Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng

42 967 4
Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng

Nhập môn Công nghệ học Phần mềm Introduction to Software Engineering Department of Software Engineering Faculty of Information Technology Hanoi University of Technology TEL: 04-8682595 FAX: 04-8692906 Email: cnpm@it-hut.edu.vn HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.1 Phần III Yêu cầu người dùng User’s Requirements Chương 5: Phương pháp xác định yêu cầu 5.1 Kỹ thuật xác định yêu cầu 5.2 Nội dung xác định yêu cầu 5.3 Các nguyên lý phân tích yêu cầu HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.2 5.1 Kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm SW Requirements Engineering • Yêu cầu phần mềm: tất yêu cầu phầm mềm khách hàng - người sử dụng phần mềm - nêu ra, bao gồm: chức phần mềm, hiệu phần mềm, yêu cầu thiết kế giao diện, yêu cầu đặc biệt khác HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.3 • Thơng thường u cầu phần mềm phân loại theo thành phần phần mềm: – – – – Các yêu cầu phần mềm (Software) Các yêu cầu phần cứng (Hardware) Các yêu cầu liệu (Data) Các yêu cầu người (People, Users) • Mục đích: mục đích yêu cầu phần mềm xác định phần mềm đáp ứng yêu cầu mong muốn khách hàng - người sử dụng phần mềm HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.4 Tại cần phải đặt yêu cầu phần mềm ? • Khách hàng có ý tưởng cịn mơ hồ phần mềm cần phải xây dựng để phục vụ công việc họ, phải sẵn sàng, kiên trì theo đuổi để từ ý tưởng mơ hồ đến “Phần mềm có đầy đủ tính cần thiết” • Khách hàng hay thay đổi địi hỏi mình, nắm bắt thay đổi sửa đổi mơ tả cách hợp lý HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.5 5.2 Nội dung xác định yêu cầu phần mềm Contents of Requirements Engineering • • • • • • Phát yêu cầu phần mềm (Requirements elicitation) Phân tích yêu cầu phần mềm thương lượng với khách hàng (Requirements analysis and negotiation) Mô tả u cầu phần mềm (Requirements specification) Mơ hình hóa hệ thống (System modeling) Kiểm tra tính hợp lý yêu cầu phần mềm (Requirements validation) Quản trị yêu cầu phần mềm (Requirements management) HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.6 Quy trình xác định yêu cầu phần mềm Build a prototype the problem Requirements elicitation Develop specification Review Create analysis models HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.7 The Analysis Model Data Model Functional Model Behavioral Model HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.8 5.2.1 Phát yêu cầu phần mềm (Requirements Elicitation) Các vấn đề phát yêu cầu phần mềm (Problems) • Phạm vi phần mềm (Scope) • Hiểu rõ phần mềm (Understanding) • Các thay đổi hệ thống (Volatility) HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.9 Phương pháp phát yêu cầu phần mềm Requirements Elicitation Methodology • Xác định phương pháp sử dụng phát yêu cầu phần mềm: vấn, làm việc nhóm, buổi họp, gặp gỡ đối tác, v.v • Tìm kiếm nhân (chuyên gia, người sử dụng) có hiểu biết sâu sắc nhất, chi tiết hệ thống giúp xác định yêu cầu phần mềm • Xác định “mơi trường kỹ thuật - technical environment” • Xác định “ràng buộc lĩnh vực domain constraints” • Thu hút tham gia nhiều chuyên gia, khách hàng để có quan điểm xem xét phần mềm khác từ phía khách hàng • Thiết kế kịch sử dụng phần mềm HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.10 Đặc tả yêu cầu phần mềm FSM • Xem xét ví dụ thư viện với giao dịch sau: – Mượn sách / Trả sách – Thêm đầu sách / Loại bỏ đầu sách – Liệt kê danh sách đầu sách theo tên tác giả hay theo chủ đề – Tìm kiếm sách theo yêu cầu người mượn – Tìm kiếm sách hạn trả, HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.28 Đặc tả • Các yêu cầu đặc biệt thư viện: – Độc giả không mượn số lượng sách định, thời gian định – Một số sách không mượn – Một số người khơng mượn số loại sách đó, HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.29 Các đối tượng – Tên sách Mã Nhân viên phục vụ Người mượn • Chúng ta cần có tập hợp (danh sách) tiêu đề sách, danh sách tác giả cho sách, danh sách chủ đề liên quan sách • Ta có tập hợp sách (mỗi đầu sách có nhiều sách thư viện) Mỗi sách có trạng thái sau: • (AV) - Available phép mượn, (CO) - (BR) - mượn (Check Out; Borrow), (L): Last, (R): Remove HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.30 • FSM đặc tả trạng thái CO AV BR L R ii Có thể có hạn chế số sách mượn cho nhóm độc giả độc giả, HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.31 Mơ hình đặc tả : Mơ hình thực thể liên kết • Mơ hình khái niệm cho phép đặc tả yêu cầu logic hệ thống, thường sử dụng hệ thống liệu lớn ER Model – Thực thể – Quan hệ – Thuộc tính Biểu đồ thực thể HUT, Falt of IT â Dept of SE, 2002 SE-III.32 ã Thc thể – tập hợp thông tin liên quan cần xử lý phần mềm Thực thể có mối quan hệ: – person owns car Person HUT, Falt of IT Owns © Dept of SE, 2002 Car SE-III.33 • Thực thể có thuộc tính • Thuộc tính: Tính chất thực thể đối tượng liệu – đặt tên cho mẫu (instance) đối tượng liệu – mô tả mẫu (instance) – tạo liên kết (reference) đến mẫu khác Ford Car Automobile Company Blue Ford ID Tập thuộc tính đối tượng liệu xác định thông qua ngữ cảnh toán HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.34 • Quan hệ – mối liên quan gữa đối tượng liệu Bookstore Orders N Books  Cardinality : định lượng mối quan hệ 1:1 one-to-one 1:N one-to-many M:N many-to-many  Modality : – có, khơng có quan hệ – bắt buộc có quan hệ Customer HUT, Falt of IT Is provided with © Dept of SE, 2002 N Repair Action SE-III.35 Ví dụ ERD mơ tả thư viện Area N Deals with Copy Belongs to N N Title Written by state Text Was held by holds Author Borrower ER diagram for a library HUT, Falt of IT M © Dept of SE, 2002 limit SE-III.36 Các yêu cầu đặc tả tốt • • • • • Đẽ hiểu với người dùng Có điều nhập nhằng Có quy ước mơ tả, tạo đơn giản Với phong cách từ xuống (topdown) Dễ triển khai cho pha sau vòng đời: thiết kế hệ thống thiết kế chương trình giao diện dễ làm, đảm bảo tính quán, HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.37 5.3 Các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng • Ngun lý I Mơ hình hóa liệu – Xác định đối tượng liệu – Xác định đặc tính đối tượng liệu – Thiết lập mối quan hệ đối tượng liệu HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.38 Các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng • Ngun lý II Mơ hình hóa chức – Xác định chức chuyển đổi đối tượng liệu – Chỉ luồng liệu qua hệ thống – Biểu diễn phận sản sinh liệu phận tiêu thụ liệu HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.39 Các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng • Ngun lý III Mơ hình hóa hành vi – Chỉ trạng thái (states) khác hệ thống – Đặc tả tượng (events) làm hệ thống thay đổi trạng thái HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.40 Các nguyên lý phân tích u cầu sử dụng • Ngun lý IV Partition the Models Tinh lọc mơ hình để biểu diễn mức trừu tượng thấp • Lọc đối tượng liệu • Tạo phân cấp chức • Biểu diễn hành vi (behavior) mức chi tiết khác HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.41 Các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng • Nguyên lý V Bản chất (Essence) Hãy bắt đầu cách tập trung vào chất vấn đề không xem xét chi tiết cài đặt (begin by focusing on the essence of the problem without regard to implementation details) New Tool: Unified Modeling Language (UML)! HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.42 ... SE-III.2 5.1 Kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm SW Requirements Engineering • Yêu cầu phần mềm: tất yêu cầu phầm mềm khách hàng - người sử dụng phần mềm - nêu ra, bao gồm: chức phần mềm, hiệu phần. .. Các yêu cầu phần cứng (Hardware) Các yêu cầu liệu (Data) Các yêu cầu người (People, Users) • Mục đích: mục đích yêu cầu phần mềm xác định phần mềm đáp ứng yêu cầu mong muốn khách hàng - người. .. mềm, yêu cầu thiết kế giao diện, yêu cầu đặc biệt khác HUT, Falt of IT © Dept of SE, 2002 SE-III.3 • Thơng thường u cầu phần mềm phân loại theo thành phần phần mềm: – – – – Các yêu cầu phần mềm

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:18

Hình ảnh liên quan

• Bảng kờ (statement) cỏc đũi hỏi và chức năng khả thi của phầnmềm - Công nghệ phần mềm - Yêu cầu người dùng

Bảng k.

ờ (statement) cỏc đũi hỏi và chức năng khả thi của phầnmềm Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan