0

Bào 38: Hệ bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

18 6,856 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

1.KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1. Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể môi trường ngoài ? NƯỚC TIỂU ĐÁP ÁN MT ngoài cung cấp thức ăn, nước, muối khoáng ôxi qua hệ tiêu hóa,hệ hô hấp, đồng thời thời tiếp nhận chất bã, sản phẩm phân huỷ khí CO 2 từ cơ thể thải ra. MUỐI KHOÁNG ÔXI THỨC ĂN, NƯỚC, PHÂN CO 2 Câu 2. Nhận xét sự trao đổi chất giữa cơ thể môi trường ngoài? 1.KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu 1. Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể môi trường ngoài ? CƠ THỂ Hệ hô hấp Hệ tiêu hóa MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI )1( )2( )3( )4( Hệ bài tiết VẤN ĐỀ ĐẶT RA Hằng ngày, cơ thể chúng ta cần hấp thụ các chất cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể, đồng thời thải ra môi trường ngoài những sản phẩm thừa, những chất độc hại cho cơ thể, thông qua quá trình trao đổi chất. Quá trình thải các chất thừa, chất độc hại đó được thực hiện như thế nào? Những cơ quan nào tham gia thực hiện bài tiết có ý nghóa như thế nào đối với cơ thể? Một trong các cơ quan đó là : Hệ bài tiết. TIẾT 4O:BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Thải CO 2 , mồ hôi, nước tiểu. Cơ quan nào bài tiết các sản phẩm này? Hàng ngày cơ thể thải ra những sản phẩm nào? Phổi,thận, da. Những sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu? - Các cơ quan bài tiết chủ yếu các sản phẩm bài tiết chủ yếu: + Phổi thải CO 2 + Thận bài tiết nước tiểu + Da bài tiết mồ hôi Từ hoạt động trao đổi chất của tế bào hoạt động của cơ thể. Quá trình lọc thải các chất cạên bã, các chất độc hại ra môi trường bên ngoài gọi là bài tiết. CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT I.Bài tiết. -Khái niệm: bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. -Vai trò bài tiết: giúp duy trì tính ổn đònh của môi trường trong. Giả sử nếu các chất thải không được cơ thể thải ra ngoài thì cơ thể sẽ như thế nào? Cụ thể nếu ta nín thở không thải CO 2 ra ngoài hoặc nín tiểu (một thời gian dài) thì cơ thể sẽ như thế nào? Vì sao? Cơ thể sẽ bò đầu độc gây mệt mỏi, nhức đầu…vì các chất thải sẽ tích tụ nhiều trong máu làm biến đổi các tính chất của môi trường trong cơ thể gây ra bệnh lí Vậy bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể? Thế nào là bài tiết? Các cơ quan bài tiết chủ yếu các sản phẩm thải chủ yếu? TIẾT 4O:BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU CHƯƠNG VII:BÀI TIẾTCHƯƠNG VII:BÀI TIẾT -Các cơ quan bài tiết chủ yếu các sản phẩm bài tiết chủ yếu: + Phổi thải CO 2 + Thận bài tiết nước tiểu + Da bài tiết mồ hôi I.Bài tiết. -Khái niệm: bài tiết là quá trình lọc thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. -Vai trò: bài tiếtø duy trì tính ổn đònh của môi trường trong. CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Trong các hoạt động bài tiết này, hoạt động nào quan trọng nhất? vì sao? -Phổi bài tiết CO 2 , thận bài tiết nước tiểu là quan trọng nhất -Vì hai cơ quan này bài tiết chủ yếu chất độc, chất cặn bãvà khí CO 2 ra khỏi cơ the.å Hoạt động bài tiết của da vàø thận còn tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi trường ngoài cơ thể . + Nếu nhiệt độ môi trường càng thấp thì hoạt động thải các chất cặn bã hoàn toàn là thận. + Nếu nhiệt độ môi trường cao cơ thể hoạt động nhiều , mạnh thì da tham gia bài tiết bằng việc thoát mồ hôi qua các lỗ chân lông . Cơ quan bài tiết nước tiểucấu tạo như thế nào mà có thể lọc thải được các chất cặn bã ra ngoài bằng nước tiểu Vò trí hệ bài tiết nước tiểu trên cơ thể? Hệ bài tiết nước tiểu ở trong khoang bụng. Tiết 40 : BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU • I. Bài tiết: • II.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. Câu 1:Chú thích vào sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu? Bảng hướng dẫn hoạt động nhóm 1 5 4 3 2 Chọn câu trả lời đúng nhất: 1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: a.Thận ,cầu thận ,bóng đái c. Thận ,bóng đái ,ống đái b. Thận ,bóng đái ,ống đái d. Thận , ống dẫn nước tiểu,bóng đái ,ống đái 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là: a. Thận c. Bóng đái b. ống dẫn nước tiểu d.Ống đái 3.Cấu tạo của thận gồm: a. Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận ,ống dẫn nước tiểu b. Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận c. Phần vỏ,phần tuỷvới các đơn vò chức năng d Phần vỏ,phần tuỷ với các đơn vò chức năng cùng các ống góp bể thận 4. Mỗi đơn vò chức năng của thận gồm: a. Cầu thận ,nang cầu thận c. cầu thận ,ống thận b. Nang cầu thận ,ống thận d. Cầu thận ,nang cầu thận, ống thận Câu 2: Các nhóm quan sát hình 38.1ABCD trang 123 SGK, làm bài tập sau đây: 1 2 3 4 5 Hệ bài tiết nước tiểu gồm :thận, ống dẫn nước tiểu ,bóng đái, ống đái • II.Cấu tạo của hệbài tiết nước tiểu Câu 1 : Chú thích vào sơ đồ cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu ? Thận trái Thận phải Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Ống đái Cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu gồm: + 2 quả thận nằm 2 bên cột sống vùng thắt lưng, thận phải thấp hơn thận trái. .Hai quả thận nối với 2 ống dẫn nước tiểu thông với bóng đái ống đái. • I. Bài tiết: Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan nào? Các cơ quan trong hệ bài tiết nước tiểu, cơ quan nào quan trọng nhất? CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 1 2 3 4 5 - Hệ bài tiết nước tiểu gồm :thận, ống dẫn nước tiểu ,bóng đái, ông đái • II.Cấu tạo của hệbài tiết nước tiểu a. Thận Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất: Thận trái Thận phải Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Ống đái • I. Bài tiết: 1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: a. Thận ,cầu thận ,bóng đái b. Thận ,bóng đái ,ống đái c. Thận ,bóng đái ,ống đái d. Thận , ống dẫn nước tiểu, bóng đái ,ống đái 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu la:ø a. Thận b. ống dẫn nước tiểu c. Bóng đái d. Ống đái d. Thận , ống dẫn nước tiểu, Bóng đái , ống đái CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU Thận trái Thận phải Ống dẫn nước tiểu Ống đái Bóng đái Quan sát H38.1A SGK mẫu vật thận Nhận xét hình dạng, màu sắc của thận? Hình hạt đậu, màu đỏ thẩm Gồm: phần vỏ, Phần tuỷ bể thận. Phần vỏ Phần tuỷ Bể thận Quan sát H38.1B SGK mẫu vật thận bổ đôi. Cấu tạo trong của thận gồm những phần nào? H38.1A H38.1B [...]... ,nang cầu thận,ống thận CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU •I Bài tiết: •CỦNG CỐ •II .Cấu tạo của Chú thích vào sơ yếu Các sản phẩim thải chủđồ u của Hệ bài tiết nước tiểu Hệ bà bàytkhái c tiể Trình tiế nướ niệ tiể cấu tạo hệcbàiitiếttnước m, u?cơ *Mỗi thận gồm: cơ thể? Việ tạo như thế ng o? có cấu bà tiế chúnà do vai trò của bài tiết? -Phần vỏ:khoảng 1 triệu quan... cái túi vỏ hai n p, lớp trong n phầngồmphầlớph tuỷ) tuỷ) (nằm ở vỏ n phầ Phần vỏ tiếp giáp với búi cầu thận Thận phải H38.1B Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Ống đái H38.1A CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O:BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU •I Bài tiết: Phần trong của thậ ng Cấu tạontuỷû gồm nhữn o chia •II .Cấu tạo của Phầ vỏ có cấu tạ Hệ bài tiết nước tiểu thành nh y phầnnào? ? thà mấphần chính *Mỗi... thận hình -Phần tuỷ: thành ống thận ống góp nước tiểu } } Dẫn nước tiểu vào bể thận như thế nào? Cầu thận,nang cầu thận, Chia thành hai phần: ốngvỏ, phầni tuỷ thận gọ là phần một đơn vò chức năng cầu thận Nang cầu thận Cầu thận nang cầu thận ống thận Phần vỏ ống góp Phần H38.1D tuỷ ống thận H38.1C CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O: BÀI TIẾT CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU •I Bài tiết: 3 .Cấu tạo của... tiểphòngđi ngaysỏi thận ? tiểu lâu, uống nhiều nước … Hướng dẫn về nhà - Học bài, trả lời các câu hỏi sách giáo trang 124 - Đọc mục em có biết - Chuẩn bò: Tiết 41: BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU +Đọc kỹ nội dung bài, trảû lời các nội dung sách giáo khoa trang 126,127 + Quá trình tạo thành nước tiểu sự thải nước tiểu được thực hiện như thế nào? + So sánh nước tiểu đầu nước tiểu chính thức, nước tiểu đầu với huyết... 3 .Cấu tạo của thận gồm: •II .Cấu tạo của a.Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận,ống dẫn nước tiểu Phần vỏ phần tuỷ, thậ Hệ bài tiết nước tiểu b Phần vỏ,,phần tuỷvbể cácn vò chức năng c ới đơn *Mỗi thận gồm: -Phần vỏ:khoảng 1 triệu đơn vò chức năng +Mỗi đơn vò chức năng gồm Cầu thận Nang cầu thận Lọc máu Ống thận hình -Phần tuỷ: thành ống thận ống góp nước tiểu } } Dẫn nước tiểu vào bể thận d Phần vỏ,phần tuỷvới... đường dẫn nước tiểu có thể dẫn đến bênh gì? Em có biết ? Sỏi thận Trong thành phần nước tiểu có những muối vô cơ hữu cơ như muối canxi, muối phốt phát, muối urát… dễ bò kết dính khi nồng độ của chúng quá cao gặp pH thích hợp hoặc gặp những điều kiện đặc biệt khác Các tinh thể của chúng có thể làm ngưng trệ quá trình bài tiết nước tiểu thậm chí gây đau đớn dữ dội, ảnh hưởng tới sức khoẻ mọi... trái } Lọc máu hình thành nước tiểu Dẫn nước tiểu vào bể thận Thận1phải Ống dẫn nước 3 u tiể Bóng 4 i đá Ống đái 5 TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 B À I T I Ế T 2 N Ư Ớ C T I Ể M Ồ H Ô I Ỏ I T H Ậ 3 4 S ĐÁP ÁN T H Ậ N 1 U 2 3 N 4 Hoạt động đào thải chất cặn bã, Chất độc ra khỏi cơ thể? Sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể do thận đảm nhiệm? Sản phẩm thải chủ yếu do Sự kết da đảm nhiệm? tinh của muối khoáng một số chất...Quan sát một phần lát cắt dọc Ống thận là hệ thống ống lượncủa phần vỏ nằm ở thận dưới kính hiển vi Nang cầuu thận Nang cầ thận phần tuỷ nối tiếp với Nang cầu thận cầu thận ốnthì sẽ g với bể thận tạo chi tiết như g góp thôn có cấu ống thận cầu thận H 38.1C SGK Phần Quả thận lúc mới cắt quan Quan sát hình 38.1D SGK vỏ sát kó ở phần vỏ có . bằng nước tiểu Vò trí hệ bài tiết nước tiểu trên cơ thể? Hệ bài tiết nước tiểu ở trong khoang bụng. Tiết 40 : BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU. chức năng. CHƯƠNG VII:BÀI TIẾT TIẾT 4O: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU • I. Bài tiết: • II .Cấu tạo của • Hệ bài tiết nước tiểu. *Mỗi thận gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bào 38: Hệ bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu, Bào 38: Hệ bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu,

Từ khóa liên quan