0

Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com CV GTBCTC Q2.2017

1 72 0
  • Báo cáo tài chính - www.phongphucorp.com CV GTBCTC Q2.2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:51

NGAN HANG THUONG mセi@ CO PHAN QUAN D(>I Bao cao tai chinh hqp nhftt gifra nien d(> cho giai 、ッセョ@ sau thang k€t thuc 30 thang nam 2017 NGAN HANG THTfONG mセi@ T hong tin カセ@ Ngan hang g ゥ セケ@ phep hッ セ エ@ di}ng Ngan h:'lng s6 CO PHAN QUAN D( H 0054/NH-GP Ngay 14 thang nam 1994 g ゥ セケ@ phep hoc:it d9ng Ngan hang Ngan hang Nha ntr6·c v ゥ セエ@ Nam d p va c6 th(Ji hc:in 50 nam k€ tu d p H ()i ctAng Qua n tr! Ong Le Hfru B ue Ong Ltru Trung Thai Ong Nguy8n Mc:inh Hung Ong Le Cong Ong Ha Ti€n Dung Ong Nguy8n Bang Nghiem Ba Nguy8n Thi Thuy Ba N guy8n Thi NgQC Ong Nguy8n Van Hung Ong Nguy8n Van h オ セ@ Ong Nguy8n Chf Thanh Chu tich Ph6 Chu tich Pho Chu tich Ph6 Chu ti ch (、 ゥ セオ@ chuy€n tt'.r 16/1 /20 17) Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien HDQT d9c ャ セー@ Thanh vien Ban ォゥセ soat Ba VG Thi Ha i Plmqng Ba Nguy8n Thanh Binh Ba Le Minh H6ng Qu6c Ti€n Ong bセョァ@ Trtr&ng ban KiSm soat Thanh vien Thanh vien Thanh vien オ@ hanh Ong Ltru Trung Thai Ong Le Cong Ong B6 Van Htrng Ba Nguy8n Th i An Binh Ba Nguy8n Minh Chau Ba Phc:im Thi Trung Ha Ong Uong Bong Hung Ong Le Hai Ba Le Thi Lqi Ong TrAn Minh Bc:it Ong Ha Tr9ng Khiem Ong Le Qu6c Minh Ong Le Xuan VG T6ng Giam d6c (b6 ョィゥセュ@ 16/1/20 17) T6ng Giam d6c (d€n 16/ 1/2017) Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Thanh vien Cao dp Ban b ゥ セオ@ hanh (ru 19/5/20 17) Ph6 T6ng Giam d6c (d€n 18/5/20 17) Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c - Giam d6c Tai chfnh Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Thanh vien Ban bゥセ オ@ hanh (tu 3/6/2017) Ong Le Hfru Bue Chu tich H9i d6ng Quan tri Ban dゥセ ュ@ Ngtri>'i 、セ ゥ@ 、 theo phap ャオ ゥ セ ョ@ セ エ@ Tri.t sfr dang kY S6 Cat Linh, q オ セ ョ@ B6ng Ba Thanh ph6 Ha N9i, v ゥ セエ@ Nam Cong ty ォゥ セ ュ@ Cong ty TNHH KPMG vゥセエ@ Nam toan NGAN HANG THUO'NG mセi@ Bao cao ciia Ban dゥセオ@ hanh CO PHAN QUAN D dinh kem cua Ngan hang va cac cong ty (g9i c la " M B" ) cho g ia i 、ッセョ@ sau thang kSt thuc 30 thang nam 201 ュ@ ャ セ ー@ va trinh bay trung thi,rc va hop ly bao cao tai chinh hqp Ban DiSu nh Ngan ng chiu trach ョィゥ セ nh§t giiia nien d('> theo cac Chuftn mi,rc K S toan vゥ セ エ@ Nam, C hS d('> KS toan v ゥ セエ@ Nam a p dµng c ho cac tb chuc tin dµn g Ngan hang N nu6c v ゥ セエ@ Nam ban hanh va cac quy dinh phap ly c6 lien quan dSn カゥセ」@ ャ セ ー@ va trinh bay bao cao tai chinh g iiia nien d('> Theo y kiSn cua Ban D iSu hanh Ngan hang: (a) baa cao rai chinh hqp nh§t giiia nien dugc trinh bay ru trang s dSn trang 89 da phan anh trung thi,rc va hop ly tinh hlnh ta i c hinh hop nh§t cua MB エ セ ゥ@ 30 tha ng na m 2017, kSt qua ィ ッセ エ@ dong kinh doanh hqp nh§t va luu 」 ィオ ケセョ@ tiSn エ セ@ hqp nh§t cua MB cho g ia i 、ッセ ョ@ sau thang kSt thUc cu ng ngay, phu hqp v&i cac C huftn mi,rc KS toan vゥ セエ@ Nam, C hS KS toan vゥセエ@ Nam ap dµ ng cho cac tb chuc t in dµ ng Ngan hang N nu&c vゥ セ エ@ Nam ban nh va cac quy dinh phap ly c6 lien quan dSn カ ゥ セ」@ ャ セ ー@ va trinh bay bao cao i chinh g iiia nien do; va (b) エ セ ゥ@ ャ セ ー@ bao cao nay, khong c6 ly gi 、 セ@ Ban D iSu hanh Ngan ng cho rAng MB se kho ng エィセ@ than h toan cac khoan nq pha i t · dSn ィ セ ョN@ tセゥ@ ャ セー@ bao cao nay, Ba D iSu nh Ngan hang da phe 、オ g iiia nien dinh kem ケセエ@ pha t hanh qao cao rai chinh hqp nh§t ; ) Ii \ ᄋセ@ Ha N Chuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43bMục lụclời mở đầu 2 Phần I: . 4 Những nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba . 4 I. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba. 4 II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. 10 iii. hợp đồng bảo hiểm. . 18 iv. giám định và bồi th ờng tổn thất. 20 Phần II . 30 Thực trạng triển khai bảo hiểm vật chất xe và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba tại công ty PTI hải phòng. 30 i. Một vài nét về công ty pti hải phòng. 30 ii. thực trạng triển khai bảo hiểm xe cơ giới tại công ty PTI HảI PHòNG 41 Phần iii 74 Một số kiến nghị đối với việc triển . 74 khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới . 74 tại pti hải phòng . 74 i. đánh giá chung . 74 ii. kiến nghị đối với công ty . 77 kết luận 83 Tài liệu tham khảo . 84 1Chuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43blời mở đầuKhi xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng cao thì nhu cầu đợc bảo vệ, nhu cầu đợc an toàn của con ngời là tất yếu. Chính vì thế, bảo hiểm ra đời là cần thiết khách quan. Bảo hiểm không chỉ thực hiện việc huy động vốn trong nền kinh tế mà quan trọng hơn nó còn góp phần đảm bảo cho những cá nhân, tổ chức tham gia có sự an toàn về mặt tài chính, và có khả năng khôi phục đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi gặp những rủi ro.Sự phát triển của nền kinh tế thị trờng kéo theo sự gia tăng về số lợng xe cơ giới. Chuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43bMục lụclời mở đầu 2 Phần I: . 4 Những nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba . 4 I. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba. 4 II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. 10 iii. hợp đồng bảo hiểm. . 18 iv. giám định và bồi th ờng tổn thất. 20 Phần II . 30 Thực trạng triển khai bảo hiểm vật chất xe và tnds của chủ xe đối với ng ời thứ ba tại công ty PTI hải phòng. 30 i. Một vài nét về công ty pti hải phòng. 30 ii. thực trạng triển khai bảo hiểm xe cơ giới tại công ty PTI HảI PHòNG 41 Phần iii 74 Một số kiến nghị đối với việc triển . 74 khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới . 74 tại pti hải phòng . 74 i. đánh giá chung . 74 ii. kiến nghị đối với công ty . 77 kết luận 83 Tài liệu tham khảo . 84 1Chuyên đề thực tập phạm thị nga - bh43blời mở đầuKhi xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng cao thì nhu cầu đợc bảo vệ, nhu cầu đợc an toàn của con ngời là tất yếu. Chính vì thế, bảo hiểm ra đời là cần thiết khách quan. Bảo hiểm không chỉ thực hiện việc huy động vốn trong nền kinh tế mà quan trọng hơn nó còn góp phần đảm bảo cho những cá nhân, tổ chức tham gia có sự an toàn về mặt tài chính, và có khả năng khôi phục đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi gặp những rủi ro.Sự phát triển của nền kinh tế thị trờng kéo theo sự gia tăng về số lợng xe cơ giới. CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM VIN COM JSC 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: + 84 4 974 9999 - Fax: + 84 4 974 8888 www.vincom.com.vn Mẫu số CBTT-03 Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/4/2007 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÝ 1/2008 I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: Đồng Việt Nam STT NỘI DUNG Ngày 1.1.2008 Ngày 31.3.2008 I Tài sản ngắn hạn 2,534,874,317,399 2,826,666,659,348 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 497,490,168,093 118,351,871,658 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,749,776,649,600 2,329,670,130,167 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 285,684,686,133 372,934,444,901 4 Hàng tồn kho 135,595,299 802,231,204 5 Tài sản ngắn hạn khác 1,787,218,274 4,907,981,418 II Tài sản dài hạn 644,949,437,277 986,980,494,768 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 116,442,069,679 382,003,566,109 - Tài sản cố định hữu hình 12,387,535,504 17,066,758,920 - Tài sản cố định vô hình 217,396,443 1,732,076,887 - Tài sản cố định thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 103,837,137,732 363,204,730,302 3 Bất động sản đầu tư 258,673,827,910 255,274,924,171 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 76,511,288,000 196,364,113,966 5 Tài sản dài hạn khác 193,322,251,688 153,337,890,522 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 IV Nợ phải trả 1,246,686,428,991 1,364,530,498,808 1 Nợ ngắn hạn 199,769,014,557 310,225,043,262 2 Nợ dài hạn 1,046,917,414,434 1,054,305,455,546 V Vốn chủ sở hữu 1,933,137,325,684 2,449,116,655,308 1 Vốn chủ sở hữu 1,842,705,052,935 2,281,564,031,064 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 800,000,000,000 1,199,831,560,000 - Thặng dư vốn cổ phần 773,354,590,000 773,354,590,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 269,350,462,935 308,377,881,064 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 Lợi ích của cổ đông thiểu số 90,432,272,749 167,552,624,244 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT STT CHỈ TIÊU Quý I-08 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 4 Giá vốn hàng bán 14,962,440,828 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 47,836,340,965 6 Doanh thu hoạt động tài chính 43,964,632,068 7 Chi phí tài chính 27,557,221,769 Trong đó : chi phí lãi vay 8 Chi phí bán hàng 2,560,696,719 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,839,093,742 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 43,843,960,803 11 Thu nhập khác 1,805,327,796 12 Chi phí khác 563,673,918 13 Lợi nhuận khác 1,241,653,878 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45,085,614,681 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 6,772,147,700 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 38,313,466,981 18 Lợi ích của cổ đông thiểu số (38,624,788) 19 Lãi sau thuế của công ty mẹ 38,352,091,769 CONG TY CO PHAN Dugc HAU GIANG BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT GIOA NIENoO CHO KV TAt CH1NH KET THUG NGAY 31 THANG 03 NAM 2017 CONG TY CO PHAN DUqC HAU GIANG BAo cAo TAI CHINH HoP NHAT GII,PA NIEN DO cHo KY TAI cHiNH KET THUC NGAY 31 THANG 03 NAM 2017 NQI DUNG Thong tin ve doanh nghiep TRANG Bdng cdn d6i ke toan hEp nhAt (MAu s6 B 01-DN/HN) 86o c6o k6t qud ho?t dong kinh doanh hqp nhet (Mau s6 B 02- DN/HN) Bao cdo luu chuy6n tidn te hqp nhet (Mau s6 a oa-orulHlt; Thuy6t minh chqn lgc cho beo cao tai CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM VIN COM JSC 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: + 84 4 974 9999 - Fax: + 84 4 974 8888 www.vincom.com.vn Mẫu số CBTT-03 Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/4/2007 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÝ 1/2008 I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: Đồng Việt Nam STT NỘI DUNG Ngày 1.1.2008 Ngày 31.3.2008 I Tài sản ngắn hạn 2,534,874,317,399 2,826,666,659,348 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 497,490,168,093 118,351,871,658 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,749,776,649,600 2,329,670,130,167 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 285,684,686,133 372,934,444,901 4 Hàng tồn kho 135,595,299 802,231,204 5 Tài sản ngắn hạn khác 1,787,218,274 4,907,981,418 II Tài sản dài hạn 644,949,437,277 986,980,494,768 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 116,442,069,679 382,003,566,109 - Tài sản cố định hữu hình 12,387,535,504 17,066,758,920 - Tài sản cố định vô hình 217,396,443 1,732,076,887 - Tài sản cố định thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 103,837,137,732 363,204,730,302 3 Bất động sản đầu tư 258,673,827,910 255,274,924,171 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 76,511,288,000 196,364,113,966 5 Tài sản dài hạn khác 193,322,251,688 153,337,890,522 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 IV Nợ phải trả 1,246,686,428,991 1,364,530,498,808 1 Nợ ngắn hạn 199,769,014,557 310,225,043,262 2 Nợ dài hạn 1,046,917,414,434 1,054,305,455,546 V Vốn chủ sở hữu 1,933,137,325,684 2,449,116,655,308 1 Vốn chủ sở hữu 1,842,705,052,935 2,281,564,031,064 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 800,000,000,000 1,199,831,560,000 - Thặng dư vốn cổ phần 773,354,590,000 773,354,590,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 269,350,462,935 308,377,881,064 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 Lợi ích của cổ đông thiểu số 90,432,272,749 167,552,624,244 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT STT CHỈ TIÊU Quý I-08 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 4 Giá vốn hàng bán 14,962,440,828 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 47,836,340,965 6 Doanh thu hoạt động tài chính 43,964,632,068 7 Chi phí tài chính 27,557,221,769 Trong đó : chi phí lãi vay 8 Chi phí bán hàng 2,560,696,719 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,839,093,742 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 43,843,960,803 11 Thu nhập khác 1,805,327,796 12 Chi phí khác 563,673,918 13 Lợi nhuận khác 1,241,653,878 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45,085,614,681 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 6,772,147,700 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 38,313,466,981 18 Lợi ích của cổ đông thiểu số (38,624,788) 19 Lãi sau thuế của công ty mẹ 38,352,091,769 GONG TY cO PHAN Duqc HAU GIANG BAo cAo rAt c-HiNH HEp NHAr G|OA NteN oO cHo Ky rAt cHtNH KET THUc NGAv 30 rHAHe oe uAu zotz rj Ol 2l \l CONG TY cO PHAN Dugc HAU GIANG BAo cAo rAt c_xlt.tx xge NHAT GIOA NteN oo CHO KY TAI CHINH K€T THUC NEAV gO rXArc O6 NAM M'|7 NQI DUNG TRANG Thdng tin vB doanh nghiQp Bang can d6i kg toan ngp nrrdt 1U6u s6 B o1_DN/HN) 86o c5o k6t qui hoat dong kinh doanh trqp nhlt (M6u s6 B 02_ DN/HN) B5o c6o luu chuygn tian tQ hqp nh6t (Meu s6 B 6_DN/HN) Thuyet minh chgn loc cho beo cao taichtnh hqp nh6t (Mgu s6 g og-otr ttttt coNG
- Xem thêm -

Xem thêm: