0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

27 240 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤT NGẬP NƯỚC NHÂN TẠO XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Môi trường đất nước Mã số: 62440303 DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Hà Nội - 2017 Công trình hoàn thành tại: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Loan Phản biện: Phản biện: Phản biện: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm Luận án Tiến sĩ họp Trường ĐHKH Tự nhiên vào hồi … … ngày … tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam; - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước thải sinh hoạt (NTSH) thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có lưu lượng 6.248 m3/ngày xả trực tiếp môi trường Là đô thị nhỏ có tiềm lực kinh tế hạn chế, Đông Hà cần lựa chọn công nghệ xử nước thải (XLNT) có chi phí đầu tư thấp Đất ngập nước nhân tạo (CW) phương phương pháp XLNT linh động, chi phí thấp thân thiện môi trường CW nghiên cứu áp dụng khá nhiều, nhiên việc ứng dụng cho địa phương với điều kiện môi trường quy chuẩn xả thải cụ thể đòi hỏi có nghiên cứu chi tiết Ngoài ra, sử dụng vật liệu lọc trồng địa phương (chưa nghiên cứu) mở hội để cải thiện, nâng cao hiệu khả ứng dụng CW cho loại nước thải cụ thể Từ đó, tác giả thực đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đất ngập nước nhân tạo xử nước thải sinh hoạt thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả xử NTSH phương pháp CW; Đưa mô hình CW, xử NTSH thành phố Đôngđạt tiêu chuẩn (Cột B, QCVN 14: 2008/BTNMT) Luận điểm khoa học Còn nhiều “lỗ hổng” nghiên cứu CW: Thứ nhất, trồng, vật liệu lọc thông số hoạt động chi phối ảnh hưởng lớn đến CW Các nhân tố thay đổi, kết công bố có mức độ biến động lớn Thứ hai, trình loại bỏ chất ô nhiễm chịu ảnh hưởng trực tiếp yếu tố địa phương Thứ ba, khác yêu cầu xử dẫn đến đòi hỏi khác kiểu mô hình yêu cầu thiết kế CW Đề tài giải câu hỏi: 1) Ứng dụng mô hình CW có hiệu suất xử tốt hơn; 2) Cây trồng thích nghi có hiệu cao; 3) Thông số thiết kế vận hành phù hợp với NTSH Nội dung nghiên cứu Khảo sát trạng NTSH thành phố Đông Hà; Nghiên cứu khả loại bỏ ô nhiễm kiểu CW Đề xuất mô hình CW xử nước thải Đông Hà Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Luận án đưa liệu nghiên cứu CW xử NTSH điều kiện khí hậu Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp phần đưa phương án lựa chọn khả thi ứng dụng cho việc XLNT Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Những đóng góp đề tài Xác định khả xử thích nghi môn nước, môn đốm phát lộc môi trường CW Đây loại chưa nghiên cứu công bố nhiều giới Việt Nam CHƯƠNG - TỔNG QUAN 1.1 Nước thải sinh hoạt công nghệ xử 1.1.1 Đặc trưng nước thải sinh hoạt NTSH Việt Nam khác địa phương, hầu hết vượt tiêu chuẩn BOD5 COD Đà Lạt Buôn Ma Thuột (200 – 300 mg/L) cao Hà Nội Hồ Chí Minh từ – lần 1.1.2 Công nghệ xử nước thải sinh hoạt Trước (1980s): loại bỏ BOD5, TSS, VSV với công nghệ SH truyền thống bùn hoạt tính Gần đây: loại bỏ dinh dưỡng, vi khuẩn, kim loại nặng… với công nghệ cao, hợp khối, UV, Nano… Việt Nam, nhà máy xử NTSH tập trung đô thị chủ yếu áp dụng bùn hoạt tính bùn hoạt tính kết hợp (WB, 2003) 1.2 Đất ngập nước nhân tạo 1.2.1 Giới thiệu CW hệ thống, mô hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên để cải thiện chất lượng nước xử nước thải 1.2.1.1 Mô hình dòng chảy tự bề mặt (FWS) FWS có dòng chảy mặt nhiều dòng chảy bề mặt FWS thường dùng xử hoàn thiện sau bậc 2, bậc (Hình 1.1) Hình 1.1: Đất ngập nước nhân tạo dòng chảy tự bề mặt 1.2.1.2 Mô hình dòng chảy ngang (HF) Trong HF, nước cấp chảy chủ yếu theo chiều ngang, song song với mặt nước HF xử tốt với BOD5 SS (Hình 1.2) Hình 1.2: Đất ngập nước nhân tạo dòng chảy ngang 1.2.1.3 Mô hình dòng chảy thẳng đứng (VF) VF cấp nước theo chiều thắng đứng VF loại bỏ tốt chất hữu cơvà TSS hạn chế trình phản nitrat (Hình 1.3) Hình 1.3: Đất ngập nước dòng chảy thẳng đứng 1.2.1.4 Mô hình tích hợp (ICW) ICW kết hợp HF, VF FWS thành kiểu bố trí khác ICW tăng hiệu quả, cân ưu điểm nhược điểm CW 1.2.2 Thành phần 1.2.2.1 Nước CW thiếu nước ảnh hưởng đến thực vật, VSV hiệu Nước vào CW nguồn cấp dòng vào (nước thải) mưa 1.2.2.2 Chất Chất gồm: cát, sỏi, đất, đá vật liệu nhân tạo (bùn phèn nhôm, sét trương nở nhẹ…) Ngày nay, CW không dùng đất vật liệu có kích thước nhỏ làm vật liệu 1.2.2.3 Thực vật Hiện nay, 150 loài dùng CW phổ biến sậy (Phragmites spp.), cỏ nến (Typha spp.), cói (Scirpus spp.) TV góp phần giảm tốc độ dòng nước, tăng lắng, giảm tảo… 1.2.2.4 Vi sinh vật Vi sinh vật (VSV) oxy hóa hợp chất hữu cơ, chuyển hóa N, P ảnh hưởng đến khả hấp thụ VSV trong CW bao gồm loài hiếu khí, yếm khí tùy nghi 1.2.3 Cơ chế xử 1.2.3.1 Giới thiệu Quá trình loại bỏ chất ô nhiễm CW gồm: lắng; chuyển hóa hóa học; lọc; kết tủa hóa học; phá hủy, chuyển hóa VSV TV 1.2.3.2 Cơ chế loại bỏ chất rắn lơ lửng Bằng trình lắng, hấp thụ vào màng sinh học tái phân tán CW Quá trình phân tán làm tăng SS nước đầu 1.2.3.3 Cơ chế chuyển hóa hợp chất hữu - Quá trình tách vật lý: Hạt cỡ lớn/keo tách TSS Bay góp phần vào làm giảm hợp chất hữu - Quá trình chuyển hóa sinh học: Đây trình quan trọng để giảm BOD nhân tố thúc đẩy VSV 1.2.3.4 Cơ chế chuyển hóa nitơ Nitơ CW chủ yếu xử trình nitrat – phản nitrat hóa Ngoài ra, có hấp thụ, hấp phụ bay 1.2.3.5 Cơ chế chuyển hóa phốt Phốt phát hạt lắng xuống đáy kết dính vào thực vật màng SH dạng hòa tan hấp thụ vào màng SH 1.2.3.6 Cơ chế loại bỏ mầm bệnh Cơ chế gồm: hấp phụ VSV gây bệnh, tia UV khử mầm bệnh, vi khuẩn đơn bào, thực khuẩn ăn VSV gây bệnh 1.2.4 Động học mô hình loại bỏ ô nhiễm 1.2.4.1 Mô hình số tốc độ phản ứng Mô hình động học bậc Bậc ứng dụng phổ biến Tuy nhiên, điều kiện hoạt động yếu tố không phản ánh đầy đủ mô hình Do đó, mô hình kết hợp Bậc với giả thiết kiểu dòng chảy đẩy (PFR/Plus Flow Reactor) dòng chảy rối liên tục (CSTR/Continuously Stirring Reactor Tank) có hiệu Trong nghiên cứu ngày, tác giả đề cập đến 03 mô hình động học kết hợp sau: - Mô hình bậc với C* PFR (dòng chảy đẩy): ∗ Ln ∗ = / (1) - Mô hình bậc với CSTR (dòng chảy rối) (C − C ) = C / (2) - Mô hình Monod với CSTR ( − )( + )= / (3) Trong đó: k1 (m/ng), k2 (m/ng), k3 (g/m2.ngày) số loại bỏ bậc 1; Ci nồng độ đầu vào (mg/L); Co nồng độ đầu (mg/L); HLR thời gian lưu HLR = Q/A (ngày); C* nồng độ nền; Ch số bán bão hòa giới hạn (mg/L) 1.2.4.2 Mô hình hồi quy tuyến tính Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (MR/mutilple regression) biểu diễn phương trình sau: y = α + β1 x1 + β2 x2 + … + βp xp Co Lr = f (Ci, HLR, Li…) Trong đó: y biến phụ thuộc (giải thích) (Co and Lr); xi,p biến độc lập (được giải thích) (Ci, Li and q); βi,p hệ số tuyến tính; α “chặn” (intercept); Ci nồng độ đầu vào (mg/L); Co nồng độ đầu (mg/L); HLR tải trọng thủy lực (m/ngày); Li tải lượng vào (g/m2.ngày Lr tải lượng loại bỏ (g/m2.ngày) 1.3 Cải thiện hiệu suất đất ngập nước nhân tạo 1.3.1 Cấp khí chủ động bị động Tăng cường O2 cho hệ thống CW kĩ thuật như: hệ thống “hút” khí chủ động tự nhiên, tháp “lai” cấp khí nhân tạo 1.3.2 Tuần hoàn nước thải Tuần hoàn làm tăng thời gian tiếp xúc nước thải CW tăng hiệu quả, cần thiết nước thải ô nhiễm cao Ngoài ra, hồi lưu làm gia tăng nồng độ oxy tự CW 1.3.3 Cấp nước gián đoạn Cấp nước theo mẻ, chu kì tạo môi trường hiếu, thiếu kị khí CW, thúc đẩy loại bỏ hợp chất hữu dinh dưỡng Cấp nước theo mẻ cấp bảo hòa bề mặt làm đầy – khô 1.3.4 Thiết kế tối ưu Các nghiên cứu xếp chồng đơn nguyên tháp “lai” thực nhằm làm giảm diện tích bề mặt tăng hiệu 1.4 Nghiên cứu ứng dụng đất ngập nước nhân tạo 1.4.1 Trên giới CW bắt đầu nghiên cứu ứng dụng vào năm 1980 phát triển mạnh vào đầu năm 1990 Giai đoạn chủ yếu FWS (Bắc Mỹ) HF (Châu Âu) sử dụng chủ yếu cho sử nước thải đô thi Từ 1990s, CW mở rộng Châu Á, Úc Phi Giai đoạn sử dụng nhiều VF ICW, mở rộng với nhiều loại nước thải 1.4.2 Việt Nam Nghiên cứu ứng dụng CW chưa nhiều Các nghiên cứu tác Nguyễn Thị Loan (2005), Nguyễn Việt Anh nnk (2010), Ngô Thụy Diễm Trang nnk (2010, 2012) sử dụng CW xử NTSH, nuôi trồng thủy sản làng nghề Một số sở sản xuất dùng CW vào XLNT: nhà máy chế biến thủy sản – Cty cổ phần xuất thủy sản 2, tỉnh Quảng Ninh); Công trình CW, kị khí hồ SH, xử NTSH phường Bách Quang, thị xã Sông Công (tỉnh Thái Nguyên); công trình CW hoàn thiện nhà máy Dệt may Hòa Thọ, Đà Nẵng CHƯƠNG - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu NTSH Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mô hình CW NTSH hiểu nước thu gom từ hộ gia đình, văn phòng hoạt động thương mại, không bao gồm nước thải sản xuất Phạm vi nghiên cứu Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Cụ thể nước thải cống thải phường (16°49'30.4" Vĩ độ Bắc 107°05'38.5" Kinh độ Đông) phường Đông Lễ (thuộc đường Lê Lợi, 16°48'27.3" Vĩ độ Bắc 107°06'40.4" Kinh độ Đông) 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp lấy, xử phân tích mẫu Trong nghiên cứu thí nghiệm: Mẫu ngày lần, 12 tuần Thông số: pH, BOD5, TSS, NH4-N, NO3-N, PO4-P, Tcol Mô hình thực địa: Mẫu lần/tuần, 06 tháng Thông số: pH, BOD5, TSS, NH4-N, TN, NO3-N, COD, PO4-P, Tcol 2.2.2 Phương pháp thực nghiệm 2.2.2.1 Nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm a Bố trí thí nghiệm: Nghiên cứu quy mô thí nghiệm gồm hệ thống: hệ thống gồm: Hệ thống I gồm 03 bể theo thứ tự HF (03 bể), VF FWS hệ thống II gồm 03 bể, thứ tự VF, HF (03 bể) FWS hệ thống bể đối chứng gồm: III (bể không trồng cây) IV (bể không trồng lớp vật liệu lọc) (Hình 2.1) Chi tiết cấu tạo bể thể Hình 2.2 - Kích thước: + Bể VF có kích thước: 1,2/1,2/1,2 (Dài/rộng/cao); + Bể HF: 3,0/1,0/1,0 (m) (Dài/rộng/cao) - Vật liệu lọc: mô hình thí nghiệm (Mục 2.2.2.1,b) c Các loại trồng: Chuối hoa trồng bể VF môn nước bể HF d Thông số vận hành mô hình: Bảng 2.2: Tổng hợp thông số vận hành Thông số vận hành Q (m3/ng) HLR (m/ng) HRT (ngày) Giai đoạn vận hành 0,444 0,888 0,666 0,1 0,2 0,15 2,65 1,32 1,76 2.2.3 Phương pháp phân tích xử số liệu Phân tích thống kê mô tả, phương sai vẽ biểu đồ dùng phần mềm R (version 3.2.2) Sử dụng t test phân tích ANOVA (Tukey HSD) để kiểm định thống kê, độ tin cậy 95% Phương pháp LMG (Lindeman, Merenda and Gold) sử dụng để xác định mức độ quan trọng biến phương pháp Bayes (BMA) sử dụng để đánh giá lựa chọn mô hình MR tối ưu Phương trình tối ưu phương trình có R2 (hệ số xác định) cao, BIC (tiêu chuẩn thông tin Bayes) thấp PP (xác suất hậu định) cao) CHƯƠNG – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng tính chất nước thải thành phố Đông Hà 3.1.1 Thành phần tính chất Kết phân tích mẫu NT qua đợt khảo sát có khoảng giá trị: BOD5 103 - 289; TSS 131 - 460; NH4-N 4,83 - 35,1 (mg/L) Thông số TSS, BOD5, NH4-N Tcol cao QCVN 14/2008/BTNMT đạt mức trung bình so với nước thải đầu vào nhà máy XLNT tập trung thành phố Việt Nam 11 3.1.2 Hiện trạng thu gom xử NTSH Đông Hà chưa xử thoát cống hỗn hợp Hệ thống thoát nước chia làm 14 lưu vực tách biệt Nước thải thành phố chủ yếu hộ gia đình, công sở sở kinh doanh, dịch vụ NT công nghiệp y tế xử riêng 3.2 Kết nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm 3.2.1 Đặc trưng nước thải đầu vào Nồng độ nước thải đầu vào cao: BOD5 = 209, TSS = 192, NH4-N = 35,1 (mg/L) Tcol = 103.000 MPN/100mL 3.2.2 Hiệu loại bỏ ô nhiễm 3.2.2.1 Chất rắn lơ lửng Loại bỏ TSS I 70,9 ± 13% II 71,2 ± 11,1% Hệ thống đối chứng thấp hơn, với III 65 ± 8% IV ± 8,5% (Hình 3.1) Vai trò lớp lọc ghi nhận loại bỏ TSS hệ thống IV (không có lớp lọc) I, II (hệ thống đầy đủ) Khi tăng HLR, loại bỏ TSS giảm Sự khác biệt nồng độ TSS đầu HLR có ý nghĩa thống kê (P 0,05) Hiệu loại bỏ trung bình (%) HF1 cao bể lại Khi tăng HLR, loại bỏ BOD5 giảm Không có khác biệt đáng kể BOD5 HLR (P >0,05), ngoại trừ hệ thống III 3.2.2.3 Chất dinh dưỡng Nồng độ NH4-N nước thải đầu vào có giá trị trung bình 34 mg/L, cao nhiều so với QCVN 14:2004/BTNMT (10 mg/L) NH4-N giảm nhanh bể VF so với bể HF FWS 13 Hình 3.3: Giá trị loại bỏ NH4-N PO4-P hệ thống Loại bỏ NH4-N cao, hệ thống I 87 ± 6%, II 91 ± 5,6%, III 84,5 ± 6% IV 87,7 ± 3,6% (Hình 3.3) Như vậy, khác hệ thống không ảnh hưởng nhiều đến NH4-N Bể đối chứng không trồng lớp lọc có hiệu loại bỏ NH4-N cao dòng chảy tự do, tái xâm nhập oxy từ không khí thuận lợi khuếch tán quang hợp tảo Đầu NH4-N thấp, – mg/L Hiệu PO4-P không ổn định thấp: I 13,7 ± 21%, II 28,2 ± 19,4%, III ± 28% IV 2,2 ± 0,2% Tải trọng NH4-N: I 2,2, II 2,5, III 2,19 IV 2,16 (g/m2.ng) Khi tăng HLR: loại bỏ NH4-N I không biến đổi (87%), II, III IV giảm 3.2.2.4 Coliform Nồng độ Tcol đầu vào cao, trung bình 146.000 MPN/100mL (5,11 đơn vị log) Đầu Tcol đạt yêu cầu xả thải Loại bỏ Tcol đạt cao, 90%, cụ thể I đạt 98,7 ± 1,4%, II 99 ± 0,8%, III 98,4 ± 1,8% IV 95,4 ± 6,6% Khả loại bỏ Tcol hệ thống (I, II) đạt xấp xỉ 2,0 (đơn vị log) Các kết trước cho thấy, loại bỏ Tcol NTSH từ 0,8 – 2,7 14 3.3 Kết nghiên cứu quy mô thực địa 3.3.1 Đặc trưng nước thải đầu vào Nồng độ nước thải đầu vào thấp so với nước thải vận hành mô hình quy mô thí nghiệm (ví dụ Tcol 1/18 lần, BOD5 2/3 lần) So với QCVN 14:2008/BTNMT, NO3-N PO4-P thấp hơn, TSS Tcol vượt không đáng kể, khoảng 1,2 – 1,7 lần Nồng độ BOD5 NH4-N có giá trị cao hơn, vượt từ 2,3 – 2,6 lần (Bảng 3.1) Bảng 3.1: Thông số nước thải đầu vào nghiên cứu thực địa (n = 23 mẫu) Thông số Giai đoạn Giai đoạn Giai đoạn QCVN Trung bình 14:2008/ BTNMT pH 7,4 7,5 7,4 7,4 TSS (mg/L) 114,8 ± 13,8 117,3 11,8 ± 141,7 ± 26,1 123,8 20,5 ± 100 BOD5 (mg/L) 133,6 ± 11,6 118,1 11,5 ± 132 ± 6,8 127,7 11,6 ± 50 COD (mg/L) 187,3 ± 14,1 178,0 13,8 ± 196,4 ± 186,8 12,3 ± - NO3-N (mg/L) 1,3 ± 0,5 1,7 ± 14,6 1,6 ± 0,2 1,5 ± 0,5 50 NH4-N (mg/L) 21,7 ± 0,5 22,6 ± 14,6 25,1 ± 8,4 23,1 ± 5,8 10 TN (mg/L) 32,6 ± 4,4 34,1 ± 5,1 34,4 ± 8,1 33,6 ± - PO4-P (mg/L) 1,0 ± 0,4 1,1 ± 23,0 1,1 ± 0,4 1,05 ± 0,4 10 Tcol (MPN/100 mL) 10.437 5.955 7.825 ± 24 6.914 1.715 8.456 4.022 5.000 Trung bình ± SD ± ± 5-9 ± 3.3.2 Hiệu loại bỏ ô nhiễm 3.3.2.1 Chất rắn lơ lửng TSS VF xấp xỉ TSS vào có lần TSS vượt 100mg/L (QCVN 14:2008/BTNMT) Loại bỏ TSS VF thấp, đạt 3±10% Cấp nước gián đoạn nguyên nhân dẫn đến TSS đầu 15 bể VF tăng Hiệu HF đạt 26±8% tổng VF – HF đạt 28,4% (Hình 3.4 Hình 3.5) Hình 3.4: Biến động giá trị TSS vào – bể thí nghiệm Hình 3.5: Nồng độ loại bỏ TSS qua bể thí nghiệm Đầu TSS tải trọng khác có phân hóa (theo số P Có khác biệt HLR1 - HLR2 HLR1 - HLR3 (P 0,05) 16 3.3.2.2 Hợp chất hữu Nhìn chung, COD có xu hướng diễn biến so với BOD5 BOD5 biến động đáng kể theo giai đoạn nghiên cứu (Hình 3.7) Hình 3.6: Biến động nồng độ BOD5 dòng vào – Loại bỏ COD (%) 60 50 40 30 VF HF Bể xử Hình 3.7: Nồng độ loại bỏ BOD5 COD qua bể Hình 3.7 cho thấy, loại bỏ BOD5 COD tương ứng 74,9% ± 11,5% 68,2 ± 10,3% Loại bỏ BOD5 VF 50,5% HF 50,9% Kết thấp số nghiên cứu tương đương Tải lượng loại bỏ BOD5 (Lrb) VF 30 g/m2.ngày, HF 6,9 mô hình 14,5 (g/m2.ngày) Nồng độ BOD5 HLR1 17 HLR2, HLR2 HLR3 (P 0,05) Sau tháng hoạt động, môn nước đạt độ cao trung bình 1,0m với 220 nhánh/m2 chuối hoa cao 0,7m với 50 nhánh/m2 3.3.2.3 Chất dinh dưỡng NH4-N đầu vào cao 10mg/L (tại HF) ổn định, chiếm 8,6%, vượt QCVN 14/2008/BTNMT NO3-N đầu vào thấp, – mg/L, VF nồng độ NO3-N biến động mạnh cao (Hình 3.8) Hình 3.8: Hiệu loại bỏ nồng độ NH4-N TN Loại bỏ NH4-N đạt 76,2 ± 12,9% với VF 58,4 ± 17,4% HF 45 ± 13,4% Loại bỏ TN VF 63 ± 7% HF 44 ± 12% tổng cộng 79 ± 7% Tải lượng loại bỏ NH4-N (Lrn) 2,7 g/m2.ngày, Lrn VF 6,3 HF (0,9 g/m2.ngày) Tải lượng loại bỏ TN 4,0 g/m2.ngày, VF 9,7 g/m2.ngày HF 1,2 g/m2.ngày PO4-P biến động mạnh thấp, loại bỏ đạt 3,6 ± 43,7% 3.3.2.4 Coliform Tcol trung bình 8.456 MPN/100mL giá trị cao gấp lần quy định Tại HF, Tcol thấp quy chuẩn xả thải, với giá trị trung bình 1.485 MPN/100mL (Hình 3.9) 18 90 Hiệu loại bỏ Tcol (%) 80 70 60 50 40 30 20 VF HF Bể xử Hình 3.9: Giá trị hiệu xử Tcol qua bể thí nghiệm Loại bỏ Tcol đạt 82 ± 11,3%, VF 61 ± 9,6% HF 57 ± 20,3% Loại bỏ Tcol tính theo log 0,8 3.3.3 Hằng số tốc độ phản ứng tương quan tuyến tính 3.3.3.1 Hằng số tốc độ phản ứng Kết tính từ (1), (2) (3) (mục 1.2.4.1) thể Bảng 3.2 Bảng 3.2 Hằng số tốc độ phản ứng hợp chất hữu nitơ Stt NH4-N TN k1 = 0,42±0,11 R2 = 0,28 P < 0,05 k1 = 0,3±0,08 R2 = 0,17 P >0,05 Bậc – k2 = 0,51±0.2 k2 = 0,34±0,1 CSTR R2 = 0,04 R2 = 0,03 P >0,05 P >0,05 k2 = 0,65±0,43 R2 = 0,04 P >0,05 k2 = 0,62±0,24 R2 = 0,12 P >0,05 Monod k3 = 44,4±13,6 k3 = 25,2±5,1 – R2 = 0,30 R2 = 0,6 CSTR P
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ , NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ ,

Hình ảnh liên quan

1.2.1.1. Mô hình dòng chảy tự do bề mặt (FWS) - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

1.2.1.1..

Mô hình dòng chảy tự do bề mặt (FWS) Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1.3: Đất ngập nước dòng chảy thẳng đứng - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 1.3.

Đất ngập nước dòng chảy thẳng đứng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2.2: Chi tiết các bể thí nghiệm - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 2.2.

Chi tiết các bể thí nghiệm Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 2.1: Sơ đồ bố trí nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 2.1.

Sơ đồ bố trí nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 2.1: Tổng hợp thông số vận hành mô hình thí nghiệm - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Bảng 2.1.

Tổng hợp thông số vận hành mô hình thí nghiệm Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 3.1: Hiệu quả loại bỏ và nồng độ TSS đầu ra - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.1.

Hiệu quả loại bỏ và nồng độ TSS đầu ra Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.2: Đầu ra và hiệu quả loại bỏ BOD5 của các mô hình - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.2.

Đầu ra và hiệu quả loại bỏ BOD5 của các mô hình Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.3: Giá trị và loại bỏ NH4-N và PO4-P trong các hệ thống - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.3.

Giá trị và loại bỏ NH4-N và PO4-P trong các hệ thống Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3.1: Thông số nước thải đầu vào nghiên cứu thực địa (n = 23 mẫu) - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Bảng 3.1.

Thông số nước thải đầu vào nghiên cứu thực địa (n = 23 mẫu) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 3.5: Nồng độ và loại bỏ TSS qua các bể thí nghiệm - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.5.

Nồng độ và loại bỏ TSS qua các bể thí nghiệm Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3.4: Biến động giá trị TSS vào – ra các bể thí nghiệm - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.4.

Biến động giá trị TSS vào – ra các bể thí nghiệm Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3.6: Biến động nồng độ BOD5 dòng vào – ra - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.6.

Biến động nồng độ BOD5 dòng vào – ra Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.8: Hiệu quả loại bỏ và nồng độ NH4-N và TN - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.8.

Hiệu quả loại bỏ và nồng độ NH4-N và TN Xem tại trang 20 của tài liệu.
Kết quả tính từ (1), (2) và (3) (mục 1.2.4.1) thể hiện Bảng 3.2. - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

t.

quả tính từ (1), (2) và (3) (mục 1.2.4.1) thể hiện Bảng 3.2 Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3.9: Giá trị và hiệu quả xử lý Tcol qua các bể thí nghiệm - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Hình 3.9.

Giá trị và hiệu quả xử lý Tcol qua các bể thí nghiệm Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 3.2 cho thấy, phương trình Bậc 1– CSRT (k2) không phản ánh tốt dữ liệu thực tế (P>0,05) - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Bảng 3.2.

cho thấy, phương trình Bậc 1– CSRT (k2) không phản ánh tốt dữ liệu thực tế (P>0,05) Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3.4 cho thấy: có 04 phương án tối ưu (M1-M4) với R2 = 0,6 – 0,7. MR tối ưu bao gồm các biến độc lập: HLR, Cits và C ib  - NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP đất NGẬP nước NHÂN tạo xử lý nước THẢI SINH HOẠT ở THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, TỈNH QUẢNG TRỊ

Bảng 3.4.

cho thấy: có 04 phương án tối ưu (M1-M4) với R2 = 0,6 – 0,7. MR tối ưu bao gồm các biến độc lập: HLR, Cits và C ib Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan