Báo cáo tài chính quý 2 2017

24 121 1
Báo cáo tài chính quý 2 2017

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính quý 2 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:52

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỎI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ - Báo cáo tài chính quý 2 2017
BẢNG CÂN ĐỎI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữuhình _x SỐ | 221 | V8 | 9524656929731| 928.163/651/782 - Nguyên giá }1]}_ï ma xa a 222 — | - 2⁄384.078.987694| — 2/283,502554180 - Báo cáo tài chính quý 2 2017

1..

Tài sản cố định hữuhình _x SỐ | 221 | V8 | 9524656929731| 928.163/651/782 - Nguyên giá }1]}_ï ma xa a 222 — | - 2⁄384.078.987694| — 2/283,502554180 Xem tại trang 3 của tài liệu.
8. Tăng, giãm tài sản cố định hữu hình: - Báo cáo tài chính quý 2 2017

8..

Tăng, giãm tài sản cố định hữu hình: Xem tại trang 13 của tài liệu.
9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: - Báo cáo tài chính quý 2 2017

9..

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Xem tại trang 14 của tài liệu.
trình đã được Bộ Công thương phê duyệt. Khoản vay trị giá 1.608.094,47 USD. và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 25 năm kể từ năm 2010, bao - Báo cáo tài chính quý 2 2017

tr.

ình đã được Bộ Công thương phê duyệt. Khoản vay trị giá 1.608.094,47 USD. và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 25 năm kể từ năm 2010, bao Xem tại trang 16 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sớ hữu - Báo cáo tài chính quý 2 2017

a..

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sớ hữu Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan