0

89 ban can doi tong hop

4 62 0
  • 89 ban can doi tong hop

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:37

Cục khuyến nông và khuyến lâmBón phâncân đối và hợp lý cho cây trồngNhà xuất bản nông nghiệpHà nội - 19982Mục lụcLờI NóI ĐầU 4I. ĐặT VấN Đề 5II. CáC CHấT DINH DƯỡNG THiếT YếU CủA CÂY TRồNG .6III. BóN PHÂN CÂN ĐốI Và HợP Lý - YếU Tố QUYếT ĐịNH CHO NềN NÔNGNGHIệP BềN VữNG Và ĐạT NĂNG SUấT CAO .91. Khái niệm về bón phân cân đối và hợp lý .92. Tác dụng của bón phân cân đối và hợp lý .123. Hàm lợng nguyên tố dinh dỡng trong phân bón .13Iv. Sự CầN THIếT PHảI BóN PHÂN CÂN ĐốI Và HợP Lý CHO CÂY TRồNG ởViệT NAM .14V. BóN PHÂN CÂN ĐốI Và HợP Lý CHO MộT Số CÂY TRồNG ở ViệT NAM151. Bón phân cân đối và hợp lý cho lúa 152. Bón phân cân đối và hợp lý cho ngô .213. Bón phân cân đối và hợp lý cho sắn 234. Bón phân cân đối và hợp lý cho khoai lang .245. Bón phân cân đối và hợp lý cho lạc .256. Bón phân cân đối và hợp lý cho đậu tơng .257. Bón phân cân đối và hợp lý cho cà phê .268. Bón phân cân đối và hợp lý cho chè 289. Bón phân cân đối và hợp lý cho thuốc lá 2910. Bón phân cân đối và hợp lý cho cam .2911. Bón phân cân đối và hợp lý cho chuối 2912. Bón phân cân đối và hợp lý cho mía .30313. Bón phân cân đối và hợp lý cho khoai tây .3114. Bón phân cân đối và hợp lý cho bắp cải 3215. Bón phân cân đối và hợp lý cho cà chua .33VI. KếT LUậN .33TàI LIệU THAM KHảO .344LờI NóI ĐầUThực hiện chính sách: "đổi mới trong quản lý nông nghiệp" trong 10 năm gần đây, MỤC LỤC MỤC LỤC .1 MỞ ĐẦU .3 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SIÊU THỊ VINATEX HÀ ĐÔNG .4 1.1 Quá trình hình thành và phát triển .4 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của siêu thị 5 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của siêu thị .7 PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI SIÊU THỊ 11 2.1 Môi trường hoạt động kinh doanh .11 2.2 Nguồn hàng của Siêu thị .13 2.3 Các nghiệp vụ chủ yếu tại siêu thị .14 2.3.1 Nghiệp vụ xuất nhập hàng 14 2.3.1.1 Nghiệp vụ nhập hàng: .14 2.3.1.2 Nghiệp vụ xuất hàng .15 2.3.2 Nghiệp vụ dự trự, chuẩn bị bán ra 15 2.3.2.1 Nghiệp vụ dự trữ: 15 2.3.2.2 Chuẩn bị bán ra 15 2.4 Nghiệp vụ xúc tiến bán hàng 16 2.4.1. Các hình thức xúc tiến bán hàng tại Siêu thị .16 2.4.2 Trưng bày sản phẩm .17 2.5. Nghiệp vụ bán hàng 18 2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh tại siêu thị 19 PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG - KẾ HOẠCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 22 3.1 Phương hướng và kế hoạch trong năm tới 22 1 3.2. Biện pháp thực hiện .23 KẾT LUẬN .25 2 MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là nước ta đã gia nhập WTO thì khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn các nhà cung cấp và các hàng hoá để thoả mãn nhu cầu của mình. Xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá cũng như mở cửa kinh tế giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới đã thu hút nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam. Trong bối cảnh này, để tồn tại và phát triển thì tất cả các doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu thị trường, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và tìm cách thức để đáp ứng tôt nhất nhu cầu đó. Để đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng đã có một hình thức kinh doanh mới ra đời và phát triển – Hình thức kinh doanh Siêu thị, sự xuất hiện ngày càng nhiều các siêu thị khẳng định sự chấp nhận của khách hàng đối với hình thức kinh doanh mới này. Siêu thị Vinatex Hà Đông cũng ra đời và phát triển trên cơ sỏ nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu hướng kinh doanh hiện đại. Sau một thời gian nghiên cứu về siêu thị Vinatex Hà Đông, và đây là một bản báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh tại siêu thị, để giúp mọi người có cái nhìn tổng quát về các hoạt động và tình hình kinh doanh tại Siêu thị Vinatex Hà Đông. 3 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SIÊU THỊ VINATEX HÀ ĐÔNG 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Siêu thị Vinatex - Mark Hà Đông được thành lập từ tháng 11/2004 và khai trương ngày 19/01/2005. Siêu thị Vinatex - Mark Hà Đông là một doanh nghiệp nhà nước trực Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 16: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM I. Mục tiêu 1. Về kiến thức - Phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật dựa vào khái niệm gia tốc. - Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và qui tắc hình bình hành. - Biết được điều kiện để có thể áp dụng phân tích lực. - Viết được biểu thức toán học của qui tắc hình bình hành. - Phát biểu đựợc điều kiện cân bằng của một chất điểm 2. Về kỹ năng - Biết cách phân tích kết quả thí nghiệm, biểu diễn các lực và rút ra qui tắc hình bình hành. - Vận dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực của 2 lực đồng qui hoặc để phân tích một lực thành 2 lực đồng qui theo các phương cho trước. - Vận dụng giải một số bài tập đơn giản về tổng hợp lực và phân tích lực II.Chuẩn bị 1. Giáo viên: Dụng cụ thí nghiệm hình 9.4 SGK. 2. Học sinh: Ôn lại khái niệm về lực, hai lực cân bằng, các công thức lượng giác đã học. III.Tiến trình dạy học 1. Ổn định 2. Kiểm tra: Không kiểm tra 3. Hoạt động dạy – học Hoạt động 1: Đưa ra định nghĩa đầy đủ về lực. Cân bằng lực. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung HS nhắc lại. Vật đứng yên hay chuyển động thẳng đều. Gia tốc của vật bằng 0. Từng HS trả lời C1: - Tay tác dụng làm cung biến dạng. - Dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi. Từng HS trả lờ C2: Các lực tác dụng: trọng lực P  và lực căng dây T  . Yêu cầu HS nhắc lại: Lực là gì ? đơn vị ? Thế nào là 2 lực cân bằng ? Tác dụng của 2 lực cân bằng ? Lực là đại lượng vectơ hay vô hướng ? Trường hợp nào vật có a = 0, a  0 ? Khi vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì độ lớn gia tốc của vật ntn ? Hoàn thành yêu cầu C1. Hoàn thành yêu cầu C2. Nhận xét về các lực đó ? Tác dụng của các lực đó I. Lực. cân bằng lực: 1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. 2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật. 3. Đường thẳng mang vectơ lực gọi là giá của lực. Đây là 2 lực cân bằng, có tác dụng làm quả cầu đứng yên. Suy nghĩ - Trả lời lên quả cầu ? Mỗi lực có mấy giá, mỗi giá chứa mấy lực ? 4. Đơn vị của lực là niutơn (N). Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm tổng hợp lực. Qui tắc hình bình hành. Đọc mục II.1 trả lời câu hỏi của GV. Hai cạnh và đường chéo của hình bình hành. Yêu cầu HS đọc SGK mục II.1 để tìm hiểu TN. Tổng hợp lực là gì ? Trong hình vẽ biểu diễn lực, hai lực 21 F,F   và lực F  đóng vai trò gì II. Tổng hợp lực 1) Định nghĩa Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một F  a Vuông góc: 2 2 2 1 FFF  Cùng phương, cùng chiều : F = F 1 + F 2 Cùng phương, ngược chiều : F = F 1 - F 2 (F 1 > F 2 ) Hợp lực có giá trị lớn nhất khi 2 lực cùng phương, cùng chiều, nhỏ nhất khi 2 lặc cùng phương, ngược chiều. trong hình bình hành ? Phát biểu qui tắc hình bình hành ?Công thức tính độ lớn của lực tổng quát: )F,Fcos(FFFFF 2121 2 2 2 1 2    Trường hợp 2 lực vuông góc hoặc cùng phương thì công thức có thể viết như thế nào ? Trường hợp nào hợp lực có độ lớn lớn nhất ? nhỏ nhất ? Hoàn thành yêu cầu C4. biểu diễn hợp lực của 3 lực đồng qui. lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế gọi là hợp lực. 2) Qui tắc hình bình hành Nếu 2 lực đồng qui làm thành 2 cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng. Hoàn thành yêu cầu C4. Hoạt động 3: Tìm hiểu điều kiện cân bằng của CHƯƠNG CÂN ĐỐI - TỔNG HỢP Mục tiêu, chiến lược Đầu tư ngắn hạn Và Đầu tư dài hạn Hoạt động doanh nghiệp Tài sản Vốn nợ vốn chủ SXKD Kết lãi/lỗ Huy động nguồn vốn ngắn dài hạn Phương trình kế toán: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn hay: Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu hay: Tài sản NH + Tài sản DH = Nợ PT + VCSH Câu hỏi thảo luận Đầu năm tổng TS DN 700 triệu đồng tổng nợ phải trả 500 triệu đồng Nếu năm TS tăng 150 triệu đồng, tổng nợ phải trả giảm 80 triệu đồng vốn chủ sở hữu cuối năm bao nhiêu? Nếu năm Nợ phải trả tăng 100 triệu đồng, vốn CSH giảm 70 triệu đồng TS cuối năm DN bao nhi ê u? Nếu năm TS DN giảm 90 triệu đồng vốn CSH tăng lên 110 triệu đồng nợ phải trả cuối năm bao nhiêu? Cân đối Là cân lượng so sánh mặt đối lập đối tượng: Vd 1: Bảng CĐKT: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Vd 2: Nguyên vật liệu hay hàng hóa: Tồn đầu kỳ + Nhập kỳ = Tồn cuối kỳ + Xuất kỳ Vd 3: Thu nhập & Chi phí: - Thu nhập > Chi phí  Lời: Thu nhập – Chi phí = + (Lời), hay Thu nhập = Lời + Chi phí - Thu nhập < Chi phí  Lỗ Thu nhập – chi phí = - (Lỗ), hay Thu nhập + Lỗ = Chi phí Sự thay đổi tình hình tài • Sự thay đổi tình hình tài vận động nguồn lực kinh tế mà doanh nghiệp sử dụng nguồn hình thành nguồn lực Nguồn: https://sites.google.com/site/nguyenhoangphinam/my-calendar/assignments Sự thay đổi tình hình tài Công ty A thành lập với nguồn vốn ban đầu 1.000 triệu dạng tiền Nguồn vốn hình thành từ 500 triệu vay 500 triệu chủ nhân bỏ vốn Trong tháng 1: • Công ty chi 300 triệu mua hàng bán hết thu tiền 400 triệu • Công ty vay thêm 200 triệu tiền dùng mua thiết bị Nguồn: https://sites.google.com/site/nguyenhoangphinam/my-calendar/assignments Sự thay đổi tình hình tài Tình hình tài chính: Tài sản Tài sản Tiền 1.000 ? Tiền 1.100 ? Thiết bị 200 Nguồn vốn Vay 500 Chủ 500 ? ? Nguồn vốn Vay 700 Chủ 600 Nguồn: https://sites.google.com/site/nguyenhoangphinam/my-calendar/assignments Sự thay đổi tình hình tài Kết kinh doanh: –Doanh thu: 400 –Chi phí: 300 –Lợi nhuận: 100 - Làm tăng vốn chủ sở hữu Nguồn: https://sites.google.com/site/nguyenhoangphinam/my-calendar/assignments Sự thay đổi tình hình tài Lưu chuyển tiền: –Thu tiền bán hàng: 400 –Chi tiền mua hàng: (300) Tiền tăng từ HĐKD 100 –Chi mua thiết bị: (200) Tiền giảm HĐĐT: (200) –Thu vay: 200 Tiền tăng từ HĐTC: 200 10  Vay để đầu tư Nguồn: https://sites.google.com/site/nguyenhoangphinam/my-calendar/assignments 2.3 Nội dung tiêu BCKQHĐKD • (31)Các khoản thu nhập khác: Là khoản thu từ hoạt động khác hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động tài • (32) Các khoản chi phí khác: Là khoản chi phí hoạt động khác hoạt động kinh doanh hoạt động tài • (40) Lợi nhuận khác: Là khoản chênh lệch giưã thu nhạp khác chi phí khác 51 2.3 Nội dung tiêu BCKQHĐKD • (50) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: Là tổng số lợi nhuận trước trừ thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài hoạt động khác phát sinh kỳ báo cáo • (51)=(50)*25%: CP thuế thu nhập doanh nghiệp hành: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với số thu nhập phát sinh kỳ báo cáo • (52) CP thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại • (60) = (50)-(51)-(52) Lợi nhuận sau thuế TNDN: Là khoản chênh lệch tổng lợi nhuận trước thuế số thuế thu nhập phải nộp 52 Thu nhập khác • • • • • • • 53 Thu lý, nhượng bán TSCĐ; Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng; Thu tiền bảo hiểm bồi thường; Thu khoản nợ phải thu xóa sổ; khoản nợ phải trả không đòi, ghi tăng TN; Thu khoản thuế giảm, hoàn lại; Các khoản thu khác BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2015 Trong năm 2016 có tình sau (đơn vị tính 1.000đ): • Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 986.000 • Do hàng bán bị phẩm chất nên khách hàng yêu cầu giảm giá 83.000, • bị trả lại 23.000, chiết khấu thương mại 56.000, thuế tiêu thụ đặc biệt • 10.000 • Giá vốn hàng bán 236.000 • Doanh thu hoạt động tài 235.000 • Chi phí hoạt động tài 53.000, chi phí lãi vay 26.000 • Thu nhập khác 231.000, chi phí khác 89.000 • Chi phí quản lí doanh nghiệp 235.000, chi phí bán hàng 126.000 • CHƯƠNG CÂN ĐỐI – TỔNG HỢP Mục tiêu học tập: Hiểu phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán Giới thiệu tổng quan hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp Hiểu nội dung Bảng cân đối kế toán thực hành lập Bảng cân đối kế toán Phân tích ảnh hưởng nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến Bảng cân đối kế toán Hiểu nội dung của Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thực hành lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh I CÂN ĐỐI – TỔNG HỢP 1.1 Cân đối Cân đối cân lượng so sánh hai mặt đối lập đối tượng Trong kế toán, mối quan hệ cân đối thể số đối tượng sau: + Về mặt tài chính: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn + Về mặt xác định kết hoạt động kinh doanh: Doanh thu – Chi phí = Lãi (hoặc Lỗ) + Về mặt vận động vật chất đối tượng kế toán trình SXKD: Tồn đầu kỳ + Nhập kỳ - Xuất kỳ = Tồn cuối kỳ Hoặc Số dư đầu kì + Phát sinh tăng kỳ - Phát sinh giảm kỳ = Số dư cuối kỳ 1.2 Tổng hợp Tổng hợp sàng lọc, lựa chọn liên kết thông tin riêng lẻ định hình sổ sách kế toán để hình thành thông tin tổng quát dạng tiêu bản, phản ánh tình hình tài hoạt động SXKD đơn vị 1.3 Tổng hợp – Cân đối Tổng hợp – Cân đối phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ sổ kế toán để hình thành tiêu tổng quát phản ánh tình hình đơn vị với nét đặc trưng trình bày mối quan hệ cân đối vốn có đối tượng kế toán II NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Mục đích báo cáo tài Báo cáo tài dùng để cung cấp thông tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý chủ doanh nghiệp, quan Nhà nước nhu cầu hữu ích người sử dụng việc đưa định kinh tế Báo cáo tài phải cung cấp thông tin doanh nghiệp về: a Tài sản b Nợ phải trả vốn chủ sở hữu c Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh chi phí khác d Lãi, lỗ phân chia kết kinh doanh e Thuế khoản nộp Nhà nước f Các luồng tiền Ngoài thông tin này, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin khác “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm tiêu phản ánh báo cáo tài tổng hợp sách kế toán áp dụng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập trình bày báo cáo tài 2.2 Đối tượng áp dụng Hệ thống báo cáo tài năm áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp thuộc ngành thành phần kinh tế Riêng doanh nghiệp vừa nhỏ tuân thủ quy định chung phần qui định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ 2.3 Phân loại báo cáo tài Hệ thống báo cáo tài gồm báo cáo tài năm báo cáo tài niên độ 2.3.1 Báo cáo tài năm Báo cáo tài năm, gồm: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN - Bản thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B 09 - DN 2.3.2 Báo cáo tài niên độ Báo cáo tài niên độ gồm báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ báo cáo tài niên độ dạng tóm lược (1) Báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ, gồm: - Bảng cân đối kế toán niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a – DN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a – DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a – DN - Bản thuyết minh báo cáo tài chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN (2) Báo cáo tài niên độ dạng tóm lược, gồm: - Bảng cân đối kế toán niên độ (dạng tóm lược): - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 01b – DN Mẫu số B 02b – DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 03b – DN - Bản thuyết minh báo cáo tài chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN 2.4 Yêu cầu lập trình bày Báo cáo tài Việc lập trình bày báo cáo tài phải tuân thủ yêu cầu qui định Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính, gồm: - Trung thực hợp lý - Lựa chọn áp dụng sách kế toán phù hợp với qui định chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu định kinh tế người sử dụng cung cấp thông tin đáng tin cậy, khi:  Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp  Phản ánh chất kinh tế giao dịch kiện không đơn phản ánh hình thức hợp pháp chúng  Trình bày khách quan, không thiên vị  Tuân thủ nguyên tắc thận trọng  Trình bày đầy đủ khía cạnh trọng yếu Việc lập báo cáo tài
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN TÔNG HỢP - 89 ban can doi tong hop
BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN TÔNG HỢP Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán tông hợp (tiếp theo) - 89 ban can doi tong hop

Bảng c.

ân đối kế toán tông hợp (tiếp theo) Xem tại trang 2 của tài liệu.
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định TỎNG  CỘNG  NGUÒN  VÓN  - 89 ban can doi tong hop

2..

Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định TỎNG CỘNG NGUÒN VÓN Xem tại trang 3 của tài liệu.