0

Báo cáo tài chính quý 2 2017

24 119 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:52

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Chế biến thủy sản. 3. Ngành nghề kinh doanh : - Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; - Mua bán cá và thủy sản; - Mua bán hóa chất, dụng cụ dùng trong sản xuất và chế biến thủy sản; - Nuôi trồng thủy sản; - Mua bán nông sản (nếp, gạo, hạt điều,…) - Mua bán thực phẩm (đậu nành, đậu bắp, rau quả,… đông lạnh) - Sản xuất bao bì; - Mua bán các loại nguyên liệu, vật tư trong ngành bao bì; - Chế biến thức ăn thủy sản; - Mua bán nguyên liệu, vật tư phục vụ chăn nuôi thủy sản (cám bã đậu nành, bột cá, bột xương thịt, vitamin); - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cao ốc văn phòng; - Chế biến thức ăn gia súc. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 là năm tài chính thứ hai kể từ khi Công ty chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung. CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính 12 3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 2. Cơ sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 3. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 19.07.2017 10:40 co CTY PHAN THlfONG M~I vA DAU ruvi NATA BA 899 Duong 312,PhLfOng 7, Qu~n I I TPJ ICM Mau sa'B Ola· DN ere (/Ja11 lusnh tlieo Tltoni: t1rstJ'200!201·1!17' 11;:dy 2211212014 ciia 86 Ta! Chluh ] ? , , , , , ,, BANG CAN DOI KE TOAN Quj II ndm 2017 Tr,li 30 thang 06 ndm 2017 Dan 11i tlnh : VN/) ' ? TAI SAN Ma Thuy€t s6 minh So' cu6i ky dau narn A TAI SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 84.240.605.880 94.966.849 798 I Ti&n va cac khoan tu'dng du'dng 100 110 V.1 81.435.265.501 65.878.471.231 Ti6n - 111 41.435.265.501 Cac khoan nrcng dirong ti&n 112 40.000.000.000 II Cac khoan diiu tu' tai chinh ngdn han 120 V.2 Chung khoan kinh doanh 121 - -· - ·• Du phong giarn gia chtrng khoan kinh doanh (*) 122 Dfo tu narn gift de'n dao han 123 III Cac khoan phai thu ngdn han Phai thu ngdn han cua khach hang 130 1.861.834.299 20.396.729.962 131 V.3 1.707.143.499 20.351.754.362 - - - Tra tnroc · - - - - Phai thu n()i bo ngan han - - - cho nguoi ban hang ngan han - - 132 134 Phai thu v~ cho vay ngan han 135 Phai thu ngan han khac 136 V.4a Dir phong khoan thu ngfo han kh6 doi (*) 137 Tai san thieu cha xli ly 1.975.600 975.600 140 852.323.966 8.688.098.800 141 V.5 852.323.966 8.688.098.800 139 IV Hang t6n kho Hang t6n kho - - Du phong giarn gia hang t6n kho (*) • · 149 V Tai san ngan han khac 150 Chi phi tra tnrdc ngan han 151 V.lOa Thue' GTGT duce khau trir 152 Thue va cac khoan phai thu NM nude 153 V.13b ·- ·- - Giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu 154 Tai san ngan han khac 155 - - - - - - - ' '> 44.000.000 133 - ke' hoach HDXD Phai thu theo tien 152.715.200 91.182.114 3.549.805 3.549.805 91.182.114 ' B TAI SAN DAI H~N 200 87 227 926.17 210 4.808 50.000 83.769.215.603 (200=210+220+230+240+250+260) I Cac khoan phai thu da! han - - - - Phai thu dai han cua khach hang · - - · · - - 211 Tra tnrdc cho nguoi ban dai han - - - V6n kinh doanh CJ - - - 212 - don vi true thuoc Phai thu dai han noi b() - ~ 213 214 4.793.750.000 15.000.000 Phai Lhu v~ cho vay dai him 215 Pha i thu dai han khac Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) 216 15.000.000 15.000.000 Y.4b 219 ·- san c6 dinh 220 V.7 1.414.254.867 T CD htru hlnh 221 1.414.254.867 - Nguyen gia 222 2.767.958.687 - Gia tri hao mon lily ke' (*) 223 TSCD thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Gia tr! hao mon lily ke' (*) 226 II Tai - - TSCD vo hlnh 1.539 412.539 J •• c t 2.539 2.l 5l l 95.353 ~ 1.420.582.814 -1.353.703.820 227 V,8 - Nguyen gia 228 95.000.000 - Gia tri hao mon IGy ke' (*) 229 -95.000.000 -95.000.000 III Bi1t d()ng san dfiu tu 230 V.9 7.757.923.619 7.826.780.273 - Nguyen gia 231 7.979.619.120 7.979.619 - Gia tri hao mon lily ke' (*) 232 -221.695.501 IV Tai san dang dai han 240 V.6 san xuar kinh doanh dang dai han Chi phi xay dung eel ban dang 241 Chi phi - 95.000.000 - J 20 -152.838.847 ·-( 242 I\ - v Cac khoan dfiu tu tai chfnh dai han D~u tu vao cong ty - - - - NJ -= 252 - Dilu tu g6p von vao don vi khac ,IJ 251 - nr vao cong ty lien ke't , lien doanh Dilu JI 5.000.000.000 5.000.000.000 250 V.2 253 000 000 000 5.000.000.000 -T Du phong ditu tu tai chinh dai han (*) 254 D~u tu narn giu de'n dao han 255 VI Tai san dai han khac 260 68.246.997 690 69 388.022 791 261 V.lOb 68.246.997.690 69.388.022.791 - - - tra tnrdc Chi phi Tai - dai han san thue thu nhap hoan lai - - - - - Thie't bi, v?t tu, phu tung thay the' dai han - - 262 263 Tai san dai han khac 268 TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 NGUONVON c xo PHAI - = 310 TRA (300 171.468.532.056 Ma Thuyet S6 S6 s6 minh cu6i ky d~ u narn +330) 300 I Nq ngdn han ·-· ·-1 Phai tra ngiroi ban ngfo han 310 ' - - 311 V.12a - - Ngirci mua trii ti~n truce ngan han - - - - - 312 - Thue' va cac khoan phai nop Nha nude -· - - ··- Chi phi phai trii ngan han - - - - Phai tra noi bo ngan han - - - - - - - - ·- - - -· ·· - - - ~ - -·· - - -· - 314 315 V.14a -· - ···- han khac -· ···· · -· ··· - Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH Ký ngày: 20/7/2017 21:34:15 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Chế biến thủy sản. 3. Ngành nghề kinh doanh : - Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; - Mua bán cá và thủy sản; - Mua bán hóa chất, dụng cụ dùng trong sản xuất và chế biến thủy sản; - Nuôi trồng thủy sản; - Mua bán nông sản (nếp, gạo, hạt điều,…) - Mua bán thực phẩm (đậu nành, đậu bắp, rau quả,… đông lạnh) - Sản xuất bao bì; - Mua bán các loại nguyên liệu, vật tư trong ngành bao bì; - Chế biến thức ăn thủy sản; - Mua bán nguyên liệu, vật tư phục vụ chăn nuôi thủy sản (cám bã đậu nành, bột cá, bột xương thịt, vitamin); - Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cao ốc văn phòng; - Chế biến thức ăn gia súc. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 là năm tài chính thứ hai kể từ khi Công ty chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung. CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính 12 3. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 2. Cơ sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 3. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 19.07.2017 10:40
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỎI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ - Báo cáo tài chính quý 2 2017
BẢNG CÂN ĐỎI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữuhình _x SỐ | 221 | V8 | 9524656929731| 928.163/651/782 -  Nguyên giá  }1]}_ï  ma  xa  a 222  — |  -  2⁄384.078.987694|  —  2/283,502554180 - Báo cáo tài chính quý 2 2017

1..

Tài sản cố định hữuhình _x SỐ | 221 | V8 | 9524656929731| 928.163/651/782 - Nguyên giá }1]}_ï ma xa a 222 — | - 2⁄384.078.987694| — 2/283,502554180 Xem tại trang 3 của tài liệu.
8. Tăng, giãm tài sản cố định hữu hình: - Báo cáo tài chính quý 2 2017

8..

Tăng, giãm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 13 của tài liệu.
9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: - Báo cáo tài chính quý 2 2017

9..

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Xem tại trang 14 của tài liệu.
trình đã được Bộ Công thương phê duyệt. Khoản vay trị giá 1.608.094,47 USD. và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 25 năm kể từ năm 2010, bao - Báo cáo tài chính quý 2 2017

tr.

ình đã được Bộ Công thương phê duyệt. Khoản vay trị giá 1.608.094,47 USD. và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 25 năm kể từ năm 2010, bao Xem tại trang 16 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sớ hữu - Báo cáo tài chính quý 2 2017

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sớ hữu Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan