0

TÀI LIỆU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2015 |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

34 180 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:32

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010- Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >>BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM D9C L~p - TV Do - Hanh Phuc 03*~ Hom nay, vito luc 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~u hanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~n Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai D~i hoi dong co dong Cong Ty, Co Phan T~p Doan Thep Ti~n Len da, duoc tj~n ~anh ThaI? du dai h9i C? 62 ~o don~ va ngiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la 51.284.245 c6 phan, wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phan trieu t~p tham du Dai hoi, N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau: - Tuyen b6 ly va gioi thieu phan tham du Dng Duong Quang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi : Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, Thu ky doan, Ban th:1mtra w cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.uva the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i, Ban b§.u cu; Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong: S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n, chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p tham dV D;;tih9i Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay, s6 lugng nguai tham dV D;;ti h9i d;;ti di~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dong thuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua 26/1112014; Dng DlfO'ngQuang Binh, d~i di~n Ban ta ch.rc : - Trinh D;;tih9i bi~u quy~t thong qua" Chuang trinh d;;tih9i" va " Dv thao quy ch~ lam vi~c t;;tiD;;tih9i" Bi~u quy~t thong qua: + D;;tibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§.n, b~ng 100% c6 ph§.n co quy€n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i + D;;tibi~u khong d6ng y: c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i 1114 + Dai bieu c6 y kien khac : c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hCONG NAM HOA xA HOI CHU NGHiA VIET DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc 000 CONG TY CO pHAN T~P DOAN THEP TIENLEN Bien S6: 0112017INQ-HDCD us« 12 thang 03 nam 2017 NGHIQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN - Can cir Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13 CHXHCN Viet Nam thong qua 26/1112014; Quoc hoi kh6a 13 mroc - Can cir Di~u I~ Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len dff duoc cac c6 dong thong qua 17/04/2016; - Can cir VaGbien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Tien Len 12 thang 03 narn 2017 Hom nay, VaG hie 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha dieu hanh Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len s6 G4A Khu 4, plurong Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai Dai h9i d6ng c6 dong Cong Ty C6 Phc1nT~p Dean Thep Tien Len dff duoc tien hanh Tham du dai h9i c6 62 c6 dong va nguoi dai dien duoc uy quyen, chiem s6 hrong c6 phc1n c6 quy~n bi~u quyet Ia 51.284.245 c6 ph§n, tuO'ng ung vai 60,59 % tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§n tri~u t~p tham dv D~i h9i D~i h9i c6 dong dff nh.1t tri quyet nghi thong qua Quyet dinh cua D~i h9i vai cac n9i dung chinh nhu sau: QUYETNGHl; Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dffnh.1t tri thong qua" Bao cao tioh hioh thl}'c hi~n nam 2016 va Phu-O'ng hU'(Yng,nhi~m Vl) nam 2017 clla Ban ki~m soat ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" TO' trinh Iva chQn dO'n vi ki~m toan nam 2016 ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" Bao cao ciia HQi dAng quan tri v~ K~t qiia san xu§t kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017 ", vai 1)' l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% c6 y kien khac Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016: • T6ng doanh thu : • Cac khoi'm giam tru doanh thu : • T6ng chi phi: 4.055,11 ty d6ng 2,14 ty d6ng 3.533,67 ty d6ng 16 cong ty lien k~t : 28,25 ty d6ng • Lai, • LQ'inhuan tnroc thue : • Thu~ TNDN hien hanh va thue TNDNHL : • LQ'inhuan sau thue TNDN : 469,37 ty d6ng • LQ'inhuan sau thue cua cong ty my : 456,91 ty d6ng • LQ'inhuan sau thue cua c6 dong thieu s6 : • Lai co ban tren c6 phieu : 547,55 ty dong 78,18 ty d6ng 12,46 ty dong 5.473 dong/cp K~ hoach kinh doanh narn 2017 : 4.500,00 ty d6ng • T6ng doanh thu : • T6ng chi phi: • Lai, 16 cong ty lien k~t : • LQ'inhuan tnroc thue : • LQ'inhuan sau thue thu nhap doanh nghiep : 265,32 ty dong • LQ'inhuan sau thu~ cua cong ty my : 251,49 ty d6ng • Lai co ban tren c6 phieu : • Ty l~ Iffico ban tren c6 phieu : 4.186,35 ty d6ng 18,00 ty dong 331,62 ty d6ng 3.012 d6ng/cp 30,12% Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i dong quan tri chu dong xem xet, quyet dinh viec dieu chinh k~ ho~ch kinh doanh nam 2017 ( n~u c6 ) cho phil hQ'P v6i tinh hinh thlJc t~ va thong bao d~n cac c6 dong k~ ho~ch dieu chinh qua Website Clla cong ty; Di~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nhelt tri thong qua" Bao cao tai chinh dft ki~m toan nam 2016 ", v6i 1)' l~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y ki~n khac Di~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nhelt tri thong qua" TO' trinh Quy ch~ d~ crr, rrng crr bAu bA sung vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2014-2019 ", v6i 1)' l~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y ki~n khac
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

nhđn viín. Do tính chất tru tiín của đối tượng, phđn phối, đồng thời căn cứ văo tình hình thị - TÀI LIỆU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2015 |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

nh.

đn viín. Do tính chất tru tiín của đối tượng, phđn phối, đồng thời căn cứ văo tình hình thị Xem tại trang 3 của tài liệu.
1. Về nh hình cỗ đông tham dự đại hội: - TÀI LIỆU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2015 |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

1..

Về nh hình cỗ đông tham dự đại hội: Xem tại trang 4 của tài liệu.
1. BẢNG CĐN ĐỐI KẾ TOÂN - TÀI LIỆU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2015 |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

1..

BẢNG CĐN ĐỐI KẾ TOÂN Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan