0

Tai lieu hop DHCD nam 2015

41 103 0
  • Tai lieu hop DHCD nam 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:28

Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH HIỂN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 Trang 2 MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1 1.1. Các khái niệm về chiến lược và quản trò chiến lược của doanh nghiệp 1 1.1.1. Các khái niệm về chiến lược kinh doanh 1 1.1.2. Khái niệm về quản trò chiến lược 1 1.1.3. Vai trò của quản trò chiến lược đối với doanh nghiệp 2 1.2. Mô hình xây dựng chiến lược kinh doanh 2 1.2.1.Giai đoạn hình thành chiến lược 3 1.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược 5 1.2.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược 5 1.3. Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh 5 1.3.1. Các công cụ để xây dựng chiến lược 5 1.3.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 5 1.2.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 6 1.3.1.3. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ 7 1.3.1.4. Xây dựng chiến lược – Công cụ ma trận SWOT 7 1.3.2. Các công cụ lựa chọn chiến lược 9 1.3.2.1. Ma trận đònh lượng (QSPM) 9 1.3.2.2. Ma trận chiến lược chính 10 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 12 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 13 2.1. Giới thiệu tổng quát về ACB 13 2.1.1. Bối cảnh thành lập 13 2.1.2.Tầm nhìn của ACB là “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” 13 2.1.3.Chiến lược kinh doanh 13 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB giai đoạn 2005 - 6/2007 15 2.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của ACB 17 Trang 3 2.2.1.Vốn điều lệ 17 2.2.2.Sản phẩm 18 2.2.3.Thò trường hoạt động và kênh phân phối 19 2.2.4.Công nghệ 20 2.2.5.Nhân sự 20 2.2.6.Hoạt động Marketing, nghiên cứu và phát triển thò trường 21 2.2.7.Quản lý chi phí 22 2.3. Phân tích sự tác động của môi trường đến hoạt động của ACB 23 2.3.1. Môi trường vó mô 23 2.3.1.1. Yếu tố kinh tế 24 2.3.1.2. Yếu tố chính trò và chính phủ 30 2.3.1.3. Yếu tố pháp luật 30 2.3.1.4. Yếu tố công nghệ 31 2.3.1.5. Yếu tố tự nhiên, dân số và văn hoá xã hội 32 2.3.2. Môi trường vi mô của Ngân hàng Á Châu 33 2.3.2.1. Khách hàng : Nhà cung ứng – Nhà tiêu thụ của ngân hàng 33 2.3.2.2. Đối thủ cạnh tranh của ACB 36 2.3.2.3. Sản phẩm thay thế 37 2.3.2.4. Đối thủ tiềm ẩn 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 41 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ĐẾN NĂM 2015 42 3.1. Mục tiêu phát triển của ACB đến năm 2015 42 3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược cho ACB 42 3.2.1. Hình thành chiến lược qua phân tích SWOT 42 3.2.2. Sử dụng kỹ thuật ma trận đònh lượng QSPM để lựa chọn chiến lược cho ACB 44 3.3. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược 49 3.3.1.Nhóm giải pháp marketing 49 3.3.2. Nhóm giải pháp tài chính 54 3.3.3. Nhân lực 56 3.3.4. Giải pháp công nghệ 57 Trang 4 3.3.5. Giải pháp quản trò hệ thống 58 3.4. Kiến nghò 60 3.4.1. Đối với nhà nước 60 3.4.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 61 3.4.3. Đối với Ngân hàng Á Châu 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 62 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3 Phụ lục 4 Trang 5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng Á Châu) ACBA Signature Not Verified IEild Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ Thời gian : Bắt đầu lúc 08 ngày 22 tháng 05 năm 2015 Địa điểm : Phòng họp Ballroom 2, Tầng khách sạn Pullman Saigon Centre 148 Trần Hưng Đạo Q.1 TP.HCM Nội dung : Thời gian 08h00 - 08h30 08h30 - 08h40 08h40 - 08h50 08h50 - 10h00 10h00 - 10h15 10h15 - 11h10 11h10 - 11h20 11h20 - 11h30 Nội dung cụ thể Đăng ký tham dự Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông − Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; − Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; − Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch Thư ký đại hội; − Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội Quy chế làm việc Đại hội - Báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Báo cáo HĐQT năm 2014 Kế hoạch hoạt động năm 2015; - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014 kế hoạch hoạt động năm 2015; - Nội dung tờ trình: + Tờ trình việc thông qua Báo cáo tài năm 2014 + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 + Tờ trình phương án trả cổ tức cổ phiếu năm 2014 Nghỉ giải lao - Nội dung tờ trình (tiếp theo) + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 + Tờ trình niêm yết cổ phiếu Digiworld + Tờ trình thù lao cho HĐQT BKS năm 2015 + Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; + Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop thưởng 2015) + Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ + Đại hội thảo luận biểu thông qua nội dung Đại hội − Ban kiểm phiếu công bố kết biểu quyết; − Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 – Công ty Cổ phần Thế Giới Số MỤC LỤC STT PHẦN I PHẦN II PHẦN III PHẦN IV PHẦN V Nội dung Quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 kế hoạch năm 2015 Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Báo cáo ban kiểm soát đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Nội dung tờ trình + Tờ trình thông qua báo cáo tài năm 2014 kiểm toán + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 + Tờ trình phương án trả cổ tức cổ phiếu năm 2014 Số trang 11 15 19 21 23 + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 26 + Tờ trình niêm yết cổ phiếu Digiworld 28 + Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 29 + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 31 + Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop thưởng 2015) + Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015 + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 – Công ty Cổ phần Thế Giới Số 33 37 38 PHẦN I QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Căn − Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2015; − Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 ; Luật Sửa đổi, Bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/ QH12 Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 văn Luật kèm theo; − Điều lệ Công ty cổ phần Thế Giới Số I Mục tiêu: − Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; − Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định II Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: − Cổ đông uỷ quyền cho đại diện tham gia vào vấn đề Công ty phạm vi quyền hạn Người uỷ quyền không thiết phải cổ đông Công ty Người uỷ quyền thực quyền phạm vi uỷ quyền phù hợp với quy định Pháp luật Quy chế Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba Một cổ đông ủy quyền cho người − Việc cử đại diện uỷ quyền, thay đổi đại diện người uỷ quyền phải thực văn theo quy định: Trường hợp cổ đông cá nhân văn uỷ quyền phải có đầy đủ chữ ký người uỷ quyền người nhận uỷ quyền Trường hợp cổ đông pháp nhân/tổ chức văn uỷ quyền phải văn gốc có đầy đủ chữ kí bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức Văn uỷ quyền phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 00 ngày 21/05/2015 III Trật tự Đại hội: − Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề − Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức − Không hút thuốc khu vực Hội trường Đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 – Công ty Cổ phần Thế Giới Số − Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di đông phải tắt cài đặt chế độ rung IV Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn đề thông qua hình thức bỏ phiếu kín) thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Mỗi cổ đông cấp Phiếu biểu quyết, ghi mã số cổ đông, số cổ phần quyền biểu (sở hữu uỷ quyền) cổ đông có đóng dấu treo CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (tán thành, không tán thành, ý kiến) vấn đề cách giơ phiếu Thông qua định Đại hội cổ đông: − Các vấn đề thông qua họp Đại hội phải số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu cổ đông có quyền biểu có mặt trực ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Báo cáo tốt nghiệp Dự đoán năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 7 1.1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 7 1.1.1.2 Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và những đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8 1.1.1.3 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 9 1.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 10 1.1.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 10 1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 15 1.1.3. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 19 Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) 21 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH. 21 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21 2.1.2 Quá trình phát triển của ngân hàng An Bình 21 2.1.3 Mô hình, cơ cấu tổ chức của abbank. 23 2.1.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của abbank trong những năm gần đây (2006 – 2009) 26 2.1.3.2 Tăng trưởng nguồn vốn 27 2.2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) 36 2.2.1 Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 36 2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP ABBANK 37 2.2.2.1 Thực trạng năng lực tài chính của ABBank. 37 2.2.2.2 Năng lực công nghệ thông tin 42 2.2.2.3 Chất lượng nguồn nhân lực 42 2.2.2.4 Về quản trị điều hành 43 2.2.2.5 Tính đa dạng và chất lượng của sản phẩm 43 2.2.2.6 Mô hình quản lý và hệ thống mạng lưới 44 2.2.2.7 Các yếu tố khác 44 Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ABBANK 51 3.1 BỐI CẢNH QUỐC TẾ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KINH DOANH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 51 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ABBANK 52 3.2.1 Phương hướng hoạt động của abbank 52 3.2.2 Định hướng phát triển của abbank và tầm nhìn đến năm 2020 53 3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) 54 3.3.1 Tăng cường sức mạnh tài chính của Ngân hàng TMCP abbank 54 3.3.2 Phòng ngừa rủi ro 55 3.3.3 Nâng cao công tác quản lý tài sản Nợ - tài sản Có 57 3.3.4 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 58 3.3.5 Nâng cao chất lượng của các dịch vụ Ngân hàng 59 3.3.6 1 ự thảo CÔNG TY C Ổ PHẦN PHÁT TRIỂN NH À TH Ủ ĐỨC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm 2009 (Đã được kiểm toán) Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 1 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 7-36 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 7-8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 9 Báo TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG Phân 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết Trang 1 Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng. Tên giao dịch quốc tế : Da Nang Construction Building Materials and Cement joint Stock Company. Tên viết tắt : COXIVA Trụ sở chính : Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng. Điện thoại : (84-0511) 382 2832/ 356 2509 Fax : (84-0511) 382 2338/ 383 4984. Website : http://www.coxiva.com.vn Vốn điều lệ : 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng). Mã số thuế : 0400101820 Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203001458 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01 tháng 06 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 12 tháng 06 năm 2008. I/ Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD-TCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng. Đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, được Bộ xây D ựng giao nhiệm vụ: - Cung ứng xi măng cho các tỉnh miền Trung theo chỉ tiêu nhà nước. - Sản xuất vật liệu xây dựng. - Khảo sát và thiết kế các công trình vật liệu xây dựng. - Đào tạo công nhân ngành sản xuất VLXD cung cấp nhân lực cho công ty và miền Trung Đến năm 1979 công ty được đổi tên và thành lập Nhà máy gạch ngói Quảng Đà - trực thuộc Bộ xây Dựng theo quyết định số 417/BXD-TCCB ngày 07/04/1979 của Bộ xây dự ng. Năm 1981 được Bộ xây Dựng đổi tên: Xí nghiệp liên hợp gạch ngói miền Trung – Trung bộ và đặt Trang 2 tên là : Xí nghiệp liên hợp gạch ngói số 2 trực thuộc Bộ xây Dựng. Được thành lập theo quyết định số 82/BXD-TCCB ngày 21/01/1981. Năm 1984 được đổi tên : Xí nghiệp liên hợp cung ứng và sản xuất VLXD gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 – Trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 1470/BXD-TCCB ngày 30/10/1984 của Bộ Xây Dựng. Năm 1990 Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 được chuyển giao trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam. Theo quyết định số 871/BXD-TCLĐ ngày 10/12/1990. Năm 1993 : Bộ xây Dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp : Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – Bộ xây dựng. Theo quyết định số 020A/BXD-TCLĐ ngày 12/02/1993. Tháng 9/1993 được Bộ xây Dựng đổi tên thành Công ty xi măng – VLXD Đà Nẵng trực thuộc Liên hợp các Xí nghiệp xi măng Việt Nam theo Quyết định số 446/BXD-TCLD ngày 30/09/1993. Tháng 7 năm 1996 Công ty được bổ sung tên gọi chính thức là Công ty xi măng - Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam theo quyết định số 662/BXD-TCLĐ ngày 29/07/1996. Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 24/11/2006 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng đã ra Quyết định số 1615/QĐ - BXD về việc cổ phần hóa Công ty Xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà nẵng cấp ngày 01/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12/6/2008. Ngày 24/01/2008 Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ- SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã chứng khoán: DXV, Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 9.900.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 99.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000.đồng/ 1 cổ phiếu) Một số thành tích mà COXIVA đã đạt được: - Năm 1998 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1998 - Năm 1999 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1999 - Năm 1992 được Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thưởng Huân chương lao động hạng 3 “ Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1986-1991” - Năm 1993 được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen vì đã hoàn ... doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc ( VNR500 - Top 50 Vietnam The Best) - Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam (VNR500 - 500 Largest Vietnamese Enterprises) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 – Công ty Cổ... thường niên 2015 – Công ty Cổ phần Thế Giới Số 20 CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ -o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Tp.HCM, ngày 22 tháng năm 2015 S : 21 /2015/ TT-TGS... niên 2015 – Công ty Cổ phần Thế Giới Số 22 CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ -o0o - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - S : 22 /2015/ TT-TGS Tp.HCM, ngày 22 tháng năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu hop DHCD nam 2015, Tai lieu hop DHCD nam 2015,

Hình ảnh liên quan

08h50 - 10h00 - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015;  - Tai lieu hop DHCD nam 2015

08h50.

10h00 - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Xem tại trang 1 của tài liệu.
− Nhà phân phối màn hình AOC - Tai lieu hop DHCD nam 2015

h.

à phân phối màn hình AOC Xem tại trang 7 của tài liệu.
Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 STT Chỉ tiêu Kế hoạch  - Tai lieu hop DHCD nam 2015

t.

số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 STT Chỉ tiêu Kế hoạch Xem tại trang 15 của tài liệu.
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số. Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của Công ty và điều kiện chung của thị  trường, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông  xem xét,  thông qua kế hoạch kinh d - Tai lieu hop DHCD nam 2015

n.

cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số. Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của Công ty và điều kiện chung của thị trường, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh d Xem tại trang 26 của tài liệu.