0

Lập trình Pascal cơ bản cực kì hay và tuyệt vời

20 267 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 11:16

Lập trình Pascal Lập trình Pascal Chuyên đề: Pascal Bài 1-Cấu trúc+Write&Read+Thuật toán+If … then … I/ Cấu trúc chương trình Pascal Cấu trúc - Một chương trình Pascal gồm phần + Phần khai báo bao gồm: khai báo biến; khai báo thư viện + Phần thân bao gồm lệnh mà máy tính cần thực Bắt đầu = Begin kết thức = End - Khai báo thư viện: bắt đầu uses tenthuvien[cosan] - Khai báo biến: kiểu liệu Kiểu liệu - Một số kiểu liệu phổ biến Pascal: + Số nguyên: integer + Số thực: real (số thực tập hợp số âm, số dương, số số thập phân) + tự: char (VD: a, b, c, 1, % dấu cách) + Xâu tự: string (VD: ABC, fefei, 122et, &$*#, Thành Huy) - Các phép toán với liệu hiệu + – * / Div Mod VD: Phép toán Cộng Trừ Nhân Chia Chia lấy phần nguyên Chia lấy phần dư 5+2=7 5/2 = 2,5 5–2=3 div = * = 10 mod = Kiểu liệu Số nguyên, số thực Số nguyên, số thực Số nguyên, số thực Số thực ( chia số nguyên số thực) Số nguyên Số nguyên ( nghĩa chia = dư 1)  Ab ( toán học)  a * b * ((a+2)/(8-4)) – (7/(x*x)) – (5/(8*(4*x -7))) Các hiệu hiệu Pascal = - Trong pascal Phép so sánh Bằng Khác hiệu toán học = ≠ Lập trình Pascal Lập trình Pascal < Nhỏ < > Lớn > = Lớn ≥ - Trong Pascal, biểu thức so sánh trả kết Đ S Cách khai báo sử dụng biến chương trình a) Cách khai báo biến var tenbien:kieudulieu; (tất câu lệnh Pascal kết thúc phải dấu ‘;’ trừ số ngoại lệ begin,…) Trong đó: var từ khóa để khai báo biến Tên biến người lập trình đặt (ko chứa tự đặc biệt (^, &, *,…), ko cách, ko bắt đầu chữ số (VD: 1abc - sai) Kiểu liệu: kiểu liệu sẵn Chương trình thể khai báo sau: a,b :integer; khai báo nhiều biến kiểu liệu gộp - Bài tập nhỏ Hãy khai báo biến kiểu số nguyên; biến kiểu số thực; biến kiểu tự; biến kiểu xâu tự Làm thử var …,…,…:………….; …,…,…:………….; …,…,…:………….; …,…,…:………….; b) Cách sử dụng biến - Gán giá trị cho biến giá trị cũ bị xóa - Cú pháp phép gán: tênbiến:= biểuthức; II/ Lệnh Read & Write Hai lệnh Pascal - Lệnh in hình: - Write(‘Nội dung cần tìm’); - Phần nội dung phải để cặp dấu ngoặc ‘ ’ VD: Write(‘Toán’); -> hình hiển thị chữ Toán Writeln(‘Nội dung cần tìm’); - Phần nội dung phải để cặp dấu ngoặc ‘ ’ VD: Writeln(‘Toán’); -> hình hiển thị chữ Toán xuống dòng {Có thể In biến sẵn (Lúc sau nói)} Lệnh nhập liệu vào: Read(biến); VD: Read(biến); -> hình hiển thị phần cho nhập giá trị Readln(biến); VD: Readln(biến); -> hình VD: Hãy viết phần mềm nhập vào số kiểu nguyên in số ra: Lập trình Pascal Lập trình Pascal - Lệnh readln; cuối nghĩa dừng hình (làm cho hình đứng lại)  Kết quả: Các số 5,6,7 hình tự nhập III/ Thuật toán & Hướng dẫn giải toán Các bước để giải toán - Một toán để giải Pascal cần thực bước (thuật toán) B1: Xác định toán (Input – Output) B2: Mô tả toán (Mô tả = lời) B3: Dựa vào phần mô tả lời -> viết lệnh chương trình VD: Nhập số a,b,c Ktra xem phải cạnh tam giác không, Nếu phải tính chu vi hình Nếu sai in thông báo (Cách viết thuật toán phần 2) IV/ Cấu trúc lệnh điều kiện Lập trình Pascal Lập trình Pascal Câu lệnh điều kiện (1 – Dạng thiếu) If then ; (2 – Dạng đủ) If thên else ; Ý nghĩa câu lệnh: If < điều kiện> then ; Là điều kiện đưa thực câu lệnh If thên else ; Điều kiện phép so sánh, sai Là điều kiện đưa thực câu lệnh sai thực câu lệnh - Câu lệnh 1,2 lệnh Nếu nhiều lệnh phải thực phải đặt lệnh cặp: Nếu dạng thiếu Đặt câu lệnh cặp Begin – End; (có ‘’;’’) Nếu dạng đủ Đặt câu lệnh cặp begin – End (Không ; & ngoại lệ thứ ‘’;’’) Đặt câu lệnh cặp begin – End; VD: Nhập số a,b,c Ktra xem phải cạnh tam giác không, Nếu phải tính chu vi hình Nếu sai in thông báo Thuật toán: Input: a,b,c Output: phải cạnh tam giác Đúng: in chu vi Sai in thông báo Mô tả: B1: Nhập a,b,c B2: Kiểm tra: -> Nếu a+b>c a+c>b b+c>a cạnh tam giác -> | | -> Cvi:= a+b+c  Viết thành lệnh: Var a,b,c:integer; Begin Write(‘Nhap a: ’); readln(a); Write(‘Nhap b: ’); readln(b); Lập trình Pascal Lập trình Pascal Write(‘Nhap c: ’); readln(c); If ((a+b)>c)) and ((a+c)>b)) and ((b+c)>a)) then Begin Write(‘Chu vi cua hinh tam giac la: ’); Writeln(a+b+c); End Else Writeln(‘Khong phai la tam giac’); Readln {Trường hợp ngoại trừ thứ 2: không ‘;’ sau lệnh } End Bài 2: Nhập x, tính y biết y=5x+8 Thuật toán Input: … Output: … B1: Nhập … B2: Tính … -> - x=0 -> y= … | | x0 -> y=5*x+8  Viết thành lệnh Var x,y:integer; Begin Write(‘Nhap x: ’); readln(x); If x=0 then y:=0 else y:=5*x+8; Writeln(‘y= ’,y); Readln End Bài 3: Nhập số a,b,c Tìm số lớn số a,b,c (Dựa vào thuật toán viết thành lệnh) Thuật toán: Lập trình Pascal Lập trình Pascal Input: a,b,c Output: Số lớn B1: Nhập a,b,c B2: Gán sln:=a B3: Nếu sln Nhap so thu : i:=2 -> Nhap so thu : i:=3 -> Nhap so thu : i:=4 -> Nhap so thu : VD: S = 1+2+…+20 Lệnh {Phần trước cậu tự viết nhé} s:=0; for i:=1 to 20 s:=s+i; Lập trình Pascal Lập trình Pascal ***** I=1 -> s=s+1 -> s=0+1=1 I=2 -> s=s+2 -> s=1+2=3 I=3 -> s=s+3 -> s=3+3=6 I=4 -> s=s+4 -> s=6+4=10 I=5 I=6 I=7 I=8 … I=20 Bài 1: Tính tổng số lẻ từ -> 50 in kết Mẫu: Thuật toán: Input: {Không có} Output: Tổng số lẻ từ -> 50 B1: Chạy từ -> 50 B2: Nếu lẻ cộng vào tổng B3: In k.quả Lệnh Var i,s:integer; Begin S:=0; For i:=1 to 50 if i mod 2=1 then s:=s+i; Writeln(‘Tổng là: ‘, s); Readln End Lập trình Pascal Lập trình Pascal Bài 2: S = + + + … + 57 + 60 Tính S Var s,i:integer; Begin S:=0; For i:=0 to 60 if mod 3=0 then s:=s+i; Writeln(‘S= ’,s); Readln End Lưu ý: Giống câu lệnh rẽ nhánh if…then, câu lệnh for…do lồng Khi biến đếm câu lệnh lặp phải khác Nâng cao – Lệnh downto Tương tự: downto cấu trúc sau: For := downto + Trong for, downto, từ khóa + Biến đếm số nguyên + Số lần lặp = giá trị cuối – giá trị đầu + + Mỗi lần lặp biến đếm tự giảm + Giá trị cuối phải > giá trị đầu II/ Cấu trúc lệnh lặp với số lần chưa biết trước Cú pháp While Trong đó: while, từ khóa Điều kiện phép so sánh Câu lệnh 1, nhiều phải đặt cặp Begin – End ; Cách hoạt động Bước 1: Kiểm tra điều kiện Lập trình Pascal Lập trình Pascal Bước 2: Nếu điều kiện sai, câu lệnh bị bỏ qua lệnh lặp kết thúc Nếu điều kiện đúng, thực câu lệnh quay lại bước Khái niệm Vòng lặp chưa biết trước tương từ biết trước dùng vòng lặp chưa biết trước không cần nhập giá trị VD: a) S = + + + … + 100 Dùng lệnh while…do: Var i,s:integer; Begin I:=1; While i chọn Tab View > bỏ chọn dòng "Hide extansions for file types" để hiển thị phần mở rộng file máy tính >OK để lưu lại thiết lập Vậy phần mở rộng mở - Nếu chưa hiểu, xem mạng Phần mở rộng mở, gửi nhanh Bài tập - Nhập mảng số thực với số phần tử nhập từ bàn phím Tính TBCộng số chẵn Lập trình Pascal Lập trình Pascal - BTVN Nhập mảng số nguyên với số phần tử nhập từ bàn phím Tìm số lớn nhất, nhỏ Chuyên đề: Pascal-File Bài 4-Tệp Pascal B4/ Tệp Cú pháp khai báo var :text; Lập trình Pascal Lập trình Pascal Các thao tác với tệp văn Mở tệp để ghi Assign(,); Rewrite(); Mở tệp để lấy liệu Assign(,); Reset(); Mở tệp để ghi thêm Assign(,); Append(); Đóng tệp Close(); Lưu ý: lệnh assign lệnh để mở tệp Bảng Định nghĩa VD lệnh (Các lệnh thực file thu.txt Trước nhập lệnh Rewrite(); Là để tạo file để ghi vào Assign(f,’thu.txt’); Rewrite(f); Writeln(f, ‘Day la file thu’); Close(f); Reset(); Là để mở file sẵn để lấy liệu Assign(f,’thu.txt’); Reset(f); Readln(f, a); {a kiểu liệu string} Close(f); Append(); Là để mở file sẵn ghi vào tiếp Assign(f,’thu.txt’); Append(f); Writeln(f, ‘Ghi them vo file do’); Close(f); a= {a giá trị} Chưa chữ Day la file thu Chưa chữ Ghi them vo file Lập trình Pascal Lập trình Pascal Sau nhập lệnh a=day la file thu Lưu ý: Các file txt tự tạo theo lệnh file pascal bạn lập trình Để mở file pascal tạo bạn đặt chuột vào tên file (không đặt phần *) nhấn phím Ctrl + Enter Bài tập ví dụ 1) Nhập vào từ bàn phím số N, in X file ketqua.txt, biết file x=(n+2)x8 Lệnh Var n,x:integer; f:text; Begin Write(‘Nhap N: ’); readln(n); X:=(n+2)*8; Assign(f, ‘ketqua.txt’); Rewrite(f); Write(f, x); Close(f); End 2) Tạo file tên abc.txt ghi chữ sau: 123 Abc Rồi lấy liệu dòng từ file abc.txt để in hình Phần tạo file tự làm Lệnh: Var x:integer; f:text; Lập trình Pascal Lập trình Pascal Begin Assign(f, ‘abc.txt’); Reset(f); Readln(f, x); Close(f); Writeln(x); Readln; End 3) Dùng file abc.txt ghi tiếp lệnh Pascal nội dung: 123abc Lệnh Var f:text; Begin Assign(f, ‘abc.txt’); Append(f); Writeln(f, ‘123abc’); Close(f); End Sau thực lệnh, bạn mở file abc.txt để ktra xem thêm dòng ko Bài tập Nhập số N từ bàn phím Sau ghi n vào file tinh.txt BTVN Nhập số N từ bàn phím Sau tính tổng số từ đến N vào file nhap.txt Lập trình Pascal Lập trình Pascal ... trình nhập vào tên, tuổi, số điểm môn in TBC điểm môn Chuyên đề: Pascal Bài 2-For … do+Write&Read+Thuật toán+If … then … I/ Cấu trúc lệnh lặp với số lần đếm trước Lập trình Pascal Lập trình Pascal. .. chương trình nhập vào n lập bảng cửu chương n (Có SGK) Tính tổng số lẻ từ m đến n (m
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình Pascal cơ bản cực kì hay và tuyệt vời, Lập trình Pascal cơ bản cực kì hay và tuyệt vời,

Hình ảnh liên quan

- Lệnh in ra màn hình: - Lập trình Pascal cơ bản cực kì hay và tuyệt vời

nh.

in ra màn hình: Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Lệnh readln; ở cuối có nghĩa là dừng màn hình (làm cho màn hình đứng lại) - Lập trình Pascal cơ bản cực kì hay và tuyệt vời

nh.

readln; ở cuối có nghĩa là dừng màn hình (làm cho màn hình đứng lại) Xem tại trang 3 của tài liệu.
4. Bảng - Lập trình Pascal cơ bản cực kì hay và tuyệt vời

4..

Bảng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Rồi lấy dữ liệu dòng đầu tiên từ file abc.txt để in ra màn hình. Phần tạo file tự làm - Lập trình Pascal cơ bản cực kì hay và tuyệt vời

i.

lấy dữ liệu dòng đầu tiên từ file abc.txt để in ra màn hình. Phần tạo file tự làm Xem tại trang 18 của tài liệu.