BC TAI CHINH 2014 da kiem toan tom tat trinh ĐHĐCĐ

1 59 0
BC TAI CHINH 2014 da kiem toan tom tat trinh ĐHĐCĐ

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo viên hóng dẫn : TS Ngô Trí TuệSinh viên thực hiện : Lê Thành Trung Lớp : Kiểm toán 40bLời nói đầuHoạt động trong nền kinh tế thị trờng điều quan trọng đối với nhà đầu t, chủ doanh nghiệp và cơ quan nhà nớc về kinh tế tài chính là có đợc các thông tin đáng tin cậy để đa ra quyết định đầu t, quyết định kinh doanh hoặc quyết định quản lý. Với những tác dụng thực tiễn của mình, t vấn tài chínhkiểm toán đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong nền kinh tế thị trờng. T vấn tài chínhkiểm toán là một điều kiện tích cực đảm bảo cho luật lệ và chuẩn mực kế toán đợc chấp hành nghiêm chỉnh, các số liệu, tài liệu kế toán đợc trung thực hợp lý. Nhìn chung nhu cầu kiểm toán Việt Nam đang ngày càng mở rộng đồng thời sự đòi hỏi tất yếu của chất l-ợng đối với dịch vụ kiểm toán ngày càng cao.Thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, công ty kiểm toán phải tiến hành rất nhiều công việc, những công việc này phải đợc tiến hành trong 3 giai đoạn: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế hoạch và kết thúc kiểm toán. Trong tổng thể các công việc đợc tiến hành có những công việc chỉ thuộc một trong 3 giai đoạn kiểm toán, nhng cũng có không ít các khâu công việc phải thực hiện xuyên suốt trong cả cuộc kiểm toán nh: Chuẩn bị kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, trọng yếu rủi ro Trong đó vấn đề tìm kiếm và thu thập, đánh giá bằng chứng kiểm toán là công việc hết sức quan trọngmà trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán viên luôn phải thực hiện. "Chuyên gia kiểm toán thực hiện các chức năng của mình với ý thức nghề nghiệp và với sự tận tụy, điều này cho phép công tác kiểm toán của chuyên gia đạt đ-ợc một mức độ đủ tơng thích với đạo đức nghề nghiệp và các trách nhiệm của chuyên gia. Chuyên gia kiểm toán phải đảm bảo rằng các cộng sự của mình cũng tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lợng trong việc thi hành các công việc đợc giao." Kiểm toán viên cần thu thập những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp thông qua việc thực hiện các phơng pháp tuân thủ và cơ bản. Điều đó giúp kiểm toán viên rút ra các kết luận hợp lý về quá trình kiểm toán làm cơ sở cho việc nhận xét các thông tin tài chính ( Đoạn 15 IAG3 ), Các bằng chứng có hiệu lực đầy đủ đợc thu thập bằng đề án kiểm toán TàI chính1 Giáo viên hóng dẫn : TS Ngô Trí TuệSinh viên thực hiện : Lê Thành Trung Lớp : Kiểm toán 40bcách kiểm tra, quan sát điều tra và xác nhận để xây dựng các luận cứ hợp lý cho các nhận xét về báo cáo tài chính đợc kiểm tra ( Chuẩn mực thực hành số 3, trong phụ lục số I.2 ). Trong mẫu báo cáo mới của chuyên gia kiểm toán, đợc áp dụng ngày 31/12/1995, ở đoạn một có câu :" Những chuẩn mực này đòi hỏi phải tuân thủ các phẩm chất nghề nghiệp để có đợc đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu". Trong suốt công tác kiểm toán của mình, chuyên gia kiểm toán thu thập những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để hình thành một đảm bảo hợp lý cho phép CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -HẢI PHÒNG Trụ sở: 16 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng ĐT: 031-3640681; Fax: 031-3845157 Email: biahanoihaiphong@vnn.vn BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2014 (Số liệu kiểm toán) I.Bảng cân đối kế toán II.Kết sản xuất kinh doanh năm 2014 ĐVT:đồng STT Néi dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 2.2 Chi phí xây dựng dở dang TSCĐ thuê tài Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản I II 2.1 III IV 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Số cuối năm 31/12/2014 Số đầu năm 01/01/2014 41 438 296 642 684 897 547 39 051 995 465 055 168 166 888 319 372 27 254 435 608 610 644 115 272 513 889 265 902 923 322 20 949 831 384 144 072 593 228 822 574 481 255 099 016 448 253 439 391 517 496 208 478 817 -242 769 087 300 659 624 931 206 322 574 481 86 992 594 552 302 954 015 532 -215 961 420 980 119 329 979 929 14 666 261 405 748 611 412 313 952 185 907 22 500 000 000 267 874 569 946 Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 154 179 292 661 86 243 749 012 67 935 543 649 159 772 893 246 159 772 893 246 91 792 900 000 905 062 000 43 898 360 865 094 887 089 11 081 683 292 104 029 556 124 50 524 303 219 53 505 252 905 163 845 013 822 163 845 013 822 91 792 900 000 905 062 000 39 821 688 287 568 428 232 19 756 935 303 Tổng cộng nguồn vốn 313 952 185 907 267 874 569 946 Giám đốc công ty (Đã ký) ĐVT:đồng STT Chỉ tiêu Năm 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 365 498 157 687 Các khoản giảm trừ 126 875 643 144 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 238 622 514 543 Giá vốn hàng bán 180 632 137 985 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 57 990 376 558 Doanh thu hoạt động tài 117 096 861 Chi phí tài 10 634 721 170 Chi phí bán hàng 21 292 818 311 Chi phí quản lý doanh nghiệp 15 454 278 389 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10 725 655 549 Thu nhập khác 931 157 523 Chi phí khác 047 179 652 Lợi nhuận khác 883 977 871 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11 609 633 420 Chi phí thuế TNDN hành 736 256 852 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 873 376 568 Lãi cổ phiếu 9.6 67 III.Các tiêu tài STT Chỉ tiêu Năm 2014 Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%) 86.80 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%) 13.20 Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 49.11 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 50.89 Khả toán (lần) Khả toán ngắn hạn 48 Khả toán (tổng TS/Nợ phải trả) 2.04 Tỉ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%) 3.70 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%) 2.41 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn CSH (%) 5.55 Hải phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2015 Kế toán trưởng 10 11 12 13 14 15 16 17 Năm 2013 347 937 989 492 121 132 096 844 226 805 892 648 168 435 604 933 58 370 287 715 581 778 765 969 332 316 19 793 041 605 15 103 239 174 23 086 453 385 414 909 073 917 660 026 497 249 047 23 583 702 432 035 073 853 17 548 628 579 19.1 18 Năm 2013 85.42 14.57 38.83 61.16 77 2.57 8.80 5.01 10.71 Báo cáo thực tậpNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNHọ và tên sinh viên: .Lớp: Địa điểm thực tập: .1. TIẾN ĐỘ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN-Mức độ liên hệ với giáo viên: -Thời gian thực tập và quan hệ với cơ sở: -Tiến độ thực hiện: 2. NỘI DUNG BÁO CÁO-Thực hiện các nội dung thực tập: -Thu thập và xử lý số liệu: -Khả năng hiểu biết thực tế và lý thuyết: 3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 4. MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC 5. ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐIỂM: CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO:(Tốt – Khá – Trung bình) Thái Nguyên, ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫnSinh viên: Nguyễn Văn Thìn 1 Báo cáo thực tậpLỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Việt nam đều gặp phải những khó khăn nhất định trong việc cạnh tranh với nền kinh tế thế giới vốn đã phát triển mạnh mẽ và lâu đời. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam vốn chưa quen với việc “đi ra biển lớn” thì sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện năng lực để có thể đứng vững trong bối cảnh khó khăn này.Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, ABBANK có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời góp phần thực thi chính sách tiền tệ của nhà nước, kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, thực hiện ổn định tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thế nhưng, trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt lẫn trong và ngoài nước thì đòi hỏi bản thân ngân hàng phải biết phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời cơ kinh doanh để có thể giữ được vị thế kinh doanh và không ngừng phát triển. Muốn vậy, ABBANK nói chung và chi nhánh Thái Nguyên nói riêng cần phải hoạch định một chiến lược kinh doanh hiệu quả để có hướng đi đúng trên con đường hội nhập sắp tới. Tuy nhiên, muốn hoạch định một chiến lược kinh doanh hiệu quả thì đòi hỏi ngân hàng hiểu rõ bản thân thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thị trường thực tế. Từ đó kết hợp những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như thời cơ và thách thức nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh. Nhận thức được việc đào tạo con người là khâu then chốt, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển của ABBANK Thái Nguyên trong tương lai. Trong thời gian vừa qua ABBANK Thái Nguyên đã tuyển chọn được một số sinh viên vào thực tập tại ngân hàng nhằm đào tạo, huấn luyện để Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn 2 Báo cáo thực tậpsau khi ra trường các bạn có thể trở thành những chuyên viên ngân hàng có chất lượng góp phần vào sự phát triển của ABBANK Thái Nguyên nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Em là một trong số những sinh viên may mắn được ABBANK Thái Nguyên tiếp nhận vào làm thực tập viên. Nhận thức được đây là cơ hội tốt để em có thể áp dụng những kiến LờI Mở ĐầU Hiện nay,lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng đang phát triển rất mạnh mẽ cùng với nó là sự cạnh tranh vô cùng gay gắt Báo cáo tốt nghiệp Dự đoán năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 7 1.1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 7 1.1.1.2 Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và những đặc thù trong cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8 1.1.1.3 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 9 1.1.2 Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 10 1.1.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 10 1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 15 1.1.3. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 19 Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) 21 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH. 21 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21 2.1.2 Quá trình phát triển của ngân hàng An Bình 21 2.1.3 Mô hình, cơ cấu tổ chức của abbank. 23 2.1.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của abbank trong những năm gần đây (2006 – 2009) 26 2.1.3.2 Tăng trưởng nguồn vốn 27 2.2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) 36 2.2.1 Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 36 2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP ABBANK 37 2.2.2.1 Thực trạng năng lực tài chính của ABBank. 37 2.2.2.2 Năng lực công nghệ thông tin 42 2.2.2.3 Chất lượng nguồn nhân lực 42 2.2.2.4 Về quản trị điều hành 43 2.2.2.5 Tính đa dạng và chất lượng của sản phẩm 43 2.2.2.6 Mô hình quản lý và hệ thống mạng lưới 44 2.2.2.7 Các yếu tố khác 44 Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ABBANK 51 3.1 BỐI CẢNH QUỐC TẾ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KINH DOANH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 51 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ABBANK 52 3.2.1 Phương hướng hoạt động của abbank 52 3.2.2 Định hướng phát triển của abbank và tầm nhìn đến năm 2020 53 3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) 54 3.3.1 Tăng cường sức mạnh tài chính của Ngân hàng TMCP abbank 54 3.3.2 Phòng ngừa rủi ro 55 3.3.3 Nâng cao công tác quản lý tài sản Nợ - tài sản Có 57 3.3.4 Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 58 3.3.5 Nâng cao chất lượng của các dịch vụ Ngân hàng 59 3.3.6 1 ự thảo CÔNG TY C Ổ PHẦN PHÁT TRIỂN NH À TH Ủ ĐỨC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Năm 2009 (Đã được kiểm toán) Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 1 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-5 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 7-36 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 7-8 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 9 Báo Chú trọng kiểm toán ngoài chứng từ: Phương pháp quan trọng tạo ra bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ là một công cụ kiểm toán tối ưu để tạo ra bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, khắc phục những nhược điểm của kiểm toán chứng từ trong trường hợp đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính giả để hợp thức số liệu. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ được kiểm toán viên (KTV) thực hiện trên cơ sở tuân thủ quá trình chung của phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán, kiểm toán thế giới được Việt Nam thừa nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng của báo cáo kiểm toán KiểmKiểm kê là phương pháp kiểm tra tại chỗ các loại tài sản để chứng minh tính hiện hữu của tài sản đó trong doanh nghiệp. Kiểm kê thường được thực hiện vào thời điểm khóa sổ kế toán để xem đơn vị được kiểm toán có tuân thủ các quy định về kiểmtài sản cố định, công cụ dụng cụ (TSCĐ, CCDC) hay không. Công việc kiểm kê thường được tiến hành ở một số khoản mục chủ yếu sau: Khoản mục vốn bằng tiền Chuẩn bị kiểm kê - Niêm phong két: KTV tiến hành niêm phong két để bảo đảm tính trung thực cao của thủ quỹ cũng như các bộ phận liên quan. Việc thực hiện niêm phong két phải đảm bảo có ít nhất 3 người tham gia (thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên kiểm kê) -Yêu cầu lập biên bản: Đây là công việc cần thiết để củng cố tính pháp lý của công việc kiểm kê và cũng là để cho công việc kiểm toán được dễ dàng trong việc quy trách nhiệm sau này: Với thủ quỹ: Cam đoan tiền mặt có tại két là của đơn vị; cam kết về biện pháp xử lý trong trường hợp thủ quỹ vi phạm để quy kết trách nhiệm và nó sẽ giúp kiểm toán viên trong việc xử lý các sai phạm do lỗi cố ý hoặc không cố ý của thủ quỹ. Với kế toán quỹ: Cam đoan thực hiện việc ghi chép đầy đủ và có đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp nhằm chứng minh tính trung thực hợp lý và tránh tình trạng khai khống của kế toán công ty vì một mục đích nào đó. - Khóa sổ kế toán: Thường được thực hiện bởi một kế toán. Sau đó, KTV tiến hành chuẩn bị về hiện vật: sổ ghi chép trong quá trình kiểm kê, dụng cụ kiểm kê: máy TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 Tháng năm 2010 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: GS.TS. Nguyễn Quang QuynhLời mở đầuCùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nớc, hoạt động kiểm toán Việt Nam đã có nhiều bớc tiến quan trọng. Ngày 30/04/2004, Thủ tớng Chính phủ đã ký Nghị định số 105/2004/NĐ - CP ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Ngày 29/06/2004, Bộ Tài chính có Thông t số 64/2004/TT - BTC hớng dẫn thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, ngày 09/03/2004, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 59/2004/QĐ - BTC ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ KTV . Với những văn bản chỉ đạo này, nhiều công ty kiểm toán độc lập trong nớc ra đời. Nhu cầu dịch vụ kiểm toán ngày càng cao, trớc hết là tuân thủ pháp luật, sau đó vì lợi ích của doanh nghiệp. Kiểm toán tạo ra niềm tin cho những ngời quan tâm đến đối tợng: các cơ quan Nhà nớc cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung nói chung của mình với mọi thành phần kinh tế, mọi hoạt động xã hội. Các nhà đầu t cần có tài liệu tin cậy để trớc hết có hớng đầu t đúng đắn, sau đó có điều hành sử dụng vốn đầu t và cuối cùng có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kết quả đầu t. Không những thế kiểm toán còn hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu năng hoạt động của doanh nghiệp.Xuất phát từ những điều kiện trên Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn ra đời và sớm khẳng định đợc vị trí của mình để trở thành một trong những đứa con đầu lòng trong lĩnh vực kiểm toán Việt Nam.Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế, và tính hiệu lực của từng Chú trọng kiểm toán ngoài chứng từ: Phương pháp quan trọng tạo ra bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ là một công cụ kiểm toán tối ưu để tạo ra bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, khắc phục những nhược điểm của kiểm toán chứng từ trong trường hợp đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính giả để hợp thức số liệu. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ được kiểm toán viên (KTV) thực hiện trên cơ sở tuân thủ quá trình chung của phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán, kiểm toán thế giới được Việt Nam thừa nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng của báo cáo kiểm toán KiểmKiểm kê là phương pháp kiểm tra tại chỗ các loại tài sản để chứng minh tính hiện hữu của tài sản đó trong doanh nghiệp. Kiểm kê thường được thực hiện vào thời điểm khóa sổ kế toán để xem đơn vị được kiểm toán có tuân thủ các quy định về kiểmtài sản cố định, công cụ dụng cụ (TSCĐ, CCDC) hay không. Công việc kiểm kê thường được tiến hành ở một số khoản mục chủ yếu sau: Khoản mục vốn bằng tiền Chuẩn bị kiểm kê - Niêm phong két: KTV tiến hành niêm phong két để bảo đảm tính trung thực cao của thủ quỹ cũng như các bộ phận liên quan. Việc thực hiện niêm phong két phải đảm bảo có ít nhất 3 người tham gia (thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên kiểm kê) -Yêu cầu lập biên bản: Đây là công việc cần thiết để củng cố tính pháp lý của công việc kiểm kê và cũng là để cho công việc kiểm toán được dễ dàng trong việc quy trách nhiệm sau này: Với thủ quỹ: Cam đoan tiền mặt có tại két là của đơn vị; cam kết về biện pháp xử lý trong trường hợp thủ quỹ vi phạm để quy kết trách nhiệm và nó sẽ giúp kiểm toán viên trong việc xử lý các sai phạm do lỗi cố ý hoặc không cố ý của thủ quỹ. Với kế toán quỹ: Cam đoan thực hiện việc ghi chép đầy đủ và có đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp nhằm chứng minh tính trung thực hợp lý và tránh tình trạng khai khống của kế toán công ty vì một mục đích nào đó. - Khóa sổ kế toán: Thường được thực hiện bởi một kế toán. Sau đó, KTV tiến hành chuẩn bị về hiện vật: sổ ghi chép trong quá trình kiểm kê, dụng cụ kiểm kê: máy TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 Tháng năm 2010 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: GS.TS. Nguyễn Quang QuynhLời mở đầuCùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nớc, hoạt động kiểm toán Việt Nam đã có nhiều bớc tiến quan trọng. Ngày 30/04/2004, Thủ tớng Chính phủ đã ký Nghị định số 105/2004/NĐ - CP ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Ngày 29/06/2004, Bộ Tài chính có Thông t số 64/2004/TT - BTC hớng dẫn thực hiện Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, ngày 09/03/2004, Bộ trởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 59/2004/QĐ - BTC ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ KTV . Với những văn bản chỉ đạo này, nhiều công ty kiểm toán độc lập trong nớc ra đời. Nhu cầu dịch vụ kiểm toán ngày càng cao, trớc hết là tuân thủ pháp luật, sau đó vì lợi ích của doanh nghiệp. Kiểm toán tạo ra niềm tin cho những ngời quan tâm đến đối tợng: các cơ quan Nhà nớc cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật hay chính sách kinh tế nói chung nói chung của mình với mọi thành phần kinh tế, mọi hoạt động xã hội. Các nhà đầu t cần có tài liệu tin cậy để trớc hết có hớng đầu t đúng đắn, sau đó có điều hành sử dụng vốn đầu t và cuối cùng có tài liệu trung thực về ăn chia phân phối kết quả đầu t. Không những thế kiểm toán còn hỗ trợ cho các nhà quản trị trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu năng hoạt động của doanh nghiệp.Xuất phát từ những điều kiện trên Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn ra đời và sớm khẳng định đợc vị trí của mình để trở thành một trong những đứa con đầu lòng trong lĩnh vực kiểm toán Việt Nam.Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế, và tính hiệu lực của từng

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:55

Hình ảnh liên quan

I.Bảng cân đối kế toán II.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 - BC TAI CHINH 2014 da kiem toan tom tat trinh ĐHĐCĐ

Bảng c.

ân đối kế toán II.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan