0

VB 1508731858141 VB TT 2017 21

24 75 0
  • VB 1508731858141 VB TT 2017 21

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:43

Tên đơn vị: Số: .CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----o0o----Tp ., ngày . tháng năm 200HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: Quốc tịch:Chức vụ: Đại diện cho:Địa chỉ: Điện thoại: Và một bên là Ông, Bà: Quốc tịch:Sinh ngày: tháng năm , tại:Nghề nghiệp: Địa chỉ thường trú tại: Số CMND: cấp ngày tháng năm tạiSố sổ lao động (nếu có): cấp ngày tháng năm tạiThoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồngÔng/Bà làm việc theo loại Hợp đồng lao động có thời hạn tháng <từ 12 đến 36 tháng>Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Địa điểm làm việc (tại đơn vị):Chứ c danh chuyên môn (vị trí công tác): Chức vụ (nếu có):Công việc phải làm:Điều II: Chế độ làm việc1. Thời giờ làm việc theo quy định chung của Công ty.2. Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.3. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.Điều III: Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của người lao độngA – Quyền lợi1. Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc2. Mức lương chính hoặc tiền công:Ngạch: Bậc: Hệ số: 3. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.4. Phụ cấp: Quy định tại phụ lục 1 đính kèm theo hợp đồng lao động này5. Được trả lương 1 lần vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20 hàng tháng.6. Tiền thưởng: Quy định tại phụ lục 1 đính kèm với hợp đồng lao động này.7. Chế độ nâng lương theo quy định hiện hành của Nhà nước8. Trang bị Bảo hộ lao động: theo đúng các quy định của pháp luật.9. Chế độ nghỉ ngơi: Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ tết, phép năm, nghỉ hàng tuần): theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Quy định của Công ty.10. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: BHXH: 15% do Công ty đóng; 5% trích từ lương của người lao độngBHYT: 2% do Công ty đóng; 1% trích từ lương của người lao động1.25-BM/NS/HDCV/FIS v1/0 Confidential 1/411. Chế độ đào tạo: Được bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ qua thực hành cơng việc và được đào tạo theo chương trình chung của Cơng ty hàng năm. Được đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngồi (chủ yếu phục vụ nhu cầu cơng việc khi cần thiết). 12. Các phúc lợi khác: Được thưởng mỗi năm 2 lần (vào ngày thành lập Cơng ty, ngày Tết Ngun Đán). Được hưởng chế độ nghỉ mát theo quy chế của Cơng ty.13. Trợ cấp thơi việc Theo qui định hiện hành của Nhà nướcB - Nghĩa vụ1. Hồn thành mọi cơng việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có u cầu. 2. Trong cơng việc, chịu sự điều hành của trưởng đơn vị và cán bộ quản lý trực tiếp. 3. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, quy chế của Cơng ty, kỷ luật lao động và an tồn lao động. 4. Bồi thường vi phạm và vật chất theo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC ĐỀ THI THỬ CHÍNH THỨC ÐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016 Môn: Hóa Học Thời gian: 90 phút Mã đề: 218 Cho nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137 Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) axit HCl, tạo 17,64 gam muối Amin có công thức là: B H2NCH2CH2NH2 A H2NCH2CH2CH2CH2NH2 C CH3CH2CH2NH2 D H2NCH2CH2CH2NH2 Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí clo cách oxi hóa hợp chất sau đây? A HCl B MnO2 C KNO3 D HgO Trong dãy chất sau đây, dãy có chất đồng phân nhau? A CH3OCH3, CH3CHO B C4H10, C6H6 C C2H5OH, CH3OCH3 D CH3CH2CH2OH, C2H5OH Trong chất sau đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất? A CH3CHO B CH3CH2OH C CH3CH3 D CH3COOH Tổng số liên kết  vòng ứng với công thức C5H12O2 là: A B C D Thành phần đạm ure A NH4NO3 B (NH2)2CO C Ca(H2PO4)2 D KCl Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà thuỷ phân cho sản phẩm có phản ứng tráng gương A B C D Số đồng phân ancol tối đa ứng với công thức phân tử C3H8Ox A không xác định B 10 11 12 C D Các dung dịch sau có nồng độ 1M, dung dịch dẫn điện tốt A NH4NO3 B Fe(NO3)3 C Ba(OH)2 D Al2(SO4)3 Sắt tự nhiên tồn nhiều dạng quặng Quặng sau giàu hàm lượng sắt nhất? A Hematit đỏ B Hematit nâu C Manhetit D Pirit sắt Phát biểu đúng? A Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ n.tử kim loại kiềm có bán kính lớn cấu trúc tinh thể đặc khít B Kim loại kiềm có tỉ khối lớn thuộc loại kim loại nặng C Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi thấp liên kết kim loại mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững D Kim loại kiềm có độ cứng cao liên kết kim loại mạng tinh thể kim loại kiềm bền vững Nước đá khô A CF2Cl2 rắn B F2O rắn C CO2 rắn D NH3 rắn 13 Nguyên tử có Z= 15 Trong hợp chất với hidro, nguyên tử có khả tạo số liên kết cộng hoá trị A liên kết B liên kết C liên kết D liên kết 14 Một số axit cacboxylic axit oxalic, axit tactric… gây vị chua cho sấu xanh Trong trình làm sấu ngâm đường, người ta sử dụng chất sau để làm giảm vị chua sấu? A Nước vôi B Phèn chua C Muối ăn D Giấm ăn Trang - Mã đề 218 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 15 Khi nói protein, phát biểu sau sai? A Thành phần phân tử protein có nguyên tố nitơ B Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo C Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu đvC D Protein có phản ứng màu biure 16 Khi bị ốm, sức, nhiều người mắc bệnh thường truyền dịch đường để bổ sung nhanh lượng Chất dịch truyển A Fructozơ B Saccatozơ C Mantozơ D Glucozơ 17 Hợp chất hữu X có tên gọi là: - clo - - metylpentan Công thức cấu tạo X A CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl B CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3 C CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 D CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3 18 Hợp chất hữu A có công thức phân tử C3H7O2N, A tác dụng với dung dịch NaOH, dung dịch HCl làm màu dung dịch brom Công thức cấu tạo A A HCOOCH2CH2NH2 B CH2=CHCOONH4 C H2NCH2CH2COOH D CH3CH(NH2)COOH 19 Có phản ứng xảy cho chất C6H5OH ; NaHCO3 ; NaOH ; HCl tác dụng với đôi một? A B C D 20 Để trung dung dịch hoà hỗn hợp X chứa 0,1 mol NaOH 0,15 mol Ba(OH)2 cần lít dung dịch hỗn hợp Y chứa HCl 0,1M H2SO4 0,05M? A lít B lít C lít D lít 21 Dãy gồm chất làm tính cứng tạm thời nước A HCl, NaOH, Na2CO3 B NaOH, Na3PO4, Na2CO3 C HCl, Ca(OH)2, Na2CO3 D KCl, Ca(OH)2, Na2CO3 22 Cho sơ đồ sau: Ca →X → Y→ Z →T→ Ca Thứ tự chất X, Y, Z, T A CaO, Ca(OH)2, Ca(HCO3)2, CaCO3 B CaO, CaCl2, CaCO3, Ca(OH)2 C CaCl2, CaCO3, CaO, Ca(HCO3)2 D CaO, CaCO3, Ca(HCO3)2, CaCl2 23 Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH Trong sơ đồ trên, mũi tên phản ứng, X chất sau đây? A CH3COONa B C2H5OH C HCOOCH3 D CH3CHO 24 Cho phản ứng: 2SO2 (k) + O2 (k) ↔ 2SO3 (k) ∆H = -198 kJ Ở nhiệt độ thường phản ứng xảy chậm, để thu nhiều sản phẩm SO3 A tăng nồng độ oxi B tăng nhiệt độ C giảm nhiệt độ D giảm áp suất bình phản ứng 4000 C 25 Cho phản ứng: Fe2O3 + CO   X + CO2 Chất X ? A FeO B Fe3C C Fe D Fe3O4 26 Cho phản ứng SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (Đề thi gồm: 04 trang) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 24 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………………… SBD:………………………… Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A agreed B missed C liked D watched Question 2: A educate B eliminate C certificate D dedicate Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions Question 3: A religious B performance C miserable D including Question 4: A decoration B temperament C opportunity D expectation Choose A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions Question 5: American children customarily go trick-or-treating on Halloween A inevitably B readily C happily D traditionally Question 6: “Edwards seems like a dog with two tails this morning” Haven’t you heard the news? His wife gave birth to a baby boy early this morning” A very proud B exhausted C extremely dazed D extremely pleased Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions Question 7: For most male spiders courtship is a perilous procedure, for they may be eaten by females A complicated B dangerous C safe D peculiar Question 8: Names of people in the book were changed to preserve anonymity A reveal B conserve C presume D cover Choose A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 9: Alaska’s vast areas of untamed wilderness attracts many people who enjoy the outdoors A wilderness B untamed C enjoy D attracts Question 10: Manufacturers may use food additives for preserving, to color, or to flavor, or to fortify foods A to flavor B fortify foods C for preserving D many use Question 11: Computer science which is considered by some scientists to have a much closer relationship with mathematics than many scientific disciplines A much closer B than many C which is considered D some scientists Question 12: If one type of manufacturing expands, it is like that another type will shrink considerably A expands B like C another D considerably Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question 13: I love this painting of an old man He has such a beautiful _ smile A childlike B childish C childhood D childless Question 14: Tuition fee must be paid _ before or on the due date A neither B either C also D not only Question 15: Please report _ the supervisor if you find anything unusual A for B into C among D to Question 16: Student: “ _.” Teacher: "No worries Come in, please.” A I’m late B I want to come in C I'm sorry I'm late D I've just arrived Question 17: Mai: "Thank you so much." Sue: “ _” A Don’t take it B Don’t mention it C Don't say so D Don’t think so Question 18: Trang: "I live in Vietnam.” Thomas: " _” © Đỗ Bình – THPT Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc – www.violet.vn/quocbinh72 Trang 1/4 A Whereabouts? B About where? C What is it about? D How about in Hanoi? Question 19: It is vital that everyone _ aware of the protection of the environment A is B be C are D to be Question 20: Never in my life _ such an intelligent hoy A I have met B I haven't met C have I met D haven't I met Question 21: Penicillin, _, probably came into widespread use after the Second World War A an antibiotic of known B was known the antibiotic C the best-known antibiotic D CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG - TPHCM ĐỀ TỔNG THI KHÓA NĂM HỌC 2016-2017 MÔN THI: TOÁN KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ 932 Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD ABC D có AB  2cm , AD  3cm , AC   7cm Tính thể tích khối hộp ABCD ABC D A 42 cm3 B 36 cm3 C 24 cm3 D 12 cm3 Câu 2: Kí hiệu M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x ln x đoạn 1;e Tính tổng M  m e B e  A e Câu 3: C e  e D e  Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y   x  B y   x  x  C y   x  x  D y   x  x  Câu 4: Tìm tất giá trị thực tham số m để x3  3x  x  1  m   0, x  A m  Câu 5: B m  B  và 5 C f     B f     2 D   f   x  dx  2 Tı́ nh f   D f     3 log a log b log c b2    log x  0;  x y Tı́ nh y theo p, q, r p q r ac pr A y  q  pr B y  C y  2q  p  r 2q Cho Câu C Biế t hà m số f  x  có đa ̣ o hà mf   x  liên tụ c  , f    3 A f     Câu D m  Tìm số nghiệm thực phương trình log x 1  x  x  x  1  A Câu C m  Biế t 1 a  x  x  1 dx   ln b D y  2q  pr vớ i a, b là cá c số nguyên dương và Tı́ nha  b A a  b   Câu Biế t    sin x  x6  x3 B a  b  dx  abcd A a  b  c  d  28 C a  b  3 3   c  d vớ i a, b, c, d a b D a  b  là cá c số nguyên Tı́ nh B a  b  c  d  16 C a  b  c  d  14 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập a là phân số tố i giả n b D a  b  c  d  22 Trang 1/6 - Mã đề thi 932 Câu 10 Giả sử và o cuố i năm thı̀ mô ̣ t đơn vi ̣ tiề n tê ̣ mấ t 10% giá tri ̣ so vớ i đầ u năm Tı̀ muyên số ng dương nhỏ nhấ t cho sau n năm, đơn vi ̣ tiề ntê ̣ sẽ mấ t ı́ t nhấ t 90% giá tri ̣ củ a nó ? A 16 B 18 C 20 D 22 Câu 11: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến  ? x   A y    4 x x x  e 1    C y   D y         1     Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ oxyz cho véctơ a  1;2;  1 , b   0;4;3 , c   2;1;       Gọi u  2a  3b  5c Tìm toạ độ u A  8;  3;9  B  9;  5;10  C  8; 21; 27  D 12;  13;  31 2 B y    e Câu 13: Một hình trụ có bán kính đáy a , mặt phẳng qua trục cắt hình trụ theo thiết diện có diện tích 8a Tính diện tích xung quanh hình trụ A 4 a B 8 a C 16 a D 2 a Câu 14: Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  x3  x  với đường thẳng y   x A B D C Câu 15: Tìm nghiệm bất phương trình log  x  3  log  x  x   A  x  B  x  C  x  D x  Câu 16: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng  P  có phương trình Véctơ sau véctơ pháp tuyến  P    A n   2; 3;1 B n   3; 2;6  C n   3; 2;6  D n  1; 3;2   x y z    3  Câu 17: Đồ thị hàm số y  x  x  x  y  x  x  cắt điểm phân biệt M , N , P Tìm bán kính R đường tròn qua điểm M , N , P A R  Câu 18: Giải bất phương trình A x  B R  3x  B x  C R  D R  D x  C x  Câu 19: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng  d1  : x 1 y z    4 8 x 7 y 2 z   Xét vị trí tương đối  d1   d  6 12 A  d1   d  cắt B  d1   d  song song với  d2  : C  d1   d  chéo TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập D  d1   d  trùng Trang 2/6 - Mã đề thi 932  biết thiết diện vật thể   cắt mặt phẳng vuông góc với trục Ox điểm có hoành độ x   x   tam giác 2  Câu 20: Tính thể tích V vật thể nằm mặt phẳng x  0; x  có cạnh cos x  sin x A B C 2 D 
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

6501.00.00 Các loại thân mũ hình nón, hình chuông bằng phớt (nỉ, dạ), chưa dựng - VB 1508731858141 VB TT 2017 21

6501.00.00.

Các loại thân mũ hình nón, hình chuông bằng phớt (nỉ, dạ), chưa dựng Xem tại trang 16 của tài liệu.
thân mũ hình trụ đa giác), băng phớt (ni, đạ) - VB 1508731858141 VB TT 2017 21

th.

ân mũ hình trụ đa giác), băng phớt (ni, đạ) Xem tại trang 17 của tài liệu.
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN CÔNG BÓ HỢP QUY - VB 1508731858141 VB TT 2017 21
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN CÔNG BÓ HỢP QUY Xem tại trang 23 của tài liệu.
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - VB 1508731858141 VB TT 2017 21
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP Xem tại trang 24 của tài liệu.