0

Gi i V t L H N i L n 1

7 138 0
 • Gi i  V t L  H N i L n 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:45

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN Câu Công thoát electron kim loại A, giới hạn quang điện λ o Khi chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ = λo/2 động ban đầu cực đại electron quang điện A 1,5A B 2,0A C 0,5A D A Câu Hiện tượng quang dẫn xảy A kim loại B chất điện môi C chất bán dẫn D chất điện phân Câu Chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm A điện tích âm kẽm B kẽm trung hòa điện C điện tích kẽm không thay đổi D kẽm tích điện dương Câu Giới hạn quang điện phụ thuộc vào A chất kim loại dùng làm catot B hiệu điện anot catot C bước sóng ánh sáng chiếu vào catot D điện trường Anot catot Câu Chọn câu trả lời không Các tượng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng A tượng quang điện B tượng quang phát quang C tượng tán sắc ánh sáng D tượng quang dẫn Câu Kim loại làm catot tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ o = 0,5μm Ánh sáng gây tượng quang điện A tia tử ngoại B tia X C tia gamma D xạ Câu Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng nào? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng xạ điện tử nhiệt D Hiện tượng quang phát quang Câu Giới hạn quang điện kim loại A bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại gây tượng quang điện B công thoát electron bề mặt kim loại C hiệu điện hãm vừa đủ triệt tiêu dòng quang điện D bước sóng giới hạn ánh sáng kích thích để gây tượng quang điện kim loại Câu Vận tốc ban đầu cực đại quang eletron không phụ thuộc vào A chất kim loại dùng làm catot B số photon chiếu vào catot giây C bước sóng xạ chiếu tới D tần số ánh sáng chiếu vào catot Câu 10 Hiệu điện hãm Uh để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện không phụ thuộc vào A tần số ánh sáng chiếu vào B công thoát electrôn kim loại C động ban đầu cực đại êlectrôn D cường độ chùm sáng kích thích Câu 11 Động ban đầu cực đại quang electron thoát khỏi kim loại không phụ thuộc vào A bước sóng ánh sáng kích thích B công thoát electron kim loại C cường độ chùm sáng kích thích D điều Câu 12 Khi tượng quang điện xảy ra, giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích tăng cường độ ánh sáng A động ban đầu quang electron tăng lên B cường độ dòng quang điện tăng C quang electron đến anod với vận tốc tăng D hiệu điện hãm tăng Câu 13 Chọn phát biểu nói pin quang điện A Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện B Pin quang điện nguồn điện nhiệt biến thành điện C Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Cả A, B, C Câu 14 Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử lượng A không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn sáng xa hay gần B thay đổi, phụ thuộc quãng đường truyền xa hay gần giống sóng học C thay đổi tùy theo môi trường ánh sáng truyền D không thay đổi ánh sáng truyền chân không Câu 15 Chiếu xạ điện từ có tần số f1 vào kim loại làm bắn electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại v1 Nếu chiếu vào kim loại xạ điện từ có tần số f2 vận tốc electron ban đầu cực đại v2 = 2v1 Công thoát A kim loại tính theo f1 f2 theo biểu thức A A = 4h(f2 – f1)/3 B A = 3h/(4f1 – f2) C A = 4h/(3f1 – f2) D A = h(4f1 – f2)/3 Câu 16 Hiện tượng quang dẫn A tượng chất phát quang bị chiếu chùm electron B tượng chất bị nóng lên chiếu ánh sáng C tượng giảm điện trở chất bán dẫn chiếu ánh sáng D truyền sóng ánh sáng sợi cáp quang Câu 17 Khi photon có lượng hf chiếu vào nhôm (công thoát A), electron quang điện phóng có động cực đại W o Nếu tần số xạ chiếu tới tăng gấp đôi, động cực đại electron quang điện A Wo + hf B Wo + A C 2Wo D 1,5Wo Câu 18 Theo định nghĩa, tượng quang điện A tượng quang điện xảy bên khối kim loại B tượng quang điện xảy bên khối điện môi C nguyên nhân sinh tượng quang dẫn D giải phóng electron liên kết trở thành electron dẫn nhờ tác dụng xạ điện từ Câu 19 Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 THPT Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Lời giải thực bởi: PVH (https://www.facebook.com/hungly8613) Mã đề thi 019 Câu 1: Người nghe phân biệt âm La dao đàn ghita đàn pianô phát hai âm có A mức cường độ âm khác B cường độ âm khác C âm sắc khác D tần số âm khác Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos t   vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Cảm   kháng cuộn dây tính A L  B L C L D  L Câu 3: Nhận xét sau không đúng? Sóng sóng điện từ A mang lượng B giao thoa C bị phản xạ gặp vật cản D truyền chân không Câu 4: Khi nói quang phổ liên tục, phát biểu sai là? A Quang phổ liên tục phụ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng B Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng C Quang phổ liên tục gồm vạch màu riêng biệt tối D Quang phổ liên tục chất rắn, lỏng khí có áp suất lớn bị nung nóng phát Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp Biết dung kháng tụ điện nhỏ cảm kháng cuộn cảm So với cường độ dòng điện mạch điện áp hai đầu đoạn mạch A trễ pha B sớm pha C ngược pha D pha Câu 6: Máy phát điện xoay chiều pha, rôto nam châm có p cặp cực quay với tốc độ n (vòng/s) tần số suất điện động xoay chiều máy tạo f (Hz) Hệ thức A f  np B f  pn C pn D f  pn Câu 7: Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đỏ có giá trị nhỏ ánh sáng tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ cm cm Dao động tổng hợp có biên độ A cm B cm C cm D cm HD: A1  A2  A  A1  A2 Câu 9: Khi nói trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Trong chân không, bước sóng sóng điện từ tỉ lệ nghịch với tần số sóng B Cường độ điện trường cảm ứng từ điểm dao động vuông pha C Véctơ cường độ điện trường véctơ cảm ứng từ vuông góc với phương truyền sóng D Sóng điện từ mang theo lượng truyền Câu 10: Khi nói sóng âm, phát biểu sai là? A Âm có cường độ lớn nghe to B Độ to âm tỉ lệ nghịch với cường độ âm C Âm có tần số nhỏ nghe trầm D Độ to âm đặc trưng sinh lí âm Câu 11: Dao động tắt dần có A biên độ giảm dần theo thời gian B li độ biến thiên điều hòa theo thời gian C tần số tần số lực ma sát D không đổi theo thời gian Câu 12: Sóng vô tuyến sau xuyên qua tầng điện li? A Sóng dài B Sóng ngắn C Sóng cực ngắn D Sóng trung Câu 13: Hiện nay, mạng điện xoay chiều sử dụng hộ gia đình Việt Nam có điện áp hiệu dụng tần số tương ứng A 220 V 25 Hz B 220 V 25 Hz C 220 V 50 Hz D 220 V 50 Hz Câu 14: Trong dao động điều hòa, đại lượng có tần số tần số li độ A vân tốc, gia tốc động B lực kéo về, động vận tốc C vận tốc, gia tốc lực kéo D lực kéo về, động gia tốc Câu 15: Bạn An nghe tin tức máy thu có tiếng kêu xẹt xẹt loa đồng thời với điện thoại di động gần đổ chuông Tiếng kêu xẹt xẹt loa sóng điện từ điện thoại di động tác dụng trực tiếp vào A mạch khuếch đại âm tần máy thu B mạch tách sóng máy thu C loa máy thu D anten thu máy thu Câu 16: Một lắc đơn dao động điều hòa gần mặt đất Trong dao động toàn phần, số lần lắc đạt giá trị cực đại A B C D 14 Câu 17: Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.10 Hz truyền chân không với tốc độ 3.10 m/s Bước sóng ánh sáng chân không A 0,25 m B 0,75 m C 0,25 mm D 0,75 mm Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, khoảng vân thu 0,2 mm Ánh sáng dùng thí nghiệm có màu A lục B đỏ C cam D tím  Câu 19: Phương trình dao động vật x  cos  t     (cm) (t tính giây) Tốc độ cực đại 3 vật A 10 cm/s B 5 cm/s C 10 cm/s D cm/s Câu 20: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 20 H tụ điện có điện dung 20 nF Lấy 2  10 Chu kì dao động riêng mạch A 4.10-6 s B 4.10 6 s C .10 6 s D 2.10-6 s Câu 21: Một lắc đơn chiều dài 0,8 m, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Chu kì dao động riêng lắc A 1,53 s B 1,87 s C 1,78 s D 1,35 s Câu 22: Một nhạc cụ phát âm có tần số 380 Hz, phát đồng thời họa âm Biết âm nghe có tần số từ 16 Hz đến 2.104 Hz Trong miền tần số âm nghe được, tần số lớn họa âm mà nhạc cụ phát A 19860 Hz B 19670 Hz C 19760 Hz D 19830 Hz HD: 2.10  52,63  fmax  52f0  19760 (Hz) 380 Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp thứ cấp có số vòng dây 5000 vòng 2500 vòng Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn sơ cấp Ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở, điện áp có giá trị hiệu dụng tần số A 100 V 25 Hz B 400 V 25 Hz C 400 V 50 Hz D 100 V 50 Hz Câu 24: Điện truyền từ máy phát điện xoay chiều pha có công suất hao phí đường dây P Nếu tăng điện áp hiệu dụng công suất máy phát điện lên lần công suất hao phí đường dây tải điện A P B P HD: P  rI  rPph2 U2ph cos2  C P D 2P nên đồng thời tăng Uph Pph lên lần công suất hao phí không đổi ...i B GIO DC V O TO TRNG I HC NGOI THNG -o0o - Cụng trỡnh tham d Cuc thi Sinh viờn nghiờn cu khoa hc Trng i hc Ngoi thng nm 2016 TC NG CA TNG TRNG KINH T V M THNG MI N LNG PHT THI CO2 CC QUC GIA ANG PHT TRIN THUC KHI ASEAN Nhúm ngnh: KD3 Thỏng nm 2016 ii B GIO DC V O TO TRNG I HC NGOI THNG -o0o - Cụng trỡnh tham d Cuc thi Sinh viờn nghiờn cu khoa hc Trng i hc Ngoi thng nm 2016 TC NG CA TNG TRNG KINH T V M THNG MI N LNG PHT THI CO2 CC QUC GIA ANG PHT TRIN THUC KHI ASEAN Nhúm ngnh: KD3 Thỏng nm 2016 i MC LC DANH MC T VIT TT iii DANH MC BNG v DANH MC BIU vi DANH MC HèNH V S vii CHNG 1: GII THIU TI NGHIấN CU 1.1 Tớnh cp thit ca ti 1.2 Mc tiờu nghiờn cu 1.3 i tng nghiờn cu, phm vi nghiờn cu 1.4 Cu trỳc bi nghiờn cu CHNG 2: C S Lí LUN 2.1 Tng quan tỡnh hỡnh cỏc nc ASEAN 2.2 Mt s khỏi nim liờn quan 2.2.1 m thng mi ca nn kinh t (trade openness) 2.2.2 Tng trng kinh t 2.2.3 Lng phỏt thi CO2 (Carbon footprint) 2.3 C s lý thuyt 10 2.4 Tng quan cỏc nghiờn cu tin nghim 12 2.4.1 Mi quan h gia tng trng kinh t v ụ nhim mụi trng 13 2.4.1.1 Nhúm bi nghiờn cu ng h lý thuyt ng cong Kuznet 12 2.4.1.2 Nhúm bi nghiờn cu khụng ng h lý thuyt ng cong Kuznet 13 2.4.2 Mi quan h gia m thng mi v lng phỏt thi CO2 16 2.5 Khung phõn tớch 22 TểM TT CHNG 24 CHNG 3: PHNG PHP NGHIấN CU 25 3.1 Mụ hỡnh v gi thuyt nghiờn cu 25 ii 3.1.1 Mụ hỡnh nghiờn cu 25 3.1.2 Gi thuyt nghiờn cu 29 3.2 D liu nghiờn cu 29 3.3 Phng phỏp phõn tớch d liu ĐạI HọC HUế ĐạI HọC KINH Tế HUế NGUYễN TIếN BìNH GIảI PHáP NÂNG CAO chất lợng CÔNG TáC HUY Động vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hóa Chuyên đề Pgs.Ts phan văn hòa Huế, 2016 Mục lục I ĐặT VấN Đề II: Thực trạng chất lợng công tác huy động vốn Agribank Chi nhánh Thanh Hóa -1- 2.1 Sơ lợc NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh hóa 2.1.1 Một số nét NHNo&PTNT Việt Nam 2.1.2 Sự hình thành , phát triển cấu tổ chức NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh hóa 2.1.3 Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam - Chi nhỏnh Thanh Húa giai on 2012- 2014 2.1.4 Các hoạt động Chi nhánhNHNo&PTNT Thanh hóa 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn 2.1.4.3 Hoạt động khác 2.2 Thực trạng chất lợng hoạt động huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 2.2.1 Tốc độ tăng trởng nguồn vốn huy động : 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 2.2.3 Mạng lới huy động vốn 2.2.4 Các hình thức huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 2.2.5 Tính cân xứng nguồn vốn huy động sử dụng vốn 2.2.6 Chi phí nguồn vốn huy động chênh lệch lãi suất 2.3 Đánh giá chất lợng huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 2.3.1 Những kết đạt đợc 2.3.2 Những tồn nguyên nhân a Tồn : b Nguyên nhân : III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh hóa 3.1 Nhóm giải pháp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 3.2 Nhóm giải pháp Chính phủ Nhà nớc 3.3 Nhóm giải pháp Ngân hàng Nhà nớc IV Kết luận CHUYấN -2- GIảI PHáP NÂNG CAO chất lợng CÔNG TáC HUY Động vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hóa I M U 1.1 Tớnh cp thit cua chuyờn Đất nớc ta từ thực sách đổi mở cửa kinh tế, chuyển kinh tế hoạt động theo chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang kinh tế hoạt động theo chế thị trờng có quản lí nhà nớc theo định hớng XHCN đạt đợc thành tựu quan trọng có ý nghĩa , đợc d luận nớc đánh giá đắn Đờng lối kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần , vận hành theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa Trong chiến lợc phát triển kinh tế đến năm 2020, mục tiêu mà Đảng nhà nớc ta đặt nghiệp công hoá đại hoá đất nớc Đây mục tiêu quan trọng đất nớc ta trong trình vơn lên thoát khỏi tụt hậu kinh tế so với nớc khu vực giới Để thực đợc công nghiệp hoá đại hoá , vốn nhân tố đợc đặt lên hàng đầu Tiềm kinh tế nớc ta có , nguồn lao động nớc lại dồi , câu hỏi cấp thiết đặt để có vốn đầu t khai thác? Tựu chung lại có hai loại nguồn vốn thu hút : vốn nớc vốn nớc Trong vốn nớc giữ vai trò chủ yếu , vốn nớc có ý nghĩa quan trọng Vốn nớc nhiều nhng lại có vấn đề đặt ra: cách để khơi thông, thu hút đợc ? Thực tế , kinh tế cạnh tranh nay, có nhiều chủ thể, thông qua đờng khác có khả cung cấp dẫn vốn đáp ứng nhu cầu vốn Tuy nhiên, điều phủ nhận đợc huy động vốn qua trung -3- gian tài - Ngân hàng thơng mại (NHTM) - kênh quan trọng nhất, có hiệu kinh tế , NHTM đợc coi trung gian tài lớn nhất, quan trọng Nền kinh tế nớc phát triển với tốc độ cao ổn định có sách tài chính, tiền tệ đắn hệ thống ngân hàng hoạt động đủ mạnh, có hiệu cao, có khả thu hút, tập trung nguồn vốn phân bổ có hiệu nguồn vốn vào ngành sản xuất Nhận thức đợc tầm quan trọng tính cấp thiết vấn đề này, nung nấu ý tởng, nghiên cứu làm việc Chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh hóa, mong muốn đợc tìm hiểu sâu công tác huy động vốn chi nhánh , em mạnh dạn chọn đề tài : Giải pháp nâng cao chất lợng công tác huy động vốn Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh hóa để làm chuyên đề 2 Mc tiờu nghiờn cu c th - Phõn tớch, ỏnh giỏ chất lợng công UNIT 1. A VISIT FROM A PEN PAL TEST 1 I. From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. A. out B. round C. about D. would 2. A. chair B. check C. machine D. child 3. A. too B. soon C. good D. food 4. A. though B. enough C. cough D. rough 5. A. happy B. hour C. high D. hotel II. From each number, pick out one word which has the stress on the first syllable. 1. A. region B. comprise C. Malaysia D. compulsory 2. A. association B. Buddhism C. divide D. together 3. A. enjoy B. religion C. Hinduism D. population 4. A. Chinese B. although C. instruction D. currency 5. A. primary B. religion C. tropical D. friendliness III. Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase. 1. _________Kuala Lumpur, Ha Noi is a busy modern city A. As B. Such as C. Like D. Similar 2. The _________destroyed the Central Bank A. famine B. strike C. capitalism D. earthquake 3. I reserved a table for two, at eight o’clock. A. set B. bought C. booked D. put 4. Football, chess, and tennis are _________. A. matches B. games C. plays D. athletics 5. The manager _________ the man to return to work immediately. A. insisted B. suggested C. demanded D. ordered 6. I wish I ___________his name. A. knew B. know C. will know D. would know 7. If you have a map along, you ________ get lost. A. will B. will not C. wouldn’t D. would 8. I told her she could stay with us. That’s what I ___________. A. said to her B. said her C. told to her D. told 9. He told me he couldn’t go to sleep. That’s what he ________. A. said me B. talked to me C. told to me D. said to me 10. The English student acts as if he _________Vietnamese perfectly. A. knows B. knew C. had known D. will know 11. Over the next few days, the girls _______Ho Chi Minh’s Mausoleum. A. will visit B. visited C. are visiting D. visits 12. When did you _______see him? A. recently B. already C. last D. lately 13. The car went ________full speed. A. with B. for C. to D. at 14. Linguistics is the science of _________. A. medicine B. economics C. languages D. mathematics 15. Let’s have dinner, ________? A. will he B. shall we C. won’t we D. shan’t we 16. I came ________ an old friend on the street yesterday morning. A. over B. across C. down D. in 17. Will you see ______ Mr. Nam at Tan Son Nhat airport tomorrow morning? A. over B. down C. off D. in 1 18. Minh’s father often takes him ______ the park every summer. A. on B. to C. in D. after 19. He _______his father in many ways. A. takes over B. takes down C. takes on D. takes after 20. I’ll pick you ________at your hotel next Monday. A. on B. off C. at D. up 21. Your hat doesn’t go ________your clothes. A. up B. with C. of D. down 22. The plane will ________ at 06.30 so you must be there at 06.00. A. take after B. take down C. take off D. take up 23. The thieves waited until it was dark enough to ___________his house yesterday. A. broke into B. broke out of C. broke away D. broke through 24. The bomb missed it mission then __________. A. went down B. went off C. went through D. went away 25. The earth is a(n) ___________. A. satellite B. state C. planet D. star 26. I borrowed this coat _________my father. A. from B. to C. at D. by 27. If you need an extra bed for your guest, you can use one of __________. A. our B. us C. ours D. we 28. We went by car but the children went _________foot. A. on B. by C. to D. with 29. Buddhism is an __________. A. group B. religion C. association D. imagination 30. Lan ________the peaceful atmosphere while Maryam was praying. A. enjoying B. has enjoyedC. enjoyed D. enjoy 31. I wish I ______ you some money for your rent, but I am broke myself A. can lend B. would lend C. could lend D. will lend 32. There are several books by Hemingway on this __________. A. shelf B. platform C. cupboard D. 1Phân tPhân tíích nguch nguồồn n llựực nc nộội bi bộộdoanh nghidoanh nghiệệppQUQUẢẢN TRN TRỊỊCHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢCCTin sĩ Nguyn Văn SnChương Chương 444-2MMụục tiêu nghiên cc tiêu nghiên cứứuu1. Phân tích các yếu tố nguồn lực nội bộvà tác ñộng của chúng ñến chuỗi giá trị.2. Tìm hiểu cách thức kiểm soát nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp.3. Nắm ñược phương pháp ñánh giá tác ñộng của nguồn lực nội bộ.24-3NNộội dung cơ bi dung cơ bảản n 1. Khái niệm nguồn lực nội bộ.2. Các yếu tố nguồn lực nội bộ.3. Tác ñộng của nguồn lực nội bộ ñến việc hình thành chuỗi giá trị.4. Kiểm soát và ñánh giá tác ñộng của nguồn lực nội bộ.4-4KhKháái nii niệệm ngum nguồồn ln lựực nc nộội bi bộộ Phân biệt căn bản giữa môi trường bên ngoài và môi trường nội bộ doanh nghiệp. Quan ñiểm cơ bản về nguồn lực nội bộcủa một công ty. Sự cần thiết phải nhận dạng rõ các ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong nguồn lực nội bộ.34-5Phân biPhân bit căn bt căn bn gin gia môi trưa môi trưng bên ng bên ngongoàài vi vàà môi trư môi trưng nng ni bi bdoanh nghidoanh nghippPhân tích môi trườngnội bộ cho ta biết côngty có kh năng làm ?Phân tPhân tíích môi trưch môi trườờngngnnộội bi bộộcho ta bicho ta biếết côngt côngty ty ccóókhkh năng năngllààm gm gìì??Phân tích môi trườngbên ngoài cho ta biết công ty có th làm ?Phân tPhân tíích môi trưch môi trườờngngbên ngobên ngoàài cho ta bii cho ta biếết t công ty công ty ccóóththllààm gm gìì??Lợi thếcạnh tranhcủa công tyLLợợi thi thếếccạạnh tranhnh tranhccủủa công tya công ty4-6Quan ñiQuan ñim c bm c bn vn vngungun ln lc nc ni bi bcca ma mt công tyt công ty Nguồn lực nội bộ bao gồm: Tài nguyên nhân lực; Tài sản hữu hình và vô hình. Khả năng tổ chức khai thác nguồn lực. Cần phải kết hợp sử dụng nguồn lực thuê ngoài (Outsourcing) ñể tăng hiệu quả khai thác nguồn lực nội bộ.44-7SSccn thin thit pht phi nhi nhn dn dng rõ cng rõ cáác ñic ñim m mmnh,nh, ñi ñim ym yu trong nguu trong ngun ln lc nc ni bi b Nguồn lực nội bộ công ty bộc lộ ra qua những ñiểm mạnh và ñiểm yếu của nó. Nhận thức rõ các ñiểm mạnh, ñiểm yếu: Cho phép nhà quản trị vận dụng tốt nhất ñểtạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty; và Biết cách khai thác nguồn lực nội bộ sao cho có hiệu quả nhất trong quá trình sáng tạo ra giá trị và lợi nhuận cho công ty.4-8CCáác yc yếếu tu tốốccủủa ngua nguồồn ln lựực nc nộội bi bộộ Tài nguyên nhân lực. Tài sản hữu hình. Tài sản vô hình. Khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài nguyên của doanh nghiệp.54-9TTàài nguyên nhân li nguyên nhân lcc Lực lượng lao ñộng của công ty, gồm cóquản trị các cấp và công nhân. Các yếu tố kèm theo lực lượng lao ñộng: Tay nghề, kinh nghiệm, khả năng lao ñộng. Kỹ năng quản trị. Tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp. Hệ thống ñào tạo nghiệp vụ nội bộ 4-10TTàài si sn hn hu hu hììnhnh Các nguồn tài chính: Nguồn vốn chủ sở hữu. Khả năng tăng mức huy ñộng vốn cổ phần. Các nguồn vốn vay. Các nguồn thuê mua tài chính…64-11TTàài si sn hn hu hu hììnhnh Các nguồn tài sản vật chất: Nhà máy sản xuất, kho tàng. Trang thiết bị, phương tiện vận tải. Hệ thống lưu thông phân phối. Hàng Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ website chia sẻ miễn phí luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp, đề thi, giáo án… nhằm phục vụ học tập nghiên cứu cho tất người Nhưng số lượng tài liệu nhiều hạn chế, ... x t loa đồng th i v i i n tho i di động g n đổ chuông Tiếng kêu x t x t loa sóng i n t i n tho i di động t c dụng trực tiếp v o A mạch khuếch đ i âm t n máy thu B mạch t ch sóng máy thu C loa... chiều u v o hai đầu đo n mạch gồm i n trở có gi trị R t i n có i n dung C mắc n i tiếp Đồ thị biểu di n phụ thuộc i n áp u v o th i gian t h nh v Biểu thức cường độ dòng i n chạy mạch... động i u h a theo phương thẳng đứng m t ch t l ng v i t n số 20 Hz Hai ph n t A, B m t ch t l ng n m h ớng truy n sóng dao động ngược pha có v trí c n cách 10 cm Bi t tốc độ truy n sóng n m
- Xem thêm -

Xem thêm: Gi i V t L H N i L n 1, Gi i V t L H N i L n 1,

Hình ảnh liên quan

Thực tế ta có thể tìm được 4 điểm cực đại cùng pha vớ iA cách A5 cm nên như hình vẽ trên. - Gi i  V t L  H N i L n 1

h.

ực tế ta có thể tìm được 4 điểm cực đại cùng pha vớ iA cách A5 cm nên như hình vẽ trên Xem tại trang 6 của tài liệu.
A. 2,5 cm. B. 2 cm. C. 5 cm. D. 1,25 cm. - Gi i  V t L  H N i L n 1

2.

5 cm. B. 2 cm. C. 5 cm. D. 1,25 cm Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biểu thức điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN, MB và NB lần lượt là u AN2 2U cos t  ;uMB2U cos t   và - Gi i  V t L  H N i L n 1

u.

40: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biểu thức điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN, MB và NB lần lượt là u AN2 2U cos t  ;uMB2U cos t   và Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan