0

bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

50 679 0
  • bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 18:44

bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh Welcome to NHOM CHƯƠNG V TỔ CHỨC TỔ CHỨC    I- Khái niệm mục tiêu chức tổ chức II/.Một số vấn đề khoa học công tác tổ chức III/.Xây dựng cấu tổ chức I- Khái niệm mục tiêu chức tổ chức 1/ Khái niệm chức tổ chức  Tổ chức chức quản trị liên quan đến hoạt động xây dựng phát triển cấu máy tổ chức để đảm bảo hoạt động cần thiết , xác lập mối quan hệ quyền hạn trách nhiệm phận  I- Khái niệm mục tiêu chức tổ chức     Nội dung chức tổ chức Thiết kế , phát triển cấu tổ chức Xây dựng nguyên tắc quy trình làm việc Thiết lập hệ thống quyền lực phân quyền I- Khái niệm mục tiêu chức tổ chức 2/ Mục tiêu chức tổ chức:  - Tạo môi trường nội thuận lợi cho cá nhân  - Xây dựng máy quản trị nhẹ có hiệu lực  - Xây dựng nếp văn hóa tổ chức lành mạnh  - Tổ chức công việc khoa học  - Phát uốn nắn điều chỉnh  - Phát huy mạnh nguồn tài nguyên  - Tạo lực cho tổ chức I- Khái niệm mục tiêu chức tổ chức 3/ Nguyên tắc tổ chức  Nguyên tắc thủ trưởng (hay nguyên tắc thống huy)  Nguyên tắc gắn với mục tiêu  Nguyên tắc cân đối  Nguyên tắc linh hoạt  Nguyên tắc hiệu II/.Một số vấn đề khoa học công tác tổ chức 1/.Tầm hạn quản trị (tầm hạn kiểm soát) a) Khái niệm tầm hạn quản trị :  Là khái niệm dùng để số lượng nhân viên cấp mà nhà quản trị điều khiển cách tốt đẹp II/.Một số vấn đề khoa học công tác tổ chức(TT)       b) Các yếu tố ảnh hưởng tới tầm hạn quản trị Trình độ lực nhà quản trị Khả ý thức cấp Mối quan hệ nhân viên với nhân viên nhân viên với nhà quản trị Tính chất phức tạp mức độ ổn định công việc Kỹ thuật thông tin  1/.Tầm hạn quản trị (tầm hạn kiểm soát)(TT) G.ĐỐC G.ĐỐC NV1 NV2 VV… NV20 Mô hình cấu quản trị theo chức : G.ĐỐC Q.T Chức Năng A Q.T Chức Năng B Q.T Chức Năng C Q.ĐỐC P Xưởng1 Q.ĐỐC P Xưởng Q.ĐỐC P Xưởng b) Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức  Cơ cấu thực nguyên tắc:    Có tồn đơn vị chức Không theo tuyến Các đơn vị chức có quyền đạo đơn vị trực tuyến b) Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức  Ưu điểm Sử dụng chuyên gia giỏi việc định quản trị  Không đòi hỏi nhà quản trị phải có kiến thức toàn diện   Dễ đào tạo dễ kiếm nhà quản trị b) Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức  Nhược điểm     Vi phạm nguyên tắc thống huy Chế độ trách nhiệm không rõ ràng Sự phối hợp nhà lãnh đạo phận chức khó khăn Với nhược điểm kiểu cấu vi phạm nguyên tắc thống huy 5/ Các kiểu cấu tổ chức chủ yếu  c/.Cơ cấu quản trị trực tuyến – chức Mô hình cấu quản trị trực tuyến – chức : G.ĐỐC Q.Trị chức Năng A Q.ĐỐC P Xưởng Q.Trị chức Năng B Q.Trị chức Năng C Q.ĐỐC P Xưởng Q.Trị chức Năng D Q.ĐỐC P Xưởng c/.Cơ cấu quản trị trực tuyến – chức    Đây kiểu cấu hỗn hợp hai loại cấu trực tuyến cấu chức Tồn đơn vị chức đơn chuyên môn Không có quyền đạo đơn vị trực tuyến c/.Cơ cấu quản trị trực tuyến – chức  Ưu điểm  Có ưu điểm cấu trực tuyến cấu chức  Tạo điều kiện cho giám đốc trẻ c/.Cơ cấu quản trị trực tuyến – chức  Nhược điểm    Nhiều tranh luận xảy nhà quản trị phải giải Hạn chế sử dụng kiến thức chuyên môn Vẫn có xu hướng can thiệp đơn vị chức 5/ Các kiểu cấu tổ chức chủ yếu  d).Cơ cấu quản trị ma trận d).Mô hình cấu quản trị ma trận CHỦ TỊCH P.chủ tịch Marketing Quản Quảntrị trị Dự án A Dự án A Quản Quảntrị trị Dự Dựán ánBB Quản trị Quản trị Dự Dựán ánCC P.chủ tịch Sản xuất P.chủ tịch Kỹ thuật P.chủ tịch Cung ứng P.Chủ tịch Nhân d).Cơ cấu quản trị ma trận  Nguyên tắc cấu ma trận :      Cho phép lúc thực nhiều đề án Sản xuất nhiều loại sản phẩm khác Ngoài người lãnh đạo theo tuyến theo chức giúp đỡ người lãnh đạo theo đề án Mỗi thành viên phận trực tuyến với phận chức gắn liền với việc thực đề án khu vực Sau đề án hoàn thành , thành viên đề án trở vị trí đơn vị vũ d).Mô hình cấu quản trị ma trận  Ưu điểm :     Tổ chức linh động Ít tốn , sử dụng nhân lực có hiệu Đáp ứng tình hình kinh doanh sản xuất nhiều biến động Hình thành giải thể dễ dàng, nhanh chóng d).Mô hình cấu quản trị ma trận  Nhược điểm:    Dễ xảy tranh chấp ảnh hưởng người lãnh đạo phận Cơ cấu đòi hỏi nhà quản trị phải có ảnh hưởng lớn Phạm vi sử dụng hạn chế trình độ định THANKS YOU ! ... quản trị  Phân cấp quản trị phân chia hay ủy thác bớt quyền hạn trách nhiệm nhà quản trị cấp cho nhà quản trị cấp 3/ Phân cấp quản trị     Mục đích việc ủy cấp để : Tạo điều kiện cho doanh. .. cấp cấu tổ chức  Bộ phận quản trị  Bộ phận quản trị phận riêng biệt có chức quản lý đinh 3/ Các phận cấp cấu tổ chức   Cấp quản trị Cấp quản trị thống phận quản trị trình độ định 5/ Các... Q ĐỐC NV NV NV 1/.Tầm hạn quản trị (tầm hạn kiểm soát)(TT)   Tầm hạn quản trị rộng Tầm hạn quản trị hẹp 1/.Tầm hạn quản trị (tầm hạn kiểm soát)(TT) Tầm hạn quản trị rộng :  a)Đặc điểm  tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh, bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh, , I- .Khái niệm và mục tiêu chức năng của tổ chức ., 1/.Tầm hạn quản trị (tầm hạn. kiểm soát)(TT), 1/.Tầm hạn quản trị (tầm hạn kiểm soát)(TT)., III/.Xây dựng cơ cấu tổ chức, c/.Cơ cấu quản trị trực tuyến – chức năng, d).Cơ cấu quản trị ma trận

Hình ảnh liên quan

Mô hình cơ cấu tổ chức quản Mô hình cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến: - bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

h.

ình cơ cấu tổ chức quản Mô hình cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến: Xem tại trang 31 của tài liệu.
Mô hình cơ cấu quản trị theoMô hình cơ cấu quản trị theo  - bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

h.

ình cơ cấu quản trị theoMô hình cơ cấu quản trị theo Xem tại trang 36 của tài liệu.
Mô hình cơ cấu quản trị trực Mô hình cơ cấu quản trị trực tuyến – chức năng : - bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

h.

ình cơ cấu quản trị trực Mô hình cơ cấu quản trị trực tuyến – chức năng : Xem tại trang 41 của tài liệu.
d).Mô hình cơ cấu quản trị mad).Mô hình cơ cấu quản trị ma  - bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

d.

.Mô hình cơ cấu quản trị mad).Mô hình cơ cấu quản trị ma Xem tại trang 46 của tài liệu.
d).Mô hình cơ cấu quản trị mad).Mô hình cơ cấu quản trị ma  - bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

d.

.Mô hình cơ cấu quản trị mad).Mô hình cơ cấu quản trị ma Xem tại trang 48 của tài liệu.
d).Mô hình cơ cấu quản trị mad).Mô hình cơ cấu quản trị ma  - bai thuyet trinh nhom 4 môn quản trị kinh doanh

d.

.Mô hình cơ cấu quản trị mad).Mô hình cơ cấu quản trị ma Xem tại trang 49 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm