0

Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

20 2,970 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:59

Chủ đề Mối quan hệ biện chứng Sở Hạ Tầng Kiến Trúc Thượng Tầng I Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng QHSX hình thành cách khách quan trình sản xuất tạo thành quan Kiến trúc thượng tầng hệ vật chất xã hội.Trên sở QHSX hình thành nên quan hệ trị tinh thần XH SỞ HẠ TẦNG sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội định QHSX QHSX mầm mầm mống mống của XH XH tương tương lai lai Quan Quan hệ hệ sản sản xuất xuất QHSX QHSX thống thống trị trị QHSX QHSX tàn tàn dư dư Quyđịnh định tính tính chất chất ,đặc ,đặc trưng trưng CSHT CSHT Quy sở hạ tầng nước ta: QHSX nước ta sử dụng PTSX TBCN độ lên CNXH kết cấu kinh tế nhiều thành phần, thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhà nước, kinh tế vốn đầu tư nước Kiến trúc thượng tầng KTTT toàn quan điểm ,tư tưởng :chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật….cùng với thiết chế XH tương ứng nhà nước, đảng phái, giáo hội tổ chức đoàn thể….được hình thành sở hạ tầng định Các yếu tố hợp thành kiến trúc thượng tầng: Kiến trúc thượng tầng Các hình thái ý thức xã hội (chính Các thiết chế trị xã hội trị,triết học, tôn giáo, nghệ tương ứng (đảng phái, nhà thuật) nước, giáo hội,…) Mỗi yếu tố KTTT đặc diểm riêng, quy luật vận động phất triển riêng chúng liên hệ , tác động lẫn hình thành CSHT Trong xã hội giai cấp KTTT mang tính giai cấp Nhà nước vai trò đặc biệt quan trọng!!! Thực chất mối quan hệ CSHT KTTT mối quan hệ kinh tế trị Trong đó: CSHT định KTTT KTTT tác động trở lại CSHT II Quan hệ biện chứng CSHT KTTT CSHT định KTTT .Cơ sở hạ tầng dịnh nội dung,tính chất ,sự vận động biến đổi KTTT • Mỗi CSHT hình thành nên KTTT tương ứng tính chất KTTT CSHT định .CSHT thay đổi sớm muộn KTTT thay đổi theo • Sự thay đổi KTTT theo CSHT diễn phức tạp yếu tố thay đổi nhanh chóng, yếu tố thay đổi chậm yếu tố lại kế thừa xã hội • Tuy thay đổi KTTT suy cho phát tiển LLSX LLSX không trực tiếp làm thay đổi KTTT, mà tác động làm thay đổi QHSX, tức trực tiếp làm thay đổi CSHT thông qua làm thay đổi KTTT KTTT CSHT QHSX LLSX • Trong xã hội giai cấp thay đổi phải thông qua đấu tranh giai cấp, đấu tranh XH mà đỉnh cáo CMXH Thông qua CMXH QHSX hình thành, CSHT cũ đi, CSHT đời kéo theo đời KTTT thay KTTT cũ Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng đến sở hạ tầng ∗ Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng biểu trước hết chức xã hội kiến trúc thượng tầng bảo vệ, trì, củng cố, phát triển sở hạ tầng sinh đấu tranh chống lại tàn dư sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng cũ VD KTTT tác động trở lại CSHT theo xu hướng:  Tích cực: thúc đẩy tồn phát triển CSHT  Tiêu cực: kìm hãm tồn phát triển sở hạ tầngMỗi yếu tố cấu thành kiến trúc thượng tầng khác tác động đến sở hạ tầng theo cách khác nhau, song phải tác động thông qua Nhà nước Pháp luật Ví dụ: Từ phát triển mỹ thuật làm thay đổi kiến trúc nhà người VN - Trong yếu tố kiến trúc thượng tầng, Nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng tác động trở lại sở hạ tầng - Nhà nước phận tác động mạnh mẽ trực tiếp sở hạ tầng Ứng dụng thực Ý Nghĩa Phương Pháp Luận!!!! tiễn???? Ý nghĩa phương pháp luận • Để nghiên cứu cấu kinh tế xã hội ,phải xuất phát từ việc nghiên cứu sở hạ tầng • Trong nhận thức hành động,phải tôn trọng mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến thức thượng tầng ... trở lại kiến trúc thượng tầng đến sở hạ tầng ∗ Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng biểu trước hết chức xã hội kiến trúc thượng tầng bảo vệ, trì, củng cố, phát triển sở hạ tầng sinh... niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng QHSX hình thành cách khách quan trình sản xuất tạo thành quan Kiến trúc thượng tầng hệ vật chất xã hội.Trên sở QHSX hình thành nên quan hệ trị tinh thần XH CƠ... thần XH CƠ SỞ HẠ TẦNG  Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội định QHSX QHSX mầm mầm mống mống của XH XH tương tương lai lai Quan Quan hệ hệ sản sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng , Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng , , I. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, II. Quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT

Hình ảnh liên quan

QHSX được hình thành một cách khách quan trong quá trình sản xuất tạo thành quan hệ vật chất của xã hội.Trên cơ sở QHSX hình thành nên các quan hệ chính trị và tinh  - Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

c.

hình thành một cách khách quan trong quá trình sản xuất tạo thành quan hệ vật chất của xã hội.Trên cơ sở QHSX hình thành nên các quan hệ chính trị và tinh Xem tại trang 2 của tài liệu.
Các hình thái ý thức xã hội (chính trị,triết học, tôn giáo, nghệ  - Thuyết trình mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

c.

hình thái ý thức xã hội (chính trị,triết học, tôn giáo, nghệ Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan