0

Khai thác 11 20a

34 101 0
  • Khai thác 11 20a

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 20:02

Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Khai thỏc Cõu 11: Trỡnh by din bin quỏ trỡnh cụng tỏc ca h ng lc tng tc tu, th hin trờn th c tớnh M- tng tc tu, ng c phi sinh thờm mt lng cụng sut thụng qua vic tng lng nhiờn liu cung cp cho ng c Khi ú, lc y ph sinh s thng sc cn ban u v to cho tu tc mi ln hn Cỏc lc tỏc dng lờn tu, ng c quỏ trỡnh ny phi tha phng trỡnh chuyn ng ca tu: d = M ( , hG ) M ( , v ) dt dv m = T ( , V ) R (v) dt I Trong ú: I: Mụmen quỏn tớnh ca lng thõn tu v lng nc chuyn ng theo thõn tu M(, hG): Mụmen quay ng c M(, v): Mụmen cn trờn chõn vt : tc gúc ca h trc v: tc tu m: lng tu v lng nc chuyn ng theo tu T: lc y tu R: Lc cn Qua phng trỡnh ta thy, mun thay i tc tu ta phi thay i lc y T, thay i Mụmen sinh ca ng c M(,hG) thụng qua vic thay i lng cp nhiờn liu vo ng c hay thay i tay ga hG Xột ng c khụng trang b BT: Gi s cn tng tc tu t V1->V2, hay núi cỏch khỏc l thay i im phi hp cụng tỏc gia ng c v chõn vt t im 1->im M M(ha 2, ) M(v1, ) bc a M(C0, ) d M(ha 1, ) M(v2, ) 1 Mha1,ha2: c tớnh ngoi ca ng c M(v1, ): c tớnh ng tc ca ng c ti V1 M(C0, ): c tớnh chõn vt iu kin khai thỏc C0 b c Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 15 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Quỏ trỡnh tng tc tu cú th chia thnh giai on sau: G1: Tc tu cha thay i ỏng k -Tng tc quay ca ng c, chõn vt v cỏc chi tit chuyn ng liờn quan t tc gúc 1-> b=0.95(c- 1) -Mụmen chõn vt thay i theo ng cong 1-d -Mụmen ng c thay i theo ng cong 1-a-b G2: Vn tc tu tng dn t V1->V2 Mụmen ng c: b->c->2 Mụmen chõn vt:d->c->2 T im c, Mụmen ng c v Mụmen chõn vt bng im l im cụng tỏc n nh ca HL, ú: Mụmen sinh ca ng c cõn bng vi Mụmen cn trờn chõn vt Lc y tu cõn bng vi lc cn tu Tu chy vi tc V2 ng vi tay ga ha2 Vi loi ng c khụng trang b bt nh th ny thỡ vic thay i tay ga t t hay t bin nhay bc nh hng ln ti tỡnh trng khai thỏc ng c tt/xu, vỡ nú dn n s thay i ln & nhanh hay nh & t t ca ng sut c v ng sut nhit Theo kinh nghim khai thỏc thỡ thay i tay ga ng c khong ln thỡ ng c s cú giai on lm vic trng thỏi nng n, cỏc thụng s thay i nhiu Do ú quỏ trỡnh tng tc tu ta cú th tng tay ga theo kiu nhy bc vi h s nhy bc l k=2,3 Xột ng c khụng trang b BT: t gi thit: kộo tay ga nhanh chúng t ha1->ha2 M b M(hmax, ) c d a b M(C0, ) M(ha 2, ) Ur2: Đặc tính điều chỉnh tốc độ V2 Ur1 Ur1: Đặc tính điều chỉnh tốc độ V1 M(ha 1, ) M(v1, ) Ur2 1 M(v2, ) b c hmax: Đặc tính giới hạn giai on: G1: tc tu thay i khụng ỏng k Di tỏc dng iu chnh ca bt, lng nhiờn liu tng nhanh, a ng c lm vic c tớnh ngoi max (1-a) Mụmen ng c tng t 1-a-b Mụmen chõn vt tng 1-b Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 16 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực G2: Mụmen ng c tng chm b-c v Mụmen chõn vt tip tc tng b-c T im c, Mụmen ng c v Mụmen chõn vt cõn bng v ng c lm vic trờn c tớnh ngoi max G3: Ti d: bt gim lng nhiờn liu t hmax ti ha2 theo c tớnh iu chnh ca bt, Mụmen ng c v Mụmen chõn vt bng v cựng gim dn Tu t tc V2 Nhn xột: Tng tay ga t ngt v khong ln -> cú khong thi gian ng c lm vic c tớnh hmax -> nng n Nu tng tay ga t t liờn tc khong ln thỡ Mụmen ca ng c v chõn vt khụng kp bng nhau, ng c sinh tha cụng sut so vi cụng sut cn tiờu th -> tng tay ga t t, tng bc nh -> Mụmen ng c v Mụmen chõn vt nhanh chúng cõn bng -> ng c lm vic an ton, tin cy, kinh t hn (k lm vic trờn hmax) Cõu 12: Trỡnh by din bin quỏ trỡnh cụng tỏc ca h ng lc gim tc tu Khi gim tay ga nhiờn liu vo ng c, lc y tu T gim, tu gim dn tc lc cn Vi ng c khụng cú bt G1: tc tu hu nh khụng i Mụmen ng c gim MA ->a->b Mụmen chõn vt gim MA->b(do lc cn) G2: tc tu gim dn Mụmen chõn vt v Mụmen ng c gim dn v bng thu c, sau ú tip tc Xem hình giáo trình cựng gim ti B Ti B tu chy V2 tng ng vi tay ga ha2 cựng iu kin khai thỏc C0 Nhn xột: s c, nhit gim t ngt -> ng c b gỡ, nhit B gim t ngt->d cht mỏy Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 17 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Vi ng c cú bt M(C0, ) M b M(ha 1, ) M(v2, ) Ur1 Ur2 M(ha 2, ) Gim tay ga nhanh t ha1->ha2 (khong rng), tỏc ng ca bt, ng c b ct nhiờn liu tc gúc trờn trc ng c gim t a-> b nhng tc tu hu nh khụng i Mụmen chõn vt gim 1->b, Mụmen ng c gim ->0 Do Mụmen cn trờn chõn vt lm tc gúc trc ng c gim xung, ti d, gp ng c tớnh iu chnh ca bt, bt a ng c lm vic tr li vi nhiờn liu Nhn xột: gim tay ga t ngt -> cú giai on ng c b ct nhiờn liu, sau ú mi ng li -> khụng tin cy, b ng sut nhit, c Gim tay ga theo tng bc nh d b a Cõu 13 Trỡnh by phng phỏp hóm ng c Diesel lai chõn vt bng giú nộn Cỏc yu t nh hng n cụng hóm: -Hóm HL = giú nộn thng c s dng quỏ trỡnh man, mc ớch l rỳt ngn thi gian o chiu quay ca ng c -> m bo ng c hot ng theo chiu quay mi nhanh nht v an ton nht * Sau ngng cp nhiờn liu vo ng c v thay i cam phõn phi khớ v cam nhiờn liu -> bt u quỏ trỡnh hóm Van giú ng: 1: bt u m; 2: kt thỳc nhng ng c Diesel lai chõn vt trc tip, vic hóm c thc hin = cp giú nộn qua xupỏp ng vic iu ng tu nhanh chúng v kinh t -> vic hóm cn thc hin sau giỏ tr ca Mụmen quay trờn chõn vt = Mụmen cn Mụmen quỏn tớnh Ms = Mc I d dt Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 18 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Tc l khong 3->7s sau ngng cp nhiờn liu vo ng c v s vũng quay ng c ó gim xung khong 0.5->0.7 nn thc hin hóm: giú nộn t a chia giú iu khin, vo khoang iu khin ca xupap ng Kè NẫN vi giỏ tr gúc cp khớ khỏc ph thuc c im kt cu ca tng ng c, khong 65-1000 gúc quay trc khuu so vi CT Tớnh chu nộn ca khụng khớ xylanh kỡ nộn cú tỏc dng hóm ng c piston i lờn gn CT Nu s tng ỏp xylanh piston lờn gn CT lm xupap ng b úng li v piston qua CT thỡ khụng khớ kỡ gión n s lm tng s quay ca ng c -> vic hóm ng c t hiu qu kộm (thc cht vic gión n ny tng ng vic nộn cú ớch kỡ nộn) Sau hóm, ng c s dng hn v chiu quay ó chuyn sang chiu mi Vic hóm ng c ph thuc v cỏc yu t: + p sut khụng khớ nộn a v ng c + Giỏ tr ca vũng quay ng c hóm (+kt cu ca van giú ng) P Cỏc quỏ trỡnh din hóm: D E F1 C A ĐCD F2 A ĐCD J F1 B F2 ĐCT A: piston i lờn úng ca x, kt thỳc quỏ trỡnh quột, bt u nộn B: giú ng (hóm) c cp C: xupap ng úng D: nhy van an ton, x bt lng khớ nộn ngoi E: gión n khớ xylanh A: ca x m Cụng hóm: Lh= F1- F2 cú th 0 Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 19 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Cõu 14 Din bin quỏ trỡnh thay i chiu chuyn ng ca tu trờn th c tớnh thay i chiu chuyn ng ca ng c -> ng theo chiu mi Tu thay i chiu chuyn ng v tc chuyn ng> Quỏ trỡnh iu ng tu l quỏ trỡnh HL cụng tỏc trng thỏi khụng n nh, c trng bng s khụng cõn bng gia nng lng nhp v nng lng thoỏt: S khụng cõn bng gia: Mụmen ng c sinh lc khớ chỏy vi Mụmen cn thit trờn chõn vt Lc y chõn vt v lc cn vi v tu Mụmen quay ca turbine v Mụmen quay ca mỏy nộn Lc tỏc dng lờn phn t cm ng v cỏc phn t HT iu chnh Nng lng cp phớa thnh vỏch xylanh v nng lng nc lm mỏt mang Ch iu ng tu l ch m ng c phi thay i s vũng quay liờn tc, thm thay i c chiu quay vi ụng c lai chõn vt nh bc trc tip Quỏ trỡnh thay i chiu quay l quỏ trỡnh phc gm: dng, o chiu, ng ng c theo chiu quay mi Quỏ trỡnh o chiu quay ng c bt u t vic dng cp nhiờn liu vo ng c, tu chuyn ng trờn hnh trỡnh ca mỡnh (tin), ú chõn vt quay t v sau thi gian ngn, nú lm vic nh turbine v lai ngc li ng c -> ng c quay theo chiu bt u (tin) chõn vt v h trc tip tc quay theo chiu bt u cho ti cú tỏc ng ca Mụmen hóm lờn ng c v h trc ( ln ca Mụmen hóm ph thuc v tc ca tu) Khi tỏc dng hóm ó cú hiu qu -> chõn vt bt u quay theo chiu ngc li tu cũn tin theo quỏn tớnh Do chõn vt quay theo chiu ngc li -> tu c hóm Ti tu dng li, ti thi im tu dng, ti trng ca h ng lc tng ng vi c tớnh buc tu (v=0) Sau ú tu bt u tng tc theo chiu ngc li cho ti xỏc lp ch cụng tỏc mi cho chuyn chuyn ng lựi (khi Vlựi= const) Quỏ trỡnh iu ng tu chia thnh giai on (ng c lai trc tip chõn vt nh bc) G1: sau ct nhiờn liu (a-b) Mụmen quay ca ng c gim -> Mụmen õm v giỏ tr bng tn tht c gii Ma Vn tc tu thay i khụng ỏng k, chõn vt quay theo chiu tin -> Mụmen quay ca chõn vt gim theo ng cong a-b, ú on a-b Mụmen cú giỏ tr (+), on b-b cú giỏ tr (-), lỳc ú chõn vt lm vic nh turbine Trong giai on ny cụng hóm ng c ch yu tn tht c gii (ma sỏt, tn tht cỏc ng trc) Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 20 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Do s gim vũng quay ca chõn vt m s chờnh lch Mụmen chõn vt (a-b-b) v Mụmen quay ca ng c (a-b) s gim dn v ti b thỡ Mụmen chõn vt = Mụmen quay ng c, tc l = Mụmen lc ms nhng ngc chiu Trong giai on ny lc y tu ca chõn vt < lc cn -> tỏc dng gim tc tu G2: hóm t (do lc cn trờn v tu) Mụmen chõn vt gim theo ng cong Mụmen ma sỏt ca ng c v h trc Nu khụng cú giú hóm -> tu chuyn ng theo quỏn tớnh v dng hn li (do lc cn v tu) (Mụmen chõn vt v Mụmen ng c gim theo b-c-0 -> lõu) gim nhanh tc tu, ti c: to lc y õm ln, thụng qua vic a khớ hóm vo xylanh G3: hóm bng giú nộn (bt u t im c ti tc tu =0) Trong giai on ny Mụmen chõn vt theo ng cong c-d-e giỏ tr ln nht ca Mụmen chõn vt giai on ny l ti d vic hóm cú hiu qu -> giú hóm phi to c Mụmen quay trờn trc ng c cú giỏ tr > Mụmen chõn vt max ng cong th hin Mụmen quay ca ng c c-c-e phi nm di ng cong c-d-e Ngoi vic s dng giú hóm cú th dựng: phanh c khớ trờn h trc chõn vt G4: o chiu chõn vt + cp nhiờn liu v ng c tng vũng quay -> tu dng v chuyn sang hng ngc li cho -> t trng hot ng n nh dk cụng tỏc mi (chy lựi) TH1: ng c cú bt Mụmen chõn vt: e-q-f-g-a Mụmen ng c: e-e-f-f-f-g-a on f-f-g: c tớnh ngoi ca ng c e-f: s thay i Mụmen ng c o-a: biu th c tớnh chõn vt iu kin cụng tỏc n nh theo chiu quay lựi Nhn xột: vi ng c trang b bt: +ti vũng quay nh: ng c ó lm vic ti c tớnh cc i -> ng sut nhit v s c cc b> KP: gim lng nhiờn liu ng c tng tc theo chiu quay mi nhng cú th dn ti khú n khi ng Do ú cú th dựng thit b nh lng nhiờn liu ng TH2: khụng cú bt iu khin ng c trc tip bng tay: sau khi ng, Mụmen ng c s thay i theo c tớnh b phn f-q-a, ú dk cụng tỏc ca ng c s nh nhng hn so vi trng hp cú bt - Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 21 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực M C0 haT a Mn 0,8Vn UrT V= -n n nn b e c b UrL V=Vn d haL e q a e c f CL g a f f -M Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 22 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Cõu 15 Nờu nh ngha v phng phỏp xõy dng c tớnh ngoi ca ng c Diesel tu thy (c tớnh cụng sut lng nhiờn liu cung cp cho chu trỡnh khụng i) Đặc tính - Đờng đặc tính biểu diễn mối quan hệ tiêu, thông số công tác động với số vòng quay lợng cung cấp nhiên liệu cho chu trình không thay đổi (dw = const) gọi đặc tính - Hàm biểu diễn: Ne = f(n) Me = f(n), với dw = const Xây dựng đặc tính Giả định: Lợng nhiên liệu cấp vào động chu trình không đổi (dw=const) hiệu suất chung động không đổi phạm vi toàn chế độ tốc độ quay o=const, ta có: Ne = C1.n.dw (*) (C1=(60.z.QH o)/632,3) (Ne=(G.QH o)/632.3=(60.n.z.dw.Qh)/632,3) Từ (*) ta thấy: Khi trì lợng cung cấp nhiên liệu cho chu trình không thay đổi (dw = const) công suất phát động tỷ lệ bậc với tốc độ quay Do đồ thị đặc tính có dạng bậc có hình đờng thẳng ứng với dw đờng đặc tính Ne-n Ta thấy dw không thay đổi Mômen quay có ích (Me) áp suất có ích bình quân (Pe) không đổi (không phụ thuộc n) Thật vậy: Ne=Me.n/716,2 -> Me=Ne.716,2/n=716,2.C1.dw=C2.dw Ne=Pe.S.F.n.i.z/4500 -> Pe=C3.dw Do ứng với giá trị dw, đồ thị Me, Pe đờng thẳng song song với trục hoành (0 n) (ml) Trong thựcNtế, hiệu suất động giảm dần theo chiều tăng tốc e độ quay nên đờng đặc tính đờng cong Đờng l thuyt Đờng thực tế Lu hành nội www.mkt46dh1.tk nmin nn nmax - 23 - n (v/ph) Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực khai thác chúng đợc chia thành đờng sau: Ne Nmax Nn NKT nmin nmax n nk nn 1: Đặc tính giới hạn- đặc tính công suất giới hạn độ bền động (Ngh) 2: Đặc tính lớn nhất- đặc tính thể khả phát công suất lớn động (Nmax) vòng quay lớn 3: Đặc tính (đặc tính định mức)- đặc tính thể khả phát công suất lớn ổn định, kinh tế động (Nn) vòng quay định mức 4: Đặc tính khai thác- đặc tính công suất đợc sử dụng rộng rãi trình khai thác động (NKT) Thông thờng: NKT =(0,85 ~ 0,95) Nn 5: Đặc tính phụ tải (bộ phận) (Nbf) : đặc tính công suất động phát công suất nhỏ công suất khai thác, thờng sử dụng điều kiện manơ Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 24 - 80 Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Với động tăng áp tuabin khí xả ta xét trờng hợp: *) Có làm mát khí tăng áp: Thì ta điều chỉnh lu lợng nớc làm mát để trì nhiệt độ không khí nạp không thay đổi, ảnh hởng nhiệt độ môi trờng không đáng kể *) Không làm mát khí tăng áp: Khi nhiệt độ khí nạp sau máy nén đợc tính: P Tk = Tk k Pk m m T0 T1 Trong đó: T0, T1 nhiệt độ môi trờng điều kiện chuẩn điều kiện thay đổi Tk, Tk1 nhiệt độ tăng áp điều kiện chuẩn điều kiện thay đổi Pk, Pk1 áp suất tăng áp điều kiện chuẩn điều kiện thay đổi m hệ số thực nghiệm Khi nhiệt độ không khí trớc tuabin tăng áp đợc xác định: t1KX = x.t0KX + y.(tk1 + tk) Trong đó: t0KX, t1KX nhiệt độ khí xả trớc TB điều kiện chuẩn & thay đổi tk, tk1 nhiệt độ khí tăng áp điều kiện chuẩn thay đổi x, y thông số thực nghiệm Ví dụ: Xét thay đổi thông số động nhiệt độ môi trờng thay đổi động 12H 20,7/ 2.25,4 có công suất định mức 3000 ml Kết đợc ghi lại bảng Qua thực nghiệm cho thấy nhiệt độ môi trờng tăng lên 10oC thì: - Công suất có ích giảm 1% - Trọng lợng không khí nạp giảm 3% - Hệ số d lợng không khí giảm 2,5% - Hiệu suất thị giảm 1% - Công suất tua bin khí xả giảm 5% - Suất tiêu hao nhiên liệu tăng 0,72% - Nhiệt độ khí xả tăng 3,5% Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 34 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Để đảm bảo cho chế độ ứng suất nhiệt động cần giảm lợng cung cấp nhiên liệu 1,75% Câu 19 Các yếu tố đặc trng cho vùng khí hậu ảnh hởng độ ẩm môi trờng đến thông số công tác động (nh câu 18) P Độ ẩm môi trờng: = h = h Ta biết rằngcông thức xác định độ ẩm tơng đối nhsau Ph(%): h max max Độ ẩm tơng đối tỷ số độ ẩm tuyệt đối không khí độ ẩm cực đại không khí chứa nhiệt độ Việc thay đổi làm cho lợng ô xy có không khí thay đổi làm ảnh hởng trình cháy động Ne (%) 100 90 = 50% 80 = 60% 70 = 70% 60 = 80% = 90% Sự thay đổi công suất có ích động độ ẩm tơng đối thay đổi nhiệt độ khác giữ nguyên áp suất môi trờng 50 20 40 60 80 t0 (0C) - thay đổi 10% công suất động thay đổi 1% gi, ge thay đổi 1% Câu 20 Viết phơng trình cân nhiệt động Diesel tàu thủy giải thích thành phần phơng trình Cân nhiệt diesel tàu thủy Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 35 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Nếu nhiệt trị thấp nhiên liệu QH, cháy sinh nhiệt lợng Qt, đợc phân chia theo công thức sau: Qt = Qe + Qkx + Qlm + Qcg + Qcl đây: Qe :là nhiệt lợng biến thành công có ích Qkx: nhiệt lợng khí xả mang Qlm:là nhiệt lợng mát cho môi trờng làm mát Qcg:là nhiệt lợng dầu nhờn mang Qcl:là phần nhiệt lợng không tính đợc (do xạ, cháy không hoàn toàn,) Sau ta xác định thành phần phơng trình cân nhiệt vừa nêu 1) Nhiệt lợng tơng ứng sinh công có ích: Qe = e.QH 2) Nhiệt lợng mát khí xả mang đi: Qkx = Gkx.Cpkx.Tkx Gkk.Cpkk.Tkk - Gkx, Gkk: khối lợng khí xả, không khí cung cấp cho cháy 1kg nhiên liệu Gkk = . Lo Gkx = ..Lo + - Lo : lợng không khí lý thuyết cần đốt cháy kg nhiên liệu Lo = C H S O + + 0,21 12 32 32 Lo = C H S O + + 1.PH 12 32 32 0,211 Po Trong đó: C, H, S, O : thành phần cácbon, hydro, lu huỳnh, oxy có nhiên liệu : độ ẩm môi trờng PH, Po : áp suất riêng phần nớc khí : hệ số d lợng không khí quét phụ thuộc kết cấu động Đối với động kỳ không tăng áp : = 1,03 1,05 Đối với động kỳ có tăng áp : = 1,1 1,2 Đối với động kỳ quét thẳng : = 1,3 1,5 Đối với động kỳ quét vòng : = 1,5 1,8 : hệ số d lợng không khí = . : hệ số d lợng không khí tổng hợp Cpkk, Cpkx : tỉ nhiệt đẳng áp không khí khí xả xác định theo công thức: Cpkk = 0,9852 + 0,000934.tkk Cpkx = 1,03 + 0,000126.tkx tkx, tkk, Tkx, Tkk : nhiệt độ khí xả, không khí tính theo oC oK Cuối ta viết : 1.Lo.Cpkk.Tkk Qkx = (1.Lo + 1).Cpkx.Tkx - Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 36 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Tổn thất nhiệt cho khí xả không tổn thất lợng tên với tổn thất lợng tính đến quy trình cháy rớt đờng dãn nở dẫn đến mát rđờng dãn nở v ( tn tn ) 3) Nhiệt lợng nớc làm mát mangQlmđi: = Gn Cn Gnl Trong đó: Gn : khối lợng nớc tuần hoàn làm mát (Kg/h) Cn : tỉ nhiệt nớc tnv, tnr : nhiệt độ nớc vào khỏi động Tổn thất phụ thuộc vào kiểu loại động cơ, cách thức làm mát nh công chất làm mát cho chi tiết khác động Đối với động cỡ lớn có nhánh làm mát khác chia ra: Qlm = Qlmxl + Qlmpis + Qlmcl Qlmxl, Qlmpis, Qlmcl: nhiệt lợng nớc (dầu) làm mát xi lanh, piston, chỗ lại bao quanh khu buồng đốt mang Ngoài có động làm mát vòi phun, không khí tăng áp 4) Nhiệt lợng dầu nhờn mang đi: (tdn r tdn v ) Qcg = Gdn Cdn Gnl Trong đó: Gdn : khối lợng dầu nhờn tuần hoàn (Kg/h) tdnv, tdnr : nhiệt độ dầu nhờn vào khỏi động Gnl : lợng nhiên liệu chi phí cho (Kg/h) Có thể chia nhỏ tổn thất giới nh ổ đỡ, nhóm piston xilanh Tổn thất cho môi trờng làm mát (nớc hay dầu) phân tích phơng diện cân nhiệt không tổn thất thực mà phải tính phần nhiệt khí xả truyền cho môi trờng làm mát Phơng trình cân nhiệt viết nh sau: = ql + qkx + qlm + qcg + qcl hoặc: Qt = Ql + Qkx + Qlmxl + Qlmpis + Qcg + Qcl = ql + qkx + qlmxl + qlmpis + qcg + qcl Các giá trị q tính % Việc chia nhỏ thành phần dễ tính phân tích Tuy nhiên thực tế cho việc tính xác khó khăn phần chuyển qua cho phần khác Bằng công trình thực nghiệm bảng 9, 10, 11 cho ta thấy số liệu thành phần phơng trình cân khác tùy thuộc kiểu loại động cơ, kết cấu hãng cách thức sử dụng công chất làm mát Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 37 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Câu : 21 Viết phơng trình tính tổn thất nhiệt cho khí xả , phơng án sử dụng nguồn nhiệt khí thảI mang Những điểm cần ý khai thác hệ thống tận dụng nhiệt khí xả : Trả lời: Tổn thất nhiệt khí xả mang phần tơng đối lớn, chiếm 25 30% phơng trình cân nhiệt Tuy nhiên tổn thất tận dụng đợc tùy thuộc động kết cấu thiết bị tận dụng Cần phải phân tích rõ yếu tố làm thay đổi thành phần quy luật thay đổi điều kiện bên chế độ khai thác động thay đổi, sở khai thác tận dụng có hiệu Giá trị lợng tận dụng thiết bị tận dụng phụ thuộc vào hai yếu tố khí xả: - Nhiệt độ khí xả - Lợng khí xả (liên quan đến hệ số d lợng không khí ) Để biết lợng nhiệt sử dụng thiết bị tận dụng ta cần xác định nhiệt lợng khí xả mang qui luật phân bố theo chế độ làm việc chúng loại động khác Khi động làm việc đặc tính chân vịt tổn thất nhiệt khí xả phụ thuộc vào vòng quay động nhiệt độ khí xả hệ số d lợng không khí phụ thuộc vào vòng quay động cơ: Qkx = f(tkx, ) ; = f(n) ; tkx = f(n) qkx = f(n) Các kết công trình nghiên cứu cho ta công thức: tkx, tkxn: nhiệt độ khí xả vòng quay n vòng quay định mức nn , n: hệ số d lợng không khí vòng quay n, nn m1, m2: hệ số thực nghiệm phụ thuộc kiểu loại động cơ: Động kỳ không tăng áp: m1 = 2,05, m2 = - 2,3 Động kỳ có tăng áp: m1 = 1,8, m2 = - 1,2 Động kỳ có tăng áp: m1 = 1,4, m2 = -1,0 m m m m Hay viết: n n nn q kx = n Lo + 1.C p kx t kx n nn n n nn n Lo C p kk t kk nn QH Đối với động làm việc chế độ phụ tải, công thức tính nhiệt độ khí xả hệ số d lợng không khí phụ thuộc tải động cơ: Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 38 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Đối với động có tăng áp: a = 0,07; b = 0,93; m=0,68 Đối với động không tăng áp: a = 0,12; b = 0,88; m=0,95 Sự phụ thuộc hệ số d lợng không khí nhiệt độ khí xả biểu diễn quat kx công thức = 560 1,11 48 Bây ta tính nhiệt lợng riêng tổn thất khí xả ứng với đơn vị công suất thông số thông số co dãn để tính toán thiết bị tận dụng Đối với động không tăng áp vòng quay động giảm nhiệt lợng tổn thất ứng với đơn vị công suất tăng, động có tăng áp ngợc lại động không tăng áp trọng lợng không khí nạp hầu nh không đổi thay đổi vòng quay, động có tăng áp giảm vòng quay kèm theo giảm vòng quay tuabin máy nén làm cho trọng lợng không khí nạp giảm Tổn thất nhiệt khí xả lớn, song thực tế cho thấy sử dụng hoàn toàn hết đợc nguyên nhân sau đây: - Giới hạn hạ nhiệt độ khí xả môi trờng nh làm cho bề mặt thiết bị tận dụng lớn, hiệu thấp nhiệt độ thấp - Đặt thiết bị phụ gây phản áp đờng xả làm ảnh hởng đến họat động động - Nhiệt độ điểm sơng giới hạn nh thiết bị phụ làm việc nhiệt độ điểm sơng gây ăn mòn, nhiệt độ phụ thuộc áp suất riêng phần nớc khí xả hàm lợng lu huỳnh có nhiên liệu xác định theo công thức: tds, tng : nhiệt độ điểm sơng nhiệt độ ngng tụ S : hàm lợng lu huỳnh có nhiên liệu Nhiệt độ điểm sơng vào khoảng 120 140oC ds ng Vì ta lấy nhiệt độ thấp khỏi thiết bị tận dụng tpmin tpm = tds + t t : độ chênh nhiệt độ đảm bảo ống xả sau thiết bị tận dụng không bị ảnh hởng nhiệt độ điểm sơng nh trao nhiệt hiệu thờng lấy t 25oC Khi biết đợc nhiệt độ bé sau thiết bị phụ tận dụng ta xác định đợc hệ số tận dụng nhiệt khí xả lớn thiết bị phụ nhờ công thức: t = t + 98,5 s Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 39 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực max = i kx i p i kx kx = p C p t kx C p t p kx C p t kx Trong :ikx, tkx, Cpkx : entanpi, nhiệt độ tỉ nhiệt khí xả trớc thiết bị ip, Cpp : entanpi, tỉ nhiệt sau thiết bị phụ Gần cho Cpp = Cpkx , ta có : Khi biết đợc công suất, tổn thất nhiệt khí xả t kx t P = công suất hệ số sử dụng nhiệt chế maxđộ t kx tải khác ta tính đợc nhiệt lợng sử dụng thiết bị phụ theo công thức sau : Qp = qcskx.Ne. = qkx.Ne..ge.QH n Q P = n nn m2 n Lo + 1.t kx n nn m1 n C p kx n nn m2 t Lo C p kk t kk .1 pn t kx m1 n nn .N en n nn x g e Nh Qp hàm vòng quay Qp = f(n) Sau biết quy luật, với quy luật Qkx = f(n) cho ta phơng án sử dụng hiệu Khi giảm công suất từ 25 30% so với chế độ định mức, tơng ứng 25 32% vòng quay định mức lợng nhiệt sử dụng thiết bị phụ giảm từ 32% đến 44% Muốn sử dụng có hiệu tổn thất nhiệt khí xả ta phải nắm đợc quy luật thay đổi tổn thất nhiệt khí xả nhiệt tận dụng thiết bị phụ chế độ khác từ định chế độ khai thác thiết bị tận dụng có hiệu nhất, sử dụng cho nhu cầu khác tàu ứng Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 40 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực với chế độ khai thác động hình 21 biểu diễn quy luật thay đổi đó, sử dụng vùng khai thác (hình a), toàn vùng khai thác (hình b), chế độ khai thác (hình c) Câu 22 : Viết phơng trình tính tổn thất nhiệt cho làm mát Phơng án tận dụng Trình bầy Nguyên Lý hoạt động hệ thông chng cất nớc từ nớc biển : Viết phơng trình tính tổn thất nhiệt cho làm mát Phơng án tận dụng Tổn thất nhiệt cho làm mát tổn thất đơng nhiên phải có lớn Tổn thất cho làm mát phụ thuộc vào kết cấu, chế độ hoạt động động cơ, nhiệt độ trung bình nớc mát hàng loạt yếu tố khác Khi dùng hệ thống làm mát hở, nhiệt độ nớc khỏi động thấp việc sử dụng lại hiệu Đối với hệ thống làm mát kín, nhiệt độ nớc khỏi động cao, xu hớng chung nâng nhiệt độ nớc mát lên cao nhằm hoàn thiện trình cháy động việc tận dụng nhiệt nớc làm mát dễ dàng Độ mài mòn nhóm pistong-xilanh, suất tiêu hao nhiên liệu có ích phụ thuộc lớn vào nhiệt độ nớc mát Trên hình 22 biểu diễn phụ thuộc suất tiêu hao nhiên liệu vào nhiệt độ nớc mát động thí nghiệm Khi tăng nhiệt độ nớc mát từ 40oC lên 80oC suất tiêu hao nhiên liệu giảm 6,0-6,7 g/ml.h, nhiệt độ khí xả tăng 5-6% giữ hệ số d lợng không khí không đổi Khi tăng nhiệt độ nớc mát, hiệu suất có ích tăng, tổn thất masát nhóm piston - xilanh giảm Sự thay đổi giá trị tơng đối tổn thất nhiệt nớc mát phụ thuộc vào chế độ tải vùng công suất từ 60% đến 100% công suất định mức quan hệ đợc xác định: Trên hình 23 biểu diễn phụ thuộc giá trị tơng đối tổn thất nhiệt làm mát qnccs/qncn vào Ne/Nen chế độ nhỏ tải nhiệt độ nớc làm mát thấp dẫn đến chế độ hoạt động Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 41 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực động đi, độ mài mòn cụm pistong-xilanh tăng Chính lý xu hớng chung ngời ta tăng nhiệt độ công chất làm mát để đạt đợc chế độ cháy động tốt hơn, giảm mài mòn chi tiết chuyển động Nâng cao khả tận dụng nhiệt nớc mát mang khỏi động Về mặt lý thuyết tận dụng hoàn toàn nhiệt lợng công chất làm mát mang khỏi động cơ, nhng thực tế hệ số tận dụng nhỏ số vòng tuần hoàn khả tận dụng lợng nhiệt ví dụ nh hệ làm mát vòi phun, dầu làm mát piston Nguyên Lý hoạt động hệ thông chng cất nớc từ nớc biển : ( theo vẽ) Câu 23 : Nguyên nhân ảnh hởng biện pháp khắc phục tợng sức cản đờng nạp ? Nguyên nhân : Hiện tợng sức cản đờng nap lu thông dòng khí nạp bị hạn chế : a Phin lọc gió dị tắc bẩn b Sinh hàn gió bị tắc bẩn c đờng ồng nạp bị hỏng hóc , tắc bẩn d điều chỉnh sai khe hở nhiệt xuppap nạp ảnh hởng a Ta gọi sức cản nạp Rn (mmH20 ) : Nếu Rn Tăng lợng không khí nạp vào buồng đốt L giảm ( lợng nhiên liệu không đổi) hệ số lợng không khí ( ) giảm ddo thời gian chuẩn bị cháy tăng dẫn đến cháy cứng (khó cháy ) thông số thị có ích thay đổi theo chiều hớng xấu dẫn đén (Ni; Ne ; giảm ge;gi; Tkx tăng) b Nếu Rn tăng áp suất khí nạp giảm quét thảI ( động kỳ ) tức hệ số khí sót tăng ( r ) Khắc phục : Tuỳ theo nguyên nhân mà có biện pháp sử lý thích hợp Tốt : a Tuân thủ quy trình khai thác nhà chế tạo b định kỳ kiểm tra vệ sinh, bảo dỡng đờng ống nạp thiết bị đờng nạp c Kiểm tra định kỳ điều chỉnh hợp lý khe hở nhiệt ( or góc phân phối khí ) d Khai thác động gần vòng quay công suất định mức Không khai thác chế độ tảI nhở tảI lâu Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 42 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực e Thờng xuyên kiểm tra điều chỉnh hệ thống cung cấp nhiên liệu chất lợng phun sơng Câu 24 Nguyên nhân ảnh hởng biện pháp khắc phục tợng phản áp đờng xả : Nguyên nhân : Hiện tợng phản áp đờng xả ddo lu thông dòng khí xả bị hạn chế : a Góc phân phối khí ( khe hở nhiệt )của xuppap xả điều chỉnh không hợp lý ( kiểm tra sách sửa chữa ) b đờng ống xả bị tắc bẩn c Nắp đặt nhiều xilanh chung bầu góp khí xả ( ddo chế tạo ) d Do nắp nhiều thiết bị tận dung nhiệt khí xả thiết bị tận dụng nhiệt khí xả bị tắc bẩn , hỏng hóc( tua bin , nồi hơI khí xả) ảnh hởng : Ta gọi phản áp đờng xả Rx (mmH20 ) a Rx tăng hệ số khí sót tăng ( r ) : Hạn chế trình nạp dokhí xả có áp suất nhiệt độ cao chiếm chỗ buồng đốt Lợng không khí thực tế nạp vào xilanh giảm hệ số d lợng không khí giảm thời gian chuẩn bị cháy tăng ( cháy cứng ) thông số thị có ích thay đổi theo chiều hớng xấu dẫn đén (Ni; Ne ; giảm ge;gi; Tkx tăng) b Rx tăng hệ số khí sót tăng ( r ) : Tăng công quét thảI ( động kỳ Rx lớn khó quét mà có bị khí xả quay ngợc lại đờng nạp c Rx tăng hệ số d lợng không khí giảm trình cháy sang đờng giãn nở Nhiệt độ khí xả tăng làm tăng tổn thất nhiệt tăng nhiệt độ xilanh Mất nhiều nhiệt cho nớc làm mát , giảm tính kinh tế tuổi thọ động Khắc phục : Tuỳ theo nguyên nhân mà có biện pháp sử lý thích hợp Tốt : a Tuân thủ quy trình khai thác nhà chế tạo b định kỳ kiểm tra vệ sinh, bảo dỡng đờng ống xả thiết bị đờng xả c Kiểm tra định kỳ điều chỉnh hợp lý khe hở nhiệt ( or góc phân phối khí ) d Khai thác động gần vòng quay công suất định mức Không khai thác chế độ tảI nhở tảI lâu e Thờng xuyên kiểm tra điều chỉnh hệ thống cung cấp nhiên liệu chất lợng phuúnơng ( BCA, vòi phunsơ đồ cấu tạo Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 43 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực f Chú ý : trờng hợp xảy đối áp cha thể khắc phục đợc cần giảm nhiên liệu cấp chu trình đến Tkx < Tkx gây phản áp Câu 25: nhiệt độ nớc làm mát có ảnh hởng đến tổn hao giới, công suất động diesel ứng suất nhiệt chi tiết đợc làm mát trả lời: ảnh hởng nớc làm mát đến tổn hao giới công súât động diesel: a Nhiệt độ chất lợng nớc làm mát ảnh hởng đến thông số công tác động có chiều hớng trái ngợc Ngời khai thácc phảI nắm rõ đợc chất xác định đợc ảnh hởng có lợi để chọn vùng nhiệt độ thích hợp: i Khi nhiệt độ nớc làm mát tăng nhiệt độ đầu trình nén tăng làm cho trọng lợng riêng không khí giảm, lợng không khí thực tế nạp vào xilanh giảm hệ số d lợng không khí giảm dẫn đến cháy cứng thông số thị có ích thay đổi theo chiều hớng xấu(Ni; Ne giảm, ge,gi tăng) ii Khi nhiệt độ nớc làm mát tăng nhiệt độ đầu trình nén tăng làm cho nhiệt dộ cuối trình nén tăng,thời gian chuẩn bị cháy giảm , cháy mềm dẫn đến N e tăng iii Khi nhiệt độ nớc làm mát tăng độ nhớt dầu bôI trơn giảm, tổn hao giới giảm, Ne tăng ge,gi giảm b Bằng thực nghiệm petorop đa công thức tính tổn hao gới nhóm piston- xilanh: - độ nhớt dầu bôI trơn xilanh C Cm tốc độ chuyển động trung bình P piston F m m =à F :diện tích bề mặt ma sát khe hở nhiệt hai bề mặt ma sát Khi thí nghiện động giá trị vòng qua không đổi thời gian ngắn (Cm,F, không đổi) Pm=f( ) mà =f(T) nhiệt độ nớc làm mát tăng nhiệt độ thành vách xilanh tăng lam cho nhiệt độ dầu bôI trơn tăng độ nhớt giảm P m giảm Nm giảm làm Ne tăng ( Ne= Ni-Nm ) Chu ý: nh tăng nhiệt độ nớc làm mát phảI ý đến loại dầu bôI trơn sử dụng nhiệt độ nớc làm mát tăng cao dẫn đến cháy màng dầu bôI trơn làm cho P m tăng Ne giảm độ nhớt dầu bôI trơn thay đổi theo nhiệt độ nhng thay đổi nhiều từ 20 đến 80 C ảnh hởng nhiệt độ nớc làm mát đến ứng suất nhiệt chi tiết: Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 44 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực a ứng suất nhiệt chi tiêt động diesel ( đỉnh piston, sơmĩilanh, nắp xilanh.) phụ thuộc nhiệt độ hai bề mặt chi tiết, phía tiếp xúc với khí cháy pháI tiếp xúc với nớc làm mát b NgùơI ta đa công thức tính ứng suất nhiệt nh sau: i Trong đó: E mô đun đàn hồi vật liệu làm chi tiết hệ số giãn nở dài t t m -m hệ số poatsông t = + E m -t1,t2 nhiệt độ - bề mặt tiếp xúc với nớc làm mát khí cháy Nh coi E, m, không đổi t =f(t) mà t= t2 t1 nhiệt độ nớc làm mát tăng t t giảm Chú ý : nhiệt độ nớc làm mát thích hợp có u điểm tận dụng nhiệt nớc làm mát sau làm mát phục vụ cho mục đích khác nh , hâm, sấy Câu 26:Có công chất thờng đợc sủ dụng để làm mát động diesel tàu thuỷ, u nhợc điểm chúng Trả lơi: Hiện động diesel tau thuỷ đợc làm mát bằn bốn loại công chất là: nớc ,nớc biển, LO,DO: a LO:dầu LO thờng đợc sủ dụng cho việc bôI trơn làm đợc sủ dụng đẻ làm mát chi tiết dâu LO thờng dùng để làm mát cho động diesel tàu cỡ lớn mức dộ cờng tai cao với u diểm kà không ăn mòn kim loại(KL) nhợc điểm hệ số tả nhiệt lhông cao , hay bị cháy tạo cáu cặn, đắt b DO: dầu dùng cho việc llàm mát vòi phun Thờng công chất đợc sủ dụng với u điểm không ăn mòn KL nhợc điểm đắt , hệ ssố tảI nhiệt thấp dễ cháy tạo cáu c Nớc biển: dùng phổ biến tàu thuỷ hệ thống làm mát hở u điểm rẻ tiền, sẵn có, hệ số tải nhiệt cao.nhợc điểm có lẫn tạp chất, hay tạo cáu cặn ăn mòn KL d Nớc ngọt: đợc dùng phổ biến tàu : tạo cáu không gian làm mát , ăn màon KL , rẻ tiền, hệ số tảI nhiệt cao, thành phần ổn định không thay đổi làm việc Nhợc điểm dự trữ có giới hạn tàu Câu 27: lắp đặt thiết bị tận dụng nhiệt khí xả động diêsel tàu thuỷ cần ý gì, sao? Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 45 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Trả lơi: Khi lắp đặt thiết bị tận dụng nhiệt khí xả không nên lắp đặt nhiều thiết bị dễ dàng gây tợng phản áp lớn Khi có tợng ảnh hởng đến hoạt động động cơ( xem câu 24) Khi lắp đặt thiết bịtận dụng nghiệt khí xả phảI ý đến nhiệt độ điểm sơng nế nh thiết bị phụ làm việc nhiệt độ điểm sơng dễ gây ăn mòn thiết bị Do ta lấy nhiệt độ thấp khỏi thiết bị là: t = t d / s + t t độ chênh nhiệt độ đảm bảo ống xả p sau thiết bị tận dụng không bị ảnh hởng nhịêt độ điểm sơng t >= 25C a Nhiệt độ điểm sơng phụ thuộc vào áp suất riêng phần hơI nớc khí xả lợng lu huỳnh có nhiên liệu (Tđs=120-140 C ) t ds = t ng / tu + 98.53 s thiết bị tận dụng làm việc nhiệt độ điểm sơng nhiệt độ sau thiết bị mà nhiệt độ điểm sơng có hình thành axit sunfuric gây ăn mòn thiết bị ống xả Câu 28 : Tại xu hớng chế tạo động Diesel lại sử dung hệ thống làm mát kín với việc nâng cao nhiệt độ nớc làm mát : Trả lời: Bởi sử dung Hệ thống làm mát hở nhiệt độ nớc khỏi động thấp nên việc tận dụng hiệu thờng với hệ thống lại dùng công chất nớc biển nên dễ gây ăn mòn thiết bị , đóng cáu cặn làm giảm bề mặt trao nhiệt Với Hệ thống làm mát kín nhiệt độ khỏi động cao công chất dễ kiếm , rẻ tiền Xu hớng nâng cao nhiệt độ nớc làm mát nhằm hoàn thiện trình cháy động việc tận dung nhiệt nớc làm mát dễ dàng : - Khi nhiệt độ nớc làm mát tăng , nhiệt độ đầu cuối tăng thời gian chuẩn bị cháy giảm -> cháy mềm -> trình cháy động tốt - Khi nhiệt độ nớc làm mát tăng -> nhiệt độ thành vách xilanh tăng -> nhiệt độ dầu bôI trơn tăng -> độ nhớt dầu giảm -> tổn hao giới giảm -> Nm giảm , Ne tăng - Khi nhiệt độ nớc làm mát tăng -> ứng suất nhiệt , tổn thất nhiệt giảm tăng khả tận dụng nhiệt nớc làm mát cho mục đích khác nh chng cất nớc ngọc hâm , sấy hạn chế việc hành thành ăn mòn axit - Với Hệ thống làm mát kín công chất nớc ddo : tạo cáu cặn không gian làm mát hệ số tải nhiệt cao ăn mòn kim loại thành phần ổn định không thay đổi làm Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 46 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực việc Tuy nhiên việc tăng nhiệt độ nớc làm mát phảI nằm giới hạn đặc biệt nhiệt độ kết cốc dầu nhờn loại dầu Câu29: trình bầy Nguyên Lý hoạt động hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt khí xả vào nồi hơI kinh tế với công chất hơI quà nhiệt sử dụng cho tuabin hơI lai máy phát điện : Trả lời : Tận dụng nhiệt khí xả nồi kinh tế Hầu hết tàu biển đợc lắp đặt nồi kinh tế để tận dụng nguồn nhiệt từ khí xả sinh lúc tàu hành trình nhằm phục vụ mục đích hâm sấy Đặc biệt tàu có công suất máy lớn lợng sinh đợc sử dụng để lai tổ hợp tua bin - máy phát điện, nhằm cung cấp phần hay toàn điện cho tàu lúc hành trình Về kết cấu thờng có hai loại: Loại nồi kinh tế riêng kết nối với nồi phụ thông qua hệ thống đờng ống, loại nồi liên hợp khối, có cụm ống riêng để dẫn khí xả qua cụm ống khác nồi phụ Vì nồi kinh tế nằm đờng dẫn khí xả môi trờng nên khai thác cần phải ý điểm sau: - Định kì vệ sinh phía khí xả để giảm đối áp đờng xả giá trị giới hạn - Tránh khai thác chế độ nhỏ tải gây tợng ăn mòn điểm sơng - Tránh tợng nớc gây biến dạng, cháy ống động hoạt động tải cao Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 47 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực Nớc trống phân li đợc bơm tuần hoàn đa lên hâm nớc tiết kiệm A, sau vào sinh B Tại nớc đợc đun sôi quay trở lại trống phân li Trong trống phân li nớc nhiệt độ cao sôi sinh hơi, phần phân tách phía trống qua van Tại số nhánh đa phục vụ hâm sấy, nhánh khác vào sấy C Hơi sấy trở thành nhiệt có thông số áp suất, nhiệt độ cao đợc đa đến tuabin để lai máy phát điện cung cấp phần toàn điện cho tàu Hơi hồi sau hâm sấy sau sinh công tuabin đợc ngng tụ bình ngng & Nớc ngng tụ đợc đa két cascade sau cấp trở lại nồi bơn cấp nớc nồi sau qua bầu hâm nớc Việc điều chỉnh lu lợng nớc cấp cho nồi đợc thực van tự động 12.Khi động ngừng hoạt động nồi phụ đảm nhận việc cấp cho tuabin phục vụ hâm sấy Hoặc tạm ngừng hoạt động tuabin thời gian đậu biển Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 48 - ... từ định chế độ khai thác thiết bị tận dụng có hiệu nhất, sử dụng cho nhu cầu khác tàu ứng Lu hành nội www.mkt46dh1.tk - 40 - Đề cơng ôn tập Khai Thác hệ đông lực với chế độ khai thác động hình... khai thác động hình 21 biểu diễn quy luật thay đổi đó, sử dụng vùng khai thác (hình a), toàn vùng khai thác (hình b), chế độ khai thác (hình c) Câu 22 : Viết phơng trình tính tổn thất nhiệt cho làm... suất lớn ổn định, kinh tế động (Nn) vòng quay định mức 4: Đặc tính khai thác- đặc tính công suất đợc sử dụng rộng rãi trình khai thác động (NKT) Thông thờng: NKT =(0,85 ~ 0,95) Nn 5: Đặc tính phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai thác 11 20a , Khai thác 11 20a ,

Hình ảnh liên quan

6. lập bảng kết quả:... - Khai thác 11 20a

6..

lập bảng kết quả: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.8. Đồ thị công chỉ thị và cách xác định P i - Khai thác 11 20a

Hình 3.8..

Đồ thị công chỉ thị và cách xác định P i Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1: Đồ thị công khai triển tiêu chuẩn - Khai thác 11 20a

Hình 1.

Đồ thị công khai triển tiêu chuẩn Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1.3. Sự thay đổi các thông số động cơ khi nhiệt - Khai thác 11 20a

Hình 1.3..

Sự thay đổi các thông số động cơ khi nhiệt Xem tại trang 19 của tài liệu.