, không khí nhiệt độ thích hợp? b Cần thiết kế thí nghiệm để chứng minh nảy mầm hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống? Câu 4: a Đặc điểm hạt phát tán nhờ động vật? Ví dụ b Đặc điểm hạt phát tán nhờ ? Ví dụ c Đặc điểm hạt tự phát tán? Ví dụ Câu 5: a Đặc điểm chung thực vật hạt kín? b Có thể nhận biết thuộc lớp hai mầm hay mầm nhờ đấu hiệu bên nào? c Phân biệt lớp mầm lớp hai mầm? d Vì hạt kín phát triển đa dạng phong phú ngày nay? Câu 6: a So sánh tảo xoắn với rong mơ? Tại coi rong mơ xanh thật sự? b Nêu đặc điểm chung vai trò tảo? Câu 7: a Kể tên số loài động vật ăn thực vật? b Thay từ động vật, thực vật tên vật cụ thể: Thực vật thịt Là thức ăn Động vật ăn cỏ Là thức ăn Động vật ăn Thực vật Là thức ăn Động vật ăn cỏ Là thức ăn Con người c Trong khu rừng có Hươu, cay cỏ, hổ Hãy xếp theo chuỗi thức ăn? Nếu rừng bị nắng nóng cỏ chết sinh vật lại nào? d Tại nói thực vật loài người? Câu 8: a Tại thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ thức ăn khỏi bị thiu phải làm nào? Địa lý ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II - MÔN ĐỊA LÝ Khí quyển: Vẽ sơ đồ vành đai khí áp Trái Đất? Vẽ sơ đồ đới khí hậu Trái Đất? Nêu vị trí đặc điểm đới khí hậu Trái Đất? Nêu cách tính nhiệt độ trung bình ngày? cách tính tổng lượng mưa năm Nêu khái niệm thời tiết, khí hậu? tỉ lệ thành phần không khí? Thủy quyển: Nêu khái niệm sông? Lưu lượng nước sông? Hệ thống sông? Thủy chế sông Nêu Khái niệm hồ? cách phân loại hồ theo nguồn gốc? cho ví dụ? Nêu giá trị kinh tế tác hại sông? Thực trạng nguyên nhân ô nhiễm sông, hồ nay? Biện pháp hạn chế? Trình bày khái niệm nguyên nhân sống, thủy triều, dòng biển? Thổ nhưỡng: Nêu khái niệm đất? thành phần đất? nêu nhân tố hình thành đất? Độ phì gì? vai trò độ phì đất? nêu biện pháp cảu người làm tăng độ phì đất? ... Square - Nháy OK Khi hình ảnh không nằm đè lên văn III THỰC HÀNH Thực thao tác học thực hành tiết học lớp LỊCH SỬ CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ LỚP Hãy nêu khởi nghĩa nhân dân ta thời Bắc thuộc... năm 938 chiến thắng vĩ đại dân tộc ta? TOÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn Toán A SỐ HỌC 1/ Thực phép tính: a/ d/ 16 − 7 ; b/ 1 − + 12 −5 3 : − + 16 + −1 e/ ; c/ ; f/  −1   + + ÷:  12 ... 2.Where/they? 3.What/do? 4.What /robot/help ? 5.What /robot/teach? SINH HỌC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II SINH HỌC NĂM HỌC 20 16- 2017 Câu 1: a Nêu điểm khác hoa tự thụ phấn hoa giao phấn? b Nêu điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập các môn Học kì II lớp 6, Đề cương ôn tập các môn Học kì II lớp 6, , Câu 24. Sau khi khởi động, Word mở một văn bản tạm thời có tên là?

Hình ảnh liên quan

Câu 8. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh: - Đề cương ôn tập các môn  Học kì II lớp 6

u.

8. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh: Xem tại trang 2 của tài liệu.
màn hình 2 với…….. - Đề cương ôn tập các môn  Học kì II lớp 6

m.

àn hình 2 với…… Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Thanh bảng chọn - Đề cương ôn tập các môn  Học kì II lớp 6

hanh.

bảng chọn Xem tại trang 10 của tài liệu.