BC TC 2014 lần 2 trinh DHDCD 4 5 2015

10 67 0
BC TC 2014 lần 2 trinh DHDCD 4 5 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BC TC 2014 lần 2 trinh DHDCD 4 5 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các... TRNG THPT HONG HO 4 THI TH I HC LN HAI NM HC 2007-2008 Mụn thi: TON- KHI A Thi gian lm bi: 180 phỳt Câu 1: ( 2,0 điểm) Cho hàm số: y = x 3 + 4x 2 + 4x + 1 (C) 1. Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị (C) 2. a) Tìm k sao cho tồn tại hai tiếp tuyến của đồ thị (C) có cùng hệ số góc k b) Gọi các tiếp điểm là A và B. Viết phơng trình đờng thẳng đi qua AB theo k Câu 2: (2,0 điểm) 1. Giải phơng trình: 2 1 2 3 sin. 2 sin.sin 2 3 cos. 2 cos.cos = xx x xx x 2. Giải bất phơng trình: 21 )293( 2 2 2 +< + x x x Câu 3: (3,0 điểm) 1. Cho ABC có diện tích 2 3 = S , hai đỉnh A(2;-3), B(3;-2). Trọng tâm G nằm trên đờng thẳng : 3x - y- 8 = 0. Tìm toạ độ đỉnh C 2. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): x + y + z-1= 0 và đờng thẳng (d 1 ): = = = 1 1 z ty x a. Tìm toạ độ giao điểm A của (d 1 ) và (P) b. Viết phơng trình tham số đờng thẳng (d 2 ) đi qua A, nằm trong (P) và vuông góc với (d 1 ) Câu 4: (2,0 điểm) 1. Tính tích phân: = 1 0 23 1 dxxxI 2. Cho n N và n 2. Tính n n n nnnn CnCCCCS )1( .432 14321 +++= Câu 5:(1,0 điểm) Cho a, b, c, d thoả mãn điều kiện: a 2 + b 2 =25; c 2 + d 2 = 16; ac + bd 20. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: T= a + d Hết (Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 04 tháng năm 2015 Số:.02/ BCTC - HĐQT /HN-HP/2015 BÁO CÁO Kết tài năm 2014 (Dự thảo) Kính thưa: - Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông - Đại hội Căn Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/9/2004; sửa đổi, bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2010; Căn vào số liệu báo cáo tài năm 2014 Ban kiểm soát công ty kiểm tra Kiểm toán độc lập xác nhận kết báo cáo tài kết thúc ngày 31/12/2014 Công ty cổ phần Bia HN - HP Căn Biên số 03/BB - HĐQT /HN-HP/2015 ngày 03/2/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng v /v thông qua kết sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2014 kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Được phân công HĐQT, xin báo cáo kết tài năm 2014 kế hoạch năm 2015 sau: I/ Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu kết tài chính: Chỉ tiêu (A) ĐVT (B) Sản lượng sản phẩm TH năm 2013 Năm 2014 (1) Tỷ lệ % Kế hoạch Thực TH/C.KỲ TH/KH (2) (3) (4=3/1) (5=3/2) Tr.lít 48,223 622 48,230 48,255 212 100,07 100,05 Trong đó: - Bia - 36, 841 124 36,730 37,397 801 101,51 101,82 - Bia chai 999 + HP beer - 1,713 789 1,500 1,224 729 71,46 81,65 - Bia chai Hà Nội -450ml - 9,668 709 10,000 9,632 682 99,63 96,32 đồng 349.934.677.330 337.307.000.000 367.546.412.071 105,03 108,96 Tr.đó: Doanh thu SXCN - 340.277.843.548 332.380.000.000 356.771.485.564 104,85 107,34 Doanh thu - 228.802.580.486 218.785.000.000 240.670.768.927 105,19 110,00 4.Thuế phải nộp N.sách - 145.757.145.557 138.428.000.000 148.336.607.381 101,77 107,16 5.Thuế nộp N.sách - 145.757.145.557 138.428.000.000 150.053.156.599 102,95 108,40 Khấu hao TSCĐ - 25.404.055.022 34,730.000.000 27.348.478.840 Lợi nhuận sau thuế - 17.548.628.579 6.679.000.000 8.873.376.568 50,56 132,86 19.118 7.276 9.667 50,56 132,86 Tổng doanh thu Lãi cổ phiếu 107,65 78,75 Lao động Người 296 300 296 10.Thu nhập bình quân Tr.đ/n/t 7,633 7,632 7,636 % 12% 5,5% 6% 50,00 109,1 đồng 91.792.900.000 91.792.900.000 91.792.900.000 100 100 - 163.845.013.822 163.135.649.000 159.772.893.246 97,51 97,94 11.Tỷ lệ trả cổ tức năm 12.Vốn điều lệ 13 Nguồn vốn chủ sở hữu 100 98,67 100,04 100,05 * Số liệu kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2014 Đánh giá tình hình tài chính: Qua số liệu báo cáo trên, năm 2014 sản lượng bia đạt 48, 255 triệu lít 100,05% so kế hoạch, tăng 32 ngàn lít so với năm 2013 ; Tổng doanh thu đạt 367, 546 tỷ đồng tăng 30,239 tỷ đồng, 108,96% so kế hoạch, tăng 5% so với năm 2013; Nộp thuế cho ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch 11,625 tỷ đồng, tăng 2,95% so với năm 2013 Nhằm giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm, ổn định sản xuất, năm 2014 công ty tăng chi phí cho công tác bán hàng với số tiền 1,499 tỷ đồng so với năm 2013, tương ứng với tăng 7% Chi phí tập trung cho việc trang bị cho khách hàng bàn ghế , CCDC bán hàng, hàng quảng cáo, băng giôn, biển hiệu, xúc tiến bán hàng vùng thị trường xung yếu tổ chức hội nghị tiếp xúc khách hàng Năm 2014 năm khó khăn công tác tiêu thụ sản phẩm bia kinh tế phục hồi chậm, người lao động việc làm thu nhập thấp, làm sức mua thị trường giảm sút mặt hàng bia mặt hàng thiết yếu Hơn nữa, cạnh tranh thị trường tiêu thụ SP bia ngày khốc liệt, SP bia khu vực HP Tổng công ty phân khúc thị trường tình trạng xâm lấn, tranh giành khách hàng thiếu lành mạnh Mặc dù khó khăn, công ty cố gắng vừa hoàn thành Dự án đầu tư di dời khu vực SX nhà máy số Lạch Tray, vừa trì, ổn định SXKD; thực tiết kiệm chi phí quản lý, giảm thiểu hao phí NVL sản xuất đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề Tổng tài sản tăng 46,078 tỷ đồng so với năm 2013, công ty bảo toàn phát triển vốn kinh doanh Trong nhiều năm liên tiếp, năm 2014 công ty tiếp tục xếp tốp DN nộp thuế cao TP Hải Phòng nhận Bằng khen Tổng cục thuế thành tích hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nộp ngân sách NN; Bảo đảm có đủ việc làm thu nhập ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân: 7.636.000 đ/người/tháng Về thực Dự án đầu tư di dời khu vực SX NM số Lạch Tray: 3.1 Tổng mức đầu tư phê duyệt : 289,613 278 tỷ đồng, đó: - Xây dựng : 47,801 016 tỷ đồng - Máy móc, thiết bị : 164,645 280 tỷ đồng - Trả lãi vay NH, thuế, dự phòng khác : 77,166 982 tỷ đồng * Nguồn vốn dự án: - Vay ngân hàng TM: 151 tỷ đồng, bảo lãnh Tổng Cty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội chấp tài sản hình thành từ vốn vay - Vốn tự có công ty: 138,613 278 tỷ đồng * Thời gian thực dự án từ 2011 - 2014 3.2 Đầu tư TSCĐ hoàn thành: Tính đến 31/12/2014 hoàn thành đầu tư TSCĐ đưa vào sử dụng với tổng số tiền: 193.204.726.583 đồng (có danh mục kèm theo), đó: - Xây dựng bản: Nhà xưởng, sân bãi, HT thoát nước…: 42.500.882.273 đồng - Đầu tư HT máy móc thiết bị phục vụ SX: : 149.131.375.146 đồng - Đầu tư dụng cụ ... Full Name : ……………………………… TEST 45’ ( 2 ) Class : 12B Mã đề: 001 I. PHONETICS * Which word has the different stress from the rest? 1. A. university B. carefully C. application D. economic 2. A. director B. manager C. receptionist D. policeman * Which word has the underlined part pronounced differently from the rest? 3. A. physical B.primary C.scientist D. divide 4. A. travaled B. mended C.determined D. encouraged 5. A. interview B. answer C. saw D. swim II. GRAMMAR – VOCABULARY Choose the best answer among A, B, C or D that best completes each sentence 6. The school year in England __________________ into three terms. A.is dividing B. is divided C. divides D. will be divided 7. Some people don’t think that "Kieu story" _________________ by Nguyen Du. A. wrote B. was written C. has written D. had been written 8. The state schools system , which ________________ for by the state , is free for all students. A. pays B. is paid C. is payed D. is paying 9. She was very __________ about _______________to the college. A. excited / going B. exciting /going C exciting / go D. excited / to go 10. Ms Taylor , with ___________ I work , can speak Viet namese fluently. A. that B. who C. whom D. Whose 11. The room ______________________ once a day. A. should clean B. should be cleaning C. should be cleaned D. should have cleaned 12. English _________________ all over the world. A. is speak B. is speaking C. is spoken D. has spoken 13. We’d have sent you a Christmas card if we _____________your address. A. have B. had C. have had D. had had 14.Most of the people who were injured in the crash recovered quickly. A.to injure B. being injured C. injured D. injuring 15.Mrs Black _________________ in Washington for more than 15 years. A. lives B. is living C. lived D. has lived 16. The fire ____________ in the kitchen when everybody _____________ in the living room. A. began / was talking B. began / talked C. was beginning / was talking D. was beginning / talkked 17. Hellen : “ Congratulations! You passed the final exam .” Jane : _______________________________________ A. What a pity B. Thank you C .I’m sorry D. You are welcome 18. Hellen : “ Thank for your lovely party .” Jane : _______________________________________ A. What a pity B. Meet you again C I’m sorry D. You are welcome 19. I would like to know the reason ____________ she was sacked . A. why B. on which C. that D. when 20. Two most important factors to help you get a job are qualifications and ______________ . A. impression B. politeness C. attention D. experience ĐIỂM 21. Preparing for a job interview can be ________________ when you are called for the first time. A. interesting B. cheerful C. wonderful D. stressful 22. In Viet Nam, the children start school ________ the age _______six. A. from / of B. at / in C. at / of D. in / at 23. Jane : I never go to class on Sunday. Helen : _______________________ A. So do I B. I am , too C. I don’t , either D. Neither do I 24. If we ________________ the train at 8 a.m yesterday , we _______________ in Hai Phong now. A. had taken / would have arrived B. were taking / will arrive C. took / arrived D. had taken / would arrive 25. Last Sunday , I made friend with engineers ________________ have become my best mates. A. many of who B. all of that C. many of whom D. whom 26. The teacher and parents advised him _______________ harder. A. to study B study C. studying D. studies 27. The director as well as his assistants ___________ interested in watching game shows yesterday. . A. is B.are C. was D. were 28. Schooling is ________________ for all English children from the age of 5 to 16. A.obliged B. compulsory C.made D. enforced 29. They carried out the ________________ experiments in the laboratories. A. science B. scientific C. scientist D. scientifically 30. Nam got good marks for his test because all the lessons were revised _______________ by him. A. careful B. carefully C. careless D. carelessly III. WRITING Find an Họ và tên: . Lớp: Bài kiểm tra định kỳ lần II . Lớp 4 Năm học: 2010 2011 Môn: Toán ( Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1( 1 điểm): Viết vào chỗ chấm: a.Số gồm: 3 triệu, 7 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 6 đơn vị. Viết là: b. 8 109 375 . Đọc là: Bài 2( 1 điểm): Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm: a.25 400 254 x 100 b. 23 x 11 250 c. 125 125 x 0 d. 1800 : 10 18 000 Bài 3( 2 điểm): Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng cho mỗi câu sau: a. Trong các số: 4120; 1205; 5198; 9052. Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 ? A. 4120 B. 1205 C. 5198 D. 9052 b. Tính kết quả theo cách thuận tiện nhất: 49 x 135 39 x 135 = ? A. 49 B. 35 C. 135 D. 1350 c. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để : 1 ngày 5 giờ = giờ là: A. 15 B. 29 C. 65 D. 24 d. Chu vi của một hình vuông có cạnh dài 16 m là: A. 64 m 2 B. 128 m 2 C. 64 m D. 256 m Bài 4 ( 1 điểm ) : Điền vào ô trống: Đ - S : a. 800 kg = 80 tạ b. 78 x ( 15 + 10) = 78 x 15 + 78 x 10 c. 36 dm 2 9 cm 2 = 3609 cm 2 d. ( 27 x 9 ) : 3 = 27 : 3 x 9 : 3 Điểm Ngời coi thi thứ nhất : Ngời coi thi thứ hai : Ngời chấm thi thứ nhất : Ngời chấm thi thứ hai: Bài 5( 2 điểm ): Đặt tính rồi tính: a. 83 467 + 9 436 b. 78 931 19 654 . c. 3 496 x 203 d. 8 058 : 34 . . Bài 6 ( 2 điểm): Một trờng có 1025 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 117 em. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trờng đó ? Bài giải . Bài 7( 1 điểm ): Viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm: Tìm hai số có tổng bằng 374, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì đợc số lớn ? Trả lời: - Số bé là: - Số lớn là: . Hớng dẫn chấm bài kiểm tra định kỳ lần I. Lớp 4 Năm học: 2010 - 2011 Môn: Toán Bài 1: ( 1 điểm ) Điền đúng mỗi phần cho 0,5 điểm. a. 3 007 246 b. Tám triệu một trăm linh chín nghìn ba trăm bảy mơi lăm. Bài 2: ( 1 điểm ) Điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,25 điểm. a. = b. > c. > d. < Bài 3: ( 2 điểm ) Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 điểm. a. Khoanh vào A b. Khoanh vào D c. Khoanh vào B d. Khoanh vào C Bài 4: ( 1 điểm ) Điền đúng mỗi ô trống cho 0,25 điểm. a. S b. Đ c. Đ d. S Bài 5: ( 2 điểm ) Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm. Bài 6: ( 2 điểm) - Số học sinh nữ của trờng là: ( 1025 117 ) : 2 = 454 ( học sinh ) 0,75đ ( Tl: 0,25đ ; Pt: 0,25đ ; Kq: 0,25đ) - Số học sinh nam của trờng là: ( 1025 + 117 ) : 2 = 571 ( học sinh ) 0,75 đ ( Tl: 0,25đ ; Pt: 0,25đ ; Kq: 0,25đ) Đáp số:- 454 học sinh - 571 học sinh 0,5đ * Nếu thiếu hoặc sai danh số một lần trở lên toàn bài trừ 0,5đ Câu 7: ( 1 điểm ) Điền đúng mỗi số cho 0,5 điểm - Số bé là: 34 - Số lớn là: 340 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: VẬT LÝ (A, A 1 ) Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi có 05 trang gồm 50 câu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 483 Câu 1: Ba chất điểm dao động điều hòa trên ba đường thẳng song song cách đều nhau trong cùng một mặt phẳng. Gốc tọa độ của cả ba dao động cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với ba đường thẳng trên, chiều dương của trục tọa độ hướng về cùng một phía. Một trong hai chất điểm phía ngoài dao động theo phương trình 1 5cos(2 ) 3 x t π π = + (cm), chất điểm ở giữa dao động theo phương trình 2 5cos(2 )x t π = (cm). Biết rằng tại mọi thời điểm, ba chất điểm luôn thẳng hàng nhau. Tìm phương trình dao động của chất điểm còn lại. A. 3 5 3 os(2 ) 6 x c t π π = + cm B. 3 5 3 os(2 ) 6 x c t π π = − cm C. 3 5 os(2 ) 3 x c t π π = − cm D. 3 5 3 os(2 ) 2 x c t π π = + cm Câu 2: Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây một hiệu điện thế không đổi có độ lớn bằng U hoặc một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại bằng 2U thì công suất tiêu thụ trên cuộn dây bằng nhau. Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây bằng A. 3 . B. 2 . C. 1. D. 1/ 3 . Câu 3: Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox có phương trình lần lượt là ( ) 1 1 10cosx t ω ϕ = + (cm) và ( ) 1 2 10 2 cosx t ω ϕ = + (cm). Tại 1 thời điểm hai chất điểm có cùng li độ 5 2 (cm) nhưng chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Tìm độ lệch pha của hai dao động. Giả thiết rằng hai chất điểm không va chạm vào nhau. A. 5 12 π rad. B. 7 12 π rad. C. 2 3 π . D. 2 π . Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: 10cos(2 ) 3 x t π π = + (cm). Tìm tốc độ trung bình lớn nhất trong khoảng thời gian Δt = 0,25s. A. 20 2 cm/s B. 40(2 2) − cm/s C. 40cm/s D. 40 2 cm/s Câu 5: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với chu kì sóng là T, bước sóng là λ thì A. Hai điểm lân cận 1 bụng và đối xứng nhau qua bụng đó dao động cùng pha. B. Hai điểm lân cận 1 nút và đối xứng nhau qua nút đó dao động cùng pha. C. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25T. D. Khoảng cách giữa 1 bụng và 1 nút kề nhau là 0,5λ. Câu 6: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tại một thời điểm nào đó năng lượng điện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường và đang giảm, thì sau đó ít nhất bao lâu để năng lượng từ trường cực đại A. 3 LC π . B. 2 3 LC π . C. 6 LC π . D. LC π . Câu 7: Khi đồng thời giảm một nửa chiều dài của lò xo và một nửa khối lượng của vật nặng thì chu kì dao động điều hòa của con lắc lò xo sẽ: A. giảm 4 lần B. tăng 2 lần C. không đổi D. giảm một nửa Câu 8: Tại O có một nguồn phát sóng âm đẳng hướng (coi như chất điểm). A và B là hai điểm nằm trên cùng một đường thẳng đi qua O nhưng ở về hai phía của O. Mức cường độ âm đo được tại A, B lần lượt là 70dB và 50dB. Gọi M là trung điểm của AB. Mức cường độ âm tại M (gần đúng) là: A. 71dB B. 69dB C. 55dB D. 57dB Câu 9: Chọn kết luận sai về sự liên quan giữa đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lí của âm. A. Đồ thị dao động âm - Âm sắc. B. Tần số - Độ cao. C. Tần số - Độ to. D. Mức cường độ âm - Độ to. Trang 1/5 - Mã đề thi 483 Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(5πt + π/6) (cm). Thời điểm t 1 chất điểm có li độ 3 3cm và đang tăng. Tìm li độ tại thời điểm t 1 + 0,1 (s). A. 3 2 cm B. 3 3 cm C. 6cm D. 3cm Câu 11: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,2 H và tụ điện có điện dung 10 µF thực hiện dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là 12mA. Khi cường độ dòng điện tức thời trong mạch là 10mA thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ có độ lớn là A. 1,20 V. B. 0,94 V. C. 5,45 V. D. 1,72 V. Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về động cơ điện xoay chiều? A. Trong thực tế, từ trường quay ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A,B NĂM 2014 - THPT DIỄN CHÂU Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố:H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb=207 Câu 1: X có CTPT C3H12N2O3 X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) HCl có khí thoát Lấy 16,50 gam X tác dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch nung nóng chất rắn đến khối lượng không đổi m gam Xác định m? A 22,75 B 19,9 C 20,35 D 21,20 Câu 2: Phản ứng không xảy điều kiện thường A Hg + S HgS B 2NO + O2 2NO2 D H2 + O2 H2O C Li + N2 Li3N Câu 3: Nguyên tử khối trung bình Clo 35,5 Clo có hai đồng vị Phần trăm khối lượng có axit pecloric( HClO4) là: A 27,2% B 30,12% C 26,12% D 26,92% Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau: Este X + NaOH → CH3COONa + chất hữu Y Y + O2 sơ đồ trên? A Y1 ; Y1 + NaOH → CH3COONa + H2O Hãy cho biết chất X thỏa mãn B C D Câu 5: X Y đồng phân X, Y tác dụng với NaOH theo phương trình sau X + NaOH → C2H4O2NNa + CH4O Y + NaOH → C3H3O2Na + Z + H2O Z chất đây: A H2 B CH3NH2 C NH3 Câu 6: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng (2) Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng D CH3OH (3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 CCl4 (4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (7) Cho FeS vào dung dịch HCl (8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa-khử A B C D Câu 7: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D Câu 8: Cho phản ứng sau: (1) Ba + H2O (2) phân hủy CH4 (1500oC, làm lạnh nhanh) (3) hòa tan Al dung dịch NaOH (4) F2 + H2O (5) HF + SiO2 (6) Si + dung dịch NaOH đặc (7) điện phân dung dịch NaCl (8) H2S + SO2 (9) lên men glucozơ (10) phân hủy H2O2 (xt MnO2 KI) Số phản ứng tạo H2 A B C Câu 9: Cho hợp chất hữu cơ: (1) ankan; (2) ancol no, đơn chức, mạch hở; (3) anđehit không no (có liên kết đôi C=C), mạch hở; D (4) ete no, đơn chức, mạch hở; (5) anken; (6) ancol không no (có liên kết đôi C=C), mạch hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở; (9) axit no, đơn chức, mạch hở; (10) axit không no (có liên kết đôi C=C), đơn chức Dãy gồm chất đốt cháy hoàn toàn cho số mol CO2 số mol H2O là: A (1), (3), (5), (6), (8) B (2), (3), (5), (7), (9) C (3), (4), (6), (7), (10) D (5), (6), (8), (9) Câu 10: Hỗn hợp X gồm ancoletylic glixerol Cho a mol X tác dụng với Na dư thu a mol khí H2 Mặt khác cho 13,8 gam hỗn hợp X (dạng hơi) qua CuO dư Tính khối lượng Cu thu (Biết phản ứng hoàn toàn CuO oxi hóa rượu thành nhóm cacbonyl) A 19,2 gam B 25,6 gam C 6,4 gam D 12,8 gam Câu 11: Xét cân bình kín có dung tích không đổi: X(khí) ⇄ 2Y(khí) Ban đầu cho mol khí X vào bình, đạt đến trạng thái cân thấy: Tại thời điểm 350C bình có 0,730 mol X; Tại thời điểm 450C bình có 0,623 mol X Có phát biểu sau cân trên: (1) Phản ứng thuận phản ứng thu nhiệt (2) Khi tăng áp suất, cân chuyển dịch theo chiều nghịch (3) Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân làm cho cân chuyển dịch theo chiều nghịch (4) Thêm xúc tác thích hợp vào hỗn hợp cân cân không chuyển dịch Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 12: Thực phản ứng crackinh m gam isobutan thu hỗn hợp X có hiđrocacbon Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát Tỉ khối Y so với H2 117/7 Giá trị m A 8,70 B 10,44 C 8,12 Câu 13: Cách nhận biết không xác: A Để nhận biết SO2 SO3 ta dùng dung dịch nước brom B Để nhận biết NH3 CH3NH2 ta dùng axit HCl đặc D 9,28 C Để nhận biết CO CO2 ta dùng nước vôi D Để nhận biết O2 O3 ta dùng dung dịch KI ... 52 6 . 45 8. 857 877 .43 1. 42 9 52 6 . 45 8. 857 52 6 . 45 8. 857 10% 3% 5% 3% 3% 13.336. 957 . 720 76% 11.0 15. 148 .000 62, 07% VĐL 2. 321 .809. 720 13,93% 11.609.633. 42 0 2. 736 . 25 6.8 52 8.873.376 .56 8 887.337. 657 26 6 .20 1 .29 7... 101,77 107,16 5. Thuế nộp N.sách - 1 45 . 757 . 1 45 .55 7 138. 42 8 .000.000 150 . 053 . 156 .59 9 1 02, 95 108 ,40 Khấu hao TSCĐ - 25 .40 4. 055 . 022 34, 730.000.000 27 . 348 .47 8. 840 Lợi nhuận sau thuế - 17. 54 8 . 628 .57 9 6.679.000.000... 340 .27 7. 843 . 54 8 3 32. 380.000.000 356 .771 .48 5. 5 64 1 04, 85 107, 34 Doanh thu - 22 8.8 02. 58 0 .48 6 21 8.7 85. 000.000 24 0.670.768. 927 1 05, 19 110,00 4. Thuế phải nộp N.sách - 1 45 . 757 . 1 45 .55 7 138. 42 8 .000.000 148 .336.607.381

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:55

Hình ảnh liên quan

2. Đánh giá tình hình tài chính: - BC TC 2014 lần 2 trinh DHDCD 4 5 2015

2..

Đánh giá tình hình tài chính: Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan