0

các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

27 585 0
  • các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 16:31

Giỏo viờn: Lấ B BO_ Trng THPT ng Huy Tr, Hu ST: 0935.785.115 a ch: 116/04 Nguyn L Trch, TP Hu Trung tõm BDKT 87 Bựi Th Xuõn, TP Hu Bài viết chuyên đề: KHảO SáT HàM Số Đ-ờng tiệm cận Luyện thi THPT 2017_2018 Huế, tháng 9/2017 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Page: CLB GIO VIấN TR TP HU Gii tớch 12 CB CHUYÊN Đề TRắC NGHIệM Môn: Toán 12 CB Chủ đề: Đ-ờng tiệm cận Dnh tng cho cỏc em hc sinh ang s Toỏn, yu Toỏn v ang loay hoay v Toỏn! C lờn cỏc em! Giỏo viờn: Lấ B BO Trng THPT ng Huy Tr, Hu ST: 0935.785.115 a ch: 116/04 Nguyn L Trch, TP Hu Dng toỏn 1: Tìm đ-ờng tiệm cận đồ thị hàm số Phng phỏp:Cho hm s y f x +) ng thng x a c gi l ng tim cn ng (gi tt l tim cn ng) ca th hm s mt cỏc iu kin sau c tha món: lim y x a lim y x a lim y x a lim y x a +) Hm s f x xỏc nh trờn khong K "cú cha kớ hiu hoc ng thng y b c gi l ng tim cn ngang (gi tt l tim cn ngang) ca th hm s mt cỏc iu kin sau c tha món: lim y b x lim y b x 2x x C x 1; y Cõu Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y A x 1; x B y 1; x D x 1; x Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn C S dng mỏy tớnh cm tay: Nhp biu thc hm s y 2x vo mỏy tớnh: x a2Q)+1RQ)p1 +) Tỡm ng tim cn ng ca th hm s: Nghim ca mu thc x : Nhp x 0,99999999 Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB r0.9999999= Kt qu: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Tỡm ng tim cn ngang ca th hm s: Nhp x 1010 r10^10)= Kt qu: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x 3x x2 C x 3; y Cõu Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y A x 2; x B y 2; x D x 2; y Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D Cõu ( THPT Quc gia 2017) th hm s y A B C x2 cú my tim cn? x2 D Li gii: Ta cú: y x2 ; x x x x 1 v lim y lim x l ng tim x x x x x x cn ng ca th hm s +) Ta cú: lim y lim +) Ta cú: lim y v y l ng tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D 2x x C x 1; y Cõu Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y A x 1; x B x 1; y D x 1; y Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Chn ỏp ỏn D Cõu Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y A x 4 ; y B x ; x 3 C x 4x 2x ; y 2 D x ; y 2 Li gii: +) Ta cú: lim y x x l tim cn ng ca th hm s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn C x1 x C x 1; y Cõu Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y A x 0; y B x 1; x D x 0; y Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn A 2x l ng thng no sau õy? x2 C y D y Cõu Tim cn ngang ca th hm s y A x B x Li gii: Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D Cõu Tim cn ng ca th hm s y A x B x 2x l ng thng no sau õy? x2 C y D y Li gii: Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x Chn ỏp ỏn A x x2 B x 2; x Cõu Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y A x 2; y Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] C x 2; x 2; x Gii tớch 12 CB D x 2; x 2; y Li gii: +) Ta cú: lim y ; lim y x 2; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D A x 1; y x3 x 3x B x 1; x C x 1; x 2; x D x 1; x 2; y Cõu 10 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: +) Ta cú: lim y ; lim y x 1; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D A x 1; y x2 x 4x B x 1; x C x 1; x 3; x D x 1; x 3; y Cõu 11 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: +) Ta cú: lim y ; lim y x 1; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D A x 3; y x2 x2 B x 3; x C x 3; x 3; x D x 3; x 3; y Cõu 12 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: +) Ta cú: lim y ; lim y x 3; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D A x 3; y x2 x x2 4x B x 1; x C x 1; x 3; y D x 1; x 3; y Cõu 13 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: +) Ta cú: lim y ; lim y x 1; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D A x 2; y 2x2 x x 5x B x 2; x C x 2; x 3; y D x 2; x 3; y Cõu 14 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: +) Ta cú: lim y ; lim y x 2; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D Cõu 15 Cho hm s f x x2 Khng nh no sau õy ỳng? x A th f x cú mt ng tim cn ng v mt ng tim cn ngang B th f x khụng cú tim cn ngang v cú mt tim cn ng C th f x khụng cú tim cn ng v cú mt tim cn ngang D th f x khụng cú tim cn Li gii: Ta cú: y x2 x 1, x x Do khụng tn ti s a cho: lim y ; lim y ; lim y ; lim y x a x a x a x a nờn th hm s khụng cú tim cn ng Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Mt khỏc, lim y v lim y nờn th hm s khụng cú tim cn ngang x x Chn ỏp ỏn D A x 1; y x x2 B x 1; x 1; y C x 1; y D x 1; x 1; y Cõu 16 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: x 1 , x x x +) Ta cú: lim y x l ng tim cn ng ca th hm s Ta cú: y x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn C A x 1; y x2 x 3x B x 1; x 2; y C x 1; y D x 1; x 2; y Cõu 17 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: Ta cú: y x2 x2 , x x 3x x x x +) Ta cú: lim y x l ng tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn A x2 Cõu 18 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y x 3x A x 1; y B x 1; x 2; y C x 1; y Li gii: Ta cú: y D x 1; x 2; y x x x , x x2 x 3x x x x +) Ta cú: lim y x l ng tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn A Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB A x 1; y x 3x x2 B x 1; x 1; y C x 1; y D x 1; x 1; y Cõu 19 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: Ta cú: y x 3x x x x , x 1 x2 x x x +) Ta cú: lim y x l ng tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn C A x 1; y x 3x x3 B x 1; x 1; y C y D x 1; x 2; y Cõu 20 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: Ta cú: y x x x , x x 3x x3 x x2 x x2 x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn C A x 1; y x 3x x3 x B x 1; x 1; x 0; y C y D x 1; x 0; y Cõu 21 Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y Li gii: x2 3x x x x2 Ta cú: y , x x x x x x x x +) Ta cú: lim y ; lim y x 0; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn D Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Cõu 22 (NC) Tỡm cỏc ng tim Gii tớch 12 CB cn ngang ca th hm s y x2 x2 2x A x 1; y B y 1; y C y D y 2; y Li gii: +) Ta cú: lim y lim x x 2x x x2 2x lim x x x x x y l ng tim cn ngang ca th hm s +) Ta cú: lim y lim x x 2x x2 x2 2x lim x x y l x x x ng tim cn ngang ca th hm s Chn ỏp ỏn B S dng mỏy tớnh cm tay: Nhp biu thc hm s y x2 x2 2x vo mỏy tớnh: sQ)d+1$psQ)dp2Q)+4 Nhp x 1010 r10^10)= Nhp x 1010 rp10^10)= Vy y 1; y l cỏc ng tim cn ngang ca th hm s ó cho Chỳ ý: Nu nhp x 1015 kt qu li cho Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 !!! CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB v nu nhp x 1015 kt qu li cho !!! Kinh nghim ca hc sinh: Nhp cỏc giỏ tr ti a l 1012 v 1012 Cõu 23 (NC) Tỡm cỏc ng tim cn ngang ca th hm s y x2 2x x2 4x A x 3; y B y 1; y C y D y 3; y Li gii: +) Ta cú: lim y lim x x 6x x2 2x x2 4x lim x x x x x x y3 l ng tim cn ngang ca th hm s +) Ta cú: lim y lim x x 6x x 2x x2 4x lim x x x x x x y l ng tim cn ngang ca th hm s Chn ỏp ỏn D S dng mỏy tớnh cm tay: Nhp biu thc hm s y x2 2x x2 4x vo mỏy tớnh: sQ)d+2Q)+3$psQ)dp4Q)+7 Nhp x 1010 r10^10)= Nhp x 1010 rp10^10)= Vy y 3; y l cỏc ng tim cn ngang ca th hm s ó cho Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB D oỏn lim y x Nhp x 1010 r10^10)= Nhp x 1010 rp10^10)= Vy x l ng tim cn ng ca th hm s ó cho Cõu 26 (NC) Tỡm cỏc ng tim cn ca th hm s y x 4x A x 1; y B x 1; y 1; y C y D x x1 Li gii: Tp xỏc nh ca hm s: D 0; +) Ta cú: lim y; lim y khụng tn ti nờn th hm s khụng cú tim cn ng x x +) Ta cú: lim y lim x lim x 1 x x x 4x x1 lim x x x x x x y l ng tim cn ngang ca th hm s Chn ỏp ỏn C Nhn xột: Do xỏc nh ca hm s l D 0; nờn khụng tn ti lim y x S dng mỏy tớnh cm tay: Nhp biu thc hm s y x 4x x1 vo mỏy tớnh: asQ)$ps4Q)+1RsQ)+1 Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 12 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Nhp x 1,000000001 rp1.000000001= Nhp x 0,999999999 rp0.999999999 Nhp x 1010 r10^10)= Nhp x 1010 rp10^10)= Vy y l ng tim cn ngang ca th hm s ó cho Cõu 27 (NC) Tỡm s ng tim cn ca th hm s y A B C x3 x x 2 D Li gii: Phõn tớch: Xột mu thc: x x2 x x x x x x x x +) Ta cú: lim y ; lim y ; lim y ; lim y x 2; x 1; x 1; x l x2 x1 x1 x cỏc ng tim cn ng ca th hm s +) Ta cú: lim y y l ng tim cn ngang ca th hm s Vy th hm x s ó cho cú ng tim cn Chn ỏp ỏn D Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 13 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Nhn xột: Do xỏc nh ca hm s l D 0; nờn khụng tn ti lim y x S dng mỏy tớnh cm tay: Nhp biu thc hm s y x 4x x1 vo mỏy tớnh: aQ)+3RQ)dp3qcQ)$+2 Nhp x 1,99999999 rp1.99999999= D oỏn lim y x Nhp x 0,99999999 rp0 99999999= D oỏn lim y x Nhp x 1,000000001 r1.000000001= D oỏn lim y x Nhp x 2,000000001 r2.000000001= D oỏn lim y x Vy x 2; x 1; x 1; x l cỏc ng tim cn ng ca th hm s Nhp x 1010 r10^10)= Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 14 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB D oỏn lim y Vy y l ng tim cn ngang ca th hm s ó cho x Dng toỏn 2: Các toán liến quan đến tiệm cận đồ thị hàm số Cõu 28 Tớnh din tớch S hỡnh phng gii hn bi cỏc trc ta v ng tim cn 2x x B S ca th hm s y A S C S D S Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Suy ra: S Chn ỏp ỏn A Cõu 29 Tớnh din tớch S hỡnh phng gii hn bi cỏc trc ta v ng tim cn ca th hm s y A S 2x x3 B S C S D S Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Suy ra: S Chn ỏp ỏn D Nhn xột: ax b cú tim cn ng x A v cx d tim cn ngang l y B Din tớch hỡnh phng (hỡnh ch th hm s y y O A x nht) gii hn bi cỏc ng thng x A, y B v cỏc trc ta l S A.B B C Cõu 30 th hm s no sau õy cú s ng tim cn ng ớt nht? 2x2 2x B g x A f x x x Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 C h x x1 x2 D k x 2x x4 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 15 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Li gii: Kim tra c th cỏc hm s f x , g x , k x cú hai ng tim cn ng Xột h x x1 ; x nờn th hm s h x cú nht ng tim cn x x ng Chn ỏp ỏn C Cõu 31 th hm s no sau õy cú s ng tim cn nhiu nht? A f x x1 x1 B g x x x C h x D k x x x1 x4 Li gii: x1 cú hai ng tim cn l x 1; y x x1 +) Hm s f x ; x nờn th cú hai ng tim cn l x 1; y x x x1 +) Hm s k x ; x nờn th cú hai ng tim cn l x x x +) th g x x 1; y +) Xột h x nờn th hm s h x cú hai ng tim cn ng l x 1; x x v cú mt ng tim cn ngang l y Chn ỏp ỏn C Cõu 32 Xỏc nh ta tõm i xng ca th hm s y A 2; B 3;1 C 3; 2x x3 D 2; Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Suy tõm i xng ca th hm s ó cho l I 3; Chn ỏp ỏn C Lu ý: TM I XNG CA TH HM S NHT BIN L GIAO IM CA HAI NG TIM CN CA Nể Suy ra: th hm s y cú tõm i xng l I A; B ax b ; ad bc; c cú hai ng tim cn l x A; y B nờn cx d Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 16 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Cõu 33 Xỏc nh ta tõm i xng ca th hm s y A 2;1 B 2;1 C 1; 2x x D 2; Li gii: +) Ta cú: lim y x l tim cn ng ca th hm s x +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Suy tõm i xng ca th hm s ó cho l I 1; Chn ỏp ỏn C Cõu 34 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m th hm s y cú hai ng tim cn A 1; B ;1 C ; xm x D \1 Li gii: th hm s y ax b ; ad bc; c cú hai ng tim cn ch ad bc cx d Yờu cu bi toỏn m m m \1 Chn ỏp ỏn D Cõu 35 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m th hm s y x m2 x4 cú hai ng tim cn A 2; B ; C ; D \2, Li gii: th hm s y ax b ; ad bc; c cú hai ng tim cn ch ad bc cx d m m \2, Yờu cu bi toỏn m2 m Chn ỏp ỏn D Cõu 36 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m th hm s y cú ba ng tim cn x mx m A ; 4; B 0; C 0; D ; 4; Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 17 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Li gii: 2 0; lim y lim y l tim cõn ngang x x mx m x x x mx m Ta cú: lim y lim x nht ca th Vy th cú ba ng tim cn ch x2 mx m cú hai nghim phõn bit Yờu cu bi toỏn m2 4m m ; 4; Chn ỏp ỏn A Cõu 37 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m th hm s y x2 cú ba ng tim cn x mx m A ; 4; \ B 0; C 0; D ; 4; \ Li gii: Ta cú: lim y lim x x x2 x2 0; lim y lim y l tim cõn ngang x x x mx m x mx m nht ca th Vy th cú ba ng tim cn ch x2 mx m cú hai nghim phõn bit khỏc 2 m 4m Yờu cu bi toỏn m ; 4; \ m m Chn ỏp ỏn A Cõu 38 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m th hm s y x2 m x2 A ;1 cú hai ng tim cn ngang B 1; C 1; D 1; Li gii: +) Xột m : y x nờn trng hp ny th hm s khụng cú tim cn ngang 1 ; +) Xột m : Hm s cú xỏc nh l D nờn trng hp m m ny th hm s khụng cú tim cn ngang Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 18 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB ; v xột cỏc +) Xột m : Hm s cú xỏc nh l D ; m1 m1 gii hn sau: +) lim y lim x x x2 m x lim x x m x m1 y l tim cn m ngang ca hm s x +) lim y lim x x x2 m x lim x x m x m1 y m l tim cn ngang ca hm s x Chn ỏp ỏn D Dựa vào bảng biến thiên đồ thị hàm số K nng: Cõu 39 Cho hm s f x cú bng bin thiờn nh hỡnh v x f ' x f x Khng nh no sau õy ỳng? A th ca f x cú ỳng mt tim cn ngang v mt tim cn ng B th ca f x khụng cú tim cn ngang v cú mt tim cn ng C th ca f x cú ỳng hai tim cn ngang v khụng cú tim cn ng D th ca f x cú ỳng hai tim cn ngang v mt tim cn ng Li gii: Da vo bng bin thiờn: +) Ta cú: lim y ; lim y x l ng tim cn ng ca th hm s x x +) Ta cú: lim y 1; lim y y l tim cn ngang ca th hm s x x Chn ỏp ỏn A Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 19 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Cõu 40 Cho hm s f x cú bng bin thiờn nh hỡnh v x y y Khng nh no sau õy ỳng? A th ca f x cú ỳng mt tim cn ngang v mt tim cn ng B th ca f x khụng cú tim cn ngang v cú mt tim cn ng C th ca f x cú ỳng hai tim cn ngang v khụng cú tim cn ng D th ca f x cú ỳng hai tim cn ngang v mt tim cn ng Li gii: Da vo bng bin thiờn: +) Ta cú: lim y ; lim y x l ng tim cn ng ca th hm s x1 x1 +) Ta cú: lim y 4; lim y y 4; y l cỏc ng tim cn ngang ca th hm x x s Chn ỏp ỏn D Cõu 41 ( minh ha) Cho hm s y f x cú lim f x v lim f x Khng x x nh no sau õy l khng nh ỳng? A th hm s ó cho khụng cú tim cn ngang B th hm s ó cho cú ỳng mt tim cn ngang C th hm s ó cho cú hai tim cn ngang l cỏc ng y v y D th hm s ó cho cú hai tim cn ngang l cỏc ng x v x Li gii: Do lim f x nờn theo nh ngha, ta cú y l ng tim cn ngang ca th x hm s Do lim f x nờn theo nh ngha, ta cú y l ng tim cn ngang ca th x hm s Vy th ca hm s ó cho cú hai ng tim cn ngang l y v y Chn ỏp ỏn C Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 20 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Cõu 42 Cho hm s y f x cú lim y v lim y Khng nh no sau õy x x ỳng? A th ca f x khụng cú tim cn ngang B th ca f x cú ỳng mt tim cn ngang C th ca f x cú ỳng hai tim cn ngang l cỏc ng thng x 2; x D th ca f x cú ỳng hai tim cn ngang l cỏc ng thng y 2; y Li gii: +) Ta cú: lim y 2; lim y y 2; y l cỏc ng tim cn ngang ca th x x hm s Chn ỏp ỏn D Cõu 43 Cho hm s f x cú bng bin thiờn nh hỡnh v Hi th hm s ó cho cú my ng tim cn? x f ' x f x A B C D Li gii: +) Ta cú: lim y ; lim y x 1; x l ng tim cn ng ca th hm x x s +) Ta cú: lim y y l tim cn ngang ca th hm s x Chn ỏp ỏn C Cõu 44 Hm s no sau õy cú bng bin thiờn di õy? x f ' x f x A y 2x x1 B y 2x x Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 C y x2 x D y x1 x2 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 21 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB Li gii: Da vo bng bin thiờn, th hm s cú tim cn ng x v tim cn ngang y Chn ỏp ỏn B Cõu 45 Hm s no sau õy cú bng bin thiờn di õy? x f ' x f x A y 2x x3 B y 3x 10 x2 C y 3x x2 D y 2x x3 Li gii: Da vo bng bin thiờn, th hm s cú tim cn ng x v tim cn ngang y Suy loi cỏc ỏp ỏn A, D Mt khỏc, da vo th hm s suy hm s ó cho nghch bin trờn ; v 2; chn ỏp ỏn C Chn ỏp ỏn C Cõu 46 Cho hm s f x cú th c minh nh hỡnh v sau: y O x Khng nh no sau õy ỳng? A th ca f x cú mt tim cn ng l ng thng x v mt ng tim cn ngang l ng thng x B th ca f x cú mt tim cn ng l ng thng x v mt ng tim cn ngang l ng thng y C th ca f x cú mt tim cn ng l ng thng y v mt ng tim cn ngang l ng thng x Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 22 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB D th ca f x cú mt tim cn ng l ng thng x v mt ng tim cn ngang l ng thng y Li gii: Da vo th: +) Ta cú: lim y ; lim y x l ng tim cn ng ca th hm s x1 x +) Ta cú: lim y 2; lim y y l tim cn ngang ca th hm s x x Chn ỏp ỏn B Cõu 47 Cho hm s f x cú th c minh nh hỡnh v sau: y x -2 O -1 Khng nh no sau õy ỳng? A th ca f x ch cú mt tim cn ng l ng thng x v mt ng tim cn ngang l ng thng x B th ca f x cú hai tim cn ng l ng thng x 2; x v cú nht mt ng tim cn ngang l ng thng y C th ca f x cú hai tim cn ng l ng thng x 2; x v cú hai ng tim cn ngang l ng thng y 1; y D th ca f x cú mt tim cn ng l ng thng x v mt ng tim cn ngang l ng thng y Li gii: Da vo th: +) Ta cú: lim y ; lim y x 2; x l cỏc ng tim cn ng ca th x x hm s Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 23 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB +) Ta cú: lim y 1; lim y y 1; y l cỏc ng tim cn ngang ca th x x hm s Chn ỏp ỏn C Cõu 48 Cho hm s y ax cú th nh hỡnh bờn xb y Xỏc nh a , b A a 1; b B a 1; b C a 2; b D a 2; b O x Li gii: Da vo hỡnh v suy th hm s cú tim cn ng x v tim cn ngang y Vy a 2; b Chn ỏp ỏn C Cõu 49 Cho hm s y ax cú th nh hỡnh bờn xb y Xỏc nh a , b A a 1; b B a 1; b C a 2; b D a 2; b -1 O x Li gii: Da vo hỡnh v suy th hm s cú tim cn ng x v tim cn ngang y Vy a 2; b Chn ỏp ỏn D Cõu 50 Cho hm s y ax b cú th nh hỡnh xc y bờn Xỏc nh a, b, c A a 2; b 1; c B a 2; b 1; c C a 2; b 1; c D a 2; b 1; c O x Li gii: Da vo hỡnh v suy th hm s cú tim cn ng x v tim cn ngang y Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 24 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB b Suy ra: a 2; c Mt khỏc, th hm s ct trc Oy ti im 0; Da vo hỡnh c b 1, c b Vy a 2; b 1; c c Chn ỏp ỏn D v suy Cõu 51 Hm s no sau õy cú th nh hỡnh bờn? x 2x 2x C y x1 y 2x x 2x D y x A y B y 1 O x Li gii: Da vo hỡnh v suy th hm s cú tim cn ng x v tim cn ngang y Trong cỏc ỏp ỏn thỡ ỏp ỏn B phự hp Chn ỏp ỏn B Cõu 52 Hm s no sau õy cú th nh hỡnh bờn? x 2x 2x C y x1 y 2x x 2x D y x A y B y O x Li gii: Da vo hỡnh v suy th hm s cú tim cn ng x v tim cn ngang y Suy loi cỏc ỏp ỏn A, C Mt khỏc, da vo th hm s suy hm s ó cho ng bin trờn ;1 v 1; chn ỏp ỏn D Chn ỏp ỏn D Cõu 53 Cho hm s y f x xỏc nh trờn D 2; \1, , liờn tc trờn mi khong xỏc nh v cú lim y , lim y , lim y , lim y , lim y v x2 x1 x1 x1 x1 lim y Khng nh no sau õy ỳng? x Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 25 [ Cỏc chuyờn Trc nghim Toỏn THPT ] Gii tớch 12 CB A th ca f x cú ỳng hai ng tim cn ng l cỏc ng thng x v x B th ca f x cú ỳng bn ng tim cn ng l cỏc ng thng x 2, x 1, x v x C th ca f x cú ỳng hai ng tim cn ng l cỏc ng thng x v x D th ca f x cú sỏu tim cn ng Li gii: +) Ta cú: lim y , lim y , lim y , lim y , lim y v lim y x2 x1 x1 x1 x1 x Suy th hm s cú bn ng tim cn ng l cỏc ng thng x 2, x 1, x v x Chn ỏp ỏn B S CềN UPDATE TIP Cỏc em cựng thy cụ c gng nhộ?! Thy tin mi vic ri s tt p thụi! quờn, nu cú nhm gỡ thỡ cỏc em phn hi giỳp thy nhộ?! Hn gp li cỏc em nhng ch sau! Hu, ngy 03 thỏng nm 2017! P/S: Trong quỏ trỡnh biờn son chc chn khụng trỏnh sai sút, rt mong nhn c s gúp ý ca quý thy cụ giỏo v cỏc em hc sinh thõn yờu cỏc bi vit tip theo c hon thiờn hn Xin chõn thnh cm n! CLB GIO VIấN TR TP HU Ph trỏch chung: Giỏo viờn Lấ B BO n v cụng tỏc: Trng THPT ng Huy Tr, Tha Thiờn Hu Email: lebabaodanghuytru2016@gmail.com Facebook: Lờ Bỏ Bo S in thoi: 0935.785.115 Giỏo viờn: Lấ B BO 0935.785.115 CLB Giỏo viờn tr TP Hu 26 ... 12 CB D oỏn lim y Vy y l ng tim cn ngang ca th hm s ó cho x Dng toỏn 2: Các toán liến quan đến tiệm cận đồ thị hàm số Cõu 28 Tớnh din tớch S hỡnh phng gii hn bi cỏc trc ta v ng tim cn 2x ... ng Huy Tr, Hu ST: 0935.785.115 a ch: 116/04 Nguyn L Trch, TP Hu Dng toỏn 1: Tìm đ-ờng tiệm cận đồ thị hàm số Phng phỏp:Cho hm s y f x +) ng thng x a c gi l ng tim cn ng (gi tt l tim cn ng)... x lim x x m x m1 y m l tim cn ngang ca hm s x Chn ỏp ỏn D Dựa vào bảng biến thiên đồ thị hàm số K nng: Cõu 39 Cho hm s f x cú bng bin thiờn nh hỡnh v x f ' x f x Khng nh no
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số, các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số,

Hình ảnh liên quan

Kỹ năng: Dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số. - các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

n.

ăng: Dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số Xem tại trang 20 của tài liệu.
Cõu 40. Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ. - các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

u.

40. Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ Xem tại trang 21 của tài liệu.
Cõu 43. Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ. Hỏi đồ thị hàm số đó cho cú mấy đường tiệm cận?  - các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

u.

43. Cho hàm số  cú bảng biến thiờn như hỡnh vẽ. Hỏi đồ thị hàm số đó cho cú mấy đường tiệm cận? Xem tại trang 22 của tài liệu.
Cõu 44. Hàm số nào sau đõy cú bảng biến thiờn dưới đõy? - các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

u.

44. Hàm số nào sau đõy cú bảng biến thiờn dưới đõy? Xem tại trang 22 của tài liệu.
Dựa vào bảng biến thiờn, đồ thị hàm số cú tiệm cận đứng x 1 và tiệm cận ngang y 2. - các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

a.

vào bảng biến thiờn, đồ thị hàm số cú tiệm cận đứng x 1 và tiệm cận ngang y 2 Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan