0

Đề cương ôn tập hóa 12 phần 1

14 173 0
  • Đề cương ôn tập hóa 12 phần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:22

TI LIU CA KYS ễN THI THPT 2018 CNG HểA HC 12 CHNG 1: ESTE LIPIT A KIN THC C BN I ESTE - c im cu to phõn t: RCOOR - Vit cụng thc cu to cỏc ng phõn este: Este no, n chc (CnH2nO2): s ng phõn: 2n-2 (1 y: quỡ tớm xanh x = y: quỡ tớm khụng chuyn mu x < y: quỡ tớm Ti Liu ca Kys Chia s ti liu & thi cht lng THPT 2018 | Trang 10 III PEPTIT V PROTEIN - Liờn kt peptit: -CO-NH- Loi peptit = s amino axit to nờn nú - S liờn kt peptit = s amino axit to nờn nú - to nờn t amino axit VD: tripeptit S lk peptit = = - Cỏch gi tờn: H2 NCH2 CO NH CHCO NH CH COOH | | CH3 CH(CH3 )2 Glyxyl alanylleuxin (Gly-Ala-Val) - Tớnh cht: B ụng t (t0, baz, axit, mui) H H Thu phõn pepit ngn hn amino axit Cu ( OH )2 ,OH Phn ng mu biure hp cht mu tớm B CU HI V BI TP B1 CP BIT Cõu 1: Phỏt biu no di õy v tớnh cht vt lớ ca amin khụng ỳng? A Metyl -,etyl -,imetyl-,trimeltyl l cht khớ, d tan nc B Cỏc amin khớ cú mựi tng t amoniac, c C Anilin l cht lng, khú tan nc, mu en D tan ca amin gim dn s nguyờn t cacbon tng Cõu 2: Khi thy phõn polipeptit sau: H2N-CH2-CO-NH-CHCO-NH-CH CO-NH- CH- COOH CH2COOH CH2-C6H5 CH3 S amino axit khỏc thu c l A B C D Cõu 3: Thu phõn khụng hon ton tetrapeptit (X), ngoi cỏc a-amino axit cũn thu c cỏc ipetit: Gly-Ala ; Phe-Val ; Ala-Phe Cu to no sau õy l ỳng ca X? A Val-Phe-Gly-Ala B Ala-Val-Phe-Gly C Gly-Ala-Val-Phe D Gly-Ala-Phe-Val Cõu 4: Khi núi v peptit v protein, phỏt biu no sau õy l sai? A Protein cú phn ng mu biure vi Cu(OH)2 Ti Liu ca Kys Chia s ti liu & thi cht lng THPT 2018 | Trang 11 B Liờn kt ca nhúm CO vi nhúm NH gia hai n v -amino axit c gi l liờn kt peptit C Thy phõn hon ton protein n gin thu c cỏc -amino axit D Tt c cỏc protein u tan nc to thnh dung dch keo Cõu 5: iu no sau õy SAI? A Dung dch amino axit khụng lm giy qu tớm i mu B Cỏc amino axit u tan c nc C Khi lng phõn t ca amino axit gm mt nhúm NH2 v mt nhúm COOH luụn l s l D Hp cht amino axit cú tớnh lng tớnh B2 CP HIU Cõu 6: Cỏc cht sau c sp xp theo th t tớnh baz tng dn: A C6H5NH2, NH3, CH3NH2, C2H5NH2, CH3NHCH3 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3, C2H5NH2 C NH3, C6H5NH2, CH3NH2, CH3NHCH3 D NH3, C2H5NH2, CH3NHC2H5, CH3NHCH3 Cõu 7: Cho cỏc dung dch ca cỏc hp cht sau: NH2-CH2-COOH (1) ; ClH3N-CH2-COOH (2) ; NH2-CH2-COONa (3); NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5) Cỏc dung dch lm qu tớm hoỏ l A (1), (3) B (3), (4) C (2), (5) D (1), (4) C D Cõu 8: C4H11N cú s ng phõn amin bc l A B Cõu 9: T glyxin (Gly) v alanin (Ala) cú th to my cht ipeptit? A cht B cht C cht D cht Cõu 10: Dung dch metylamin cú th tỏc dng vi cht no sau õy: Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loóng, CH3COOH, qu tớm A FeCl3, H2SO4 loóng, CH3COOH, Na2CO3 B Na2CO3, FeCl3, H2SO4 loóng C FeCl3, qu tớm, H2SO4 loóng, CH3COOH D Na2CO3, H2SO4 loóng, qu tớm B3 CP VN DNG THP Cõu 11: phõn bit cỏc dung dch glucoz, glixerol, anehit axetic, ancol etylic v lũng trng trng ta dựng: A NaOH B AgNO3/NH3 C Cu(OH)2/OH- D HNO3 Cõu 12: Cú cht lng benzen, anilin, stiren, ng riờng bit l mt nhón Thuc th phõn bit cht lng trờn l Ti Liu ca Kys Chia s ti liu & thi cht lng THPT 2018 | Trang 12 A Dung dch NaOH B Giy qu tớm C Dung dch phenolphtalein D Nc brom Cõu 13: trung hũa 25 gam dung dch ca mt amin n chc X nng 12,4% cn dựng 100ml dung dch HCl 1M Cụng thc phõn t ca X l A C3H5N B C3H7N C CH5N D C2H7N Cõu 14: Cho 0,01 mol amino axit X tỏc dng vi HCl thỡ dựng ht 80 ml dung dch HCl 0,125M v thu c 1,835 gam mui khan Cũn cho 0,01 mol X tỏc dng vi dung dch NaOH thỡ cn dựng 25 gam dung dch NaOH 3,2% Cụng thc ca X l A H2N-C3H6-COOH B H2N-C2H4-COOH C H2NC3H5(COOH)2 D (NH2)2C3H5COOH Cõu 15: Cho 13,35 g hn hp X gm CH2NH2CH2COOH v CH3CHNH2COOH tỏc dng vi V ml dung dch NaOH 1M thu c dung dch Y Bit dung dch Y tỏc dng va vi 250 ml dung dch HCl 1M Giỏ tr ca V l A 100 ml B 150 ml C 200 ml D 250 ml B4 CP VN DNG CAO Cõu 16: Cho m gam hn hp X gm NH3, CH5N, C2H7N bit s mol NH3 bng s mol C2H7N em t chỏy hon ton thu c 20,16 lit CO2(ktc) v x mol H2O Vy giỏ tr ca m v x l A 13,95g v 16,20g B 16,20g v 13,95g C 40,50g v 27,90g D 27,90g v 40,50g Cõu 17: Hp cht hu c X l este to bi axit glutamic (axit - amino glutaric) v mt ancol bc nht phn ng ht vi 37,8 gam X cn 400 ml dung dch NaOH 1M Cụng thc cu to thu gn ca X l A C2H3(NH2)(COOCH2- CH3)2 B C3H5(NH2)(COOCH2- CH2- CH3)2 C C3H5(NH2)(COOH)(COOCH2- CH2- CH3) D C3H5NH2(COOH)COOCH(CH3)2 Cõu 18: Mt cht hu c X cú CTPT C3H9O2N Cho tỏc dng vi dung dch NaOH un nh, thu c mui Y v khớ lm xanh giy qu tm t Nung Y vi vụi tụi xỳt thu c khớ metan CTCT phự hp ca X l A CH3COOCH2NH2 B C2H5COONH4 C CH3COONH3CH3 D C A, B, C Cõu 19: Cho 0,15 mol H NC H (COOH) (axit glutamic) vo 175 ml dung dch HCl 2M, thu c dung dch X Cho NaOH d vo dung dch X Sau cỏc phn ng xy hon ton, s mol NaOH ó phn ng l A 0,50 B 0,65 C 0,70 Ti Liu ca Kys Chia s ti liu & thi cht lng D 0,55 THPT 2018 | Trang 13 Cõu 20: un núng m gam hn hp gm a mol tetrapeptit mch h X v 2a mol tripeptit mch h Y vi 600 ml dung dch NaOH 1M (va ) Sau cỏc phn ng kt thỳc, cụ cn dung dch thu c 72,48 gam mui khan ca cỏc amino axit u cú mt nhúm -COOH v mt nhúm -NH2 phõn t Giỏ tr ca M l A 51,72 B 54,30 C 66,00 D 44,48 C P N C D D D A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C C D C C D C C A D C C B A Quý Thy/Cụ cn file word (min phớ) v úng gúp ti liu Hc sinh mun ng kớ thnh viờn nhn ti liu t ng Liờn h trc tip Fanpage Ti Liu ca Kys Hc sinh tham gia nhúm Gia ỡnh Kyser cựng hc Ti Liu ca Kys Chia s ti liu & thi cht lng THPT 2018 | Trang 14 ... toàn thu 31, 32 gam Ag Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozơ A 50% B 72,5% C 55,5% D 45% C ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A B B B D D D B A B Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi... khan amino axit có nhóm -COOH nhóm -NH2 phân tử Giá trị M A 51, 72 B 54,30 C 66,00 D 44,48 C ĐÁP ÁN C D D D A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C C D C C D C C A D C C B A Quý Thầy/Cô cần file word... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A C B C B C B D D C B B D C C B A D B Gia đình Kyser – Group học tập chất lượng, tham gia ngay! Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2 018 |
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập hóa 12 phần 1 , Đề cương ôn tập hóa 12 phần 1 ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.1. Tờn gọi của một số amin - Đề cương ôn tập hóa 12 phần 1

Bảng 3.1..

Tờn gọi của một số amin Xem tại trang 9 của tài liệu.