0

Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

40 118 0
 • Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:21

[...]... quát tình hình tài chính của doanh nghiệp + Phân tích tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng TSLĐ của doanh nghiệp + Phân tích tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp + Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp + Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiêp Sau đây chúng ta đi sâu vào phân tích cụ thể: 2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiêp: Phân. .. để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, về nội dung và ý nghĩa của các chỉ tiêu này sẽ đợc trình bày kỹ ở phần nội dung và phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp III nội dung và phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 1 Phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Phơng pháp phân tích báo cáo tài chính kế toán là một hệ thống các công cụ, ... của doanh nghiệp nh chỉ tiêu bố trí cơ cấu vốn, tỷ suất lợi nhuận, tình hình tài chính + Phơng hớng sản xuất kinh doanh trong kỳ tới + Các kiến nghị 5 Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán Dựa trên cơ sở và nguyên tắc lập các báo cáo tài chính kế toán để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp chúng ta có thể khái... mục tiêu sau: Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp thông tin để đánh giá rủi ro từ hoạt động đầu t cho vay của nhà đầu t, ngân hàng Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp thông tin về khả năng tạo ra tiền và tình hình sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích tình hình Số: 04 /2017/ TTr-TPB.BĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (V/v: Thông qua Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán TPBank) -Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/06/2010; - Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong; - Căn Quyết định số 49/2014/QĐ-NHNN ngày 31/12/2014 Thống đốc Ngân hàng nhà nước việc Ban hành Chế độ báo cáo tài Tổ chức tín dụng; - Căn Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 việc Quy định Kiểm toán độc lập Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; - Căn Nghị định số 57/2012/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ ngày 20/01/2012 chế độ tài Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; - Căn Báo cáo tài TPBank năm 2016 phát hành; Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo Kiểm toán năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH Ernst&Young phát hành theo nội dung cụ thể sau: - Báo cáo kiểm toán báo cáo chấp nhận toàn phần Báo cáo tài năm 2016 TPBank phát hành đính kèm - Một số tiêu Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán sau: ( Đơn vị tính: Triệu đồng) STT Chỉ tiêu Đến 31/12/2016 Tổng tài sản Lợi nhuận trước thuế năm 2016 Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 Tiền gửi khách hàng Cho vay khách hàng Tỷ lệ nợ xấu 105.782.009 706.554 565.211 55.082.082 47.325.782 0,70% Trang 1/2 Ban Điều hành xin gửi kèm Tờ cONG TY cO PHAN HANG SON oOruo e 86o c6o tdi chinh hEp nh5t d5 duEc ki6m to6n cho n5m tdi chinh k6t thfc vdo ngiy 31 thdng 12 ndm 2016 kdm theo BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP rcEu ToAN UEN cONG TY c0 PHAN HANG soN DONG A Dia chi: 56 104, ng6 140, ducrng KhuSt t)rryfdn, p Nh6n Chinh, q Thanh Xuin, Hn NQi MUc LUc Trang 86o c6o c0a Ban T6ng giSm d6c l2l- l4l 86o c6o ki6m to6n dQc |ip I5l- 86o c6o tii chinh hEp nhdt df, dwEc ki6m tohn - tt tt tt t b T F Bing cAn d6i tBẢNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPTên đề tài: Kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt NamSVTH: Huỳnh Minh HoàngEmail: geminstone2003@yahoo.comGVHD: TS. Nguyễn Thế LộcNội dung: Số dư đầu năm đóng vai trò rất quan trọng trong các báo cáo tài chính của các công ty:- Các báo cáo tài chính luôn có sự hiện diện của số dư đầu năm.- Số dư đầu năm là cơ sở để người sử dụng so sánh và đánh giá tình hình biến động trong một năm của doanh nghiệp. - Số dư đầu năm được lập trên cơ sở số dư cuối năm trước chuyển sang, nó chịu ảnh hưởng của các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế trong năm trước và chế độ kế toán đã áp dụng trong các năm trước. KTV phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm đảm bảo:- Số dư đầu năm không có sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính năm nay- Số dư cuối năm tài chính được kết chuyển chính xác, được phân loại một cách phù hợp cũng như chế độ kế toán được áp dụng nhất quán.  Kiểm toán số dư đầu năm lại là một quy trình phức tạp và tốn nhiều thời gian nếu như KTV không có những kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp Do đó, trong quá trình thực tập tại công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam, sinh viên đã rất quan tâm đến vấn đề này và quyết định thực hiện đề tài “Kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên tại công ty kiểm toán Ernst & Young”. CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỂ KIỂM TOÁN NĂM ĐẦU TIÊN - SỐ DƯ ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 1.1. Các vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên1.1.1. Khái niệm: 1.1.1.1. Kiểm toán BCTC năm đầu tiên1.1.1.2. Số dư đầu năm1.1.2. Yêu cầu1.1.3. Phân tích ảnh hưởng số dư đầu năm của các khoản mục trên báo cáo tài chính năm hiên hành.- Khoản mục tiền : - Khoản mục phải thu khách hàng:- Khoản mục hàng tồn kho : - Khoản mục tài sản cố định : - Khoản mục nợ phải trả : .1.2. Bằng chứng kiểm toán1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Yêu cầu1.2.2.1. Thích hợp1.2.2.2. Đầy đủ1.2.3. Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán1.2.3.1. Kiểm tra1.2.3.1.1. Kiểm tra vật chất1.2.3.1.2. Kiểm tra tài liệu1.2.3.2. Quan sát1.2.3.3. Xác nhận1.2.3.4. Phỏng vấn1.2.3.5. Tính toán1.2.3.6. Phân tích1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu thập bằng chứng kiểm toán về số dư đầu năm khi kiểm toán báo cáo tài chính năm CChuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ…………………………….242.1 Đặc điểm và phân loại lao động:…………………………… 242.1.1. Đặc điểm lao động:……………………………………………. 242.1.2. Phân loại lao động:……… . 252.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương, các khoản trích theo lương:………………………………………… .262.2.1.Các hình thức trả lương:……………………………………… 262.2.2. Phương pháp tính lương:…………………………………… 262.2.3. Phương pháp tính các khoản trích theo lương…………… 322.3. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động………… 342.4. Hạch toán tổng hợp tiền lương………………………………. 35Tống Thị Phương Hiền KT4-K381Chun đề thực tập chun ngành 2.4.1. Tài khoản sử dụng:…………………………………………… 352.4.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 362.4.3. Trình tự hạch tốn……………………………………………. 362.5. Hạch tốn các khoản trích theo lương………………………. 422.5.1. Tài khoản sử dụng……………………………………… 422.5.2. Chứng từ sử dụng………………………………………… 422.5.3. Trình tự hạch tốn…………………………………………. 42PHẦN III……………………………………………………………… . 46MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ………………………463.1. Nhận xét chung về cơng tác hạch tốn tiền lương và các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… iv LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . v PHẦN I………………………………………………………………… 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 1 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 2 1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO Chuyên đề C O N G TY CO P H A N MAY P H U' O' N G D O N G BAO cAo TAI C H I N H E>A E>U'O'C K I E M TOAN Cho narn tai c h f n h k�t thuc tai 31 thanq n a rn ·THE POWER OF B E I N G U N D E R S T O O D AUDIT I TAX I CONSULTING RS�A C O N G TY CO P H A N MAY P H U' O' N G E O N G BAO cAo TAI C H i N H oA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 02-05 Báo cáo kiểm toán 06 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 07-28 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 07-09 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11-12 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 13-28 Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh CÔNG TY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cho thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng. Mua bán: văn hóa phẩm, sách báo, băng, đĩatừ có nội dung được phép lưu hành (không mua bán băng đĩa hình, băng đĩanhạctạitrụ sở); hàng điệntử , điện máy; thiếtbị, linh kiện máy vi tính, máy kỹ thuậtsố (máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thoại: Đại lý cung cấp dịch vụ internet; Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; dịch vụ giữ xe; Đào tạo nghề; Sản xuất, mua bán chai nhựa (không tái chế phế thải tại trụ sở); Xây dựng dân dụng, công nghiệp; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; Dịch vụ uốn tóc, trang điểm, cho thuê đồ cưới, may mặc, thiết kế đồ hoạ, vẽ mỹ thuật, mỹ phẩm; Dịch vụ trang điểm - săn sóc da mặt (trừ kinh doanh các hoạt động gây ch ảy máu); Sản xuất hoá chất nguyên liệu nhựa tổng hợp composite; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; Sảnxuất, dàn dựng, thu âm, thu hình (audio - video) các chương trình nghệ thuật (có nội dung được phép lưu hành); Kinh doanh các loại hình văn hoá vui chơi giải trí: bida, patin, tr ò chơi điện tử; Lắp ráp máy móc thiết bị cơ điện, sản xuất gia công hàng mỹ nghệ, mỹ phẩm; Ban Giám đốcCông ty Cổ phầnVă n Hóa Tân Bình (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009. Công ty Cổ phầnVăn Hóa Tân Bình là công ty cổ phần được chuyển đổitừ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Nghịđịnh số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 3336/QĐ-UB-KT ngày 26/6/1998 củaUỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá trị doanh nghiệpcủa Công ty Văn hoá d ịch vụ tổng hợp Tân Bình và cho chuyểnthể thành Công ty Cổ phầnVăn hoá Tân Bình. Theo GiấyChứng nhận đăng ký kinh doanh số 064111 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầutư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 08 năm 1998 và các giấy phép điều chỉnh, hoạt động kinh doanh của Công ty là: Sản xuất kinh doanh ngành in, ngành ảnh, ngành bao bì, ngành đồ chơi trẻ em và thiết bị giáo dục; Phát hành sách báo, phát hành băng và đĩa từ (audio và video) có chương trình; Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp, quảng cáo, rạp hát, chiếu bóng và các loại hình văn hoá vui chơi giải trí; Sửachữa, lắp ráp thiếtbịđiệntử;dịch vụ phầnmềm tin học; cho thuê, in sang băng đĩatừ và các dịch vụđờisống khác; tham gia hoặctrựctiếp đầutư trong và ngoài nướcvề lĩnh vựcvăn hoá và kỹ thuậtsảnxuất các sảnphẩm ngành văn hoá; Sản xuất nguyên liệu cho ngành bao bì; sản xuất mực in; BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Hoạt động hậu kỳ./. Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông (không kinh doanh đại lý dịch vụ truy cập và truy nhập Internet); Bán buôn đồ uống có cồn - không cồn; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ sở); Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Hoạt động sản xuất phim và chươ ng trình truyền hình; 2 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

doanh và tình hình lưu chuyên tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế tốn, chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý cĩ liên quan đến việc lập và - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

doanh.

và tình hình lưu chuyên tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế tốn, chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý cĩ liên quan đến việc lập và Xem tại trang 6 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giả - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1..

Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giả Xem tại trang 7 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN (TIẾP THEO) - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN (TIẾP THEO) Xem tại trang 8 của tài liệu.
1.1 Hình thức sở hữu vốn: - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1.1.

Hình thức sở hữu vốn: Xem tại trang 11 của tài liệu.
4.6 Tài sản cố định hữu hình và khấu hao - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

4.6.

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao Xem tại trang 14 của tài liệu.
tương ứng với chỉ phí khâu hao của một sơ tài sản cơ định hữu hình là máy mĩc thiết bị tại Nhà máy - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

t.

ương ứng với chỉ phí khâu hao của một sơ tài sản cơ định hữu hình là máy mĩc thiết bị tại Nhà máy Xem tại trang 16 của tài liệu.
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

c.

tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng Xem tại trang 19 của tài liệu.
BẢNG ĐĨI CHIẾU BIÊỀN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
BẢNG ĐĨI CHIẾU BIÊỀN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU Xem tại trang 30 của tài liệu.
CÁC KHOẢN MỤC NGỒI BẢNG CÂN ĐĨI KẺ TỐN - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
CÁC KHOẢN MỤC NGỒI BẢNG CÂN ĐĨI KẺ TỐN Xem tại trang 31 của tài liệu.
cụ tài chính đĩ trên bảng cân đơi kê tốn. Các nhĩm tài sản tài chính lớn của Cơng ty là tiên gửi ngân hàng và phải thu khách hàng - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

c.

ụ tài chính đĩ trên bảng cân đơi kê tốn. Các nhĩm tài sản tài chính lớn của Cơng ty là tiên gửi ngân hàng và phải thu khách hàng Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng dưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhĩm đáo hạn cĩ liên quan dựa trên kỳ hạn cịn lại từ ngày lập bảng cân đơi kê tốn đên ngày đáo hạn theo hợp đơng - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Bảng d.

ưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhĩm đáo hạn cĩ liên quan dựa trên kỳ hạn cịn lại từ ngày lập bảng cân đơi kê tốn đên ngày đáo hạn theo hợp đơng Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng cân đối kế tốn tại 31/12/2016 - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Bảng c.

ân đối kế tốn tại 31/12/2016 Xem tại trang 38 của tài liệu.
Giá trị cịn lại của Tăng tài sản cố định hữu hình - Lenviet.com.vn | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

i.

á trị cịn lại của Tăng tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 40 của tài liệu.