0

BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I 2015 PET

21 77 0
 • BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I 2015 PET

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:11

[...]... 2.095.312.364.296 Chi phi thus thu nhap doanh nghiep hien hanh Chi phi thus thu nhOp doanh nghic) tinh tren thu nhOp chju thus natn hiSn hanh ging 6 168.537.445.705 Quy I Nam 2011 VND 5 307.859.193.299 Chi phi san xuit kinh doanh theo yeu to Chi phi nguyen lieu, vat lieu Chi phi nhan cling Chi phi khan hao tai san c6 djnh Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi khac bang tien T6ng VI Nhiing thong tin khac 1 Giao dich va... (Petrosetco) Tang Cong ty CP Xay lip Diu khf Viet Nam (PVC) T.5ng Cang ty CP Van tai Dau khf (PVTrans) Ban quan ljf du an Truong dui hoc Dau khf Viet Nam Trutyng Cao ding nght Diu kilt Tang Cong ty CP Bao hiim Diu khi (PVI) C8ng ty CP DL khf Dau to khai thac Cang Phu& An (PAP) Tang C8ng ty Tai chfnh CP DL khi (PVFC) Tang Cling ty Dau Viet Nam (PV 0i1 ) Wen dL khi Viet Nam Quy 1 Niim 2011 TriOu VND 7.833 488.600... Cling ty CP Diu khf Dau to khai thac Cang Phirac An (PAP) Tang Cong ty CP Van tai Dau khf (PVTrans) C8ng ty TNHH MTV Lac h6a dL Binh San (BSR) Vien dL khf Viet Nam C8ng ty TNHH MTV Cong nghiep Tau they Dung Quit Tting C8ng ty Khi Viet Nam (PVGas) Tang C8ng ty CP Dich vki K$) thuat Diu khi Viet Nam (PTSC) Tang C8ng ty Phan bon va h6a chit Diu khi (PVFCCo) Vay dal ban Tang ding ty Tai chinh co phin DL khi... khi Viet Nam Tang C6ng ty Tham do khai thac DL khf (PVEP) Tang Cong ty CP Khoan va Dich vv khoan DL khi (PVD) Tang COng ty CP Xay lip Dau khi Viet Nam (PVC) Tang Cong ty CP Dich vki tong hap dL khf (Petrosetco) Tang C8ng ty CP Bao hiem DL khf (PVI) Tnrang Cao ding nghe Dau khi Tong Cong ty Tai chinh CP DL khf (PVFC) Tang Cling ty Diu Viet Nam (PV 0i1 ) Ban quan ly di; an Nha may lac dL Dung Quit Cling... Cong ty da chuyen dOi m6t so chi nhanh va cong ty con sang hinh thqc Ong ty co phan tir ngay 01/04 /2011 • • • • C6ng ty TNHH ITV Dich vu Ca khf Hang hai PTSC Chi nhanh TOng Cong ty CO phAn Dich vu Ky thuat DAu khi Viet Nam Cong ty Cang Dich vu DAu khf TOng hqp Phu My Chi nhanh TOng Cong ty CO phAn Dich vu Ky thuat DAu khf Viet Nam Cong ty Dich vu Khai thac DAu khi Chi nhanh TOng Cong ty CO phAn Dich... Quy I Nam 2010 VND 99.867.580.606 85.404.724.312 122.586.888.380 29.329.686.821 15.882.107.172 94.594.185.290 Doanh thu host Ong tai chinh Lai tien gat tien cho vay Lai chenh tech ty gia da thirc hien Doanh thu hog dOng tai chinh khac TOng 4 Quy I Nam 2010 VND Quy 1 Nam 2011 VND 3 1.183.292.936.458 2.038.373.135.229 Quy I Nam 2011 VND TOng Chi phi ho4t diing tai chinh Chi phi lai vay Lo chenh Lech ty. .. Thue nha dat va tien thue dat Cac loai thue khac Tang 10 Chi phi phai tra Chi phi sera chcta Ian TSCD Chi phi phai tra khac Tang 11 Cac khoin phai tra phai Op ngin han khac Tai san this cher giai quyet Kinh phi Ong down Bao hiem xa hei Bao hiem y to Bao hi& that nghitp Cac khoan phai tra, phai nOp khac T6ng 12 Vay va my dai han 31/03 /2011 VND 4.451.349.925.765 4.451.349.925.765 Vay dai han Vay ngan hang... Loi nhuan trong nam 71N: Cl M Chi phiban hang va chi phi quail 1/ -vs E-4 Loi n hu4n Op Cho kS, ke town ket Mac ngay 31 thing 03 nam 20 11 F-1 TONG CONG TY CO PHAN DiCH KY THU 'AT DAU KHI VIVI' NAM Thuytt minh Bao cao tai chinh Hop nhAt LAu 5 — So 1-5 Le DuAn Ql- Tp.HCM 3 Nheng thong tin kink: Ngay 1/1 /2011 cong ty con sau day cua TOng cong ty PTSC chinh tilde chuyen dOi hinh thfrc tir cong ty. .. GIA GIA T111 HAO MON LOY KE SO dir tai 31/12/2010 Tang trong !Am Khu hao trong nam Tang khac Giam trong nam S6 dir tai 31/03 /2011 GIA TRJ CON LAI SO dir tai 31/12/2010 SO du tai 31/03 /2011 6 1.710.220.000 1.710.220.000 Xfiy dirng co' ban do dang Chi tat then cdc cone trinh: - Chi phi d6ng mai FSO -5 - Do an ma rang Giai doan 3 Can cir DVKTDK Ha luu Viing Tau - Khu Dich vo DAu khf Tang hap Dung Quilt... TNHH ITV sang hinh thqc Ong ty co phAn: • • • • Cling ty TNHH ITV Dich vu DAu khi Quang Ngai PTSC Cong ty TNHH 1TV Khach son DAu khi PTSC Cling ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I 2015 PET

1..

Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN HỢP NHÁT (Tiếp theo) - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I 2015 PET

i.

ếp theo) Xem tại trang 3 của tài liệu.
TỎNG CƠNG TY CƠ PHÀN DỊCH VỤ TƠNG HỢP DẦU KHÍ Lầu 6, tịa nhà Petro Vietnam, số 1 - 5 Lê Duẫn, phường Bến Nghé, quận 1 - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I 2015 PET

u.

6, tịa nhà Petro Vietnam, số 1 - 5 Lê Duẫn, phường Bến Nghé, quận 1 Xem tại trang 13 của tài liệu.
8. TÀI SẲẮN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I 2015 PET

8..

TÀI SẲẮN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 13 của tài liệu.
TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY I 2015 PET
TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH Xem tại trang 14 của tài liệu.