0

CBTT Nghi quyet HDQT quy I 2016

3 60 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:36

signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN QUC T SN HÀ C PHN Date: 2017.03.03 08:59:43 +07:00 QUC T SN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC BẢNG THU HOẠCH “Đợt học tập nghị quyết của Tỉnh Ủy Trà Vinh lần thứ IX năm 2011 và Nghị Quyết của Huyện Ủy Cầu Kè lần thứ X năm 2011” -Họ và Tên : Tiêu Hớn -Chức Vụ : giáo viên -Đơn Vị : Trường Thcs Thị Trấn Cầu Kè Qua hai ngày học tập và tiếp thu nghị quyết của Tỉnh Ủy Trà Vinh lần thứ IX và Nghị Quyết của Huyện Ủy Cầu Kè lần thứ X năm 2011 bản thân tôi đã nhận thức và tâm đắc được nhiều vấn đề trong đó tâm đắc nhất là những vấn đề sau đây: I-/ Về Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Trà Vinh lần thứ IX năm 2011: 1) Những thành tựu đã đạt được về Giáo dục Đào tạo trong 5 năm ( 2005 – 2010 ) - Sự nghiệp Giáo dục Đào tạo tiếp tục phát triễn. + Hoàn thành phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Giáo dục THCS. Tỷ lệ trẻ em đi học trong độ tuổi bậc tiểu học đạt 99, 50% bậc THCS đạt 94%, THPT đạt 70, 5% + Đội ngũ GV được bổ sung về số lượng và nâng dần chất lượng. + Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được đầu tư thêm . Các cơ sở Giáo dục chuyên nghiệp được cũng cố và phát triển . Thành lập Trường Đại Học Trà Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Trường Cao đẳng Y tế, Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ, 05 Trung tâm Giáo dục Giáo dục thường xuyên, 02 Trung tâm Kỷ thuật – Tổng hộp, 10 Cơ sở dạy nghề và nhiều Cơ sở dạy Tin học, Ngoại ngữ do tư nhân đầu tư, Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng ở 100 % xã , phường , thị trấn. + Xã hội hóa Giáo dục phát triễn trên các lỉnh vực: đầu tư xây dựng trường lớp; khuyến học ; Khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học … - Đội ngũ cán bộ KHKT, cán bộ quản lý phát triễn khá hiện có 16745 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, tăng 1,58 lần so với năm 2005. Đã triển khai 82 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, 11 dự án trên các lỉnh vực nghiên cứu khcoa họ xã hội và nhân văn , khoa học kỉ thuật; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. 2) Những chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp để phát triển ngành GD Trà Vinh trong 5 năm tới ( 2011 – 2015) a) chỉ tiêu : - Đến năm 2015 tỷ lệ HS đi học trong độ tuổi đi học bậc tiểu học đạt 99, 9% THCS đạt 98,5%, THPT đạt 80% - phổ cập THPT ở thành phố Trà Vinh đạt 85%, thị trấn 80% - 100% xã phường đều có trường mẩu giáo, phổ cập mẩu giáo trẻ 5 tuổi, kiên cố hóa trường học trên 95% b) Các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển toàn diện và mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo: - Duy trì và phát huy kết quả phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Giáo dục THCS. Thực hiện phổ cập Giáo dục THPT ở thành phố và các thị trấn. Nâng cao chất lượng dạy và học; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đề cao trách nhiệm của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẻ với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. -Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, đủ điều kiện dạy 02 buổi / ngày ở bậc tiểu học và phân luồng học sinh sau THCS. - Về Giáo dục đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: tiếp tục phát triển quy mô đào tạo gas8n1 với nhu cầu sử dụng lao động. thực hiện tốt chế độ cử tuyển đại học, đồng thời nghiên cứu xây dựng chế độ đải ngộ con em các dân tộc thiểu số khi thi đổ đại học. - Thực hiện có hiệu quả công tác Xã hội hóa Giáo dục. Đẩy mạnh Phong trào khuyến học ; Khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày một sâu rộng hơn. -Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo ; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. TRƯƠNG CHÍ HẢI NGUYỄN THỊ MỘNG KHANH Mã số SV: 4053555 Lớp: Kế toán tổng hợp khóa 31 Cần Thơ – 04/2009 Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ACB chi nhánh Cần Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - i - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh Được sự giới thiệu của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ và sự chấp thuận của Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Cần Thơ, với vốn kiến thức đã học và qua hơn hai tháng thực tập tại Ngân hàng, cùng với sự hướng dẫn của thầy Trương Chí Hải và sự giúp đỡ của quý Ngân hàng, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:  Toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Cần thơ nói chung và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã tận tâm dạy bảo và truyền đạt cho chúng em những tri thức quý báo làm hành trang bước vào đời.  ThS. Trương Chí Hải, thầy đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sửa chữa những sai sót trong suốt quá trình thực hiện bài viết tốt nghiệp này.  Ban lãnh đạo Ngân hàng Á Châu, cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên đang công tác tại Ngân hàng đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại Ngân hàng. Xin kính chúc quý thầy cô của trường Đại học Cần Thơ, Ban lãnh đạo Ngân hàng cùng toàn thể các cán bộ và nhân viên đang làm việc tại các phòng, ban của NH Á Châu được dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới trong công tác. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Mộng Khanh LỜI CẢM TẠ  Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ACB chi nhánh Cần Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - ii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh LỜI CAM ĐOAN  Luận văn này trình bày vấn đề nghiên cứu là phân tích tình hình huy động vốn và vho vay tai Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Cần Thơ nên hầu hết các thông tin trong đề tài được thu thập tại đơn vị thực tập và đã được sự đồng ý, cho phép sử dụng của lãnh đạo cơ quan. Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Mộng Khanh Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ACB chi nhánh Cần Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - iii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  . CSNG HdA XA HOI CHUNGHIAVIPTNAM DQc lip - Ty - Hgnh phric NGAN HANG TMCP A CHAU s6: )BvlO /rCQD-HDQT.14 Tp Hi Chi Minh, nCq,tl rhdngll ndm2014 QUYfT DINH Vd viQc mua l4i c6 phi5u Ngin hirng TMCP A Cheu CHI TICH HOI DdNG QUAN TRI NGAN HANG TMCP A CTTAU Cdn c& Ludt Cdc tii chitc tin dqtng s6 lztZOtOtgmZ l6/06/2010; Cdn vi€c vi6n HDQT' 13 ngdv 26/04/2013 v€ vi€c bdu thdn ,rrer -HDer.r3 ngdy 26/04/20rJ va viQc i Chdu nhiem kj, 20t - 2017, ngdy 28/10/2014 cua HQi tl6ng qudn tr! Ngdn hdng TMCP A Chdu c6 Didu vO vi€c fiep tUc su dttng s6 fiAn 209.540.688.795 d6ng d€ mua phi€u qu!, l QUYETDINH HQi cl6ng quin tri nh6t tri, th6ng qua viQc mua lqi ciii phi6u Ngdn hnng TMCP A Chau (ACB) cl6 ldm c0 phi6u qu! vdi phuong in chi ti6t nhu sau: l kj mua l?i t6i da dg ki6n: phiiiu ACB tlang TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. TRƯƠNG CHÍ HẢI NGUYỄN THỊ MỘNG KHANH Mã số SV: 4053555 Lớp: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG Mã số: Mã số: (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT SỐ GIẢI CẢI TIẾN LƯỢNGMỘT SINH HOẠT CHIPHÁP BỘ CỦANHẰM TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁCHẤT TRÌNH LƯỢNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦABỘ ĐẠI VÀ NÂNG CAO SINH HOẠT CHI HỘI LẦN THỨ XI THPT VÀ THỤC NGHỊ QUYẾT TRONG SỐ 29-NQ/TW CỦA TRƯỜNG LÊHIỆN HỒNG PHONG QUÁ (Ngày 04 tháng 11 năm 2013) TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI VÀ THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW Người thực hiện: VÕ TÁ TẤN Người thực hiện:cứu: VÕ TÁ TẤN Lĩnh vực nghiên Lĩnh- vực nghiên Quản lý giáocứu: dục - Phương phápdục dạy học môn: - Quản lý giáo - Phương pháp dạy học môn:   (Ghi rõ tên môn) - Lĩnh vực khác: (Ghi rõ tên bộmôn) (Ghi rõ tên lĩnh vực)   - Lĩnh vực khác: Công tác XD Đảng trường học  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm in SKKN  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2014 - 2015 Có đính kèm: Các sản phẩm in SKKN  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: MỤC LỤC  Sơ lược lý lịch khoa học: Trang 02 PHẦN I: Thực trạng giáo dục định hướng đổi theo NQ 29-Q/TW:Trang 03 I Tình hình nguyên nhân: Trang 04 II Định hướng đổi theo NQ 29/NQ/TW: Trang 05 Quan điểm đạo: Trang 05 Mục tiêu: Trang 06 Nhiệm vụ, Giải pháp: Trang 06 PHẦN II: Những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi trường THPT Biên Hoà, Đồng Nai giai đoạn mới: Trang 08 Tầm quan trọng đặc biệt sinh hoạt chi sở Trang 08 Tính chất nguyên tắc sinh hoạt chi bộ: Trang 10 Phương hướng nội dung cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi trường THPT Biên Hòa, Đồng Nai Trang 15 PHẦN III: Một số giải pháp xây dựng Đảng tình hình kiến nghị: Trang 24 PHẦN IV: Kết đạt được: Trang 26 Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: VÕ TÁ TẤN Ngày tháng năm sinh: 10/07/1959 Giới tính: Nam Địa chỉ: 385/54, Kp.7, P Hố Nai, TP Biên Hoà, Đồng Nai Điện thoại: 0933.618 588 - (CQ): 061.3882 001 Fax: 061.3998877 E-mail: c3.lehongphong@dongnai.edu.vn Chức vụ: Bí thư Chi - Hiệu Trưởng Nhiệm vụ giao: Quản lý hoạt động nhà trường Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hồng Phong, TP Biên Hoà II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân - Năm nhận bằng: 1981 - Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Lịch sử - Cử nhân Quản lý Đảng Nhà nước quyền III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy quản lý Số năm có kinh nghiệm: 33 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: + “Công tác quản lý dạy thêm học thêm” năm học: 2011 – 2012 + “Công tác quản lý dạy Đại học hai buổi” năm học: 2012 – 2013 + “Xây dựng, tổ chức thực đổi mới, nâng cao hiệu qủa công tác kiểm tra nội trường học” năm học: 2013 – 2014 Người thực hiện: Võ Tá Tấn Trang: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI VÀ THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW (Ngày 04 tháng 11 năm 2013) PHẦN I THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI THEO NGHỊ QUYẾT 29- NQ/TW I Tình hình nguyên nhân Thực Nghị Trung ương khoá VIII chủ trương Đảng, Nhà nước định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta đạt thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cụ thể là: Đã xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học Cơ sở vật 1 Phân loại theo thời hạn hợp đồng * Hợp đồng ngắn hạn (một lần) thương ký kết thời gian tương đối ngắn sau lần thực hai bên hoàn thành nghĩa vụ Ngay đó, quan hệ pháp lý hai bên hợp đồng coi kết thúc * Hợp đồng dài hạn (nhiều lần) thường thực thời gian lâu dài thời gian việc giao hàng tiến hành làm nhiều lần Phân loại theo hình thức hợp đồng Có ba loại hợp đồng như: Hợp đồng văn bản, hợp đồng miệng hợp đồng theo hình thức Công ước Viên cho phép nước thành viên sử dụng tất hình thức để ký kết hợp đồng Tuy nhiên, so với hình thức khác hợp đồng dạng văn có nhiều ưu điểm như: an toàn hơn, toàn diện hơn, rõ ràng hơn, dế kiểm soát tính chặt chẽ hợp pháp hợp đồng So sánh hợp đồng văn hợp đồng lời Bằng văn Bằng lời Tính an toàn Cả hai bên biết xác họ thỏa Sau thời gian hai bên quên thuận điều gì, có quên lãng hoặc không đồng ý( cố tình quên) nhầm lãn kiểm tra văn điều hứa thỏa thuận với hợp đồng Tính toàn diện Khi thảo hợp đồng, bên tính Một số điều khoản phụ có vể nhỏ đến điều khoản phụ vf điều kiện lại quan trọng chưa liên đới mà thảo luận lời đề cập Điều trở thành vấn đề chưa đề cập đến lớn hợp đồng gặp “trục trặc” Tính rõ ràng Nếu có xảy tranh chấp hợp đồng Khi có tranh chấp, quan trọng tài kiện tụng văn tòa án rõ ràng chứng rõ ràng cho tòa án quan việc bên thỏa thuận với trọng tài Liên quan tới người thứ ba Thuận tiện cho người thứ ba( công ty Khó giả thích cho người thứ ba, mẹ, công ty liên quan, quan quản lý trường hợp công ty đa quốc Nhà nước) nghiên cứu, thực hiên gia giám sát hợp đồng cONc rv co puAN CQog hda x5 hQi chri nghia ViQt Nam rAp ooAN rnoANc sAN HAMrco DQc t6p - Tfr - H4nh Phric HdNam, nsdy itthdng Kndm 2014 36:,il12014/KSWCV Vv: hily viQc Liiy y ki6n c6 d6ng vdn ban vd Th6ng bao tii chac hpp DHDCD btit thuong Kfnh efti: - Uy ban chrfrng kho6n nhi nufc - SO Giao dich chfng khoiin Thdrnh pnd nd Chf Minh - Trung tAm luu lcy chf'ng Ldi loi cdm orr dAu ti6n, C6ng ty CO phdn khoin ViQt Nam Tap dodn kho6ng sin Hamico xin trdn trgng grii t6i Quy co quan Ngdy 07108120t4, Hgi d6ng quin tri C6ng ty C6 phAn Tap dodn kho6ng s6n Hamico dd nh6m h9p vd nghi quy6t sOJ,).|ZOru/KSHA{Q-HDQT vO viQc th6ng qua viQc Hriy b6 viQc LA'y y ki6n c6 ddng bing vdn bin theo nghi quy6t sO 87]2}|4]KSHAfQ-HDQT ngdy 2810712014 cria Cdng ty d6ng thdi Hgi d6ng quin tri Cdng ty dA Thdng qua viQc T6 chric Dai hQi ddng c6 d6ng b6t thudng ndm 2014, dg ki6n thdi gian td chric vdo thhngOg ndm 2014 ty ldm c6ng vdn ndy xin thdng b5o t6i Quy Co quan, r6t mong Quy Co quan phtii hqp vdi Cdng ty ctng thdng b6o t6i c6 d6ng cira C6ng ty thoi gian C6ng , t ; s6m nhdt vd su viQc thay d6i ndy Xin tr0n trgng c6m on! ' TM.HQT oONc QUAN rRI cONc rY cO PSAN rAp ooAN rnoANc sAN nnvnco s 6'9o t zo t +/KS Har Q -HD Q ceNG HoA xA nQr cnu Ncnin vrPT NAM DQc tflP - Tg do- H4nh Phtic r Hd lVarn, ngay*thang& nz* zOll NGHI QUYET coNc Ty co PHAN raP DOAN KHOANG SAN HAMICO Cdn c{r Luvt Doanh nghiQp sa nudc CQng hda Xd h\i oopnl l/2005 ngdy 29 1tuing I I ndm 2005 cila Quiic H1i chti nghTa ViQt Nam; phdn TQp dodn khodng sdn Cdn c{r DiCu t€ t6 chr}c vd hogt dQng cr)ta C6ng ty CO Hamico; cdn cilr Bian bdn hpp TQp dodn khodng sdn phAn Hai d6ng qudn tri ngdy frthdng N ndm 2014 cita c6ng ty C6 Hamico; QUYET NGHI omu t: Th6ng qua viQc hriy b6 6v v ki6n c6 66ng bnng vln bin: Thdng qua viQc hriy b6 Lay j,kit5n c6 tl6ng bdng vdn bin dd dugc th6ng b6o trong nghi quy6t s6 gl IZOAAGHA{Q-HDQT ngdy 28/0712014 omu 2: rh6ng qua C[n cil tinh hinh h6i ddng cr,r viQc T6 chric tlai hQi tl6ng c6 d6ng n6t tnuung n[m 20t4 58 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Địa danh, ngày…… tháng …… năm……… QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …………… Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Mẫu số 16e (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 59 Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số /TTr - PTNMT ngày tháng năm………, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho ………………………… (ghi tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đang sở hữu tài sản……… tại xã/phường/thị trấn ……………. huyện/thị xã/thành phố ……………. theo Giấy chứng nhận …… (ghi loại giấy chứng nhận) có số seri ………… do UBND huyện …… cấp ngày … tháng … năm …… thay đổi thời hạn sở hữu đến ngày … tháng …… năm ………. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn…………… , thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và …… ………… (ghi tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: - Phòng Tài nguyên & Môi trường; - UBND xã……………… …… ; - Ông (bà)……………………… ; - Lưu: VT. cONG rY c0 rnoAxc PHAN r4r ooaN sAN navuco so/r{,t2014l KSH CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA Vlp,r NAM D6c Iffp - Tu - Hanh phric - cBTT Hd Nqm, ngdy/.kthdnglYndm 2014 V/v Thay d6i nhan sv r*'', Kinh il".*f#*1#ffiH*'h TOn t6 chric: Cdng phii uo cni Minh ty cd phAn tfp dodn kho6ng sin Hamico Dia chi: tO 14, phulng Quang Trung, thdnh pnO fnri Li,titlhHd Nam Md chimg kho6n: KSH Cdn cri t4i thdng tu 5212012/TT-BTC vO viQc hudng ddn cdng bti ttrOng trulng chimg kho5n Cdng ty CO phdn TQp dodn kho6ng tin trOn thi sin Hamico xin dugc c6ng bd th6ng tin v6i nQi dung sau Ngdy 26 thhng 08 ndm 2014, COng ty CO phan fflp dodn khodng s6n Hamico dd tii5n hdnh hgp HQi tl6ng qudn tri thdng qua viQc thay d6i nhdn sg Cp thO nhu sau: - Otrg Nguydn Ti6n Dtng th6i gifi chric vg Chri tich HQi tl6ng quin trf Ong Vfi Minh Thdnh th6i Ong Nguy6n C6ng git chric vp T6ng Gi6m ddc Hing dugc b6u ldm Chri tich HQi ddng qudn tri C6ng ty Ong Nguy6n Hodi Linh dugc b6u ldm T6ng Gi6m ddc C6ng ty Chfng t6i xin gui kdm Nghi quy6t Hgi d6ng qudn tri li6n quan d6n viQc thay d6i nh6n sU thflt R6t mong Quy Co quan nhu trOn vd cam k6t nhirng thdng tin trOn ld hodn todn dring "9 , t cung pnor nqp cong bti ttrOng tin trOnthi trulng chimg kho6n AC Nna dAu tu dugc bitit s1r Xin trdn trpng cdm on! CONC TY CO 6H 31,xnl w AN KHOANG SAN HAMICO VI D6C II
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015  của  Công  ty - CBTT Nghi quyet HDQT quy I 2016

1.

Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Xem tại trang 2 của tài liệu.