0

SLIDE SỰ TẠO GIAO TỬ

19 275 0
  • SLIDE SỰ TẠO GIAO TỬ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 15:58

VAI TR CA PHÄI THAI HC: - Nghiãn cỉïu sỉû hçnh thnh v phạt triãøn trỉåïc sinh ca cå thãø ngỉåìi Ngun nhán gáy dë táût BS - Phäi thai hc ỉïng dủng sn khoa - ỈÏng dủng nhi khoa, khoa viãûc hiãøu biãút cạc ngun nhán, cå chãú v âiãưu trë cạc dë táût báøm sinh SỰ TẠO GIAO TỬ MỦC TIÃU HC TÁÛP Trçnh by âỉåüc ngưn gäúc cạc giao tỉí Trçnh by âỉåüc quạ trçnh tảo giao tỉí: quạ trçnh tảo tinh trng, quạ trçnh tảo non NGUỒN GỐC CÁC GIAO TỬ • Tế bào sinh dục ngun thủy, xuất sớm phơi • Thành túi nỗn hồng (w3): TBSD tạo tuyến dục (w4,5) nơi • Phơi giới tính nam: TBSD ngun thủy: 2n = 44A + XY • Phơi nữ: 2n= 44A + XX • Biệt hóa thành tế bào đầu dòng dòng tế bào sinh dục: – TB dòng tinh – TB dòng nỗn QUẠ TRÇNH TẢO GIAO TỈÍ 2.1 Tảo tinh trng: - TB dng tinh sinh sn, biãût họa - Tinh ngun bo, tinh bo v 2, tiãưn tinh trng, tinh trng 2.1.1 Tinh ngun bo: - Trong OST /thai, tr em chng tinh ngun bo tinh bo + 2n= 46= 44A + XY + Biãût họa tỉì TB sinh dủc ngun thy + Giạn phán - Sau dáûy thç trng måïi cọ sỉû biãût họa âãø tảo tinh + tinh bo chng bo bủi + Tinh ngun bo bủi 46) tinh bo chng + tinh ngun tinh ngun bo vy (2n = 2.1.2 Tinh bo 1: - Biãût họa tỉì tinh bo vy - Gim phán tảo tinh trng 2.1.3 Tinh bo 2: TB2 (n= 23 ) TB1 phán chia láưn 2.1.4 Tiãưn tinh trng: TB2 phán chia láưn tiãưn TT (n= 23) 2.1.5 Tinh trng: - Tiãưn TT khäng cọ kh nàng sinh sn họa thnh TT - n= 23 (X/Y) - TB1 gim phán tảo TT - TT: tãú bo â biãût họa cao âäü, khäng cn kh nàng sinh sn, cọ cáúu trục phỉïc tảp biãût 2.2 Tảo non: - Tãú bo dng non sinh sn, biãût họa chên (thủ tinh âỉåüc) - Non ngun bo, non bo1, non bo 2, non chên non 2.2.1 Non ngun bo: - Bưng trỉïng thai - 2n= 46, giạn phán - Tr gại âåìi: non bo 1, khäng cn non ngun bo dỉû trỉỵ non bo 2.2.2 Non bo 1: - 2n= 46, âỉåüc âủng nang trỉïng ngun thy - Têch ly cháút dinh dỉåỵng - Gim phán âãún cúi k âáưu ca láưn phán chia - Tr gại âåìi: non bo âang ngỉìng phán chia 2.2.3 Non bo 2: - Tỉì dáûy thç mn kinh: non bo tiãúp tủc phán chia - Tảo tãú bo con: non bo v cỉûc cáưu 1, n= 23 2.2.4 Non chên: - Non bo tiãún hnh láưn phán chia thỉï non chên v cỉûc cáưu 2, kêch thỉåïc, tạc dủng khạc - Non chên cọ kh nàng thủ tinh - Cỉûc cáưu cng phán chia thnh cỉûc cáưu - non bo tãú bo, chè cọ tãú bo cọ kh nàng thủ tinh GIAO TỈÍ BÁÚT THỈÅÌNG 3.1 Báút thỉåìng vãư hçnh thại: - Tinh trng: + Hçnh dảng báút thỉåìng + TT chỉa trỉåíng thnh + TT gi + TT thoại họa - Non báút thỉåìng thoại họa trỉåïc trỉåíng thnh 3.2 Sai lãûch NST: Vãư säú lỉåüng: + Tha hồûc thiãúu NST sỉû khäng phán ly + Cọ thãø l NST thỉåìng hồûc giåïi
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE SỰ TẠO GIAO TỬ, SLIDE SỰ TẠO GIAO TỬ, , QUAẽ TRầNH TAO GIAO Tặ

Hình ảnh liên quan

- Nghiên cứu sự hình thành và phát - SLIDE SỰ TẠO GIAO TỬ

ghi.

ên cứu sự hình thành và phát Xem tại trang 2 của tài liệu.
+ Hình dạng bất thường + TT chưa trưởng thành + TT già - SLIDE SỰ TẠO GIAO TỬ

Hình d.

ạng bất thường + TT chưa trưởng thành + TT già Xem tại trang 14 của tài liệu.