0

Bao cao quan tri 6 thang nam 2017

10 93 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:22

Signature Not Verified Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Phát Ký ngày: 27/7/2017 16:25:51 CONG TY CO PHAN TAP DOAN THEP TIEN LEN " ~ ~ - " , ,r G4A Khu phi>4, P.Tan Hi~p, TP Bien Hoa, Dong Nai Tel: 0613.823187 Fax: 0613.829043 Email: tienlen metal@hcm.vnn.vn Website: www.tienlengroup.com.vn T.L.C BAO cAo QUA.N TRI BAN NIEN NAM 2017 , A ""'" " CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM CTY CP T~P DoAN THEP TIENLEN TIEN LEN GROUP THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM DQc I~p - TV - Hanh phuc Independence - Freedom - Happiness S8/No: 0112017 Bien Hoa, 20 thting 07 nom 2017 Bien Hoa, day 20 month 07year 2017 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (6 thang/2017) / (6 months/2017) Kinh gui: To: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - Sa Giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh - The State Securities Commission - The Stock Exchange Hochiminh City - Ten cong ty niem y~tlName of listing company: - Dia chi tru D6ng Nai sa chinh/Address Cong ty cll phan t~p doan thep Ti~n Len of head office: G4A Khu ph6 4, phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh - Dien thoai/ Telephone: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - V6n diSu W Charter capital: 846.455.640.000 dong (VND) - Ma chirng khoan/ Securities code: TLH I H01;ltdQng cua Dai hQi d6ng c6 dong/Activities of the General Meeting of Shareholders Thong tin vS cac cuoc hop va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng cll dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng cll dong duoc thong qua dtroi hinh tlnrc Illy y kien bang van ban)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)' Stt No S6 Nghj quyet/ Quyet dinh Resolution/Decision No NQi dung Content Ngay Date NQi dung dang tai dia chi sau : 01 00 112017INQ-DHDCD 12/03/2017 httQ://www.tienlengrouQ.com.vn/249/4325INghi -guyet Quyet-dinhlBien-Ban-va-Nghi-QuyetDai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam2017.asQx Di@u Dai hQi d6ng cll dong da nh~t tri thong qua" Bao cao tinh hinh tlnrc hi~n nam 2016 va PhU'TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU CHƯƠNG 6 “CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU” Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Tiến Dũng Sinh viên thực hiện : Nhóm 1 Họ Và Tên MSSV Lớp 1. Nguyễn Thanh Bình 2011 4051 QTKD -K56 2. Nguyễn Thị Diệu 2011 4060 QTKD -K56 3. Khuất Thị Thu 2011 4168 QTKD -K56 4. Nguyễn Thị Thảo 2011 4157 QTKD -K56 5. Trần Trung Toàn 2011 4373 QTKD -K56 6. Trương Văn Thắng 2011 4355 QTKD -K56 THÀNH VIÊN NHÓM 1 NỘI DUNG Ma trận thương hiệu Thiết kế chiến lược thương hiệu Sự liên tưởng thương hiệu PHẦN I: MA TRẬN THƯƠNG HIỆU I II III IV A B … M 1. Khái niệm - Cỡ thị trường - Sự phát triển của thị trường - Vòng đời sản phẩm Chu kỳ doanh thu - Mùa vụ kinh doanh - Lợi nhuận - Sự đe dọa từ người mới - Khả năng thương lượng của khách hang - Khả năng thương lượng của nhà cung cấp - Cạnh tranh về máy móc,công nghệ hiện tại - Áp lực từ sản phẩm thay thế - Năng suất - Môi trường công nghệ - Môi trường chính trị - Môi trường kinh tế - Môi trường pháp luật - Môi trường xã hội I) Các yếu tố thị trường tổng hợp III) Các yếu tố môi trường Các yếu tố ảnh hưởng tới sức hút của sản phẩm 2. Bề rộng của chiến lược thương hiệu II) Các yếu tố công nghiệp [...]... hợp các yếu tố thương hiệu Thực thể đơn lẻ Thống trị ngang bằng Công ty thống trị Thương hiệu thống trị Thống trị hỗn hợp Liên kết các yếu tố thương hiệu với đa sản phẩm  Photosmart  Jet THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH MARKETING HỖ TRỢ Nâng cao nhận thức và hình ảnh •Sự liên hệ •Sự khác biệt Các chương trình tiếp thị •Nâng cao nhận thức của công ty •Niềm tin và sự uy tín của công ty •Quảng cáo cho sản... tưởng thương hiệu 1.Thuộc tính, lợi ích của sản phẩm 2 Liên tưởng về sự đổi mới 3 Khách hàng và các mối quan hệ 4 Giá trị và các chương trình 4.1 Green Marketing Tái chế nhựa và sử dụng bao bì có nguồn gốc tự nhiên 3.2 Cause-related Marketing 10 công ty uy tín nhất thế giới (Theo Tạp chí chuyên xếp hạng Interbrand) III THIẾT KẾ MỘT CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN CẤP THƯƠNG HIỆU THIẾT KẾ CHƯƠNGbOno rv cp Duoc HAu ctANG coNG HoA xA HQtcnU rucsla vtFT NAM DQc lQp so, 53.1 /DHG-FN - Tr,r CAn Tho, - Hanh ph0c nsaytt th6ng 07 ndn 2017 BAo cAo rirun HINH QUAN TRI cONG Ty c0 eHAN Dt/qc nAu cr,nr,rc (6 thdng/2017) Kinh g&i: - Uy ban Chring kho5n Nhi nu6c - Sd Giao dich Ghri,ng kho6n Tp HCM Tdn c6ng ty: C6ng ty C6 phAn Ducrc HAu Giang Dla chi tru sd chtnh: 288 Bis Nguy6n Vdn ci, p An Hda, Di6n thoai: 02923 891433 Fax 02923 B9S2O9 e Ninh Kidu, Tp cAn Thcy Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn V6n didu E: 1.302.460.710.000 d6ng M5 ch0ng kho5n: DHG l Hoqt tlQng Srr cia Dqi hgi ddng c6 d6ng: I Nghiquy6t l oolzorztruo.oHoco Ngiy N9i dung 1810412017 hQi Odng c6 d6ng thuong ni6n 2016 I th6ng qua c6c nQi dung: ]Dai lI | I I || 860 c6o c0a HEi 06ng qudn tri vd d6nh Sie k6t qud hoat d6ng cOa C6ng ty nim 2016; Hoat dqng vd thir lao crla HOQT ndm 2016; K6 hoach ttAu tu ndm 2017 vd chi tieu kinh doanh ndm 2017 Bao cdo cia Ban Ki6m soat ndm 2016 I I- I B,1o cdo tAi chinh hop nhAt ndm 2016 dd kiCm toen Td trinh ph6n ph6i tEi nhuQn ndm 2016 va k6 hoach ph6n ph6i tEi nhuan ndm2O17 I To trinh l,ra chon ctcrn vi ki6m todn dqc lt6peaoceotai chinh ndm20j7 I qua phuong 6n mua tqi c6 phi6u l- Th6ngquv 0e b6n uu dii cho ngudi tao dQng | qua phuong 6n ph6t hdnh c6 phi6, | - fnOng tang v6n c6 phAn rir ngudn v6n chri sd I e6 I hou Ti t9 phdt hdnh 2:.1 qua viec mi6n nhiem thdnh vi6n l- fhOng HDOT nhiem k! |t (2014-2018) a6i voi ua I oins Pham Minh Loan k6 tir I ] I I I I I I I I I I I I 20107120'16 Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim 12.395.846.724 ng bng 74,86% so vi cựng k mc dự doanh thu cú sc tng mnh. Trên đây là giải trình của Công ty về sự biến động của lợi nhuận 6 tháng năm 2012 so với 6 tháng 2011. Công ty xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC-Như kính gửi-Lưu VPNGUYỄN DUY KHUYẾN[J ? an Sao l~ CONG TY DAD TUTAI CHfNH NHA Nude "' .-1'.::.- THANH PHO HO CHI l\1INH l~()NG rrv rfNHII M'T'V DTeR V l) XUArr KI-t;\ U I " LAO DONG vA CI-IUYEN GIA l J r , ·1 ~ '·1 ' '1 -J " K BAO CAO QUYET ~ , II, TOA~I'l THANG fJAU NAM 2015 I! r· I II \ I Ban Sao L~ :.·1 [J ' ~CTY TNHH MTV DV)~:K LAO BONG & CHUYEN GIA Mfl ~([ lIlUe': ~J 0301339815·1 , , ,,") /'\ BAO CAOKET QUA HO~ T BONG KINH DOANH Thang d~u nanl 2015 [j F'l -=l MA s6 ~ ~ CHiTIEU 1~ I ;~l~ r NAM 2014 2015 4 I,Doanh.t~uban_~arJg va cun_gc~pglG.IJ V~l 01 02 24l660,OOO _ - 10 41,519,404,638 85,446,451,197 37,278,961,842 73,963,480,622 4,240,442,796 11 ,482,970,575 4,4/U, l)'ll), 1)'/ 4H,443,g90,202 66.600.559 I,RR7.,4(i7,f.74 ea c ~hoa n gia III tru 4: Gia v6n hang ban ~ THANG·BAli !'lAM Doanhthu tlJu[...]... ,82~~4,~5,~, - Khau hao trong nam J59 ,68 0,407 177,382 ,66 8 2 16, 360 ,802 24, 164 ,557 577,588,434 -~ :T;rig-kiiac' -, . -" -" 30;733,043 . ., - - _ - • -. - '-3 0.733,043 , :Cii~en sa'n'gb~idQrig sTn~diuiu- -. - - - - -~ '- _ .-. - -. - - ' "" - - ,- -' '' .- - - - - - - - -: ·~th~~~fh-aOng bin-~==~ =-= -: =.~· ~-. = ~-~ ~~= = ~-= ~= ~-= ~_ ~=~ -' Do,r~5~~o" ': ~-: ~ ~~ . :- :'.':~' :-= ~~::~3~01:i... l/lU lioi Gia YOG , - (Cni tie'! cho tiJng lOlli, neu Iy do khOnQ hoan , tMnh trang ril¢t chu kY SXKO thOng thliOng) C¢ng :-Mua'SIm_ EJilu n~m COOi nam b) Xay dllng cc1 bah do dang _ - - ,. - - - - - .- - '- ­ (Chi tiet cho cac cOng trinh chiem 10% tren tong gia tri XDCB) -: - - - ~x6CB" _ .- -, _, - Slia chua - - - - - - - - - - - _.~._ -. - "' "- -. . -. ~ - + - - - _- ­ r.ijng... :-= ~~::~3~01:i So'lWCUofn ~-' - Gia lri ciln o c -" 9 .66 2~T -5 78,351 :62 2 ~1~845.598.404 - '228:4 Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim 12.395.846.724 ng bng 74,86% so vi cựng k mc dự doanh thu cú sc tng mnh. Trên đây là giải trình của Công ty về sự biến động của lợi nhuận 6 tháng năm 2012 so với 6 tháng 2011. Công ty xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC-Như kính gửi-Lưu VPNGUYỄN DUY KHUYẾN[J ? an Sao l~ CONG TY DAD TUTAI CHfNH NHA Nude "' .-1'.::.- THANH PHO HO CHI l\1INH l~()NG rrv rfNHII M'T'V DTeR V l) XUArr KI-t;\ U I " LAO DONG vA CI-IUYEN GIA l J r , ·1 ~ '·1 ' '1 -J " K BAO CAO QUYET ~ , II, TOA~I'l THANG fJAU NAM 2015 I! r· I II \ I Ban Sao L~ :.·1 [J ' ~CTY TNHH MTV DV)~:K LAO BONG & CHUYEN GIA Mfl ~([ lIlUe': ~J 0301339815·1 , , ,,") /'\ BAO CAOKET QUA HO~ T BONG KINH DOANH Thang d~u nanl 2015 [j F'l -=l MA s6 ~ ~ CHiTIEU 1~ I ;~l~ r NAM 2014 2015 4 I,Doanh.t~uban_~arJg va cun_gc~pglG.IJ V~l 01 02 24l660,OOO _ - 10 41,519,404,638 85,446,451,197 37,278,961,842 73,963,480,622 4,240,442,796 11 ,482,970,575 4,4/U, l)'ll), 1)'/ 4H,443,g90,202 66.600.559 I,RR7.,4(i7,f.74 ea c ~hoa n gia III tru 4: Gia v6n hang ban ~ THANG·BAli !'lAM Doanhthu tlJu[...]... ,82~~4,~5,~, - Khau hao trong nam J59 ,68 0,407 177,382 ,66 8 2 16, 360 ,802 24, 164 ,557 577,588,434 -~ :T;rig-kiiac' -, . -" -" 30;733,043 . ., - - _ - • -. - '-3 0.733,043 , :Cii~en sa'n'gb~idQrig sTn~diuiu- -. - - - - -~ '- _ .-. - -. - - ' "" - - ,- -' '' .- - - - - - - - -: ·~th~~~fh-aOng bin-~==~ =-= -: =.~· ~-. = ~-~ ~~= = ~-= ~= ~-= ~_ ~=~ -' Do,r~5~~o" ': ~-: ~ ~~ . :- :'.':~' :-= ~~::~3~01:i... l/lU lioi Gia YOG , - (Cni tie'! cho tiJng lOlli, neu Iy do khOnQ hoan , tMnh trang ril¢t chu kY SXKO thOng thliOng) C¢ng :-Mua'SIm_ EJilu n~m COOi nam b) Xay dllng cc1 bah do dang _ - - ,. - - - - - .- - '- ­ (Chi tiet cho cac cOng trinh chiem 10% tren tong gia tri XDCB) -: - - - ~x6CB" _ .- -, _, - Slia chua - - - - - - - - - - - _.~._ -. - "' "- -. . -. ~ - + - - - _- ­ r.ijng... :-= ~~::~3~01:i So'lWCUofn ~-' - Gia lri ciln o c -" 9 .66 2~T -5 78,351 :62 2 ~1~845.598.404 - '228:4
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT - Bao cao quan tri 6 thang nam 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT Xem tại trang 1 của tài liệu.
-_ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh - Bao cao quan tri 6 thang nam 2017

h.

ông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh Xem tại trang 3 của tài liệu.